Tolna Megyei Népújság, 1980. június (30. évfolyam, 127-151. szám)

1980-06-07 / 132. szám

JÚNIUS 7 SZOMBAT Névnap: Róbert A Nap kél 4.48 — nyugszik 20.38 órakor A Hold kél 1.55 — nyugszik 13.58 órakor Százharmincöt évvel ezelőtt, 1845. június 7-én szü­letett, és 66 éves korában, 1911. június 28-án halt meg Asbóth János író, újságíró, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Asbóth Lajos honvédtábor­nok fia. O A SZEKSZÁRDI keres­kedelmi és vendéglátóipari szakmunkásképzőben 12-én délelőtt tartják ballagási ün­nepségüket a végzős hallga­tók. + INGYENESEN, bánki betakaríthatja — a MÉM Ér­tesítő 9. számában megjelent közlemény szeriint — a jú­nius 5-ig kaszálatlan, árok­partok, valamint a vasúti és árvízvédelmi töltések és rétek fűtermósét. # TÁRSADALMI szónok- képző tanMyiamot rendeznek június 9—13-a között Tenge- Mcen, a megyei tanács okta­tási intézetében. Az egyhe­tes tanfolyamon a reszt vevő 30 társadalmi szónokon kí­vül ott lesznek a megye családi és társadalmi ünne­peket rendező irodáinak ve­zetőd és más meghívottak is. KIVÁLÓAN szerepelt a hagyományőrző együttesek Veresegyházán megrende­zett országos bemutatóján az izményi székely és a váral­jai népi együttes. Mindkét csoportot hazánk legjobb ha­gyományőrző együttesei kö­zött értékelték. (B.) A lottó nyerőszámai: A Sportfogadási és Lot/tó- igaizgatóság közlése szerint a Lengyeltótiban megtartott 23. heti lottósonsolás alkal­mával a következő számokat húzták M: 6, 23, 27, 35, 42 A nyugdíjasok műsorát, a Hogy tetszik lenni?-t Gobbi Hil­da vezeti. Elhangzik a Petőfi rádióban 9 óra 30 perckor. Né­hány téma a tartalomból: láto­gatóban Simándy Józsefnél, „...kortársaimnak üzenem...”, riport Szaniszló Károly földmű­vessel, olvasnivalót ajánl Fehér Klára. A televízió 1-es programján 20 óra 5 perc a kezdési időpont­ja a Lázadás a Bountyn című amerikai kalandfilm első részé­nek, amelyet csak 14 éven felüli nézőknek ajánlanak. A Bounty vitorlás látszólag kellemes, ér­dekes útra indul. Bligh kapitány túlzott és értelmetlen kegyet­lensége azonban a tengerészei­ben legnagyobb bűnnek számitó tettre, lázadásra kényszeríti a legénységet. Vezetőjük az addi­gi első tiszt lesz. (Főszereplő: Marlon Brando). — KÉSŐI IGEN. A dél-angliai Kent grófság egyik kisvárosában 94 eves koráiban mondta ki a 'boMogttió igent 85 éves vőlegé­nye oldalán Elsie Burtenshaw A házasságkötés után John Gáti ton, aiz újdonsült férj, újságírók­nak elmondta: a házasságkötés okia az, hogy Etele megelégelte a kettejük otthona közötti két- kUaméteres távolságot, amelyet a hölgy hétéves ismeretségük aüaltt midennaip egyszer gyalog- szerré! tett meg. Az ifjú asszony nyűlaitkozarta szerint „soha nincs túl! késő a házassághoz. És mi igazán jó barátok vagyunk”. * BONYHÁDON huszon­egy szocialista brigád — négyszáz fő — nevezett be az Útközben művelődési akció­ba, melyre megkezdték a fel­készülést. Tegnap, pénteken délelőtt Szekszárdon, a Széchenyi utcá­ban, a pénzügyi székház földszintjén megnyílt a Tolna megyei ZÖLDÉRT új zöldség-gyümölcsboltja. A nyitás­kor igen sok érdeklődő és kielégítő árukészlet volt. A nyújtott műszakos nyitva