Tolna Megyei Népújság, 1982. augusztus (32. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-07 / 184. szám

12 ïÆPÜJSÀG 1982. augusztus 7. MAGAZIN IT MAGAZIN MAGAZIN MAGAZIN magazin m mm MAGAZIN MAGAZIN W MAGAZIN w Magazin! MAGAZIN MAGAZIN MAGAZIN A Vénusz uralkodott a majákon Amit a régi görögök még nem tudtak, az a közép-amerikai maják előtt már ismert volt: a Hajnal- és Esthajnal-csillag ugyanaz az égitest — mégpe­dig a Vénusz. Az indiánok úgy gondolták, hogy ez a fényes csillag a székhelye istenüknek, Kukulkannak, aki az égen kel fel. Naptáruknak is a Vénusz a kiindulópontja, amint azt az újabb kutatások megállapítot­ták. Ebből a korból származó maradványok Mexikó és Guate­mala őserdeiben találhatók. így például a bonampaki dzsungel egyik tisztásán kőházakat talál­tak, amelyeknek a falára har­cok és győzelmi táncok képeit festették. A Vénusz állása — a leletek ezt támasztják alá — minden fontos időpont kijelölé­se szempontjából döntő volt. A maják csak a csillaguk meg­kérdezése után indítottak há­borút, vagy ünnepeltek. Papjaik igen pontosan figyelték meg a csillagzatokat és a Vénusz-évet máig is meglepő pontossággal tudták kiszámítani. Portalan takarmány A tárolás közben a szénára telepedő por nemegyszer oko­zott már légzőszervi megbete­gedést a lovaknál. Ezért egy angol lótenyésztő kidolgozta a portalan takarmány készítésé­nek módját. Lényege: a leka­szált füvet, mielőtt teljesen megszáradna, eredeti terjedel­mének a felére préselik ösz- sze, így bálázzák, végül lég­mentesen záró négyrétegű mű­anyag fóliába csomagolják, s a lezárás előtt kiszivattyúzzák belőle a levegőt. Az így cso­magolt takarmány, ha a fólia nem sérül meg, sokáig eltart­ható károsodás nélkül. A sé­rült vagy felbontott bálák azon­ban hamar romlásnak indul­nak, ezért azonnal föl kell őket használni. Változás a gépgyártásban A gépgyártás módszereinek, eljárásainak, berendezéseinek változásaiban óriási jelentősé­gű volt az elektronikai ipar robbanásszerű fejlődése. A gép­gyártás technológiája — ellen­tétben például a vegyiparral, vagy az építőanyag-iparral — sok évtizeden keresztül térben és időben elkülönült, egymástól jelentősen különböző művele­tek halmozásából állt. A külön­böző műhelyekben sokfajta dif­ferenciált módszerrel gyártott alkatrészek hoszabb-rövidebb megmunkálási és várakozási szakaszok után a szereidében találkoztak, és álltak össze piacképes termékké. Az egyes technológiai ága­zatok az évtizedek során je­lentősen fejlődtek, például a tökéletesedő szerszámgépek és a szerszámok révén rövidült a forgácsolás ideje, és nőtt a megmunkált alkatrészek pon­tossága. Új elveken működő megmunkáló eljárásokat vezet­tek be, vagyis a technológia még jobban alkalmazkodott a fokozódó követelményekhez, a gépgyártás szakaszos jellege azonban megmaradt. Korszerű, számítógép vezérelte automata gép szerelése Századunk közepéig a gép­iparban a fő figyelem a tö- megyártás automatizálására és eszközeinek a tökéletesítésére összpontosult. Az akkori auto­maták azonban csak előzete­sen beállított, meghatározott