Tolna Megyei Népújság, 1980. október (30. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-01 / 230. szám

í6 5"O'M XXX. évfolyam, 230. szám ARA: 1,20 Ft 1980. október 1., szerda Mai számunkból SCHMIDT ÉS STRAUSS PÁRVIADALA 2. old. ' SOHA ILYEN GAZDAG KIÁLLÍTÁS 3. old. GOCZ ERNŐ ESETE A MERKUR-RAL 4. old. AUTÖS HEGYI VERSENY 6. old. SZOCIALISTA MUNKAVERSENY 5. old. Társadalmi érdeklődés Ritkán látott tanár bará­tom keresett fel a minap a szerkesztőségben és már el­ső szavaiból kiderült, hogy most többek véleményének tolmácsa. Ezeknek, az álta­lam csak részben ismert „többeknek” a véleménye a lakóhelyük iránti nagyon aktív érdeklődéssel jelle­mezhető. Lakóhelyük Szek- szárd, mondandóik pedig a helyi Fürdőház utca rende­zési terveivel kapcsolatos legutóbbi kiállítás nyomán foglaltattak szavakba. A je­lek szerint ez a kiállítás a városi tanács illetékeseinek rendkívül jó ötlete volt és sokakat további gondolko­dásra késztetett. • Például arra, hogy ha a város egyik részén a köz­vélemény által a jelek sze­rint jobbiknak ítélt- terv néhány régi házat megha­gyásra, sőt restaurálásra ítél, akkor talán érdemes lenne nagyobb arányokban és főleg előre gondolkodni. Például nem hagyni ve­szendőbe menni a várói egyik legjellegzetesebb ne­vű utcasorának, a Kadarka utcának hangulatát biztosí­tó pincéket, présházakat. Vagy gondolni arra, hogy a Bethlen utca egyelőre még páratlan összképet nyújt, melyen a viszonylag kevés mai toldás-foldás még alig rontott. Tíz év múlva meny­nyit ront majd? Konok ta­nár barátom járt a városi tanács építési osztályán, ahol közölték vele, hogy erre még nem gondoltak. Pedig lehetett volna és kel­lene, hiszen (és ezzel már nem csak az egyetlen ta­nárra utalok) a közvéle­mény érdeklődést tanúsít iránta. Egy Bethlen utcai idős gazdaember közölte, hogy van az utcában pénz elég. Megfelelő tervező kel­lene, akinek az iránymuta­tása alapján szívesen vé­geznék az óhatatlanul szük­ségessé váló építéseket, át­építéseket úgy is, hogy az ne rontsa az utca jó össz­képét. hanem inkább kon­zerválja azt. Ha a távlati tervekben — joggal — tu­ristaszálló építése szerepel, akkor a még meglévő ká­dár-, kosárfonó- és egyéb régi szakmák megőrzésére se lenne rossz gondolni. Városunk idegenforgalmi vonzereje ugyanis nem ön­magától jött létre és sosem fog önmagától tovább fej­lődni. Itt kerülne sor a nekem elmondottak legfontosabbi­kára. Hadd használjam ezt a rossz szót, hogy „társadal­masítás”. Elméletileg jóma­gam is évek óta tagja vagyok egy gyakorlatilag nem mű­ködő albizottságnak, mely elvben a műemlékvédelem­mel foglalkozik. A táj- és utcakép megőrzésére, a ter­vek megvitatására létre le­hetne hozni egy társadalmi gyülekezetét — hozzáértők­ből. Sorolhatnám a nekem mondott neveket, melyek között a nyugdíjas főmér­nöktől az idős parasztem­berig sok mindenki szere­pel. Mindebben (némi idea­lizmussal) legfontosabbnak nem azt tartom, hogy a fenti sorokat egy újságíró •leírta, hanem egészen mást. Azt, hogy ezeket egy léte­ző, mérhető és feltétlenül észreveendő társadalmi ér­deklődés nyomán írhatta le. O. I. Szüret előtt A nagyüzemek október 6-án kezdenek Minden ősszel nagy az iz­galom a szekszárdi borvidé­ken: miként lőhet ‘betakarí­tani a szőlőt? Másik kérdés: mennyit adnalk érte? És a harmadik: szőlőként, vagy borként érdemes-e eladni a termést? Rizsányi Csaba, a Szekszár­di Állalmi Gazdaság és Bor- kOmbihát kertészeti igazgató­ja biztató híreket mond az idei szüret előkészületedről. A szekszárdi Aranyfürt Mg. Termelőszövetkezetiben meg­kezdték az Oportó szedéiset, a termés még nem rohad, de ajánlatos, leszedni,1 mustcu- korfoka csekély, alig éri el a tizenhárom fokot. Az epres­kerti átvevő telepre naponta még alig érkezik száz mázsa szőlő, a magántermelők közül is csak azok hozzák, akik el­feledkeztek arról, hogy* az időjárás késégben van. s az ‘ utolsó permetezést augusztus közepén hagyták abba, s ezért