tartási idő minden bizonnyal kedvező lesz a vásárlóknak. Az új üzlet nyitása után a közeljövőben a termékboltot átalakítják, s itt majd főleg húsárut hoznak forgalomba. Felhő, szél Várható időjárás ma estig: Időn­ként erősen megnövekvő felhőzet, szórványosain záporral, zivatarral. Tovább mérséklődő északi szél. Vár- ható legmagasabb nappali hőmér­séklet szombaton 21 és 26 fok között. Sárköz-kupa Tegnap megkezdődött Szekszárdon, a Zrínyi utcai álta­lános iskola tornatermében a második Sárköz-kupa női nemzetközi és országos ranglista asztalitenisz-versenye. Munkavédelmi gumicsizmák A dunaföldivári gumiipari szövetkezet gyártotta termé­keket országszerte szívesen vásárolják az üzemek, bá­nyák. Különösen nagy az ér­deklődés a speciális acélbe­tétes munkavédelmi csizmák iránt, olyannyira, hogy a je­lentkező igényeket a szövet­kezet nem is tudja kielégíte­ni. Ezért kívánják bővíteni az acélbetéte« csizmagyártást: jövőre 15 millió forintos gé­pi beruházást terveznek. A csizma önrészében levő úgy­nevezett kapli és a talprészbe épített acélbetét szúrás álló, s megvédi a lábujjakat az üté­sék okozta sérülésektől, fej- és szárrésze pedig bordázat­tal ellátott, s ezáltal a láb­fejet is védelmezi. A SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatósága Tolna megyei Igazgatóságának közleménye Tájékoztatjuk mindazokat a szülőket, akiknek a szek­szárdi társadalombiztosítási igazgatóiság utalta a családi pótlékot, ill. jövedelempótlé­kot, hogy az utalási rend­szerben beállott változás miatt, az ellátások postára adása 1980. június hónaptól kezdve megváltozik. A feladás központilag, Bu­dapesten történik, minden hónap 20-án, ami annyit je­lent, «hogy azok az igényjo­gosultak, akik korábban a O L VAST AM Választék a másodvetéshez Nagy hirdetés tudatta a tegnapi Népújságban, hogy „bőségesen van vetőmag a másod- és tarlóvetéshez”. Tucatnyi fajtát sorol a dombóvári Vetőmag Vállalat hirdetése, a hibridkukorica-vetőmagtól az olajretekig és a takarmányborsóig. Valószínűleg sok gazdaságban örülnek a bő választék­nak, hiszen a kedvezőtlen időjárás miatt szükség van és lesz az újabb vetésre. Olyan eset is történt, hogy az erős zápor lehordta a domboldal talajának felső réte­gét a belevetett kukoricával együtt, és újra kellett vet­ni. Ez történt például a paksi Szabadsá'g Termelőszö­vetkezetben, a városnak a Dunaföldvár felé eső hatá­rában, ahol felhőszakadásszerü zápor zúdult le. Kapós lesz a vetőmag. A vállalat dombóvári központ­ja jól szolgálja a gazdaságokat, a termelési érdekeket, megyénk egész mezőgazdaságát. G. J. 12-ét, illetve 16-át követő napokban már kézhez vették a családi pótlékot és a jöve­delempótlékot, 1980. június­tól csak a 2ú-át követő na­pokban várhatják 'azt. Mivel az átállással 'kapcso­latos feladatok miatt előfor­dulhat az első hónapokban, a késedelmes postázás, ezért az érdekeltek megértését és szí­ves türelmét kérjük. NAGY ZOLTÁN igazgató s. k. Visszhang A Tolna megyei Népújság június il-i számában „Dol­gozzunk szenvtelenül?” című cikkben leírtakkal kapcsolat­ban megállapítottuk, hogy a sajnálatos tévedést a táviratot kezdeményező és továbbító