Tolna Megyei Népújság, 1981. december (31. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-20 / 298. szám

6 Képújság 1981. december 20. Bockenbauer Púi tv-rendezővel — Vasárnapi beszélge­téseink elengedhetetlen kelléke a fénykép. Ha az én emlékezetem nem csal, olvasóinknak több mint másfél száz eset után az első ízben lesz részük két egymással csevegő szakál­las férfi portréjának örö­meiben. Tulajdonképpen miért van szakállad? — Viccből. Antarktiszra me­net úgy döntöttem, hogy ha áthaladok az Egyenlítőn, fel­hagyok a borotválkozással. Az­tán rájöttem, hogy így kényel­mesebb. Utálok borotválkozni. És te miért vagy szakállas? — Antarktisz nélkül, de majdnem ugyanezért. Ne­tán azért is, mert életem­nek egy bizonyos szaka­szában életbe léptettem az öregedést. Mindez azonban annyira magán­ügy, hogy ne ezzel untas­suk az olvasót. De azt esetleg még megmagya­rázhatjuk, hogy nem tu­dom hány évi barátság után most nem kezdünk el formát bontani és nem magázódunk a műfaj kö­vetelményeinek megfele­lően, hanem éppúgy tege- ződünk továbbra is, mint idáig. Ami persze nem azt jelenti, mintha nekem et­től könnyebbé válna a dol­gom. Áruld el tehát, légy szives, hogy miként lett egy kőbányai illetőségű, tehát aszfalton felnőtt, szü­letett fővárosi gyerekből az, aminek teljes joggal nevezni szereted magad: — természet- és tájiilm- rendező? — Aszfalton? Amikor én szü­lettem, 1933-ban, Kőbányán még nagyon kevés volt az asz­falt. Annál több a grund, te­hát a mozgás lehetősége. Ezen­kívül minden nyáron lenn vol­tam nagyapámnál, egy öreg juhásznál, Szolnok és Beseny- szög közt, a tanyán... — Aki sok mindenre megtanított? — Azt hiszem, tudatosan sem­mire sem tanított. Csak nagyo­kat és jóízűeket hallgattunk együtt, és megszerettem mellet­te a papsajtot. Tudod mi a papsajt? — Tudom. Azonkívül azt is tudom, hogy nem min­den papsajt. Nagyapád tehát nagy hatással volt rád? — Igen. 93 évesen halt meg és 30 foggal. Szép, kun arcú ember volt, pedig Monzéger- nek hívták, ami igazán nem tőről metszett kun név. De nem­csak nála jártam vidéken, ha­nem apám jóvoltából 6—8 éves korom közt nyaranta 1—1 hó­napot Mátrafüreden is. Apám­tól, aki reklámgrafikus volt, a mozgás szeretetét tanultam meg, és talán a természetes viselkedést is. — Utóbbi nem mindig könnyű, sőt az sem biztos, hogy feltétlenül előnyös. Milyen tanáraid voltak? — Szerencsére kitűnőek. Csák Máté — csakugyan így hívták! — a magyart tanította, dr. Lan­ge Nándor pedig a kőbányai 'ászló Gimnáziumban a bioló­giát. Az ő szakköröse voltam, ami nem tanár—tanítványi vi­szonyt jelentett, hanem valami olyasféle állapotot, mintha fia­talabb munkatársa lettem volna. — Neki köszönhet téged a Magyar Televízió? — A Magyar Televízió en­gem a véletlennek köszönhet, ha kapcsolatunkban egyáltalán van köszönet. Dr. Lange tanár úrnak én a biológia—kémia szakos tanári oklevelemet kö­szönhetem, mert az ő indíttatá­sára mentem egyetemre. ; — Tanítottál valaha is? — Nem! 1956 nyarán állam­vizsgára készültem, amikor táv­iratilag berendeltek az oktatási osztályra. I-— Amennyire egyete- temistaemlékeimet felidéz­nem sikerül, ez nem lehe­tett egyértelmű öröm... — Persze, hogy nem volt az! Én is igyekeztem röptében vé­giggondolni, hogy akkor éppen milyen zsiványságot kérhettek volna számon tőlem. | -És? — És a Magyar Rádió tele­víziós osztálya keresett az enyémhez hasonló szakos hall­gatókat... Akkor még önálló tv sem volt. Felvettek. Azóta is itt vagyok. — Ez az első munka­helyed? — Igen! Huszonöt