Tolna Megyei Népújság, 1978. november (28. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-02 / 259. szám

1978. november 2. rvÉPÜJSÁG 5 Kisdobosok „Egy üzem - egy iskola yy „A patronáló mozgalom ta­pasztalatai” címmel nemrég került sor arra a számvetés­re, mely a bonyhádi II. szá­mú Általános Iskola és a „LAMPART” ZIM bonyhádi gyára között fennálló együtt­működés elmúlt négy évét értékelte. — „Az egy üzem egy isko­la mozgalom keretén belül 1974. október 1-én a gyár ve­zetősége, a KISZ és a dolgo­zók nevében együttműködési szerződés kötött a II. számú Általános Iskola vezetőségé­vel és úttörőcsapatával a kol­lektív együttműködés, a köl­csönös segítségnyújtás, a a gyár és az iskola kapcso­latainak elmélyítése és to­vábbfejlesztése céljából.” (Kivonat a beszámolóból.) Ennek keretében a ZIM közvetlen kapcsolata az úttö­rőrajokkal példásan funkcio­nál. Eddig 14, a közeljövőben újabb nyolc szocialista bri­gád kapcsolódik be e tevé­kenységbe. A szocialista bri­gádok képviselői jelen vannak az úttörők főbb rendezvé­nyein, továbbá ünnepélye­ken, gyermeknapi rendezvé­nyeken, szellemi és sportve­télkedőkön. Az elmúlt évben a 14 brigád 27 közös rendez­vényen találkozott. A talál­kozók zöme a gyárban tör­tént, üzemlátogatással egy­bekötve. Az anyagi-tárgyi segítségadás jó példái a kö­zös munkát jelképező fali zomáckép, az iskola homlok­zatát díszítő felirat, a szak- tantermek számára készített szemléltetőeszközök. A bri­gádok az iskola környékének rendezésében is komoly fel­adatot vállaltak. Elő a kap­csolat a ZIM KlSZ-alapszer- vezetei és úttörőcsapat kö­zött. Kölcsönös információs kapcsolatot alakítottak ki, úgynevezett „tükörfaliújság” rendszerében. Ez a gyári és az iskolai íaliújságoK anya­gának kölcsönös cseréjét je­lenti. Fontos tevékenység az itivezetők úttörőcsapatban végzett munkája. Az iskola — a szerződésben vállaltak szerint — segítséget nyújtott az üzemi rendezvények le­bonyolításához, kultúrmű­sorral színezték azokat. A gyári dolgozók gyermekeinek segítése, tanulmányi ered- menyeiK figyelemmel kíséré­se — ez az iskolavezetés fő vállalása. Eddigi tevékenységüket jó­nak uelve, megnatározták azokat a tennivalókat me­lyek teljesebbé tehetik a szo­cialista szerződésben foglal­takat. A jövőben több ren­dezvényre hívják az iskola képviselőit, s ezek színvona­lának emelésére jobban igénybe veszik az iskola se­gítségét. BAYER BÉLA Szívesen közöltük ezt a- tudósítást, hiszen az Egye­sült Nemzetek Szervezete által meghirdetett „Nem­zetközi gyermekév” jövő­re, 1979-ben lesz. Így most különösen aktuális az a munka, amit az üzemi bri­gádok a gyermekekért tesznek. Nem csak az ün­nepeken, hanem a hétköz­napi munkában is kapcso­latot tartva naponta segí­tik egymást. (szerk.) W Uj utakon az úttörőképzés Az MSZMP határozata alapján, a Magyar Úttörők Szövetségének Országos Ta­nácsa új képzési rendszert dolgozott ki a gyermek és fel­nőtt úttörővezetők részére. Mi tette szükségessé a tan­tervi módosításokkal egy- időben történő változtatást az úttörőmozgalomban? En­nek lényegét a csapatképzés- felelősök részére kiadott anyag így határozza meg: „— A jelenlegi képzés nem illeszkedik be