munkameneteket voltak képe­sek ismételni, beállításuk igen költséges volt, ezért felhaszná­lásuk csak nagÿ tömegű, egy­forma termék gyártásakor volt gazdaságos. A fémfeldolgozás jóval nagyobb részét alkotó egyedi vagy kis- és középsoro­zat gyártásában a kézzel vezé­relt berendezések voltak ural­kodók. Gyökeresen változott a hely­zet, amikor az elektronika fej­lődése létrehozta az NC-tech- nika néven ismert eljárásokat. Az automatikus vezérlés eszkö­zeivel a gépek képesek szimbó­lumokkal kifejezett utasításokat leolvasni, és szakképzett em­bernél gyorsabban, pontosab­ban végrehajtani. Ezzel lehető­vé vált a kissorozat-gyártás gazdaságos automatizálása, és ami ennél is fontosabb, a kü­lönböző- berendezéseken vég­zett műveletek egyetlen, köz­pontilag irányított, általában számítógépekkel vezérelt folya­mattá rendeződtek. Már jó né­hány éve a jövőbeli fejlődés­re leginkább jellemzőnek azt tartatták, hogy a technológiai eljárások összekapcsolódnak számítógép-rendszerrel iráj^í- tott integrált anyag- és adat- feldolgozó rendszerrel. Inkább a halált Sok középiskolai tanuló Hongkongban az öngyilkossá­got tekinti a bukás egyetlen alternatívájának — állapította meg egy nemrég megjelent ta­nulmány. A tanulmány szerint, amelyet egy diák tanácsadó központ ké­szített, a 400 megkérdezett ta­nuló 14 százaléka választaná az öngyilkosságot, ha túlságos san nehézzé válna a helyzete az iskolában vagy otthon, és 6 százalék úgy vélte, hogy az ön- gyilkosság a kudarcból kivezető hősi út. A központ szóvivője elmond­ta, hogy a Hongkongban tanu­ló kb. 280 000 középiskolás kö­zül mintegy' 7000 tanuló fordult tavaly a központhoz segítség­ért. Habszivacs a vízvezetékben A vízvezeték-hálózatiban, lerakodott laza - főleg szerves eredetű - szennyeződések eltávolítására alkalmazzák Angliában, a habszi­vacsból készült kaparókat. Hatékony, egyszerű és olcsó módszer keresése vezetett a, habszivacs bevezetéséhez. A henger alakú habszi.vacsdugó a vízzel telt csővezetékiben halad előre a víz nyo­másától hajtva és maga előtt tolija a lékapart szennyező anyago­kat, mélyeket egyes pontokon eltávolítanak. Az útjaiba kerülő akadályokat, amelyek sok esetben élőre isme­retlenek,, a habszivacs 50 százalékos tömörödési képessége folytán, mínSunófe sebességgel kikerüli. A hét karikatúrája Szöveg nélkül Dohányzás és autóvezetés Ausztrál tudósok már évek óta kutatják a dohányzás és az autóvezetés eredményessége közötti összefüggést. A kísérlet­sorozat eredményéből kitűnik, hogy az erős dohányosok nem megbízhatók a kocsivezetésben. Azok a gépkocsivezetők, akik naponta átlagosan húsznál több cigarettá^szívnak el, háromszor annyi szénmonoxidot fogadnak magukba, mint amennyit a tisz­tának nem mondható nagyvá­rosi levegő' tartalmaz. A vérbe is bekerülő szénmonoxid rontja a látást, és csökkenti az ítélő­képességet, ezek pedig kedve­zőtlen helyzetet teremtenek a gépkocsivezetők részére. Agresszív méhek Egyre több élőlényről derül ki, hogy élénken reagál elektromos és mágneses erőtér változására. A termeszek teljesen