Tolna Megyei Népújság, 1980. szeptember (30. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-20 / 221. szám

SZEPTEMBER 20 SZOMBAT Névnap: Friderika A Nap kél 6.28 — nyugszik 18.46 órakor A Hold kél 16.35 — nyugszik 1.09 órakor Százhúsz évvel ezelőtt, 1860. szeptember 20-án szüle­tett és 63 éves korában, 1923-ban halt meg Rákosi Viktor író, újságíró, humorista, Rákosi Jenőnek, az is­mert nacionalista politikusnak és újságírónak, valamint a kitűnő drámai színésznőnek, Rákosi Szidinek az öccse. * ELKÉSZÜLT Öcsényben a buszforduló és buszmegálló. A községi tanács és a közúti igazgatóság közös beruházásá­ban készített útburkolat a forgalom biztonságát növeli. * ELSŐKÉNT az iskolába és az óvodába vezetik be Ci- kón a közelmúltban elkészült új, mélyfuratú kút vizét. Az ezzel kapcsolatos munkákat ebben a hónapban végzik a megyei víz- és csatornamű vállalat szakemberei. O A BIZOMÁNYI ÁRU­HÁZ VÁLLALAT a vidéki bolthálózatát négy körzetre osztotta. Szekszárd lett a köz­pontja a dél-dunántúli BÁV- üzleteknek, innen irányítják Dunaújvárostól Nagykanizsá­ig elhelyezkedő boltjait a vállalatnak. 'v AZ ORION tamási gyár­egységében a szakszervezeti bizottság kismama- és nyug­díjastalálkozót szervezett. A mintegy ötven kismamát és tizenkét nyugdíjast a társa­dalmi és gazdasági vezetők köszöntötték. Jó hangulatú beszélgetés kezdődött. A kis­mamák és a nyugdíjasok megnézték az Orion legújabb, modul rendszerű színes tele­vízióját, melyhez sok alkat­részt helyben készítenek. A hangulatot a tamási járási úttörőház leány citerazeneka- ra fokozta. Befejezéseként a hagyományos kézimunka­kiállítást tekintették meg a „vendégek”. (Horváth And­rás) + KÓRUSTALÁLKOZÓ lesz ma este a bonyhádi mű­velődési központban, melyen a helyi Erkel Ferenc vegyes­kar, a körmendi szövetkezeti vegyeskar, a mözsi leánykar és teveli vegyeskar vesz részt. A A DÉDÁSZ dolgozói ki­építették a villamos hálózatot Szekszárdon a Csörge-tóig. Egy kilométeres távvezeték és egy transzformátorállomás készült el. * A JÖVÖ ÉVI kapacitá­sának nagyobb részét már le­kötötte a „BONY—KS” Tolna megyei Cipőipari Szövetkezet. 530 ezer pár különféle lábbe­lit szállítanak szovjet, NDK és csehszlovák exportra. Foly­nak a tárgyalások tőkés ex­portról is. A lottó nyerőszámai: A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a Nagyatádon megtartott 38. heti lottósorsolás alkalmával a következő számokat húzták ki: 3,19, 71, 76, 83 A Kossuth rádióban 18 óra 45 perckor hallgathatjuk meg a Rá­diószínház előadásában Találkája volt címmel Louis MacNeide hangjátékát Papp Zoltán fordítá. sában. Magos György rendezésé­ben. A televízió 1-es programján 20 óra 5 perckor kezdődik a Far­kasok ideje című francia bűnügyi film, melynek írója és rendezője Sergio Gobbi. Két gyermekkori jóbarát, aki az iskolában rabló­pandúrként kergette egymást, fel­nőtten is folytatja a régi „játé­kot”: az egyik bandita, a másik rendőr... Jelenet a filmből, melynek egyik főszereplője Charles Az- navour # ZSÚFOLÁSIG MEGTELT a Bonyhádi Vasipari Szövet­kezet tanácsterme, ahol Sza­bó Kovács János, a Tolna megyei KISZÖV munkatársa tartott élménybeszámolót, a moszkvai olimpiáról. A „köz- művelődési hónap” rendez­vénysorozata alkalmából meg­hirdetett előadáson minden bonyhádi ipari szövetkezet képviseltette magát. (Göltz János) O TANULMÁNYI kirándu­láson járt 22 ötödéves pécsi orvostanhallgató tegnap dél­előtt az MMG—AM szekszár­di gyárában. A látogatás cél­ja az volt, hogy a leendő or­vosok, akik elsősorban az üzemegészségügy területén te­vékenykednek majd, gyara- píthassák üzemi ismereteiket. + SZÖVETKEZETPOLITI­KAI vetélkedőt tartottak Tol­nán, a GÉM Ipari Szövetke­zet ebédlőjében. A közműve­lődési hónap keretében még öt ilyen vetélkedőt rendeznek az elkövetkezendő napokban a megyében, majd november elsején tartják a megyei dön­tőt. Kevés felhő Várható időjárás ma estig: a reggeli, délelőtti órákban több, napközben kevesebb felhő, csapa­dék nélkül. Mérsékelt, változó irá­nyú szél. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet 21—26 fok között. fUcödeltör Amerikában az akác nem sokra vitte, nálunk meg min­denütt megél, ahol csak meg­kapaszkodhat. A napégette pusztai homokon is szépen virul, szerszámnyelet, kocsi- rudat, tűzifát, szőlőkarót adott a falvak népének. Mos­tanában fűrészárut, hordó­dongát, rakodólapot, parkett­lécet, bútort, faházat, fal­burkolatot készítenek belőle. Ez az igénytelen fa tehát szép karriert futott be. Tele­pítik is mindenfelé, még hoz­zá nem magról vetik, hanem csemetét ültetnek. A kocsolai Vörös Csillag Termelőszövetkezetben 10 hektáron vetettek el tavaly is, meg idén is akácmagot. A nem egészen egyéves cseme­tét, amikor már megcsípte a dér és lombját lehullatta, géppel kiforgatják, kötegelik, és elszállítják az akác hazá­Képünkön a szövetkezetben dolgozó asszonyok leltárt ké­szítenek; számolják a csemetéket. Azt mondják, idén sem lesz kevesebb, mint tavaly volt. jába, a Nyírségbe. Tavaly bevétel pedig 1 millió 600 kétmillió csemete termett, a ezer forint volt. Dombóvár Új tornaterem és tanuszoda (TUDÓSÍTÓNKTÓL) Elkészült Dombóváron az első óvodai tornaterem és tanuszoda az 5. számú óvodá­ban. Csütörtök délelőtt volt a műszaki átadás. A városi tanács saját erő­forrásaiból és a lakosság ál­tal felajánlott pénzeszközök­ből építette. A kivitelező a városi tanács költségvetési üzeme volt. A jó minőség­ben és három hónappal a határidő előtt elkészített tor­natermet és uszodát a közeli napokban vehetik birtokukba az óvodások. Az új létesít­mény fenntartásához és a személyi feltételek biztosítá­sához a megyei tanács ad anyagi segítséget. MAGYARSZÉKI ENDRE OL VAST AM Rehabilitáció Elképzelni sem tudok szörnyűbbet annál, ha valaki megrokkan, munkaképtelenné válik, felborul életének megszokott rendje, s nem tudja folytatni hivatását. Üzemi, közlekedési baleset következtében sokan lesznek részben vagy teljesen mozgásképtelenek, nem tudnak járni, vagy a kezük sérül meg. Visszatalálni régi önma­gukhoz már nem tudnak, de a család, a barátok, a munkahely segítségével egy újfajta életvitel kialakítá­sára lehetne mód. Lehetne, de nemigen van. Tudniillik kevés az olyan munkahely, ahol szervezetten tudnák foglalkoztatni őket. Márpedig minden testi és lelki sérülés leghatáso­sabb gyógyszere a munka, a munka sikere. Marad a be­dolgozói rendszer, ami többé-kevésbé megoldott. Jó azért, mert például rokkantkocsival közlekedni nehéz, körülményes, s rossz azért, mert az otthon dolgozó egyetlen társa a rádió. A mozgásképtelenek és sérültek ügye felébresztette a társadalom lelkiismeretét: nincs hét, hogy ne hallanánk arról, miként lehetne segíteni rajtuk. Most éppen arról olvastam, hogy a 11-es Volánnál a rehabilitációról tár­gyaltak. Minden bizonnyal itt is, s remélhetőleg más vállalatnál is nem egy értekezlet napirendi pontja a re- fiabilitáció, hanem tesznek is azért, hogy a rokkantak ismét teljes értékű embernek érezzék magukat. dvm r •• I rr. Szülői értekezlet Szülői értekezleten vol­tam. Ez a tanév elején rendszeresen ismétlődő, szükséges és vitán felül hasznos rendezvény. Most is az volt. A szekszárdi Zrínyi utcai általános is­kola folyosóin körülnézve az embernek az az érzése támadt, hogy az ide járó gyerekek túlnyomó többsé­ge félárva. Csak anyjuk van. A folyosókon, termek­ben nyüzsögtek az érdek­lődő édesanyák és köztük tétován tévelygett vagy fél tucat apa. Régóta beszélünk a pedagógus pálya tagad­hatatlan „elnőiesedésérőll'. Az itt említett jelekből arra lehetne következtetni, hogy gyerekneveléssel a csalá­dokban is elsősorban nők foglalkoznak. Netán az apák nem érdeklődnek, vagy olyan rossz emlékeik vannak a maguk iskolás koráról, hogy máig félnek padba ülni? Bármelyik feltételezés bizonyulna igaznak, egyik­nek se lehet örülni. O. 1. Timföld Üjabb speciális timföldek gyártását kísérletezték ki, s ezekkel együtt már 30-féle különleges timföldet gyárta­nék az Almásfüzitői Timföld­gyárban. Ezek a termékek kémiai és fizikai tulajdonsá­gaiknál fogva igen sokféle célra hasznosíthatók. Egyik csoportjuk például alkalmas a kőolaj, a levegő és az ipa­ri gázok víztelenítésére, a vi­taminok tisztítására. Az Egyesült Gyógyszer- és Táp- sz.ergyárnak olyan speciális timföldet szállítanak, amely­ből a gyomorbántalmak eny­hítésére savmegkötő gyógy­szert készítenek. Az egyik legújabb terméket, a felület­nemesítő timföldet — ame­Vetőmagszállítás Pannonbükköny-, csillagfürt-, fajtaborsó-, olajlenvetőmag érkezik (képünkön) ezekben a napokban a Vetőmagtermel­tető és Értékesítő Vállalat Dél-dunántúli Területi Köz­pontjába. A vállalat egyébként 154 mezőgazdasági szövet­kezettel és öt állami gazdasággal van vetőmagtermelteté­si szerződéses kapcsolatban. Az őszi vetésű bükkönyfélék és a tarlórépa magját már kiszárították a mezőgazdasági üzemekben. A vállalat elsősorban a három dél-dunántúli megye üzemeit látja el, de kerül innen jó minőségű vető­mag nemcsak az ország más vidékeire, hanem külföldre is. A Meteor borsófajtát például Hollandiába és Nyugat-Né- metországba viszik, Svédországba pedig napraforgót szál­lítanak. -a Fotó: bj Négylábú kiscsibe Négylábú kiscsibe kelt ki a tojásból Páriban, a Nagy ut­cában. A dupla végtaggal megáldott csirke ráadásul ko­pasznyakú... lyet szolgálati találmányként fogadtak el — a fa, a kerá­mia, az alumínium, a réz és sok más anyag felületi keze­lésére, csiszolására használ­ják. A különleges timföldek egyes típusait a papíripar­ban, a gumiiparban és a fes­tékgyártásban töltő anyag­ként alkalmazzák. TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG — A Magyar Szocialista Munkáspárt Tolna megyei Bizottságának lapja. — Főszerkesztő: FEJES ISTVÁN, főszerkesztő-helyettes: SZÁLAI JÁNOS — Szerkesztőség: Szekszárd, Beloiannisz u. 1/3.7100. Telefon: titkárság 12-284. Sportrovat: 11-457. Belpolitikai rovat: 11-383. Olvasószerkesztő: 11-774. — Kiadja a Tolna megyei Lapkiadó Vállalat, Szekszárd, Béla tér 1. 7l00. Telefon: 12-244, 12-405. Telex: 14251, postafiók:-71. — Felelős kiadó: BENIZS SÁNDOR. Készült ofszet-rotációs eljárással, Saphir 96-os gépen a Szekszárdi Nyomdában, Szekszárd, Széchenyi u. 46. Postacím: 7101 Szekszárd, telefon: 11-422. — Felelős vezető: SZÉLL ISTVÁN. — Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizethető a hírlap­kézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. — Előfizetési díj: egy hónapra 30,— Ft, negyedévre 90,— Ft, egy évre 360,— Ft. — Indexszám: 25 069 ISSN 0133-0551.

Next

/
Oldalképek
Tartalom