megfelelően a társadalmi munkamegosz­tásba. Nem támaszkodott a megszerzett, illetve megsze­rezhető ismeretekre, készsé­gekre és képességekre. — A képzési formák és szin­tek tartalma között nem volt megfelelő összhang. Eseten­ként hiányzott az egymásra- épültséget és folyamatosságot biztosító, illetve a formákat összefogó egységes politikai neveléstartalom. — Nem kapott kellő szere­pet a cselekvésre mozgósító, mozgalmi élet tevékenységi rendszerébe beépülő és a meg­bízatások, feladatok ellátását segítő játékos rendszer. — Az úttörőelnökségek és az úttörőházak feltételeinek kihasználása nem volt elég tervszerű. — Nem alakult ki a meg­felelő központi irányítás, el­lenőrzés. — Képzési rendszerünk nem kapcsolódott megfelelően a KISZ politikai képzési rend­szeréhez.” Tehát továbbfejlesztjük, megújítjuk, korszerűsítjük képzési rendszerünket. Mi ennek a lényege? Az, hogy a jövőben Csillebérc a felnőtt vezetőket készíti fel a mozgal­mi feladatok ellátására, Zán- ka pedig a gyermektovább­képzés országos centruma lesz. Minden képzési és mű­ködéssel összefüggő anyagot e két csatornán keresztül kapnak a megyei képzési bá­zisok (Tolna megyében a szekszárdi úttörőház). Innen a területi képzésfelelősökhöz (járási, városi) és a csapat- képzés-felelősökhöz jut el a feladat. Eddig a képzést, a működést segítő-ellenőrző fel­adatokat koordináló szerv vagy felelős személy nem volt a mozgalmon belül. Mi várható az új képzési rendszertől? Mindenekelőtt pezsgőbb, tartalmasabb, terv­szerűbb, élettel telítettebb, tudatos gyermek és felnőtt úttörő-tevékenység. A 14 éven aluli vezetők részére egyhónapos zánkai, megyei, járási táborok, vitafórumok, helyi felkészítések nyújtanak az eddiginél szerteágazóbb, sokoldalúbb képzést. A fel­nőttvezetők helyben vitakö­rökön négyszer egynapos me­gyei felkészítés után, kéthetes csillebérci, majd megyei vagy járási táborban készülhetnek fel a feladatok ellátására. Természetesen marad tovább­ra is az önképzés lehetősége, amelyhez egyre szaporodik, sokasodik a képzést segítő ki­adványok száma. Kizárólag az úttörővezetőkön múlik, hogy ki mit hasznosít belőlük. A feladatok ismertek. Le­het azonban bármilyen jó or­szágos elképzelés, határozat, ha nem megfelelő a nagy tet­teket apró feladatokra váltó hétköznapi tevékenység, a munkához való hozzáállás, s maga a végrehajtás. Az első lépéseket az eltelt hónapok alatt megtettük. Eredményességről szólni még korai volna. A jelek azonban biztatóak. Űttörővezetőink sokszor képesek voltak meg- újhodni, új színt vinni gya­korlati munkájukba. Bízvást bízhatunk abban, hogy az új képzési határozatot nemcsak eszükkel, hanem szívükkel is igyekeznek maradéktalanul végrehajtani. NAGYFALUSI ALBERT A dombóvári „Mókus” őrs sikere A győztes Mókus őrs Érdekes úttörő-találkozó színhelye volt a mecseki kultúrpark szeptember végén. A Baranya megyei Úttörőel­nökség felhívására három megye (Ba­ranya, Somogy, Tolna) 15 úttörőcsa­pata részvételével akadályversenyt rendezték . Dombóvárról négy úttörőcsapat egy- egy őrse vett részt e nemes vetélke­dőn. Ezek között volt az ének-zenei általános iskola Mókus-őrse. A ma­roknyi csapat (12 fő, név szerint: Balogh Zoli, Benedek András. Bérger Rudi, Schilli Gabi, Lukács Ildi, Szőke Zsuzsa, Orbán Tünde, Vuics András, Iván Károly, Kőszegi Csaba, Gölön­csér Ági, Kovács Ildi) igen nagy lel­kesedéssel készült a versenyre. Herke Imre osztályfőnök irányításával, az indulás napjára mindenki alaposan felkészült ,,Mecsek-ismeretből”. Valamennyi lelkes őrs pontosan megérkezett a gyülekező, s egyben az első állomás helyére, a mecseki kul- túrparkba. Az úttörőelnökség köszön­tése után megindult a verseny. Le­zárt boríték tartalmazta az elvégzen­dő feladatokat. A Mókus őrs a sikeres rajt után, ami a Mecsekben élő sikló- és bé- Vafajok felsorolásából állt, nagy iz­galommal indult tovább. A II. állo­máshelyen, az állatkertnél, csak úgy záporoztak az állomásvezető kérdé­sei: No gyerekek, milyen fának tá­maszkodom? ..Molyhos tölgy!” — vá­laszolt kórusban a csapat. S a sok kitűnő válasz után a pontok mellé odakerült a kiváló jelző is. Utána következett a Dia-program. Ez abból állt, hogy dia-képeken kellett felis­merni a Mecsek ritka és különleges növényvilágát. A válaszok kapásból jöttek: bakszarvú lepkeszeg, lónyelvű csodabogyó, baranyai peremizs, ka- réjos vesepáfrány, majomkosbor stb. „Ez igaz, gyerekek, ezek a válaszok' egy tanárnak is becsületére váltak volna” — hanzgttak az elismerő sza­vak. De tovább kell menni! Itt egy tér­kép: irány a következő állomáshely, remélem odataláltok. A buksi fejek összehajolnak, s máris felismerik a turistajelet, melyen tovább kell ha­ladni. Cél: a mandulás! Itt is érde­kes feladat várta őket: turistautak, turistajelek ismeretéből és sátorverés­ből kellett vizsgázniuk. Talán ez utóbbi váltotta ki a legnagyobb derűt és izgalmat, hiszen otthon sátruk nem lévén, amivel gyakoroljanak, ugyan­csak nehéz volt három személynek öt perc alatt felverni a sátrat. De a stopperóra itt is rekordidőt mutatott, s az eredményjelző táblára felkerült a „Mókus őrs” 46 pontja. Az iz­galom tetőfokára hágott, még hat csapat nem érkezett a célba. . . de jönnek már, egymás után, s mindenki pontja kevesebb 46-nál. Boldogságtól ragyogó, kipirult arc­cal kiáltották a „Mókus őrs” tagjai: „Hurrá! Miénk a győzelem!” Egymás nyakába ugrottak a nagy örömtől. Az osztályfőnök gratulált, s a megyei út­törőelnök átadta az első díjat: egy pingpongasztalt, teljes felszereléssel. Az eredményhirdetéssel véget ért a hangulatos úttörő-találkozó. A közö­sen végzett jó munka meghozta a kö­zös sikert. A boldog „Mókusok” csa­pata vidám énekszóval búcsúzott a Mecsektől, és indult haza Dombóvár­ra. DR. BERGER RUDOLFNÉ Kisdobosok, figyelem A Magyar Úttörők Szövetsége Tolna megyei elnöksége „Tettekkel a mi világunkért!” jelmondattal játékot hirdet a 2—3. és 4. osztályos pajtások részére. A mai naptól havonta — ebben a rovatban — feladatokat, kérdéseket, rejtvényeket találtok. A megfejtéseket, a megjelölt határidőre a járási-városi úttörőelnökség címére küldjétek! Min­den fodulót pontozunk. Azok a pajtások, akik áprilisig a leg­több pontot megszerzik, négynapos jutalomtáborozáson vehet­nek részt a megyei kisdobostáborban. Jó versenyzést kívánunk! Padtárs „Alig szól. Hallgat. A szeme két titkos ablak. Se jó, se rossz lány... Magam sem értem: Uttörőköszöntéssel: Előre! Magyar Úttörők Szövetsége Tolna megyei elnöksége ség, ékesség. 