Tolna Megyei Népújság, 1980. október (30. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-12 / 240. szám

12^1éPÜJSÁG 1980. október 12. m'M? ’. i^y-'^y A popzene emeli a vérnyomást A fáradt férfiakat a popze­ne élénkíti? Ezt a kérdést vizsgálta dr. Vladislav Lip- tak, a bécsi orvostudományi egyetem klinikájáról 30 alany segítségével. Feszült légkör­ben a popzene a vizsgált fér­fiak többségére (21) meg­nyugtatóan hatott. Hét vizs­gált személyt közömbösen hagyott, kettőre pedig izgató, illetve felkorbácsoló hatást gyakorolt. A vizsgált szemé­lyek zöménél egyidejűleg a szívfrekvencia és a vérnyo­más emelkedését állapították meg. A popzene tehát serken­ti a testi funkciókat, még ha a pszichikumot meg is nyug­tatja. Azok pulzusa, akik ezt a fajta zenét nem értékelik, úgyszintén felgyorsult, ugyanis — amint a bécsi or­vos véli — senki sem von­hatja teljesen ki magát a ze­ne hatása alól. Testi megter­helés mellett is részben pozi­tívan hatott a zene. Amikora vizsgált személyek kerékpá­ros ergométeren ötven watt teljesítményt fejtettek ki, pulzusuk nem gyorsult annyi­ra fel, ha zenét hallgathattak közben. Nagyobb teljesít­Európa legmodernebb szélcsatornája A Fanga-Marzac-i szélcsatorna A szélcsatorna az aerodi­namikai kísérletek legfonto­sabb eszköze. A szélcsatorná­ban a repülőgépmodéllek vi­selkedésének mérésére nagy sebességű légáramlást lehet létrehozni. A beszívott leve­gőt különleges kialakítású légcsavar gyorsítja fel, majd a légcsavar által perdületbe hozott légáramot terelő lapát- sorok segítségével egyenirá- nyítják, s a mérőtérbe veze­tik. A mérőtérfoen felfüggesz­tett kis mintán (modellen). fellépő aerodinamikai erők, áramlások mérésére különfé­le műszereket, precíziós mér­legeket használnak. A képünkön látható szél- csatorna a franciaországi Fanga-Marzac-ban (Toulouse mellett) működik néhány éve. Ez Európa egyik legmoder­nebb ilyen létesítménye, amelyben a hangsebesség alatti, szubszonikus tarto­mányban tervezett utasszállí­tó és sportgépek modelljeit fúvatják meg. A szélcsatorna mérési tere 4,5x3,5 méter. Ebbe a térbe helyezik a re- pülőgépmodelleket. A mérési kamra a modelleket 3 méter szárny-fesztávolságig fogad­ja be. A szélcsatornában a légáramlás sebessége 10—120 méter/sec. értékek között vál­tozhat. A megfúvatás alatt műszerek segítségével mérik a modell szárnyának, törzsé­nek, farokrészeinek, vezér- síkjának viselkedését a szél­áramlással szemben. Gondolatok Nem víz Bikaborjú két anyától Két évvel ezelőtt nagy köz­feltűnést keltett és világra­szóló tudományos eredmény­nek számított az első, lom­bikban fogant csecsemőnek a megszületése. A „lombikban fogantatás” lényege az volt, hogy az anyának a petefész­kéből kioperált petesejtjét különleges konstrukciójú lombikban termékenyítették meg a férj spermájával, majd a megtermékenyült petesejtet egy ideig mesterségesen táp­lálták, s miután megfelelően továbbfejlődött, visszahelyez­ték az. anya szervezetébe. Ily módon lehetővé vált, hogy az anya, akinek petevezetéke el­záródott és ezért meddőnek hitték, gyermeket hozhasson a világra. Természetes körül­mények között a petesejtet a férfi ivarsejt a petevezeték­ben termékenyíti meg, ahon­nan az tovább- vándorol a móhbe, s ott beágyazódik. Ma már arra is lehetőség van, hogy idősebb férfiak is utód­hoz jussanak, vagy netán időközben elbunyt férfiaknak is utódaik születhessenek, ha idejekorán gondoskodtak ró­la, hogy spermájukat spe­ciális körülmények között, az ún. spenmabankök