éve nem láttam a munkakönyvemet. — Ha pedig most lát­nád, akkor a főmunkatárs megjelölést találnád ben­ne. — Ami csupán egy munka­könyvi bejegyzés és a világon semmi jelentősége. | • — Ismert ember vagy? — Azt hiszem, nem túlsáqo- san. A rendezőnek nem tarto­zik a fő feladatai közé, hogy megjelenjen a képernyőn. Akik ismernek, azoknak valószínűleg az érdeklődési köre is rokon az enyémmel. Ha arra akarsz ki­lyukadni, hogy ez a viszonyla­gos „ismertség" terhes-e, nem­mel kell válaszolnom. Legtöbb ismerősre általában erdőben akadok. Ez eleve nem lehet ter­hes, hiszen az erdő külön világ. — Ezt, némi fenntartás­sal bár, elismerve sem kö­telességem feltétlenül egyetértenem veled. Sze­rintem épp a természet­szereteted révén lettél is­mert, tehát olyasminek a jóvoltából, ami, sajnos, nem általánös. Hogyan is állunk mi ezzel Magyar- országon? Előrebocsátom, hogy légy szives és ne mondjad azt, hogy a ter­mészetjárás érdekében nem tettünk semmit. Mit igen, és mit nem? — Nem mondom, mert nem lenne igaz. A természetjárás fontosságát hivatalos szinten felismerték. Szerintem ez nem elsősorban egészségügyi kérdés. Más a turizmus és más a ter­mészetjárás. Aki felpattan a Zsigulijára és elszáguld a Mát­rába, majd a kocsitól harminc lépésre az erdészek által" jól ki­képzett tűzrakóhelyen szalonnát süt, alszik egyet, sörözik és megint alszik, az nem tett rosz- szat, de természetjáró se volt. Aki a természetet járja, az vagy gyalogol, vagy önmaga hajtot­ta, fizikai munkát igénylő jár­művel, például kerékpárral, vagy csónakkal közlekedik. Ezenközben a saját múltját óha­tatlanul éppúgy felkeresi, mint ahogy némely szaktudomány­nyal akarva-a ka rat lan, de per­sze inkább akarva, kénytelen megismerkedni. Élményekét sze­rez, gazdagabb lesz... — Ha már eleve vaskos volt a pénztárcája! — Sajnos! Főleg ha a szál­láshelyekre gondolsz. A hazai turistaházak egyre inkább „át­mennek" turistaszállóba. Szál­láshelyek és netán autó híján, egy átlagos magyar család a természetjárást egyszerűen nem űzheti. A természetjárás ugyan­is, minden ellenkező híresztelés­sel szemben, igenis „létesít­ményigényes”. Szó sincs arról, mintha helytelenítenék bármely jó mozgalmat — gondolj az „Aranyjelvényesek az olimpiá­ra" elnevezésűre —, mégis az az érzésem, hogy a fiataloknak elsősorban nem jó programo­kat, hanem jó lehetőségeket kellene adnunk. Ideértve a fel­szereléseket is. S — Amelyek nincsenek? — Olykor vannak. Tudok egy zseniálisan tervezett hazai ke­retes hátizsákmodellről, melyet azért nem fogadtak el, mert a hagyományos bográcsnak nem volt benne helye.-A Szovjetunió­ban, Csehszlovákiában és az NDK-ban kaphatók pompás, benzinnel működtethető főző­alkalmatosságok. Nálunk ez „nem felelt meg a korszerű követelményeknek", lévén rob­banásveszélyes. A Szovjetunió­ban nem az? Még sorolhat­nám... — Ne tedd azt, beszél­jünk másról. Valami olyas­miről, amihez én is konyi- tok. Én imádom a hivatá­somat, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy az újságírás szeretete Ma­gyarországon általános. Attól félek, hogy ez még fokozottabban vonatkozik a tévésekre. Amikor az Afri­kai örömeink című soroza­tod egy részét Tolna me­gyében forgattad, a stá­bodból hiányzott minden nagyképűség. Egyszerűen csak dolgozni akartak. Hogy érted ezt el? — Válogatással. — Maradjunk Afrikai örömeidnél, melynek szö­veges részéből egy, s más minden lapot megelőzve nálunk jelent meg. Maga a tv-sorozat nem aratott egy­értelmű sikert. Miért? — Ha