megzava­rodnak a mágneses hatásoktól, a vándormadarak a mágneses „jelek" alapján tájékozódnak, egyes halfajok mágneses hatá­sokra „figyelve" változtatják a helyüket. A méhek a magasfe­szültségű villamos erőtér hatá­sára olyan agresszívekké vál­nak, hogy kárt tesznek saját társaikban is. Az elelânt vére 150 liter vére van az elefánt­nak, állapították meg a baseli állatkertben, amikor egy em­berre veszélyessé vált elefántot meg kellett ölni. Az állatot ,nar- kotizálták, és élvéreztetése során állapították meg ezt az eddig ismeretlen adatot. Az embernek kb. 7 liter vére van. Hallotta már? — Hogy halad a lánya a könyvelői tanfolyamon? — kér­dezte egy asszony a szomszéd­nőjétől. * — Sok baj van vele — vála­szolja az anya. — Eddig csak zsebpénzt kért tőlünk, most már számlákat nyújt be — forgalmi­adóval terhelve. Vitorlázórepülés - motoros indítással Van a repülésnek olyan ága, ahol a pilóta saját helyzetfel­ismerésére és ügyességére szá­míthat csak, nem „kapaszkod­hat" állandóan a rádióirány­adókra, a forgalomirányításra, ez pedig a vitorlázó repülés. A pilóta és a gép a természet erőit hasznosítja. A levegőnél súlyosabb vitorlázógépet az tartja a levegőben, hogy egyen­súlyban tartó felhajtóerőt hoz­nak létre. A repülőgépnél a fel­hajtóerő — a madarak repü­léséhez hasonlóan — nem a levegőnél kisebb súly, hanem a gép mozgása következtében jön létre. A vitorlázó gépek fő problé­mája, hogy a repülés elkezdé­séhez szükséges sebességet és indulási magasságot saját erő­ből nem tudja biztosítani. A legrégibb un. gumiköteles in­dítási módnál a gépet felvitték egy domboldalra és erős, két­ágú gumikötéllel, mint egy nagy csúzlival kilőtték. A leg­nagyobb gyorsulás eközben kb. akkora volt, mint a repülőgép- anyahajókról induló vadászgé­pek katapultálásánál. Ez a módszer ma már nem haszná­latos. Az emberi erővel történő gu­miköteles indításnál kényelme­sebb és eredményesebb a csőr- lés. A vitorlázógépet gépkocsi­motorral hajtott csörlőaggregát kb. egy kilométer hosszú drót­kötéllel — a sárkányeresztéshez hasonlóan — vontatja fel a le­vegőbe. Kellő magasságban a vitorlázógép pilótája kioldja a kötelet; ezt rendszerint traktor viszi vissza a starthelyre, a kö­vetkező gép indulásához. A csörlés tehát a repülési sebes­ségen kívül az indulási magas­ságot is biztosítja, ezért csörlő- indítással sík vidéken is lehet repülni. Egy angol pilóta (aki szenvedélyes vitorlázórepülő is), Napma­dár nevű vitorlázó gépébe légcsavaros-motort épített be, amelynek segítségével csörlő vagy vontatórepülögép segítsége nélkül, saját erőből felemelkedhet a kívánt magasságba. Ott kikapcsolva a motort, vitorlázva folytatja útját. A gép hossza 5,5 méter, súlya motorral együtt 470 kiló. Élesztő és árpa A sör erjesztéssel készül: ár­pamalátából. vízből, komlóból és élesztőből. Az óegyiptomiak még komló nélkül állították elő a „haki”-t. Európában a csi­szolt kőeszközök korában tanul­ták meg a sörkészítést. Pasteur a sörgyártás folya­matait is tanulmányozta, s ku­tatásai nyomán a sörélesztő a biokémikusok fontos laborató­riumi eszközévé vált. Manapság fordítva van, a sörgyárak for­dulnak a biológusokhoz és a növénytermesztőkhöz, hogy új árpafajták kikísérletezésével, a sörélesztővel kapcsolatos kuta­tási eredmények hasznosításá­val mind több és jobb sört ké­szíthessenek. nbrand Vízszintes: 1. Régi görög mondás; folytatása a vízszintes 7. számú sorban. (Zárt betűk: E, S, M, K.) 7. A mondás be­fejező része. (Zárt betűk: H, A, N, S.) 12. Gyümölcs. 