Tolna Megyei Népújság, 1983. július (33. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-28 / 177. szám

ÍniéPÚJSÁG JULIUS 28 CSÜTÖRTÖK Névhap: Szabolcs A Nap kél 5.16 — nyugszik 20.24 órakor A Hold {kél 22.25 — nyugszik 8.23 órakor Tizenöt évvel ezelőtt, 1968. július 28-án halt meg — 89 évds korában — Ottó Hahn, Nobel-díjas német ké­mikus. + LIPTAK GYÖRGY gra­fikusművész alkotásaiból nyálak kiállítás augusztus 1-én a bonyhádi művelődé­si központiban. A kiállított munkákat a hónap végéig tekinthetik meg az érdeklő­dők. O SZAKMUNKÁSTANU­LÓK részére országos kép­zőművészeti tábort rendez a Szákszervezetek Országos Tanácsa és az Országos Pe­dagógiai Intézet Balatonsze- mesen. Tolna megyéből Schubert Pétert, a Szekszár­di Nyomda grafikusát kér­ték fel, hogy a július 28-tól. augusztus 8-lig tartó tábor közel 100 résztvevőjével kü­lönböző grafikai, nyomda- tedhniikáii, sokszorosító eljá­rásokat ismertessen meg. # TAMÁSIBAN, ahol- az elmúlt években igen megnö­vekedő ti- az érdeklődés az állami tartalékterületek bér­ibe vétele iránt, eddig közel 6 hektár földterületet adott ki 50 éves tartós használat­ra a helyi tanács. Ugyanitt 1-től 10 évig terjedő időre több mint 11 hektár került haszonbérbe. A HÉT BÁNYÁSZ életét vesztette, ketten megsérültek Kolumbiában a fővárostól 450 kilométerre északnyu­gatra lévő aranybányában történt omlás következté­ben. * A SZIRANE tűzhányó iismét működésbe lépett Ja­pán középső részén. A hegy csúcsán új kráter keletke­zett, ahonnan fehér füst go­molyog. A kitörés anyagi károkat nem okozott. A vul­kán legutóbb a múlt év de­cemberében tört ki. O VILÁGREKORD. A ka­nadai léOT'íársaság repülőgé­pén kedden visszaérkezett Londonba az az angol posta- galamb, amely júniusban ál­lítólag egyvégtében 9600 ki­lométeres utat tett meg sa­ját szárnyán,, 16 nap alatt. A világrekordot, felállító posta,galamb június 11-én in­dult. Dél -Ainial iából Man­chesterbe. de irányt tévesz­tett, és meg sem állt Kana­dáig. Az érkezésekor telje­sen legyengült mad'arat egy kla.nadlaí táplálta fel — szesz- szel és tejjel... Görkorcsolyán A 47 éves Marc Petit francia állampolgár és 42 éves felesége huszonöt nap alatt Párizsból Madridba görkorcsolyázott. A házas­pár július elsején indult; átlagban 60 kilométert ha­ladt naponta, és útközben kis magnóból fejhallgatón komoly zenét és rockot hallgatott. A Portrésor és interjúlánc cí­mű műsor, mely P. Szabó Jó­zsef távol-keleti beszélgetésének második része, ZZ óra 20 perc­től hangzik el a Kossuth rádió­ban. Egy nagy tekintély a kis Szingapúrból, avagy hitvallás egy nemzetről, amely nem a nyelvében él, mert nincs is nyel­ve ... Makszim Gorkij, a Nap gyer­mekei című drámájából rende­zett tv-Játékot Havas Péter, amelyet 20 órától sugároz a tv 1-es programja. Az ember fény­re. tisztaságra, boldogságra szü­letett — vallja Gorkij főhőse. Tetteinek — szándékai ellenére — mégis gyakran ellenkezőek az eredményei. A századforduló orosz értelmiségéből, a talaj nél­küli polgárságból ugyanis hi­ányzott az erő ahhoz, hogy ön­magát megtartva, tudatosan igyekezzen alakítani sorsát. ★ SZOCIOFOTÓ-KIALLÍ- TAS. Szerdán a Fényes Adolf teremben megnyílt a Szociofotó — gyász című ki­állítás. A képeket Tímár Pé­ternek a Fiataí fotóművé­szek stúdiótagjánlak művei­ből válogatták. A kiállító- terem szociográfiai fotósioro- zatánák ötödik, egyben be­fejező bemutatóján Tímár Péter — aki három év mun­káját tárja a látogatók elé — az emberi méltóság és érzé­kenység, a személyiséghez fűződő emberi jogok és írat­lan normák tiszteletben tar­tásával humánus tárgyila­gossá gigái v,all az elmúlás pillanatáról, a temetkezési rítus utolsó percedről, a vég- tisztességről. 