így igaz, biztos volt oka. Sokan talán azt hitték, hogy az én gyerekkori könyv­élményem, gróf Teleki Sámuel Kelet-Afrikában tett útjáról túl sok pénzébe került a magyar államnak. — És nem? — A negyvennégy napos kint­létünkből 3 és fél napot fize­tett a Magyar Televízió, az ösz- szes többit a tanzániai kor­mány. — A „Másfél millió lépés Magyarországon" sikere viszont egyértelmű. Ismét­lem önmagamat: — miért? — Én tudjam? Talán mert érirttésközelbe hozta azt, ami előttünk van, csak észre kell venni. Ebben nagyon sokat se- aített a kitűnő narrátor és ak­tív természetjáró, Sinkó László. Azt hiszem, mindenkinek másért tetszett. Ózdról például levelet kaptam Vereskői Ilona tanárnő­től, aki azért volt elbűvölve, mert a tájegységére vonatkozó részletet Kodály: Mátrai képek­jével festettük alá. A „Másfél millió lépés” ismétlése egyéb­ként december 26-án kezdődik a 2-es csatornán... — Hány országban jár­tál idáig? — Több mint negyvenben, és valamennyi földrészen, ideértve az Antarktiszt is. — Piacképesek a film­jeid? Például a szerintem egyedülálló „A napsugár nyomában"? — Sajnos, nem és én ezt nem is szeretem különösebben. Jó, ha a felét sikerült megvalósita- nunk előzetes elképzeléseim­nek. Az a technika, amivel ak­kor dolgoztunk, ma már el­avult, nem lehet jó kópiákat ké­szíteni. — Ehhez képest elég drága szórakozás lehetett a Magyar Televíziónak! — Két évet töltöttem az éle­temből külföldi utakkal. Szám- lálhatatlan szerv, szervezet, sőt jó barátom segítségével. Mindez a Magyar Televíziónak össze­sen 1000 dollárjába se került. | — És ezt leírhatom? — Miért ne? — Rengeteg élmény­tartalékod lehet. Ezek jó­voltából már a megyében is tartottál egy sor elő­adást. Én négy könyved­ről tudok: „Amiről a tér­kép mesél", „Szívességből a Mediterránban", „Ami­ről a jégvilág mesél" és a „Magyarok az Antarkti- szon". Utóbbinak csak társszerzője voltál. Terve­zel még következőket? — Igen, bár a megvalósítás változatos sikerű. Én nyakasul csak azt vagyok hajlandó leír­ni, amit láttam és nem azt, amit látnom kellett volna. Ebből az­tán furcsa esetek is adódnak. A „Másfél millió lépés Magyaror­szágon" például eddig négy ki­adónak nem kellett. — Rosszul írtad meg? — Lehet. — Maradjunk a ter­veidnél, amit megkérdezni már azért is szemtelenség, mert én például utálok beszélni az enyémekről, noha vannak. A puding próbája, hogy megeszik; a tervé a megvalósulás, mely utóbbinak sok gátja is lehet. Ettől Jüggetlenül, mesélj valamit a terveid­ről... — A „Másfél millió lépés"- nek mintegy folytatásául elkép­zelt Magyarország körbekerék- pározása technikai okok miatt kútbaesett. Az elnökünktől vi­szont ígéretet kaptam, hogy a Szovjetunióban minden évben megrendezett nemzetközi Pa- mír-expedícióban jövőre részt vehetek. Szeretek hegyet mász­ni, sőt, sziklát mászni is. Ezt iz­galmas lesz 7000 méter feletti csúcsokon kipróbálni és izgal­mas. lesz filmet készíteni. Ahogy mondtam, negyedszázada va­gyok a Magyar Televíziónál. Ezt egy kicsit a saját „jutalomjáté­komnak” is szánom. Utána? Utána megpróbálok csendesed­ni és sokat írni! — Szép volt a másfél- millió lépést bevezető csángó dal. Hogyan is hangzott? — Indulj el egy úton / Én is egy másikon. / Hol egymást ta­láljuk / Egymáshoz se szó­lunk. / Az, ki minket meglát / Azt fogja gondolni / Idegenek vagyunk... — Ezt azért jó lenne nem kettőnkre vonatkoz­tatni, noha évente csak kétszer-háromszor futunk össze. Köszönöm, hogy el­jöttél Szekszárdra és ki­beszélgethettük magunkat. ORDAS