Tolna Megyei Népújság, 1980. március (30. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-01 / 51. szám

XXX. évfolyam, 51. szám. ÁRA: 1,20 Ft 1980. március 1., szombat Mai számunkból MÉRLEGZÁRÓ KÖZGYŰLÉS A GÉM-NÉL (3. old.) A NÉPFRONT ÉLETÉBŐL (3. old.) OLVASÓSZOLGALAT TAGABB A HORIZONT (3. old.) Köszöntjük a pártértekezletet Előreláthatólag egésznapos munka vár 250 küldöttre, akik ma reggeltől a megyei pártértekezleten pártszer­vezeteik megbízásából képviselik Tolna megye kom­munistáit. A megelőző hetek, hónapok során valameny- nyi pártszervezet és pártszerv elvégezte a legutóbbi, a XI. kongresszus óta megtett út felmérését. Számba vették az eredményeket és kijelölték a következő ten­nivalókat. Ugyanakkor állást foglaltak a XII. kong­resszus irányelveivel kapcsolatosan is. Az alapszer­vezetektől a járási jogú pártbizottságokig megválasz­tották a vezető testületek tagjait, azokat, akik az új feladatok megoldásában vezetik a párttagokat, őszinte légkörű, aktív tanácskozások voltak ezek, ahol min­den résztvevőnek joga volt véleményt nyilvánítani. Most a megyei pártértekezleten a sor, hogy értékel­je a megyében végzett munkát, véleményezze a XII. kongresszusi irányelveket, értékelje és minősítse an­nak megyei vitáját, megválassza a megyei pártbizott­ságot, valamint küldötteit a kongresszusra. Ami az előző kongresszus óta eltelt időben végzett munka értékelését illeti, alighanem zavarba hozta a pártértekezlet elé kerülő beszámoló készítőit, hiszen az eredmények puszta felsorolása is minden bizonnyal meghaladta volna egy jelentés kereteit. Ha csupán a népgazdasági terv előirányzatai szempontjából vizs­gáljuk a két kongresszus közötti időt, megállapíthat­juk, hogy megyénk megfelelt a követelményeknek, he­lyenként túlteljesítettük a tervet, bár az is igaz, van­nak területek, ahol a növekedés mértéke a vártnál lassúbb. Gazdasági és társadalmi viszonyaink eredményeire utal, hogy a hosszú ideig csökkenést mutató népesség­szám tendenciája megfordult és ezen belül jelentősen megnőtt,az aktív keresők száma. Két településünk is városi rangot kapott és egyre inkább beérnek a felté­telek Tamásiban is. Tovább nőtt a szocialista iparban foglalkoztatottak száma, erősödött a' mezőgazdaság, amely megyénk létszámát és területét figyelembe vé­ve az országos átlagnál lényegesen több terméket tett le a népgazdaság asztalára, egyes termékekből még a kedvezőtlen időjárás ellenére is kiemelkedő eredmé­nyeket ért el. Tízezernyi lakás épült. S ha az építkezés szóba kerül, megyénkben ilyen­kor joggal említjük első helyen Paksot, hiszen a mé­reteiben is lenyűgöző atomerőmű-beruházás hazánk eddigi történetének legnagyobbja. Ezután nálunk a Szekszárdi Húskombinát a legszámottevőbb. Ám az épülők mellett több befejezett beruházás is az ered­ményekhez sorolandó, így a simontornyai bőrgyári bő­vítés és rekonstrukció, a Csavaripari Vállalat dombó­vári gyára, de a maga nemében igen jelentős a szek­szárdi és paksi telefonközpont, a Skála Áruház, vagy a tanácsi beruházások között a tanítóképző főiskola, 90 általános iskolai osztályterem, 360 bölcsődei, 875 óvodai hely. Természetes, hogy e cikk még kevésbé vállalkozhat valamennyi eredmény bemutatására, a fentiek is csu­pán önkényesen kiragadottak, annak szemléltetésére, hogy a menet közben nem mindig kedvezően válto­zott feltételek között is gyarapodtunk, van mire büsz­kének lennünk. Cáfolhatatlan tényekkel tudunk tehát a kishitűeknek, a tamáskodóknak választ adni. Senki nem titkolja, hogy a közben szigorúbbá vált fel­tételek következetesebb, nagyobb fegyelmet, gondos­ságot, ésszerűséget követelnek. Erről eddig is őszintén beszélt a párt, és most is azt teszi. A népünk veze­téséért érzett felelősség, más szóval a nép szolgálata jegyében élő pártunktól ez természetes is. Természe­tes éppen úgy, mint ahogy erre a párt iránti bizalom a felelet egész népünk részéről. Ennek legutóbbi megnyilvánulását