'X, forgalomvAlto­ZAS. A MÁV Pécsi Vasút- igazgatósága értesíti az uta­zóközönséget, hogy a Buda­pest—Pécs vasútvonal Sza- kály—Hőgyész és Kurd állo­mások közötti szakaszán fo­lyó pá'lyaíelújíltá'sii, munkála­tok augusztus 1-én befeje­ződnek. Ettől, az időponttól kezdődően az átszállásos for­galomban érintett Budapest —Pécs és Budapest—Gyéké­nyes vonalon közlekedő gyorsvonatok az eredeti me­netrendjük szerint közleked­nek. A déli órákba,n Buda­pestről induló gyorsvonat :15.50-fcor érkezik Pécsre, il­letve 17.20 órakor Gyéké­nyesre, míg ellenirányban ■Pécsről 12.45 órakor és Gyé­kényesről 12.00 órakor in­dul a gyorsvonat. Ugyancsak eredeti menetrendijük sze­rint,, átszállás nélkül közle­kednek a Pécsről 14.30 óra­kor induló és a Budapestre közlékedő, valamint a Dom­bóvár és Keszőihiidegkút— Gyönk között közlékedő sze­mélyvonatok. Igen meleg idő Várható időjárás ma estig: az or­szág legnagyobb részén derült, szá­raz, igen meleg idő várható. A Du­nántúlon a délutáni óráktól nyugat felől már megnövekedhet a gomoly- felhőzet és előfordulhat zápor, zivatar, Gyenge légmoz­gás. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 31—36 fok között. A Balaton vizének hőmérséklete tegnap 11 órakor Siófoknál 25 fok volt. Árvízvédelmi gyakorlat Ma fejeződik be az a há­romnapos árvízvédelmi gya­korlat, amelyet Domboriban rendezett a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Amint Bucsányi György, — aki „bé­keidőben” a szekszárdi sza­kaszmérnökség csoportveze­tője „.hadiiidőben” pedig az árvízvédelmi osztag vezetője — elmondta, minden igazga­tóságnak van árvízvédelmi osztaga. Nyugodt időkben tagjaik más területen dol­goznak, árvíz esetén azon­ban azonnal mozgósíthatók. Időmként, de legalább min­den évben egyszer a felszere­lést is kfi kell próbálni, no meg az embereket is. Ez a brigád, amely három napig itt dolgozott Domboriban, zömmel hátfalaikból áll, de székesfehérváriak is találha­tók köptük. Példás munkát végeztek a három nap során, bebizonyít­va, hogy bármikor „hadra” foghatóak. Azt meg a dombori fürdő- zők, horgászok külön is kö­Az árvízvédelem motorcsónakjai gyakorlat közben szönik, hogy gyakorlatuk so­rán, 300 liter/másodperc tel­jesítményű szivattyújukkal jelentős vízfrissítést is vé­geztek. Fotó: Czakó. A szivattyút vízfelfrissítésre is használják Növényvédelem Az amerikai fehér szövő­lepke második nemzedékének lárvákelése az elmúlt napok­ban a megye egész területén elkezdődött. A jövő héten már tömeges kelésre kell számí­taná. A fák, bokrok megfigyelé­sét már a hét végén javasol­juk elkezdeni, majd a kelés megszűnéséig hetenként két­szer megismételni. Üjnbb hernyófészkék megjelenése mintegy négy héten keresztül várható. A Védékezés környezetkí­mélő és mégis eredményes módja a harnyófészkefk levá­gása, megsemmisítése. A vegyszeres beavatkozás első­sorban erős fertőzés esetén indokolt. A magasabb fész­kek elérése érdekében hosz- szabbítócsővel felszerelt gé­pet tanácsos használni. A per­metezést a kelés időszakában 7—10 naponként meg kell is­mételni. A kártevő ellen eredmé­nyesen használható a Ditri- fon 50 WP (20 g/10 lát.), a Se- vin 85 WP (20 g/10 lát.), az Unifosz 50 EC (10 om3/10 lit.), az Uraitron 40 EC (20 cmS/llit.), vagy a Chiimetrin 25 EC (1 amipulla/10 lit.). Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás Dunaföldváron rendezik meg 1983 augusztus elseje és tázennegyediike között a nem­zetközi színjátszótábort. A rendezvénysorozat augusztus elsején 18 órakor kezdődik. Ezen a napon a felújított művelődési házban ünnepé­lyesen megnyitják a tábort, majd ezt követően a siófoki „Balaton” és a duinaföldvári „Földvár” táncegyüttes közös műsora szórakoztatja a ven­dégeket. OL VASTAM Dilemma a javából A szakmunkás-utánpótlásban szerepet játszó válla­latok részéről — olvasom a beiskolázás gyorsmérle­gében — korlátozott volt a lányoknak fölajánlott hely. Közben számos szakma tanulására kevesebben jelent­keztek a nyolc általánost végzett ®s főiskolán, egyete­men tovább nem tanuló középiskolás fiatalok. Pillanatig se kérdés, hogy munkavállalóként — ezt megelőzően szakmát tanulókként miért nem várva- vártak a lányok. A lányok ugye férjhez mennek, aztán ki előbb, ki utóbb gyesre megy és főhet a kenyéradójuk feje, hogy szervezéssel miként hidalja át a kismamák hiányát. Evekkel ezelőtt panaszolta egy mezőgazdasági üzem- mérnöknö ismerősöm, hogy amikor hasonló képesítésű férjével elfoglalták pályakezdőkként a helyüket egyik termelőszövetkezetünkben, az elnök csak félig tréfá­san ráripakodott. így: .. aztán el ne kezdjen itt ne­künk szülni!’’ Elkezdett, mert az utódok vállalásának kérdésében szívükre, eszükre és a gyermekvállalást szorgalmazó államra hallgattak. Miért kapcsolom össze a vállalatok csekély, lányok­nak „szóló” igényét és a rosszízű kis epizódot? Mert né­ha dilemma ám a javából eldönteni, hogy mi a jobb. Különösen az akkor, ha még nehezítjük is... — óa — Kakas kerestetik A medinaiak küldenének... Július 21-á számunk Ol­vastam rovatában foglialk óz­tunk a szekszárdi Mészáros Lázár útcai szemétdombbal. Az írás így fejeződött be: „iMivel az elszállításra a legkisebb remény se sejlik, marad egy kérdés. Ki bizto­sít a szemétdombhoz ka­kast?” Olvasták az írást Medi­nán, pontosabban Mediina- Szőlőhegyen. Egyik olvasónk — teljes névvel és címmel küldte a levelet, de kérte, hogy nevét ne említsük — tollat ragadott és a követ­kező ajánlatot tette: ,Olvastam, hogy egy épít­kezésnél otthagyták a sze­metet, a törmeléket és a sze­métdombra most kakast ke­resnek. Hát én ajánlok. Mert íitt Medina-Szőlőhegyen van bőven. Az történt, hogy a tavasszal hozatott vegyes na­poscsirkéknek mintegy 80— 90 százaléka kakas. Hogy ki volt a hibás: a keltető, az eladó? — azt én nem tudom. Csak annyit tudók: kilenc forint harminc fillérért da­rabonként alaposan bevásá­roltunk kakasokból. Annyi most a kakas Medína-Szőlő- hegyen, hogy jutna belőlük bőven a szekszárdi szemét­dombra is.” Polgári védelem A lakosság és a tanulók felkészítése A honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény szerint „A polgári védelmi kötele­zettség célja a lakosság fel­készítése a támadófegyverék, elemi csapás és más rendkí­vüli esemény okozta károk megelőzésére, felszámolására és hatásuk csökkentésére, to­vábbá az ezekkel összefüggő mentési és mentesítési fel­adatok végrehajtására”. Ahhoz, hogy a lakosság a sokrétű feladatok végrehaj­tásában adott esetben aktí­van közre tudjon működni, céltudatos munkát kell kifej­teni a polgári védelmi kikép­zésben és felkészítésben egy­aránt. A tamási járásban a mun­kaviszonyban nem álló la­kosság