valame­lyikében megőrizzék. Nem árt tudni, hogy harminc év­vel ezelőtt egy angol orvos bukkant nyomára annak a vegyi anyagnak, amely meg­felelően védi a legérzéke­nyebb sejteket — így a pe­tesejtet és , — a mély hűtés okozta károsodásoktól (a spermát ugyanis igen ala­csony hőfokon tartva raktá­rozzák a majdani felhaszná­lásig). A dán kutatók áltel végzett állatkísérlet, ha nem is egé­szen, de egyes momentumai­ban hasonlít a „lombikbébi” létrejöttével kapcsolatos mes­terséges beavatkozáshoz. A képünkön látható kis bika­borjú megszületésének az volt az előzménye, hogy egy vörös dán tehénből kiope­ráltak egy petesejtet és 25 na­pi mínusz 196 Celsius fokon való tárolás után átültették azt egy jersey-fajtájú másik tehén petefészkébe. Az onnan elindult, majd megterméke­nyült petesejtből az eredeti „biológiai anya” összes tu­lajdonságait továbbvivő utód született.! A gondolkodás olyan valami, amely a nehézségek következ­ményeként indul meg és megelőzi a cselekvést. (Berthold Brecht) * Az idő, amellyel mindennap rendelkezünk, rugalmas; azok a szenvedélyek, amelyek bennünk ébrednek, kitágítják, azok, amelyeket mi ébresztünk, leszűkítik, a megszokás pedig — kitölti. , (Marcel Proust) * Legyél jobb ember, mint eddig voltál és olyan dolgokat fogsz látni a világban, amelyekről eddig nem is álmodtál. (Henryk Elzenberg) * A művész számára Veszélyes, ha művének hatása alá kerül. Akkor ahelyett, hogy atyja lenne a műnek, a fia lesz annak. (Frederico Fellini) * Amit nem tudunk kikerülni, azt meg keil szeretnünk. (Népi mondás) * y A fiatalság ok nélkül nevet. (Oscar Wilde) * A szerelem virágnevekkel kezdődik és állatnevekkel végződik. (P. Krecia) * A legnehezebb azt a nőt lebeszélni valamiről, aki egyálta­lán nem tudja, mit akar. (Strsel) A dohányzás ellen ménynél viszont a szívfrek­venciák mind a zenével, mind a zene nélkül, körülbelül ugyanakkorák maradtak. Liptak véleménye: „Minél nehezebb a munka, annál gyengébb a zene hatása a szívfrekvenciára”. Mellette ült A férj rgssz hangulat­ban érkezett haza. A fe­lesége megkérdezi tőle, mi történt. — Nem adott a főnök prémiumot — mondja a férj —, mivel munkaidő­ben voltam futballmecs- csen. — És ki mondta meg neki? — Senki. Mellettem ült. Brit szakemberek olyan elektronikus babát konstruál­tak, amely szemléletesen áb­rázolja, mi történik az em­beri szervezetben a dohány­zás alatt. E* újabb kiváló gyakorlati segédeszköz abban a harcban, amelyet a rossz szokás ellen folytatnak. Szegény, mint a templom egere Az angol egyház évi bevé­tele kereken 50 millió font sterling — az államegyház papjai mégis szegények, mint a templom egere. Sok helyi plébánosnak meg kellett elé­gednie a 3000 fontot alig meghaladó évi jövedelemmel, és a külső pompa ellenére a felsőbb papi réteg sem mond­ható gazdagnak. Az egyház pénzügyi igazgatósága most fizetésemeléseket hagyott jó­vá. Az összesen 11 ezer helyi plébános maximális jövedel­me évi mintegy 4500 fontra növekszik: így annyit keres majd, mint egy titkárnő Lon­donban. A püspökök is — akiknek eddig évi 6600 font­ból kellett kijönniük — több fizetést kapnak: pontosan 8060 fontot, ök mindazonál­tal további előnyöket élvez­nek az alsóbb klérussal szem­ben: az egyház ingyenesen házat, sofőrös autót, valamint kertészt bocsáj a rendelkezé­sükre. A hót karikatúrája A „lombikbika” és a dán tudósok A tudós agya Amikor Jean Renoir fran­cia filmrendező először járt Hollywoodban, érdeklődéssel figyelte a filmcsillagok életét. Megismerkedett Mary Pick- forddal is. Megfigyelte, hogy a színésznő nagyon gyakran elővesz egy vizesüveget és nagyokat kortyol belőle. Ami­kor Mary Pickford meglátta Renoir arcán a csodálkozást, így nyugtatta meg őt: — Ne féltse a torkomat! Ez nem víz, ez gin! „Mi úsz a Jégben ősznek ide­jén. Mint eltépett fátyol' hosszan, fehéren?” Tompa Mihály versének folyta­tása a rejtvény vízszintes 2. és függőleges 1. számú sorában ,01- vasható. Vízszintes: 2. A vers folytatá­sának első része (Zárt betűk. F, ö, T, J.j. 14. Szakorvos. 