Tolna Megyei Népújság, 1982. augusztus (32. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-03 / 180. szám

Mai számunkból AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXII. évfolyam, 180. szám. ni»n ■ i|^w I MINŐSÉGI PRÉMIUM, SELEJT- CSOKKENTÉSÉRT (3. old.) HÁROM IPARMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA SZEKSZÁRDON (4. old.) TOLNAI NYÁRI ESTÉK (4. old.) HATEZER NÉZŐ ELŐTT MOTOCROSS VERSENY (6. old.) Kooperáló „nagyhatalom” Most, hogy 'külkereskedelmünk szerepéről egyre több szó esik, gyakran hallunk különféle kooperációkról. De mit is értünk ezen az együttműködési formán? Sokfélét: a bér­munkától az alkatrészszállításokon át a közös fejlesztéseken alapuló megosztott gyártásig, a közös harmadik piaci ex­portig mindenféle együttműködést a kutatásban, a kísérle­tezésben, a licencforgaíomban, a gyártásban és az értéke­sítésben. Az ENSZ európai gazdasági bizottsága is tágan értelmezi a kooperációt: minden kooperáció, ami bosszú tá­vú kapcsolatot teremt és nem kizárólagos export-import szállításokból áll. Ezek után nézzük, hogy milyen szerepet tölt be a koope­ráció a magyar népgazdaságban, külkapcsolataink formá­lásában? A legfontosabb termelési együttműködések a KG'ST-beli partnerekkel, elsősorban a Szovjetunióval alakul­tak ki. Ezeknek a két- és sokoldalú gyártósszakosítási és kooperációs megállapodásoknak egyike-másika az egész népgazdaság vérkeringését serkentheti, fontosságuk alap­vető az ipar nyers- és alapanyag-ellátásában. Szocialista partnereinkkel bonyolított árucsere-forgalmunkban — a kooperációs termékek részaránya egyes ágazatokban meg­haladja az 50—ó0 százalékot. A kelet—nyugati gazdasági együttműködés terén valósá­gos kooperáló „nagyhatalomnak" számítunk. Az ipar terme­lési szerkezetének átalakításában egyre jobban igyekszünk kihasználni a tőkés cégekkel létrejövő kooperációk előnyeit. Az ENSZ egyik friss statisztikája szerint csaknem kétezer kooperáció épült ki a szocialista közösség és a tőkés világ vállalatai között. Ennek felében, tehát legalább ezerben ér­dekeltek magyar vállalatok. A kohászatban és a gépiparban, ezen belül is a szerszám- és a mezőgazdasági gépgyártásban, valamint az alkatrész- gyártásban a legtöbb termelési együttműködés eredményes. Mind több építőipari és mezőgazdasági üzem vállalkozik a cseppet sem kockázatmentes közös termelés megszervezésé­re tőkés partnerekkel. 'Korábban sok könnyűipari kooperá­ció is létrejött; ezek közül jól ismertek a Triumph, a Feliina vagy a Levi's Strauss együttműködések, de az utóbbi egy­két évben nehezebb kooperáló partnert találni ebben az iparágban. Többnyire sikeres kooperációkról olvasunk, hallunk. Pedig nem minden Ígéretes vállalkozásnak induló termelési együtt­működés váltja be a hozzá fűzött reményeket, olyanra is akad példa, amelyik megbukott. Nemrég egyik vállalatunk osztrák céggel szerződött az építőiparban eddig hiánycikk­nek számító padlókiegyenlítő paszta közös gyártására. A ho­nosítás megtörtént, a próbát azonban nem állta ki a kül­földön oly népszerű, hatásos, jó minőségű termék. Hogy mi­ért? Minthogy a paszta nem szereti a napsütést, az osztrák partner külön előírta, hogy ott, ahol használják, az abla­kokra védőernyőt kell szerelni. A pasztát sok helyen kipró­bálták Magyarországon, de egyetlen alkalommal sem tar­tották be a technológiai előírást. A magyar építőmunkás úgy gondolta, a nap sugarai sem neki, sem a pasztának nem árthatnak. Ez utóbbiban tévedtek, s így a paszta közös gyártásából nem lett semmi. Külkereskedőinket gyakran éri vád, hogy nem elég körül­tekintőek a piacon, rossz marketing munkát végeznek, s ezért lefutott termékek licencét veszik meg. Mégsem ez a jellemző, inkább az, hogy a hozzánk eljutó új technológiák és eljárások adaptálása elhúzódiik, sokszor öt-hat évig. így mire a sorozatgyártás megkezdődik, nemcsak a termék, ha­nem annak előállítási módja is elavul. Bár az sem tagadha­tó, hogy nem mindig a legkorszerűbbet vesszük meg. Ennek oka, hogy manapság a technikai-műszaki színvonal versenyt fut az idővel. A holnap technikáját az Egyesült Államok képviseli, a mait Nyugat-IEurápa, míg a kelet-európai orszá­gok a tegnap és a ma közötti átmenetet. 