29. Hint páratlan betűi. 30. Dalos. 32. Fát aprít. Függőleges: Az idézet befejező sora (zárt betűk: H, E. Ü. Z). 2. Hol — kevert betűi. 3. Autó eleje! 4. Védő... (betegség elleni védeke­zés). 5. Királyok széke. 6. Lásd a vfzsz. 15. sz. sort. 7. All ellentéte. 8. Gyógyászatban al­tatószerül használatos folyadék. 9. A madarak királya. 10. Zene mássalhangzói. 11. Bizonyos magassági szintben lévő réteg, tájék. 18. Három — oroszul. 19. T. K. M. 21. Ajtay... (színész). 22. Létrehoz. 24. Becézett orosz fiúnév. 25. Befejezett tény. 27. Vízi növény. 29. Vizben élő ál­lat. 31. Személyes névmás. 32. Téli csapadék. 33. Pasa közepe! 34. Libahang. 35. Tyúk eleje! PUSZTAI MIHÁLY A megfejtést november 10-ig küldjétek be. A vers folytatását a kereszt- rejtvényünkben a vízszintes 2., valamint a függőleges 1. számú soraiban találhatjátok meg. A verset Fehér Ferenc jugoszlá­viai magyar költő írta. Megfej­tésül a vers utolsó két sorát kérjük beküldeni. Vízszintes: 2. Idézet első sora (zárt be­tűk: L, E, E). 12. Lentről. 13. Iskolai időszak. 14. Biztató, nó­gató szócska.. 15. Állóvíz. 16. Kiejtett betű. 17. Egér közepe! 18. Talán (rövidebb alakban). 19. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. 20. A háború istene a római mitológiában, de magya­rul menetelést, indulót is je­lent. 22. Juhok istállószerű épü­lete. 23. Jód, nikkel vegyjele. 25. KáelemU 26. Ödön eleje. 27. Téli sporteszköz. 28. Disz, szép­8 9 10 11 F l 46 ■ § 19 ZZ 25 ■ ít 3*4 Gyermekrajzok Paksról VIL RQ;r Lacza Márta rajza Az 1978. évi világtakaré­kossági nap alkalmával a paksi Bezerédj általános is­kola tanulói a takarékosság­gal összefüggő plakátrajzokat készítettek. A fiatalok ötlet- gazdagságát dicséri, hogy különféle rajzokban is igyekeztek kifejezni a taka­rékosság célját, fontosságát. A legjobb plakátokat készí­tették: Palotai Ildikó, Vácz János, Kleithal Mária, Pesthy Mária, Özner József, Lacza Márta tanulók. Az Az OTP paksi fiókja könyv- jutalommal ismerte el mun­kájukat. Honismereti tanácskozás A Magyar Úttörők Szövet­sége Országos Tanácsának felkérésére a honismereti munka országos módszertani központja a szekszárdi úttö­rőház. A ház legfontosabb feladata volt a megyében működő honismereti szakkö­rök felkutatása, munkájuk segítése. Nemrég rendezték meg a megyei honismereti szakkö­rök vezetőinek első összejö­vetelét, ahol szakmai mód­szertani segítséget kaptak, kicserélhették tapasztalatai­kat. Dr. Rosner Gyula beve­zetőjében a honismereti munka szépségét, fontossá­gát és komolyságát emelte ki. „Először ismerjük meg önmagunkat, hogy a jelent megértve a jövőbe is előre lássunk” — mondotta. A tanácskozás résztvevői megtárgyalták és elfogadták a módszertani központ ter­vét, javaslatot tettek a me­gyei, honismereti tanács tag­jaira. Sok ötletet lestek el a Népi gyermekjáték-fesztivál című filmből, amelyet Rehák Róbert szakkörvezető készí­tett. Viliminé Kápolnás Má­ria az eredményes munkához szükséges módszertani fogá­soknál adott tájékoztatást. Kleithal Mária rajza

Next

/
Oldalképek
Tartalom