rohad a szőlő. Ügy mondják, kellett volna még egy véde­kező permetezést is elvégez­ni. Az idei szőlőtermés az 1078-ashoz hasonlít mennyi­ség tékihtetében. A minőség­ről még korai volna beszélni, hiszen a szőlő „sokat kint al­szik a szüretig”, az időjárás, meg az eddigi növényvédő mUnka a megmondhatója, ho. gyén alakul a közepesnek ígérkező termés milyensége. Tolna megyében a SZAG foglalkozik elsődlegesen sző­lőfeldolgozással, felvásárlás­sal. Ügy tervezik, hogy 100— 120 ezer mázsa termést vásá­rolnák. A megyéből kisebb tételek, pár ezer mázsa, megy más feldolgozó helyekre. Hosszúhegyre, Badacsonyba és Egerbe — Felsőnyékről, Dunaiföldvárról és a Paksi Állami Gazdaságból visznek, főleg csemegeszőlőt. IA Tolna megyéi gazdasá­gok, a sok szőlőt termelők — dktóber 6-án kezdik a szüre­tet. Azért ilyen „korán”, mert a feldolgozást és sze­dést csak így győzik.. Ügy terveZilk, hogy az Aranyfürt, az őcsényi téesz és a SZAG november lS-ig szüretel, a decsiek november 5-én feje­zik bé. Az átvétel Pakson, Bátalszéken és Szakszárdon a központban és az Epreskert­ben lesz, a főszezonban — te­hát október 6-ttól — huszon­négy órás folyamatos mű­szakban. Idén kezdi az első szezont a több mint negyven­millió forintot érő IMEOA fo­lyamatos vörösborkészítő be­rendezés, ennek napi üzemel­tetéséhez minimum 1000 má­zsa szőlő kell. A meleg eljá­rásos vörösborkészítés külö­nösen az idei szőlőknél ígér­kezik maljd jónak. A Tolna megyei átvevőhelyéken na­ponta mintegy hétezer mázsa szőlőt tudnak fogatáni-tfeldol­Hétfőtől ezer középiskolás szedi a szőlőt Tolna megyében (Archiv felvétel.) A SZAG fácánkerti szőlészetében a teltfürtű oportó faj­ta valóságos „kék falat” képez gazdag termésével. Egy- egy tőkén ötven-hatvan fürt szőlőt is nevelt a növény. gozni. Székszárdon ötezer mázsát, Pakson 1600-áb, Bá- tasziáken 700 mázsát. Ez ak­kora feldolgozó kapacitás, amennyi még sohasem volt a megyében, tehát a termelők­nek nem kell annyit sorba állni. Sőt: úgy szervezték a munkát, hogy október 18-án és 19^én, amikor a szekszárdi hegyen' a magántermelők nagy szüretéit tartják, nem dolgoznak a termelőszövetke­zetekben és az állami gazda­ságokban, tehát e két napon csak a magántermelők szőlő­jét veszik át. Minden meny- nyiiSégben, minden fájtát megvesznek, még a fehér szőlőt is. bár jártak olyan hí. rek, hogy ezt nem veszik át. Mlég szerződést is kötnek az idei termésre. Az árak vala­mivel magasabbak, mint az 107Ö-es átvételi árak voltak, hiszen átlagosan hét száza­lékkal nagyobb összeget ad­nak a szőlőért, mint tavaly. Persze a kék szőlőnek — a minőséginek — jobb az ára, mint a fehér szőlőé. Azt tanácsolják a szakem­berek, hogy aki teheti, minél kéfeöbb fogjon a szőlő szedé­séhez, hiszen ma még igen gyenge a must minősége. Ajánlatos a tőkékről a fürtö­ket takaró leveleket leszedni, így is több cukor képződhet. A korán érő fajtáikkal üs ér­demes még várni — ezt pél­dázza a nagyüzemi módszer is, hiszen most még csak olyan fajtákat és ott szedik, ahol a rothadás megkezdő­dött. Miután a gazdaság .ala­posan felkészült az idei ter. méls fogadására — moist is adnak előre bejelentés alap­ján — konténert. Még érde­mes várni, mert a távprognó- zis jó időt ígér, egy-egy esős nappal. Azt mondják a szak­emberek, most még csak azok szedik a szőlőt, akik megijed­tek, s nem bíznak a kedvező, szőlőt érlelő őszben. PÄLKOVÄCS JENŐ Brezsnyev és Reddi tárgyalásai Nilam. Szandzsiva Reddi, az Indiai Köztársaság elnöke, aki hétfőn a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségé­nek meghívására érkezett Moszkvába, kedden délelőtt megkoszorúzta a Lenin- mauzóleumot és az Ismeret­len katona sírját. Kedden délelőtt a Kreml­ben megkezdődtek a szovjet— indiai tárgyalások. A szovjet küldöttséget Leonyid Brezs­nyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke, az indiait Nilam Szandzsiva. Reddi, az Indiai Köztársaság elnöke vezeti. A kölcsönös megértés és