éppen most lát­hattuk a kongresszusi irányelvek vitájakor. A pártot jellemző igazi demokratizmus szellemében kérdezhe­tett, akinek kérdése, volt, érveit felsorakoztatva mond­hatta el véleményét ki-ki. És sem a kérdésekre nem maradt el az őszinte válasz, sem a véleményekre a felelet. E vitát is értékeli és minősíti ma megyénk legmagasabb szintű pártfóruma, a pártértekezlet. Minden bizonnyal sok küldött érkezik alaposan vé­giggondolt mondanivalóval az értekezletre. Hozza a munkatársaitól kapott gondolatokat, javaslatokat, sa­ját véleményét. így számos értékes hozzászólás el­hangzása várható és nyilván lesznek, akik ezt írásban juttatják el az illetékes fórumhoz. A beszámolók, a hozzászólások és majd a kongresz- szusi határozatok adják az iránytűt annak a vezető­testületnek — a megyei pártbizottságnak —, amelyet szintén ma választanak meg a küldöttek és a követke­ző pártértekezletig szervezi, irányítja a megye párt­életét. És ugyanitt választják meg azokat, akik me­gyénk kommunistái nevében küldöttként jelen lesznek a XII. kongresszuson. Felelősségteljes munka vár tehát azokra, akik ma a szekszárdi Babits Mihály művelődési központban ta­nácskoznak. A megbízatás eredményes teljesítéséhez jó munkát, küldött elvtársak! KÚZLEMEIJY a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1980. február 28-i üléséről A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága 1980. február 28-án Kádár János elvtárs elnökletével ülést tartott. Az ülésen részt vett a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke. A Központi Bizottság meg­vitatta és elfogadta: — Gyenes András elvtárs­nak, a Központi Bizottság titkárának tájékoztatóját az időszerű nemzetközi kérdé­sekről ; — Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság első titkárának jelentését a kong­resszusi előkészítő munká­ról; — Havasi Ferenc elvtárs­nak, a Központi Bizottság titkárának tájékoztatóját a VI. ötéves terv előkészítésé­ről. I. A Központi Bizottság át­tekintette az utóbbi hónapok legfontosabb nemzetközi eseményeit. Megállapította, hogy a világpolitikai helyzet az imperialista körök akna­munkája következtében fe­szültebbé vált, felerősödtek azok az irányzatok, amelyek veszélyeztetik az enyhülés te­rén elért eredményeket. O Az imperialisták arra törekszenek, hogy megbontsák a két világrend- szer között jelenleg fennálló egyensúlyt és katonai fö­lényre tegyenek szert. Ezt a célt szolgálta a NA- TO-országok 1978. évi wa­shingtoni döntése a katonai kiadások fokozott növelésé­ről, valamint az 1979. évi brüsszeli határozata, amely új középhatósugarú rakéták telepítését irányozza elő egyes nyugat-európai orszá­gokban. Az Amerikai Egye­sült Államok mindmáig nem ratifikálja a hadászati tá­madófegyverek korlátozását szolgáló, nehezen létrejött SALT—II megállapodást, és ez akadályozza a katonai enyhülés szempontjából nél- külözhetelen további tárgya­lásokat. A veszélyt, a fe­szültséget növelik azok az újabb törekvések, amelyek az imperializmus katonai je­lenlétének további kiszélesí­tését és megerősítését céloz­zák a világ különböző tér­ségeiben. A társadalmi haladásért küzdő és a külső támadások ellen védekező afgán forra­dalomnak — a két ország szerződése alapján — nyúj­tott törvényes, a nemzetközi joggal összhangban álló szov­jet segítség ürügyén tett amerikai lépések, a felszított szovjetellenes propaganda- kampány fokozta a feszült­séget és mérgezi a nemzet­közi légkört. O Senki sem vitathatja el a népeknek azt a jogát, hogy küzdjenek nem­zeti függetlenségük kivívá­sáért és megszilárdításáért, a társadalmi felemelkedé­sért. Ebből kiindulva a Köz­ponti Bizottság ismételten kifejezésre juttatta a ma­gyar kommunisták szolidari­tását Ázsia, Afrika, Latin- Amerika népeinek igazságos harcával, amelyet nemzeti függetlenségük megszilárdí­tásáért, a társadalmi haladá­sért vívnak az újgyarma­tosító törekvések ellen. O A NATO-nak, az im­perialistáknak