'Hazánkban szűkebb keretek közé szorult az import. A népgazdaság teherbíró képessége, az államháztartás pénz­tárcája nem teszi lehetővé az import fokozását, qyakran kell mérlegelni, fontossági sorrendet felállítani. A kooperációs együttműködés feltételei a világgazdasági válságjelenségek hatására megváltoztak és sok külföldi partner a lassan be­érő kooperáció helyett az azonnal fizető exportot részesíti előnyben. Ebben a helyzetben számunkra különösen fontos, hogy külföldön megbízható partnernek ismerjenek bennün­ket. Rugalmassággal, jó minőségű, gondosabb és termelé­kenyebb munkával új partnereket szerezhetünk, s a régieket megtartva tovább bővíthetjük az együttműködést. A most alakuló vállalkozások és társulások, vállalatok előtt is nyit­va áll a kapu. Néhányuk máris kükereskedelmi partnert ke­res taálmányok, számítástechnikai programok, szervezési is­meretek értékesítéséhez vagy éppen kooperációkhoz. A ki­alakuló verseny remélhetően arra ösztönzi az ipari vállala­tokat és szövetkezeteket, hogy az előnyös együttműködése­ket bővítsék. A libanoni helyzet Leonviá Brezsnyev üzenete Ranald Reaganhez Leonyid Brezsnyev, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének elnöke a libanoni helyzet súlyos kiéleződése miatt személyes üzenetben for­dult Ronald Reaganhez, az Egyesült Államok, elnökéhez. Brezsnyev üzenetében felhív­ja az amerikai elnök figyelmét arra, hogy Izrael hitszegő mó­don ismét megsértette a bejrúti tűzszüneti megá'lapodást és nagyszabású támadást indított a város nyugati szektora ellen. Bejrútban kegyetlenül gyilkolják a békés lakosságot, és tovább rombolják a várost. A szovjet állaimfő felszólítja az amerikai elnököt, hogy a legsürgősebben éljen a rendel­kezésére álló lehetőségekkel, és akadályozza meg a lakosság további irtását a libanoni fővá­rosban. A helyzet annyira súlyos és válságos, hogy a legsürgő­sebb intézkedésekre van szük­ség. Brezsnyev üzenetében hang­súlyozza:, hogy Libanonnak és különösen Bejrut lakosságának a tragédiája letöröihetetlen foltként szárad azok lelkiisme­retén, aklik megállíthatnák az agíesszort, de nem teszik. * lAz izraeli ostrom legkegyetle­nebb megpróbáltatásait élte át vasárnap az 50 napja bekerített Nyugat-Bejrút libanoni és pa­lesztin lakossága. Az izraeli lé­gierő, a tüzérség, a hadiflotta és a hardkoöslik 14 órán át bam'bázták, ágyúztók megkü­lönböztetés nélküli a város valamennyi körzetét. Nem végleges adatok szerint 165 a halottak és 400 a sebesültek száma. A kódházak képtelenek ellátni és elhelyezni a nagyszá­mú sebesültet. A Philip Habib amerikai meg­bízott közvetítésével létrejött új, kilencedik tűzszünet sem ígér­kezik hosszú életűnek. Minthogy Izrael fennállása óta egyetlen ENSZ-határozatot sem fogadott el, vallószínű, hogy elutasítja a Biztonsági Tanács vasárnapi döntését is, amély — Libanon és a PFSZ hozzájárulásával - úgy rendelkezett, hogy ENSZ- megfigyelóket küldenek Bej­rútba és környékére a tűzszünet- meg szilá rdító sa végett. A tűz­szünet átmeneti nyugalmát ki­használva a mentők folytatták a romok alá temetett sebesültek, halottak kiszabadítását. Még hétfőire virradóra is égtek az iz­raeli gyújtábombá'k által oko­zott hatalmas füzek. Változatlanul kíméletlen a polgári lakosság ellen irányuló izraeli blokád. Az egy hete ki­kapcsolt áramszolgáltatás hely­reállítása nélkül jórészt propa­gandafogásnak tekinthető a vízellátás állítólagos felújítása is, hiszen villany nélkül nem működnek sem a központi, sem a lakóházi szivattyútelepek. A libanoni fővárost ostromló izraeli csapatok parancsnoka hétfőn félszólította a bekerített Nyugat-Bejrút lafkosságát, hogy meneküljön el, amíg nem ké­ső. A nagyobb nyomaték ked­véért hozzátette, hogy az izrae­li páncélosok vasárnapi előre­törése „rendkívül előnyös fel­tételeket teremtett a város bevé­teléhez”. A nyílt fenyegetés komoly vol­tát bizonyítja hogy az újonnan elfoglalt állások megerősítésé­vel párhuzamosan, a kilencedik tűzszünet megsértésével az iz­raeli tüzérség, hétfő reggel óta folyamatosan lövi Bej rút déli peremvidékét. A déli órákban fokozódott az ágyúzás hevessé­ge, bár korántsem érte el a va­sárnapit, amikor 14 óra alatt 185 ezer lövedék, mintegy 26 ezer tonna robbanóanyag zú­dult a városra. Az