és a tanulóifjúság fel­készítésének fő területei az évenként megrendezett pol­gári védelmi kiállítások, filmnapok és az ifjúság hon­védelmi neveléséhez kapcso­lódó propagandamunka. A polgári védelmi parancsnok­ságok folyamatos, figyelem­felhívó tevékenységet folytat­nak a lakosság körében a Magyar Televízió „Nyugal­munk érdekében” adássoroza­tainak megtekintésére, mely­nek jelentősége napjainkban — amikor az emberek a bo­nyolulttá vált nemzetközi helyzet miatt aggodalommal figyelik a rádió és televízió katonapolitikai témájú adá­sait — különösen megnőtt. Propagandamunkánk ered­ményét bizonyítja a Gyönk nagyközségben 1983. május 16—20-ig megtartott polgári védelmi kiállításon tapasztalt érdeklődés. A községi polgári védelmi parancsnokság és az iskolák nevelőtestületének jó kapcsolatát támasztotta alá az a tény, hogy a honvédel­mi oktatásban részesülő ta­nulók túlnyomó többsége megtekintette a kiállított tablósorozatokat, légzés- és bőrvédő eszközöket, elsőse­gélynyújtó felszereléseket, vegyi- és sugárfelderítő mé­rőműszereket, az élelmisze­rek védőcsomagolásánialk be­mutatóját. Jó ötlet volt a községi ve­zetés részéről a kiállítással egy időben megtartott első­segélynyújtó bemutató, me­lyet az Elegancia Ruhaipari Szövetkezet önálló elsőse­gélynyújtó szakasza hajtott végre. Nagy számú nézőközönsége volt a filmnap keretében megtartott polgári védelmi filmbemutatónak. Bár a ki­állítás a munkaviszonyban nem álló lakosság felkészíté­sének egyik alapvető eszkö­ze, hasznos segítséget nyúj­tott a nagyközség, a társköz­ségek területén működő szö­vetkezetek, vállalatok, intéz­mények vezetőinek, dolgo­zóinak az üzemi technológia védelmével kapcsolatos fel­adatok végrehajtásához is. A gyönki általános iskola a kiállítás megtékimtóse után a tanulók körében írásbelii és rajzimunkára pályázatot hir­detett. Az értékelt pályamű­vek a polgári védelem iránt, nem szemlélik közömbösen a lakosságra háruló polgári vé­delmi feladatokat. A leg­jobbnak értékelt pályaművek készítői az iskola tanévzáró ünnepélyén vették át meg­érdemelt könyvjutalmukat. A tanulóifjúság polgári vé­delmi felkészítése, járásunk területén elsősorban a hon­védelmi oktatás keretében valósul meg. A járási és köz­ségi parancsnokságok az is­kolai nevelők igénye szerint módszertani segítséget adnak, filmeket, szakirodalmat köl­csönöznek. Kiemelten kezel­jük az Ifjú Gárda és az Út­törő Gárda polgári védelmi, illetve honvéd szakalegysé­geinek felkészítését az éven­kénti versenyre. A regölyi szákraj a járási „Együtt a Gárda” szemlén túl a megyei versenyen is első helyezést ért el. BALÁZS SÁNDOR KÉPÚJSÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt Tolna megyei Bizottságának lapja. — Főszerkesztő: FEJES ISTVÁN, főszerkesztő-helyettes: SZALAI JÁNOS. Szerkesztőség: Szekszárd, Széchenyi u. 36. 7100. Telefon: 16-211. Sportrovat: 11-457. Kiadja a Tolna megyei Lapkiadó Vállalat, Szekszárd, Széchenyi u. 36. Telefon: 16-211. Telex: 14251. Postafiók: 71. — Felelős kiadó: DR. MURZSA ANDRÁS. Készült ofszet-rotációs eljárással. Saphir 96-os gépen a Szekszárdi Nyomdában, Szekszárd, Széchenyi u. 46. Postacím: 7101. Szekszárd, telefon: 11-422. Felelős vezető: BENIZS SANDOR. — Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. — Előfizetési díj: egy hónapra 34,— Ft, negyedévre 102,— Ft, egy évre 400,— Ft. Indexszám: 25 069. ISSN 0133-0551. | Munkában a szerelőbrigád

Next

/
Oldalképek
Tartalom