13. Tele­fonkészülék típus. 15. Mértani test. 16. Belga város. 17. Jut. 19. Község Veszprém megyében (i. sz. 8373). 20. A falevél min­tázatával díszít. 22. Pihentetett föld. 24. Kurir része! 25. Egy­fajta hal. 26. ízelítők. 29. Te meg ő. 30. Kiejtett betű. 31. Római 501. 32. Gyakori jugosz­láv névvégződés. 33. Szobra a budai Duna-parton áll. 35. Gyógyszertár. 36. Kirohan. 38. Kaliber. 40. Nem fel. 41. E hegy tetején tv-torony áll. 43. Tiltás. 44. Napszak rövidítése. 45. Operaénekesnő, a szegedi színház tagja (Teréz). 47. Bra­sov magyar neve. 48. Becézett Adóm, 49. Durva posztó. 50. A nagy varázsló. 51. Neves nó­taköltőnk (1872—1930) névje­le. 52. Mint a 29. számú sor. 54. Kőszénszurokból előállított vegyület. 57. Tea — németül. 59. Az SZTK elődje. 60. A tea alkaloidája. 61. Hamis. 62. .. .-vasi (szerencsejáték). 64. Értékes prém. 66. íjakat tarta­nak benne. 67. Átvehető. 69. Titkon figyeli. 71. Fénymáz. 73. Régi pénzünk. Függőleges: 1. Aba Novák Vilmos elpusztult szegedi fres­kója. 2. Kézműves. 3. Nyelvtani kategóriák. 4. Síita tanokat kö­vető mohamedán vallású arab. 5. A neodim vegyjele. 6. Bece­név. 8. Indulatszó. 9. Nyelvtani fogalom (ford.). 10. Francia— belga folyó. 11. A fennálló rend ellen izgat. 14. Nigéria fővá­rosa. 18. „Esti...” (Kodály Zoltán kórusműve). 21. Úgyszólván min­den ételben van. 23. ...Crusoe. 26. Kinéz. 27. Kellem, báj. 28. Szovjet nemzetközi sakknagy­mester volt. 31. Francia tánc- dalénekesnő. 34. A molibdén vegyjele. 37. Mint az 5. számú sor. 39. Helyrag. 42. Dalmát sziget. 46. A tetejére. 49. Légi szellem Shakespeare „A vihar" című művében. 51. Színművész; (parádés szerepe: Miska pincér a „Csárdáskirálynő” című ope­rettben). 53. Vályú. 55. Tíz — angolul. 56. Egyszerű gép. 57. Semmit sem ismer be. 59. Mün­chen folyója. 61. ötven száza­léka. 63. Mesterséges nemzet­közi nyelv. 65. Kiejtett kettős betű. 68. Cin. 70. Foghús. 72. Labdarúgó-trófea. E. B. Beküldendő a vízszintes 1. és a vízszintes 7. számú sorok megfejtése a Tolna megyei Népújság szerkesztősége címé­re: Szekszárd, Beloiannisz 1—3. 7100. Beküldési határidő: au­gusztus 13. A levelezőlapra, bo­rítékra kérjük ráírni: rejtvény. 29. heti rejtvényünk helyes megfejtése: Mese Szaltán cár­ról, A cár arája, Májusi éj, Szadkó, Az aranykakas, A vaj­da. A helyes megfejtést bekül­dők közül könyvet nyertek: Ger- bonti Lajos, Hőgyész, Tátra u. 7. 7191.; Dorogi Mártonná, Szekszárd, Klapka Itp. A/1. fszt. 2. 7100.; Thuróczy Gyuláné, Decs, Táncsics u. 14. 7144.; Lovay Gyuláné, Tamási, Móricz Zs. ftp. 5. I/4. 7090.; László Ti­bor, Kajdacs, Fő u. 171. 7051.

Next

/
Oldalképek
Tartalom