barátság légkörében folyt megbeszélésen áttekintették az 1971-ben a békéről, barát­ságról és együttműködésről aláírt szerződésen alapuló szovjet—indiai kapcsolatok néhány kérdését. Az időszerű nemzetközi témák közül ki­emelt figyelmet szenteltek a tartós békéért, a nemzetközi biztonságért, az imperializ­mus, a kolonializmus és a fajüldözés ellen folyó harc kérdéseinek. A Szovjetunió — mondot­ta Leonyid Brezsnyev —kö­vetkezetes és állhatatos erő­feszítéseket tesz annak érde­kében, hogy tartóssá tegye a feszültség enyhülését és új lendületet adjon az enyhülés­nek, valódi fordulatot érjen el a fegyverkezéstől a lesze­relés irányába, és azért, hogy igazságosan, politikai eszkö­zökkel rendezzék a konflik­tusokat. A tárgyaláson részletesen áttekintették az ázsiai hely­zetet. Ázsiában az agresszív erők mind nyíltabb fellépése következtében növekedett a feszültség. Leonyid Brezsnyev aláhúzta: az imperialista be­avatkozás az ázsiai népek belügyeibe azzal jár, hogy a térség országai közötti konf­liktusok mind súlyosabbakká, egyre rombolóbb hatásúakká válnak. Ez az imperializmus és csatlósai malmára hajtja a vizet, azoknak használ, akik aláássák Ázsia és az egész világ békéjét. A két küldöttség megelé­gedéssel állapította meg, hogy a szovjet és az indiai vezetők kölcsönös látogatásai, a kö­zöttük fennálló személyes kapcsolatok a hagyományos indiai—szovjet kapcsolatok szerves részei lettek és jelen­tősen hozzájárulnak a szov­jet—indiai együttműködés el­mélyüléséhez és kiszélesedé­séhez. Gromiko hazaérkezett / Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügy­minisztere kedden visszaér­kezett Moszkvába. A szovjet külügyminiszter hivatalos ba­ráti látogatást tétit Kubában, majd New Yorlk-lban, az ENSZ-közgyűlés 35. üléssza­kán a szovjet küldöttséget vezette. Gromiikót a moszkvai repülőtéren Nyikolaj Tyiho- nov, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a Szovjetunió minisztertanácsá­nak első elnökihelyettese, Viktor Malcev, a külügymi­niszter első helyettese fogad­ta és jelen volt a párt éS a kormány több más tagija. Kedden délután beállította saját „világcsúcsát” Valeráj Rjuníin, a SzaJjút—6 űrállo­más veterán mérnöke: ekkor érte el másodízben a 175. na­pot a világűrben. Első expe­dícióján VJaigyitoiir Ljaihóv, a másodikon Leonyid Popov vottt társa az űrutazáson. Közben Csillagvárosban is ünnepeltek: a szovjet—kubai közös űrrepülés résztvevőit fogádták. Jurij Rornanyenko és Armando .Tamayo Mendez Bajkonuriban befejezte a nyolcnapos utat követő pihe­nést és elkészítette beszámo­lóját, a szakértőkkel megbe­szélte útjának tapasztalatait. A két űrhajós kedden tért vissza a Moszkva mellett lé­vő kiképzőközpontba. Csökken a hőmérséklet Az elmúlt hét első felében a Dunántúl nagy részén na­pos, száraz volt az idő, a haj­DUNÁNTÚL 30 25 20 15 10 5 0 nali órákban sokfelé alakult ki köd. A hőmérséklet csúcs­értéke 20—25 fok között volt, 1 max.--------. min. — — tüt FE1HÚS SZELES mssz m ZIVATAR HÍ KÖDÖS PÁRÁS sz cs sz az éjszakai lehűlés során eleinte 12—16, majd a hét közepén 8—11 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála. A hét második felében kissé hűvö­sebb levegő áramlott térsé­günkbe, néhány helyen ke­vés csapadék is hullott. A nappali legmagasabb hőmér­séklet ekkor általában 16—21 fok között, a hajnali mini­mum 3—10 fok között alakult. Az elkövetkező időszakban eleinte folytatódik a túlnyo­móan napos, száraz idő, a hőmérséklet kora délután 18— 23 fok között, hajnalban 4— 9 fok között várható, majd az időszak második felében erősen megnövekszik a felhő­zet, sokfelé várható eső, zá­por. A hőmérséklet csökken. A legmagasabb nappali hő­mérséklet 14—19, a legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 0, plusz 5 fok között alakul. A talaj nedvességtartalma megyénkben 0—50 cm-en 40— 45, 50—100 cm-en 25—30 szá­zalék. Heti időjárás-előrejelzés Újabb íírrekord

Next

/
Oldalképek
Tartalom