IVÁN Fotó: B. 1. Múltunkból Történeti értékű irat lett az a kimutatás, amelyet 1945. decem. bér 20-án készített az alispán a megye főispánjának.1 Járási és ezen belül községi bontás­ban közölte, hogy milyen pár­tok működtek o megyében, mi­lyen pártokból álltaik a nemze­ti bizottságok, s egy-egy pártot hány személy képviselt a bízott, ságiban, - működött-e képviselő- testület, s azokban milyen arányban voltaik képviselve az egyes pártok. Kimutatták azt is, hogy a pártokat tagságuk ará­nyában ké pvi seih ették-e, vagy pedig mindegyik azonos képvi. selői hellyel rendelkezik. A jelentés szerint 4 községben csak a .kisgazdapártnak volt helyi szervezete (Aísónána, Grá- bóc, Szálkái, Várdomb). 11 köz­ségben 2—2 pártnak volt alap­szervezete (Mucsi, Murga, Be- lecska, 'Kisszékely, IKölesd, Für­géd, Szedres, Lápdfő, Csibrák, Tabód, Harc és Sárpilis). A fel­sorolt községek többségében (9) volt kisgazdapárt, az MKP 6 községben volt képviselve. Ér­dekes megjegyezni^ hogy a birtoktól körülvett Fürgédén sem a kisgazda- sem a parasztpárt nem rendelkezett szervezettel, ők a kommunista és a szociálde­mokrata párt helyi szervezetét alakították meg. Ebben, minden bizonnyal szerepet játszott Ozo- ro közelsége, ahonnan a felsza­badulás előtt az illegális párt­sejt tagjai, és a baloldali szo­ciáldemokraták gyakran felke­resték a pusztai cselédséget, s megtanulták, hogy csak a mun­kásosztály lesz képes a nagybir­tok felszámolásárai, Magyaror­szágon csak a munkásosztály fog földet osztani. Tabódon, Harcon és Sárpiilisen viszont nem tudott szervezetet létrehoz­ni egyik munkáspárt sem. Eze­ken a helyeken o kisgazdák és a parasztpárt nyert teret. A megye 35 községében 3 pártnak voltak szervezetei. 18 községben o két munkáspárt dött, 14 községiben az MKP mellett a parasztpárt és a kis­gazdapárt tudta megszervezni clapszervezetét, míg, 3 olyan község volt ebben a csoportban, ahol nem volt MKP, a munkásl osztályt az MSZDP képviselte, s a parasztpártnak meg a kis­gazdapártnak működtek szerve­zetei. A községek legnagyobb cso­portja az, amelyben mind a négy koalíciós párt létrehozta szervezetét, 36 község tartozott ide. Négy párt működött Alsó­nyéken is és Cikón is, de itt nem tudott a szociáldemokrata párt szervezetet alakítani, he­lyette o Polgári Demokrata Párt szervezete jött létre. Keszőhideg- •kúton pedig a négy párt neve között nem találjuk a paraszt- párt szervezetét, i,tt is a Polgári Demokrata Párt hozta létre szervezetét. A Nemzeti Függetlenségi Front 5 pártja (MKP, MSZDP, NPP, Kisgazda, PDP) 16 Tolna megyei községben hoztai létre 1945 végéig szervezetét: Bedeg- kér, Értény, Kányái, iNagyszokoly, Ozora, Regöly, Tengőd, Gyönik, Kalaiznó, Simontornya, Varsád, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Paks, Döbrököz, Bonyhád. (Meg­jegyezzük, az MKP a PDP-t 1945 nyarától már nem ismerte el a Függetlenségi Front párt­jának.) A megye egyetlen, községé­ben, Szakáiybain — a kimutatás szerint — hat párt működött. A négy koalíciós párt mellett a Demokrata Néppárt és a Radi­kális Párt hozott létre szerveze­tet. E két utóbbi szervezetnek létrejötte felettébb rejtélyes, mert ezek a pártok csak későb­ben hozták létre vidéki hálóza­tú kát. A fenti tarkasáqot összefog­lalva, megállapíthatjuk, hoav 1945 véaére a koalíciós Dártok a megyében is kiépítették szer­vezeti hálózatukat, létrehozták többé-kevésbé működő alao- szervezeteiket, s ezek beéoül- ve a községi nemzeti bizottsá­gokba, szerves részét képezték a meave