15. Is­mert gumiabroncs-márka. 16. . . .-fürdő, kedvelt üdülőhely Borsod- Abaúj-Zemplén megyé­ben. 17. Elhízásról árulkodik. 18. Kar) F. Gaus, minden idők leghíresebb matematikusa agyát dr. R. Wagnerre hagy­ta. Az orvos megvizsgálta, megmérte a tudós agyát, megvizsgálta minden teker­Kibújiik a mag a földből. 19. Női név. 20. Kicsinyítő képzők. 21. Magad. 22. Országos Tervhivatal. 23. Római 52-es. 24. Egyenletes felületű. 25. Gabonanövény. 27. L. K. 28. Világítótest, névelővel. 30. Jónavaló. 32. Keleti fejede­lem. 33. Angyalrang. 35. Szlová­kiai város. 36. 1049 római szám­mal. 38. Fogoly. 40. Sapienti... — a bölcsnek elegendő (SAT). 42. Végtag., 43. Férfinév. 45. Kí­méletlenül ’ pusztít. 47. Hegység Bulgáriában. 49. Gyapjúszövet. 51. Ostobává tevő. 53. Gyermek­köszönés. 54. A másik. 55. Hóhér. vényét, és miután az így ka­pott adatokat összehasonlítot­ta egy másik ember agyának adataival, megállapította, hogy a két agyvelő minden tekintetben egyforma volt. 56. Kerület rövidítése. 57. Sze­mélyes névmás. 59. E. T. 60. Gö­rög betű. 61. Az örök város. 62. A vízszintes 43. idegen változata. 64. Két személyes névmás. 65. Osztrák zeneszerző. 67. Szoros Szicília és Calabria között. 69. Hajóhad. Függőleges: 1. A vers fogatatá­sának második része (Zárt be­tűk: A, O, Y, E, E.). 2. Szét­megy a varrás. 3. Szerep a Don Carlosban. 4. Zeusz felesége. 5. Határtalanul késik! 6. Némán érez! 7. Talajművelő szerszám. 8. Sportág. 9. . . . Sumac — pe­rui csalogány. 10. Zeneművek előtt álló rövidítés. 11. Félváll­ról vesz. 12. Három oroszul. 13. Idegen mozi. 17. Nobel-díjas szovjet fizikus. 20. Elhagyja a medrét a folyó. 21. Ismer. 24. Sekély tengeri agyagmárga ki­fejlődés. 26. Pálmafajta. 28. Az americum vegyjele. 29. ... poe­tica. 31. Az első nő! 32. Kozme­tikai márka. 34. Játékszer. 37. Prózát alkot. 39. Fejtető. 41. Nemrég elhunyt jugoszláv ál­lamfő. 44. Közséig Szabolcs-Szat- már megyében. 46. Cseh férfi­név. 48. Négylábú háziállat. 50. Francia színésznő (Marie Jósé . . .t 52. Hulot urat alakította a filmvásznon. 53. Rúd végére kö­tött csutak. 56. Hajviselet. 58. ... vág; csökkenti a vérbőséget. 60. Ma szakmunkástanuló, 61. Éles hangon kiáltozik. 63. Iskola rövidítése. 64. A maga tulajdo­na. 65. Az orrához. 66. Sziget az fr-tengerben. 68. Aroma. 69. A fermium vegyjele. N. B. Beküldendő a rejtvény helyes megfejtése a Tolna megyei Nép­újság szerkesztősége címére: Szekszárd, Beloiannisz u. 1—3. Beküldési határidő: október 20. A szeptember 28-1 rejtvény he­lyes megfejtése: Pákozdnál dön­tő győzelmet arattak. Jellasics báró. Pátka. Felkelő parasztok. A helyes megfejtést beküldők közül könyvet nyertek: Skoda Ferenc, Szekszárd, Felszabadulás tér 2. 11/19. 7100; Agner András­áé, Tolna, Tompa Mihály u. 79. 7130: Garai Györgyné, Gyulai, Rákóczi u. 1. 7227; Jankó Má­ria, Pincehely, Kossuth Lajos út 11. 7084; Szabó Lászlóné, Var­sád, Ady Endre u. 193. 7067. Dél-a.frikai erőviszonyok

Next

/
Oldalképek
Tartalom