Tolna Megyei Népújság, 1982. március (32. évfolyam, 51-76. szám)

1982-03-06 / 55. szám

1982) március 6. Képújság 11 Színházaink története A J Békés megyei |ókai Színház A színház utcai homlokzata Több mint száz esztendőnek — pontosan 130-nak — kellett eltelnie az első, Békéscsabán fellépő színtársulat megjelené­se és az első állandó társulat létrejötte között! Mégis Derű­jén Mihály 1851-ben fellépő társulata folyamatot indított el, mely ha megszakításokkal, a közönség részvétlenségével és a támogatás hiányával meg- küzdve is, egy évszázadon ke­resztül igyekezett a hazai szí­niéletbe bekapcsolni e sajátos helyzetű várost. Első fedett játszási helyként a mai Csaba Szálló télikertje helyén lévő Fiume vendéglő nagytermét tartjuk számon. Itt évenként váltották egymást a nem éppen első osztályú tár­sulatok. 1877-ben a középbirtokosság ülésein döntés született arról, hogy színház és kaszinó épít­tessék Békéscsabán, és a ter­vezéssel meg is bízták Halmay Andor építészt. Az építtető a középbirtokossági testület, amely még az örökváltsági dí­jak fizetésekor alakult, s az ebből eredő bevételek egy ré­szét középületek építtetésére fordítja. Az építkezés gyorsan halad: 1879-ben már megnyí­lott az állandó kőszínház. A gyakran változó és szinte előadásról előadásra váltakozó sikerrel vagy bukással játszó társulatokkal olyan vendégek is felléptek, mint Hetényiné Komáromy Mariska, Hetényi Béla, Szerdahelyiné Prielle Kor­nélia, Vidor Pál, Fáy Szeréna, Jászay Mari, vagy K. Hegyesi Mari. Más vidéki színházaink­kal ellentétben, ahol a hasonló színvonalú művészek valóban otthon érezték magukat, itt, Békéscsabán csupán egy-egy fellépés erejéig maradtak. 1890 után a megye városia­sodó települései is igényelték a színtársulatok szereplését (pl. Szarvas). Megalakult az alföldi színikerület, mely egyes színi társulatok igazgatóival nem csupán egy-egy városban lejátszandó előadásokra kötött szerződést, hanem gondosko­dott a kerülethez tartozó váro­sok színházi előadásairól. Az így kialakult rendszer lehető­vé tette azután, hogy nívósabb színművek kerüljenek előadás­ra, olyan művészek közremű­ködésével, akiknek neve ön­magában is elég vonzerőt gya­korolt. így 1922-től fellépett Békéscsabán P. Márkus Emília, Bajor Gizi, Ódry Árpád, Ró­zsahegyi Kálmán, Somlay Ar­túr, Darvas Lili, Pethő Attila. Sőt, Békéscsaba — és termé­szetesen az alföldi színikerület — olyan Sevillai borbély-elő­adást is megérhetett, melynek Almaviva grófját Pataky Kál­mán énekelte, aki talán a leg­nagyszerűbb tenoristakarriert futotta be a Milánói Scaláig és a Metropolitanig. Századunk elején teremtő­dött meg az az igen fontos színházi kapcsolat is, mely napjainkig egyre gyümölcsö­zőbbé és értékesebbé válik: cserejátékok Újvidékkel. Az 1930-as aqrárválság e vi­déken az átlagnál jobban visszavetette a színházi élet fejlődését, de ahogy a válsáq lassan alábbhagyott, sikerült olyan társulatokat, előadásokat szerződtetni, melyek az akkori legnevesebb budapesti művé­szeket vonultatták fel: ebben az időben vendégeskedett Bé­késcsabán Simor Erzsi, Benkő Ovula, Kiss Ferenc, Kiss Manyi, Tolnay Klári. 1954-től végre megalakult az állandó társulat, mely Jókai Mór nevét vette fel. Az első tíz év alatt csaknem tíz igazgatót „elfogyasztó” társulat a nehéz­ségek ellenére helytállt: mű­vészeinek élgárdájában egy sor olyan nevet találunk, akik alapító tagjai voltak a szín­háznak, hogy csak Székely Ta­más, Barcza Éva, Szentirmay Éva és Gyurcsek Sándor nevét említsük. RÉVY ESZTER Mezei András: Eltűnőben Legelőször a lovak tűntek el. Aztán az istrángok szakadtak el. Udvarokból a kihalt szekerek, a pattogások, az ostornyelek, és utoljára a dűlöutak, a gyalogösvények, ásott-kutak. Végezetül a talpak hűlt hona, a porból, a paraszt lábnyoma. Anyanyelvi kultúra, hagyományápolás Délszláv nemzetiségek közművelődése A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségének te­vékenysége bonyolultabb a töb­bi nemzetiségi szövetség mun­kájánál, éppen az anyanyelvi kultúrát, a közművelődést ille­tően. Először erről beszélget­tünk Gyúrok Györggyel, a dél­szláv szövetség megbízott főtit­kárával :- Szövetségünk két nemzeti­ség, a szerb-horvát és a szlovén érdekeit képviseli hazánkban. A horvát nemzetiség azonban több etnikai csoportra tagoló­dik: bosnyákra, sokácrá, bunye- vácra, Zala menti, Dráva menti és nyugat-magyarországi hor- vátokra, rácokra. Az etnikai cso­portok más és más nyelvjárást beszélnek. ALAPPILLÉR AZ ISKOLA- Az MSZMP KB Politikai Bi­zottságának 1958-as nemzetisé­gi határozata után - folytatta Gyúrok György - évről évre jobb eredmények születtek a délszláv nemzetiségi oktatás­ban is. Az ötvenes évek nehéz­ségei — a politikai elhajlások, a magyar—jugoszláv viszony megromlása — hátrányosan érintették a magyarországi dél­szláv nemzetiségeket. A hatá­rozat után jóleső érzéssel vet­tük tudomásul, hogy a gyakor­latban is teljes jogú állampol­gárai vagyunk hazánknak. A horvát, a szerb és a szlovén nyelvek tanítása, általában ha­gyományainak ápolása virág­zásnak indult. A legfontosabb az iskola, amely a nemzetiségi közművelődés alappillére. A jö­vő szempontjából talán ugyan­ilyen jelentőséggel bír az óvo­da. Hazánkban 102 délszlávok által lakott település 35 óvodá­jában kb. 1200 gyermek ré­szesül anyanyelvi oktatásban, ötvenkét iskolában oktatják va­lamelyik nyelvünket, kb. 3500 tanulónak. Nem vagyunk meg­elégedve azzal, hogy csak 35 óvodában ' folyik anyanyelvok­tatás. Sajnos kevés a szak­mailag és nyelvileg jól képzett óvónő. Sok helyen gondot okoz a tárayi feltételek biztosítása is.- Pedagógusaink közül egy­re többen vállalkoznak hagyo­mányápoló tevékenységre. A pécsi, budapesti, mohácsi, tót­szerdahelyi, deszkii, kopházi, szentpéterfai, hercegszántói, katymári, battonyai és a hor- vátkimlei általános iskolákban kiemelkedően eredményes ha­gyományápoló kulturális tevé­kenység folyik. Hasznosan működik a buda­pesti szerb-horvát gimnázium irodalmi és folklórcsoportja, a Pécsi Tanárképző Főiskola szerb-horvát tanszékének iro­dalmi színpada. Megkülönböz­tetett figyelmet érdemel a pécsi Bóbita bábegyüttes kezdemé­nyezése, amely szerb-horvát és német nyelvű műveket is műso­rára tűz. AZONOS FELTÉTELEK KÖZÖTT — A közművelődési törvény nemcsak lehetővé teszi az anya­nyelvi nemzetiségi kultúra sza­bad művelését, hanem erőtel­jesen támogatja is. A szocia­lista tudatformálást, az anya­nyelvi és nemzetiségi kultúra fejlesztését nerrv lehet és nem is választjuk külöTi. A nemzetiségi közművelődési munka szövetsé­günk politikai tevékenységének fontos, szerves részét képezi.- A magyarokéval azonos feltételek között dolgozunk. A viszonylag kis létszám, a szórt települések, a különböző táj­nyelvek stb. miatt bizonyos te­rületeken mégis elmaradtunk az átlagostól. Ennek elsősorban objektív okai vannak - irreális lenne például egy önálló szín­ház létrehozása... — Nemzetiségi klubjaink ad­ják meg ma felnőttek körében végzett közművelődési tevé­kenységünk bázisát. Közel negy­ven délszláv klub működik az országban. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a városi klubok­nak, mert akik zárt falusi kör­nyezetből kerültek oda, csakis ott őrizhetik meg, ápolhatják anyanyelvűket, hagyományai­kat.- Sokat lehetne beszélni 27 néptánccsoportunk, 21 énekka­runk, 32 népi zenekarunk, szólóénekeink, prózai előadó­ink, naív művészeink tevékeny­ségéről. Van már önálló tv- és rádióadásunk, évente kiadunk egy kalendáriumot, amely na­gyon népszerű; 37 éve jelenik meg hetilapunk, a Narodne No- viny. TERVEK, JUGOSZÁVIAI KAPCSOLATOK- Államunk figyelmet fordít minden nemzetiségi igényre. Csak egy konkrét példát emlí­tek: tíz-húsz évvel ezelőtt kezd­tek jelentkezni különböző nem­zetiségű emberek szépirodalmi alkotásokkal, népmesegyűjte­ményekkel, helytörténeti mun­kákkal. Ma már sorra megje­lennek, elsősorban a Tankönyv- kiadó gondozásában. Nemzeti­ségeink megteremthetik önálló irodalmukat; önálló kutató­munkát végezhetnek, anyanyel­vükön publikálhatnak.- Milyen tervei vannak a dél­szláv szövetségnek?- Szeretnénk egy folyóiratot megjelentetni, melyben hazai írásokat, szerb-horvát, szlovén nyelvű tudományos müveket tennénk közzé. Pécsett szerb- horvát színjátszó együttest szer­vezünk, amely talán színházi tagozattá nőheti ki magát. Nemzetiségeink egyébként min­den évben élvezhetik egy-egy jugoszláviai színház előadásait. Gyakran jönnek hozzánk jugo­szláviai művészeti, népi együt­tesek, előadóművészek. Szövet­ségünk a nemzetiségek híd­szerepének betöltésével a jö­vőben is hozzájárul a magyar— jugoszláv kapcsolatok erősítésé­hez. ROXIN LÁSZLÓ Mohácsi sokác lakodalmas A pomázi szerb együttes A szakonyfalui szlovén zenekar A mohácsi délszláv múzeum

Next

/
Oldalképek
Tartalom