izraeli táma­dási terveket igazolja az’ is, hogy Tél Aviv szándékosan ha­logatja az állásfoglalást a Biz­tonsági Tanács vasárnapi hatá­rozatával, a tűzszünetet ellen­őrző BNSZ-lmegfiqyelők kiküldé­sével kapcsolatban. Az izraeli rádió szerint nem kétséges, hogy a kormány döntése eluta­sító lesz. Khalil Al-Yazir (Abu Dzsilhad), a palesztin fegyveres erők pa­rancsnoka visszautasította azt a képtelen izraeli vádat, hogy a palesztin gerillák sértették meg a tűzszünetet. „A támadás mé­rete önmagában is rácáfol erre a hazugságra. Miért sértenénk meg a számunkra előnyös tűz­szünetet?" - tette fel a kérdést a palesztin vezető. Paks—Dunakömlőd Német nemzetiségi találkozó A pár éve közigazgatásilag Paks részévé vált Dunakömlőd- ről sokan kerültek el a felsza­badulás után az ország más tá­jaira és külföldre. A hét végén a városi népfrontbizottság a helyben lakó német nemzetisé­giek és a távolabbra szakad­tak részvételével baráti talál­kozót rendezett. A program szombat délelőtt városnéző sétával kezdődött, a vendégeknek bemutatták egy­kori falujukon kívül a paksi atomerőmű-lakótelepet, a mun- kásmű/velődésí központban le­vetítették részükre a Tolna me­gye fejlődéséről szóló filmet. Délután a dunakömlődi téesz- központ előtt térzenét adott a baibarci fúvószenekar, este pe­dig a Paks városi ifjúsági ház nagytermében köszöntötte dir. Daílos Tibor, városi tanácselnök a találkozó résztvevőit, majd a nagymányoki hagyományőrző népi együttes adott egyórás szí­nes műsort. A vacsora után hajnalig tartó bállal fejeződött be a találkozó. Hazánkba érkezett a Békemenet ’82 Otjónak tizenhatodik nap­ján, hétfőn, a délutáni órák­ban hazánkba érkezett a „Bé­kemenet '82” mintegy százfőnyi csoportja. A skandináv nőszö­vetség kezdeményezte demonst­ráció tagjai Stockholmból Le­ningrad érintésével jutottak el Moszkvába, majd Minszkbe. In­nen két irányban indultak to­vább úticéljuk, az osztrák fővá­ros felé. A békemenet egyfelől Pozsonyon át tart Becsbe, más­részről pedig a Szovjetunió kárpátontúli területén, s Ma­gyarországon áthaladva. A Záhonyban hazánk földjé­re lépő békeharcosokat — szá­mos nemzet béke mozgalmának aktivistáit — sóval és kenyérrel fogadták. Az őket szállító Ika­rus autóbuszok a 'határállo­mástól hajtottak a közeli pihe­nő parkba, ahol a helyi lakosok és a környékbeliek vártók a bé­kemenetet. Köszöntő beszédet Albert Antolné, a nyíregyházi 7-es számú általános iskola igazgatója, az Országos Béke­tanács tagja mondott. Ezután Tolnai László, az Or­szágos Béketanács leszerelési bizottságának elnöke a magyaf békemozgolom nevében arról biztosította a jelenlévőket, hogy céljaik egybeesnek a hazai mozgalom törekvéseivel. A köszöntésekre a békeme­net résztvevőinek nevében Ma­ria Kranzl, osztrák békéharcos válaszolt. (MTI) Irak-lrán Folytatódó harcok Változatlan hevességgel foly­nak a harcok Basra iraki kikö­tőváros körül. Bagdadi hadije- ientések szerint az iraki csapa­tok vasárnap délután és az es­ti órákban több iráni támadást visszaverték - Teherán ugyan­akkor csapatainak sikeres elő­renyomulásáról, s az irakiak­nak okozott súlyos veszteségek­ről számolt be. A Basra bevételéért folyó, Ramadan fedőnevű katonai ak­ció húsz napja alatt Irán 27 ezer embert vesztett, elsősorban alig kiképzett „forradalmi gárdis­táikat” — állítják Bagdad'ban. A hírt iráni részről nem kommen­tálták. Kenya Meghiúsult puccskísérlet Hétfőn délelőtt ülést tartotta kenyai kormány Daniel Arap Moi államfő elnökletével — je­lentette a KNA kenyai hírügy­nökség. Az elnök, a fegyveres erők fő- parancsnoka és a miniszterek áttekintették a vasárnapi puccs­kísérlet nyomán kialakult hely­zetet. A kormány megelégedé­sét nyilvánította a hadsereg in­tézkedéseivel, amelyeket a lá­zadás leverésére .tett, és hely­benhagyta az este hat órától reggel hétig Nairobiban és Nanyukilban elrendelt kijárási tilalmat. (Ez utóbbi város 150 kilométerre északra fekszik a fővárostól, és itt van a légierő főparancsnolk'sága.) A miniszte­rek kifejezték hűségüket az el­nök és a kormány iránt — kö­zölte a hírügynökség, amely a tanácskozás színihelyét nem je­lölte meg. SZŐKE LÁSZLÓ Pillanatkép a nagymányoki német nemzetiségi együttes műsoráról

Next

/
Oldalképek
Tartalom