politikai életének. A megyében 1945 végén — aki­mutatás szerint — leatöbb szervezettel a kisgazdapárt rendelkezett, számszerűen 104 alaoszervezetet tudhatott ma- qáénak. Az MKP a második helyen szerepelt, 94 szervezete volt. Az MSZDP már lényege­sen kevesebb helyen járt si­kerrel, 78 szervezetet hozott létre. Feltűnően magas a Nem­zeti Parasztpárt szervezeteinek száma: 76. Igaz, ezek a szer­vezetek viszonylag kislétszá- múak voltak, s politikai sze­repük nem volt olyan mérvű a megye életében, mint azt a szervezet számából következ­tethetnénk. Nem jelentett tény­leges politikai erőt a Polgári Demokrata Párt 19 szervezete. A párt inkább csak formálisan jött létre, s a szabad pályán tevékenykedő értelmiségieket szervezte. Ezek a szervezetek érdemi politikai tevékenységet csupán néhány nagyobb köz­ségben — és a megyeszékhe­lyen — folytattak. De még a legaktívabb szervezet sem ha­gyott nyomot a megye politi­kai arculatán. Ebben az időben nem kell számolni politikai súlyával a Szakályban megjelent Radiká­lis Párttal és a Demokrata Néppárttal. Nemcsak megyei szinten, de még községi szin­ten sem tudták érdemben be­folyásolni a politikai esemé­nyeket. S hogy nemcsak a Nemzeti Bizottság volt a politikai ese­mények fontos színtere, hanem a képviselőtestület is, arra jó példa a hivatkozott, összeírás egy-egy megjegyzése. Például a Zomba község adatait tar­talmazó rovat megjegyzésében a következőket olvashatjuk: „A képviselőtestület akkor alakult meg, amikor a Nem­zeti 'Bizottságban csak a kis­gazdapárt és o szakszervezet foglalt helyet. A többi pártok megalakulása után a Nemzeti Bizottság nem adott nekik he­lyet a képviselő testületben." Ez a megjegyzés arra utal, hogy Zombán hiába jött létre a négy koalíciós párt helyi szervezete, a helyi közigazga­tást, a helyi önkormányzatot a kisgazdapárt kívánta kézben tartani. Ezért akadályozta, hogy az MKP, az MSZDP és a parasztpárt képviseletet kap­jon a .községi képviselőtestü­letben. Kisdorogon a Nemzeti Pa­rasztpárt jutott nehezen kép­viselethez a községi .képviselő- testületben. Cikón a Magyar Kommunista Párt — későbbi alakulás miatt — nem kapott képviseletet a községi önkor­mányzat szervezetben. Bony- hádon a Nemzeti Parasztpárt küzdhetett a képvseleti jogért, csak azért, mert későbben ala­kult meg, mint ahogyan a községi önkormányzati szerv megalakult. Regölyben kissé másként alakult a helyzet. A megjegy­zés rovatban a következő ol­vasható: „A Szociáldemokrata Párt később alakult meg. A pártok arányszómát pártközi meg­egyezés alapján állapították meg, ellene később a szociál­demokrata párt sem emelt ki­fogást." Megjegyezzük, hogy Regöly­ben a képviselő testületnek 24 tagja volt: a kisgazdapárt 11, a 'kommunista párt 2, a pa- rasztpárt 8, a szociáldemokra­ta párt egyetlen, egy sem, a Polgári Demokrata Párt 2, és pártonkivüliek 1 taggal voltak képviselve. Értényben a községi önkor­mányzati szervben, amelynek 24 taigja volt, a kisgazdapárt 21, az MKP 3 taggal volt kép­viselve. Az év végéig nem ju­tottak képviselethez a paraszt- párt, a szociáldemokrata párt, és a Polgári Demokrata Párt. Korábban említettük, hogy milyen sajáos képet mutatott Szakály község politikai arcu­lata. Ehhez a képhez hozzá­tartozik, hogy a képviselő tes­tületekben csak két párt volt képviselve, mégpedig a kis­gazdapárt 10, és a kommu­nista párt ugyancsak 10 kép­viselőhellyel rendelkezett. A másik öt párt nem jutott kép­viselethez 1945 végéig. K. BALOG JANOS

Next

/
Oldalképek
Tartalom