dolgozók hibája, illetve mu­lasztása okozta. Az ügy sú­lyának és jelentőségének megfelelő felelősségre vonás érdekében a szükséges intéz­kedést megtettük. DIR. MOLNÁR ÁDÁM a Tolna megyei Tanács Kórház-Rendelőintézete főigazgat ó-főorvosa Anyakönyvi hírek A tamási anyakönyvi ke­rület anyakönyveibe május hónapban az alábbi esemé­nyek kerültek bejegyzésre: Házasságkötések: Henkei Sándor—Páczelt Mária, He­gyi Sándor—Mátyás Rózsa, Berkes Bertalan—Imre Eri­ka, Poszpis József—Pete Er­zsébet, Steiner István— Méhliis Lőni Ellen, Jáksa Jó­zsef—Kovács Etelka, Orsós János—Orsós Mária, Kovács Tamás Jenő—Kudairi Julian­na, Petrán István—Torma Er­zsébet Györgyi, Pintér István —Bán Mária Magdolna, Sa­vanyú József—Nyíró Mária, Rádi Károly—Stemler Márta, Witzl Béla—Raboczká Erika, Göndöcs Lajos—Horváth Má­ria Katalin, Dákó Ferenc— Nagy Rózsa Mária, Szili Ist­ván—Szabó Zsuzsanna. Halálozások: Csiszár Fe- rencné, Nyúl Sándor, Orsós Józsefiné, Keletben György, Sós József. Kevesebb gond, nagyobb hatékonyság! HÁZTÁJI ÁLLATTARTÓKNAK OLCSÓ ÉS FEHÉRJETAKARÉKOS TAKARMÁNYOZÁSI LEHETŐSÉGET KÍNÁL A BÁBOLNAI MEZŐGAZDASÁGI KOMBINÁT. A nyugatnémet HOECHST cég licence alapján gyártott NUTRAFOSZ TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐK 1,5 kg-os, 3 kg-os és 25 kg-os csomagolásban május 1-től valameny- nyi szövetkezeti áruházban és boltban megrendelhetők, illetve meg­vásárolhatók. A NUTRAFOSZ készítmények tartalmazzák mindazokat az ásványi anyagokat, nyomelemeket és vitaminokat - abban az összetételben és mennyiségben —, amelyekre az állatoknak naponta szükségük van. NUTRAFOSZ 1 — a szarvasmarhák takarmányozásához, NUTRAFOSZ 2 — a sertések takarmányozásához, NUTRAFOSZ 3 - a baromfi takarmányozásához. A NUTRAFOSZ készítmények alkalmazása rendkívül egyszerű. Köz­vetlenül bekeverhetők a megdarált gazdasági takarmányba, ezáltal teljes értékű tápot állíthatunk elő GYÁRTJA ÉS CSOMAGOLJA: Levélcím: Mezőgazdasági Kombinát Bábolna, 2843 NUTRAFOSZ üzem Telefon: Bábolna 1/298 Telex: 27-211, 226-555. FORGALMAZZA: Levélcím: SKÁLA-COOP Élelmiszer-háztartási Főosztály Budapest, Soroksári út 16., 1095 Telefon: 142—404 Telex: 22-5989. (35) TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG — A Magyar Szocialista Munkáspárt Tolna megyei Bizottságának lapja. — Főszerkesztő: FEJES ISTVÁN, főszerkesztő-helyettes: SZÁLAI JÁNOS — Szerkesztőség: Szekszárd, Beloiannisz u. 1/3. 7100. Telefon: titkárság 12-284. Sportrovat: 11-457. Belpolitikai rovat: 11-383. Olvasószerkesztő: 11-774. — Kiadja a Tolna megyei Lapkiadó Vállalat, Szekszárd, Béla tér 1. 7100. Telefon: 12-244, 12-405. Telex: 14251, postafiők: 71. — Felelős kiadó: BENIZS SÁNDOR. Készült ofszet-rotációs eljárással, Saphir 96-os gépen a Szekszárdi Nyomdában, Szekszárd, Széchenyi u. 46. Postacím: 7101 Szekszárd, telefon: 11-422. — Felelős vezető: SZELL ISTVÁN. — Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizethető a hírlap­kézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. — Előfizetési díj: egy hónapra 30,— Ft, negyedévre 90,— Ft, egy évre 360,— Ft. — Indexszám: 25 069 ISSN 0133-0551.

Next

/
Oldalképek
Tartalom