a fegy­verkezési verseny fokozását célzó újabb akciói veszélyez­tetik a politikai enyhülés már elért eredményeit, nagy terhekét rónak az emberi­ségre, aggodalommal töltik el a béke minden hívét. A Központi Bizottság eb­ben a helyzetben fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a békés egymás mellett élésnek nincs ésszerű alternatívája, reális cél az enyhülés ered­ményeinek megvédése, egy új világháború kirobbantásá­nak a megakadályozása. A világfejlődés fő irányát meg­határozó erőviszonyok a reakciós körök minden pró­bálkozása ellenére sem vál­toznak meg. A békét, ez em­beriség jövőjét fenyegető ve­szélyek elhárításához azon­ban szükség van minden, a nemzetközi helyzet élezését ellenző, békeszerető erő ak­tív fellépésére. A Központi Bizottság meg van győződve arról, hogy va_ laimennyi ország, minden nép érdekének az felel meg, ha a kormányok felelősen fog­lalnak állásit és hozzájárul­nak a feszültség csökkenté­séhez, a különböző társadal­mi rendszerű országok békés egymás mellett éléséhez, a biztonság megs.ziliárdításá_ hoz, a béke megőrzéséhez. O A Szovjetunió, a szo­cialista közösség orszá. gai folytatják erőfeszítései­ket a világ békéjét fenyege­tő veszélyek elhárításáért, a nemzetközi enyhülés terén elért eredmények megőrzőn sóért és megszilárdításáért. Ez világosan kifejezésre ju­tott L. I. Birezsnyev elvtóirs. nak, az SZKiP KB főtitkárá­nak, a Szovjetunió Legfel, sőbb Tanácsa Elnöksége el­nökének választói előtt tar­tott beszédében és más szó. Dialista országok — köztük hazánk — vezető testiiletei- nek, felelős képviselőinek megnyal altkozásaibam. A nem. zetközi helyzet kedvezőtlen irányzatainak felerősödése különösen időszerűvé teszi a Szovjetuniónak, . a Varsód Szerződés Szervezetének is­mert javaslatait, amelyek a katonai feszültség csökkenté, sét, a különböző társadalmi rendszerű országok kölcsönös biztonságának erősítését, a bizalom növelését szolgál­ják. O A Magyar Népköztársa­ság szövetségeseivel együtt folytatja sokoldalú erőfeszítéseit a fegyverkezé­si verseny megfékezése, a békés egymás mellett élés út­jában álló akadályok élhárí. tása érdekében. Változatla­nul fontosnak tartja, hogy mielőbb életbe lépjen a SALT—II. megállapodás, megkezdődjenek a tárgyaié, sok a fegyverzet további kor­látozásáról, és ne kerüljön sor az újabb középhatósuiga- rú rakéták nyugat-európai elhelyezésére. A Varsói Szerződés orszá. gai — böktük hazánk — konkrét javaslatukkal már kifejezték a készségüket egy olyan európai értekezlet megtartására, amelynek fel­adata a katonai enyhülés elő­segítése és a bizalomerősítő intézkedések megtárgyalása lenne. Ilyen értekezlet mi­előbbi létrejöttét a helyzet sürgeti. Továbbra is előmoz. (ütjük a helsinki záróokmány ajánlásainak a megvalósítá. sát, a madridi tanácskozás előkészítését. (Folytatás a 2. oldalon) Púja Frigyes Új-Delhiben Púja Frigyes külügymi­niszter pénteken hivatalos látogatásra Uj-Delhibe érke­zett. A magyar diplomácia vezetője Naraszimha Rao indiai külügyminiszter meg­hívásának tesz eleget. acélszerkezetek Paksnak A Kohászati Gyárépítő Vállalat szocialista brigádjai­nak kongresszusi felajánlásai között szerepel, hogy az épü­lő paksi atomerőmű hat üzemcsarnokához soron kí­vül elkészítik az acélszerke­zeteket. A hat közül kettővel — négy nappal az ígért ha­táridő előtt — már elkészül­tek és átadták a paksiaknak. Ez azt is jelenti, hogy a két üzemcsarnok építésén több napos előnyt szerezhet­nek az építők. A gyár bri­gádjai a másik négy acél- szerkezet munkáival is előbbre tartanak, így — ter­veik szerint — április 25. helyett már április 20-án Paksra szállíthatják a négy üzemcsarnok acélvázait. lfőllozo Tolna Tolnán tíz év alatt 737 lakás épült. Közülük 52 szövetkezeti, 210 OTP értékesítésű, 475 pedig magánerőből épült, az esetek többségében ugyancsak kölcsöntámogatás- sal. (Tolnai magazinunk a 4. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom