Tolna Megyei Népújság, 1978. október (28. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-28 / 255. szám

Hétfő KOSSUTH RADJÖ 8.25: Klara Kagyinszkaja és Alfredo Kraus énekel. 9.00: írott képek. (Ism.) 9.10: A hét zene­műve. 9.40: Óvodások műsora. 10.05: Nyitnikék. 10.35: Zenekari muzsika. 11.40: Egy boldog em­ber. Regény. VII. 12.35: Válaszo­lunk hallgatóinknak. 12.50: Zenei érdekességek. 14.25:' A magyar- országi németek irodalmából. 14.40: Decsényi János dalaiból. 14.54: Édes anyanyelvűnk. 15.10: Holnap közvetítjük. 15.28: Képek és jelképek. 16.05: A Brüsszeli Pro Musioa Antiqua együttes. 16.18: A Rádió lemezalbuma. 17.42: Van új a Nap alatt. 17.57: Faragó Laura népdalokat énekel. 18.15: Hol volt, hol nem volt. . . 19.15: A Rádiószínház bemutató­ja. 20.19: Híres előadók albuma. 22.30: Kamarazene. 0.10: Tánc­dalokból. PETŐFI RADIO 8.05: Nótaesokor. 9.00: A víg özvegy. — Részletek. 9.50: Majd kétezerben. 10.00: Zenedélelött. 12.00: Lakatos Sándor népi zene­kara játszik. 12.33: Kis magyar néprajz. 12.38: Tánczenei koktél. 13.25: A Budapesti Koncertfú­vószenekar játszik. 14.00: Kettő­től ötig . .. 17.00: És ha azt mon­dom . . .híd? 17.30: ötödik se­besség. 18.33: Zeneközeiben. 19.35: Az állami Népi Együttes felvéte­leiből. 20.33: senki többet? Har­madszor! 22.00: Egy óra dzsessz. 23.15: Sullivan operettjeiből. III. MŰSOR 8.08: Uj Beethoven-lemezeink- ből. 9.00: Iskolarádió. 9.30: Ba­rokk zene. 10.35: Dzsesszfelvéte- lekből. 11.05: Uj operalemeze­inkből. 11.52: Orosz szerzők ka­marazenéjéből. 13.07: Rádiószín­ház. 14.05: Világhírű előadómű­vészek felvételeiből. 16.00: Arcok, művek, korok. 16.30: Huszonöt perc beat. 16.55: Operakettősök. 17.29: Andor Éva énekel. 18.09: Zsebrádiószínház. 18.30: A hét zeneműve. 19.05: Iskolarádió. 19.20: Mindenki iskolája. 19.35: Bach-hangverseny. Közben: 20.07: Láttuk, hallottuk. (Ism.) 21.55: Schubert: c-moll szonáta. 22.28: Miller Lajos énekel. 22.50: Magyar zeneszerzők. JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Gyermekműsor. 18.00: Szó és kép — gyermekműsor. 18.15: Eszperantó — művelődési adás. 18.45: A szerelem mindenütt kö­rülöttünk. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Az apa vagy a magány — tv- dráma. 21.00: Kiválasztott pilla­nat. 21.05: Mozaik. 22.05: Fényes sírok — dokumentumfilm. II. MŰSOR 18.45: Válogatás. 20.00 : Indirekt. 20.25: Sport karikatúrában. 20.30: Riportműsor. 21.00: Huszonnégy óra. 21.10: Házi mozi: Háború a kanudók elen — brazil játék­film. Kedd KOSSUTH RADIO 8.27: 'És ha azt mondom . .. híd? (Ism.) 8.57: Boccaccio — Részletek. 9.44: Az unatkozó ki­rálykisasszony. Mesejáték. 10.05: MR 10—14. 10.38: Sztravinszkij: Mavra — Egyfelvonásos opera. 11.10: Haydn: D-dúr szimfónia. 11.40: A boldog ember. Regény. VIII. 12.35: Törvénykönyv. 12.50: Hangverseny délidőben. 13.55: Verbunkosok, nóták. 14.40: Arc­képek a Szovjetunió népeinek irodalmából. 15.10: Gyurkovics Mária énekel. 15.28: Nyitnikék. 16.05: Kóruspódium. 16.26: Paga­nini : a-moll hegedűverseny. 17.07: Mozgásterek. 17.32: Sanzo­nok. 17.45: A Szabó család. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 19.15: Ma­ria Callas énekel. 20.05: Több szem közt a Kossuth Klubban. 20.35: Népzenekedvelőknek. 21.05: Húszas stúdió. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Bemutatjuk új felvételeinket. 22.50: Meditá­ció. 23.00: Szimfonikus zene. 0.10: Táncdalok. PETŐFI RADIO 8.05: Polkák. 8.20: Tíz perc külpolitika. (Ism.) 8.33: Társalgó. 10.33: Zenedélelött. 12.25: Látó­szög. 12.33: Melódiákoktól. 13.30: Éneklő ifjúság. 14.00: Kettőtől hatig . . . 14.00: Operaslágerek. 14.35: Tánczenei koktél. 15.20: Könyvről — könyvért. 15.30: Ta­lálkozás a stúdióban. 16.33: Csúcsforgalom. 18.00: Tip-top parádé. 18.33: Déki Lakatos Sán­dor népi zenekara játszik. 19.00: A hanglemezbolt könnyűzenei újdonságai. 19.20: A világmin­denség mélységeiben. 19.30: Csak fiataloknak! 20.33: Az orr. — Gogol elbeszélése. (Ism.) 21.04: Henryk Szeryng hegedül. 21.24: Operettmelódiák. 22.22: Slágermúzeum. 23.15: Népi mu­zsika III. MŰSOR 8.08: Versenyművek. 9.00: Chantez avec mous. — Francia dalcsokor. 9.15: öt perc zene. 9.20: Történelem az általános is­kolások 5—6—7. osztályának. 9.30: Glenn Gould zongorázik. 11.05: Válaszolunk hallgatóink­nak! 11.20: Deller-együttes Pur- cell-müveket ad elő. 12.11: Szim­fonikus zene. 14.00: Magyar Iro­dalmi Arcképcsarnok. 15.32: • Dzsesszfelvételekből. 16.15: Fal­staff. — Részletek. 17.15: Labi­rintus. 17.30: Külpolitikai maga­zin. 18.00: A Svájci Olasz Rádió énekkara énekel. 18.26: Mindenki iskolája. 19.05: Rádióvízió. 19.35: Mozart-hangverseny. Közben: kb. 20.25: Modem írók portréi. Kb. 21.05: Dzsesszfelvételekből. 21.36: Bemutatjuk új felvételein­ket. 22.30: Külföldi tudósoké a szó. 22.46: Napjaink zené­jéből. MAGYAR TV 9.39: Tévétorna (ism.) (Színes). 9.45: Francia nyelv (középisk. II. oszt.) 10.05: Szó-ra-ka-té-nusz. 10.20: Idesüss! (ism.) 11.05: Élő­világ (ált. isk. 7. oszt.) 12.05: Földrajz (ált isk. 5. oszt.) 15.05: Iskolatévé. Szó-ra-ka-té-nusz (ism.) (Színes.) 15.25: Élővilág (ism.) 16.00: Fölrajz (ism.) 16.28: Hírek. 16.35: Vadkaosák világá­ban. Dokumentumfilm. (Színes.) 16.45: Melyiket az ötezerből? (ism.) 17.05: Mínusz 40 fokon. — Riportműsor. 17.30: Mindenki is­kolája. 18.00: 3. Biológia. 18.35: Veszély II. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.20 : Tévétorna. (Szí­nes). 19.30: Tv-hiradó. (Színes). 20.00: Golgota. Szovjet filmsoro­zat. XII/5. (Színes). 21.05: Pano­ráma. 21.35: Zene, zene, zene. (Színes). 22.35: Tv-híradó. 3. II. MŰSOR 20.00: Merre jártál tegnap S...te. (ism.) Színes.) 20.55: Tv-híradó 2. 21.15: Az utolsó gyalogos. Ju­goszláv rövidfilm. (Színes.) 21.25: Reklám. 21.30: A Földön eltöl­tött idő. Svéd filmsorozat V/5. (Színes.) JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Úttörő tv-híradó. 18.15: Olvasmány. 18.45: Kedvesen hangzik, száz dukátot ér. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Aktualitások. 20.50: Akciók. 21.00: Magyar fil­mek ciklusa. II. MŰSOR 17.30: Az elvtársiasság talál­kozói. 18.45: Belgrádon át vala­melyik nap — dokumentumfilm. 19.00: A film csodálatos évei — dokumentumsorozat. 20.00: Ami­kor a hajóm megérkezik — film­sorozat. 20.50: Huszonnégy óra. 21.10: A tudomány jegyében. 21.55: Muppet show. Szerda KOSSUTH RADIO 8.27: Zenekari muzsika. 9.35: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő­iskola kamarakórusa énekel. 9.49: Tarka mese, kis mese. 10.05: Tudod-e? 10.35: Válaszo­lunk hallgatóinknak. 10.50: Vla­dimir Horovitz és a Heutling vo­nósnégyes felvételeiből. 12.35: Uj falusi krónika. 12.55: Opera- slágerek. 13.25: örökzöld dzsessz- melódiák. 14.00: Szimfonikus tán­cok. 14.25: Népdalcsokor. 15.10: Sárközy István — Raics István: Reng már a föld — kantáta. 15.25: MR 10—14. 16.10: Kritikusok fó­ruma. 16.20: Könnyűzene. 16.36: Kocsár Miklós műveiből. 17.07: Hasonló cipőben. Nemzetközi ke­rékasztal. 17.32: A zongoraművé­szeit első aranykora. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 19.15: Ki­látó. 20.03: Hallgassunk operát. 20.52: Daloló, muzsikáló tájak. 21.27: Jöttünk a doktor úrhoz. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Bach: Motetta MWV. 225. „Sin­get dem Herrn ein neues Lied” 22.45: A gondolat hatalma. 23.00: Szimfonikus zene. 0.10: Bálint János cimbalmozik. PETŐFI RÁDIÓ 8.20: Tíz perc külpolitika. (Ism.) 8.33: Idősebbek hullám­hosszán. 9.28: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. 10.00: Ze- nedélelőtt. 11.30: A Szabó csa­lád. (Ism.) 12.00: Énekszóval, muzsikával. 12.33: Tánczenei koktél. 13.20: Tankönyv. 13.30: Labirintus. 14.00: Kettőtől négyig . . . 16.00: Mindenki isko­lája. 16.40: Fiataloknak! 17.30: ötödik sebesség. 18.33: Közve­títés a KEK labdarúgó-mérkő­zésről. 19.10: Nóták. 19.45: A beat kedvelőinek. 20.36: Szín — játék. 21.03: Sulisajtó. 21.31: A tegnap slágereiből. 22.00: Périchole. — Részletek. 23.15: Az 1978. debre­ceni dzsessznapok műsorából. III. MŰSOR 8.08: Történelmi operákból. 9.00: Iskolarádió. 9.40: Híres elő­adóművészek lemezeiből. 11.05: Leila és a Medsnun. — Részletek Nizami poémájából. 11.40: DzsesszfelvéteTeinkből. 12.08: Ni­colai Gedda énekel. 12.55: Versek. 13.07: Uj Beethoven-lemezeink- ből. 13.59: Magyar Irodalmi Arc- képcsarnok. 14.19: Kodály-mű- vek. 15.08: Barokk zene. 16.00: Norma. 16.51: öt földrész zenéje. 17.00: Közösség, társadalom, tör­ténelem. 17.30: Meditáció. 17.40: Magyar bigbandfelvételekbői. 18.23: Hangverseny. 19.05: Iskola­rádió. 19.35: Bemutatjuk új fel­vételeinket. 20.08: Irodalomtudó- saink fóruma. 20.36: Pierre Bou­lez vezényel. 21.46: Esti hangver­seny. 22.46: Basszusáriák. 23.13: Magyar szerzők kamarazenéjé­ből. MAGYAR TV 8.59: Tévétorna (ism.) (Színes.) 9.05: Iskolatévé. Környezetisme­ret (ált. isk. l. oszt.) (Színes.) 10.05: Szó-ra-ka-té-nusz. (ált. isk. 1. oszt.) 10.20: Golgota. Szovjet filmsorozat. XHI/5. (ism.) (Szí­nes.) 11,25: Delta, (ism.) (Szí­nes.) 12.05: Lehet egy kérdéssel több? (ism.) 14.25: Iskolatévé. Környezetismeret (ism.) (Szí­nes.) 14.55: Szó-ra-ka-té-nusz. (ism.) (Színes.) 15.10: Fizika ’78 15.45: Kamera, 16.18: Hírek. 16.25: Óvodások műsora. 16.55: A Közönségszolgálat tájékoztató­ja. 17.00: Algéria nemzeti ünne­pen. 17.20: Reklám. 17.25: Fe­rencváros—FC Magdeburg. Ku­pagyőztesek Európa-kupája lab­darúgó-mérkőzés. 19.20: Esti me­se. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Rómeó és Júlia. Amerikai film. 22.00: Tv-híradó 3. II. MŰSOR 20.00: Schubert: VH/c-dúr szimfónia. (Színes.) 20.55: Tv- híradó 2. 21.15: Tut-Anch-Amon Egyiptoma. Angol filmsorozat. XIEI 8. (ism.) (Színes.) JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Kis világ — gyermekműsor. 18.15: Szó és betű — művelődési műsor. 18.45: Szólisták (Modern táncok stúdiója) 19.15: Rajzfilm. 20.00: Sportszerda (UEFA-kupák). n. műsor 18.45: Pinocchió — rajzfilm. 19.15: Dokumentumfilm. 20.00: Külföldi bemutató: Jeanne és szülei kanadai tv-dráma. 21.30: Huszonnégy óra. 21.50: Doku­mentumműsor. 22.35: Rock­hangverseny. Csütörtök KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Charity, te édes! — Rész­letek. 9.00: Nagyvárosi madarak. 9.10: Régi híres énekesek műso­rából. 9.44: Brummadzag, a zene­bohóc. 10.05: Ezeregy történet ki­csiknek. 10.35: Szimfonikus zene. 11.25: Színházépítés. 11.40: A boldog ember. Regény. IX. 12.35: Könyvszemle. 12.45: Zenemúze­um. 14.33: Mindenki könyvtára. 15.10: Kórusművek magyar köl­tők verseire. 15.27: Josef Suk, Pierre Fournier és Suzana Ru- zicková felvételeiből. 16.05: » Nó­ták. 16.35: Martha Angelici éne­kel. 17.07: Uj lemezeinkből. 17.57: New York szépe. — Rész­letek. 18.15: Hol Ivóit, hol nem volt . . . 19.15: Borsody László népzenei feldolgozásaiból. 19.40: A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának hang­versenye. Közben: 20.15: Az if­júsági rádió műsora. Kb. 21.30: Háttérbeszélgetés. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: A kamarazene kedvelőinek. 23.20: Titkos házas­ság. — Részletek. 0.10: A Kühn vegyeskar felvételeiből. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Éva Pilarova énekel. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Indu­lók fúvószenekarra. 8.50: Slá­germúzeum. 9.40: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.00: Zenedél- előtt. 11.30: Csak fiataloknak! 12.33: Mezők, falvak éneke. 12.55: Pécsi stúdiónk jelentkezik. 13.25: Gyermekek könyvespolca. 13.30: Séta az állatkertben. 14.00: Ket­tőtől jél ötig . . . 16.33: Időseb­bek hullámhosszán. 17.30: Belé­pés nemcsak tornacipőben. 18.33: Hétvégi panoráma. 19.55: Sláger­lista. 20.33: „5+1” — Játék és zene. 22.03: Fáy András szerze­ményeiből. 23.15: Verbunkosok, nóták. Hl. MŰSOR 8.08: Bartók-művek. 9.00: Is­kolarádió. 9.30: Matúz István és i Rados Ferenc felvételeiből. 10.00: Ismeretlen ismerősök. 11.05: Népdalkórusok. 11.25: Zene­kari muzsika. 13.07: Vásár­helyi Zoltán Kodály kórus­műveket vezényel. 13.25: Dzsesszfelvételekből. 13.58: A Julliard vonósnégyes játszik. 15.00: Prokofjev-művek. 16.00: Zenei lexikon. 16.20: Stanislav Moniuszko, a lengyel opera aty­ja. 16.50: ötórai tea. 17.44: Wag­ner: Trisztán és Izolda. — Há­rom felvonásos opera. Közben: 19.05: Az iskolarádió műsora. Közben: 20.47: Eszmecsere. 22.29: A St. Martin-in-the-Fields-i ka­marazenekar felvételeiből. MAGYAR TV 8.33: Stop! 9.05: Élővilág (ált. isk. 5. oszt.) 9.35: Melyiket áz ötezerből? (ism.) 10.10: Fizika. 10.35: óvodások műsora (ism.) 15.20: Stop! (ism.) (Színes.) 15.30: Élővilág (ism.) 15.55: Fizika (ism.) 16.23: Hírek. 16.30: Piros, sárga, zöld.. Magyar dokumen­tumfilm. (Színes.) 16.45: Reklám. 16.50: Századunk. Lehullott a lomb n. (ism.) 18.10: Szépen, jól, magyarul. 18.20: Falujárás. — Riportműsor. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévétorna. (Színes.) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Randevú a sötétben. Francia bűnügyi film. (Színes.) 21.00: Indiai találkozások. III 3. (Szí­nes.) 21.50: Reklámújság. 22.00: Telesport. Labdarúgó-kupanap. 22.40: Tv-híradó. 3. n. MŰSOR 18.34: Kísérleti matematika (ált. isk. 1. oszt.) 18.50: Francia nyelvtanfolyam. 19.05: Orosz nyelv. (ált. isk. 6. oszt.) (Szí­nes.) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Is­meretlen magyar szerző: Consta- tinus és Victória — költői játék. 21.05: Tv-híradó 2. 21.25: Rubens és kora. Belga képzőművészeti film. (Színes.) 21.50: Kaland az ágyban! Angol film. (Színes.) 22.40: Reklám. JUGOSZLÁV TV 16.50: Magyar nyelvű tv-napló. 17.25: Mérleg pontos méréshez — gyermekműsor. 17.55: A nem­zetközi könyvvásár megnyitója. (Közvetítés.) 18.45: Humoristák klubja. 19.15: A konyha nagy mestereinek kis titkai. 19.20: Rajzfilm. 20.00: Riportmű­sor. 20.50: Belgrádi történetek. 22.05: A sebesült bajtársért, a sa­ját életünkért. 22.35: Zeneakadé­miák nemzetközi találkozója — Rovinj ’78. II. MŰSOR 15.55: A szerb szakszervezeti szövetség kongresszusának meg­nyitása. (Közvetítés.) 17.45: Eu- rógól — sportműsor. 18.45: Népi muzsika. 19.15: Idő és pihenés. 20.00: Egy este Marcel Marceau- val. 22.00: Huszonnégy óra. 22.20: A nő ma — dokumentumműsor. Péntek KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Természeti ritkaságaink: a magyar strucc. 8.38: Az Állami Népi Együttes felvételeiből. 9.33: Énekeljünk! 10.05: Képek és jel­képek. 10.35: Madarak. 10.40: Ra­fael Arié énekel. 11.00: Gondolat. 11.45: XX. századi kórusmuzsika*. 12.35: Hétvégi Panoráma. 13.57: A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara játszik. 14.45: Magyarán szólva. 15.10: A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa énekel. 15.28: Csiribiri. 16.05: Ormánsági szőt­tes. 17.10: Hayd: D-dúr vonósné­gyes. 17.35: Láttuk, hallottuk . . . 18.00: Régi magyar dalok és tán­cok. 18.15: Hol volt, hol nem volt.. . 19.15: Tipegő. 19.37: Hall­gassunk operát. 21.00: Töltsön egy órát kedvenceivel. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Romanti­kus zene. 0.10: A Philip Jones rézfúvós együttes játszik. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Dalok a békéről. 8.20: Tíz perc külpolitika. (Ism.) 8.33: Tánczene. 9.15: Josef Strauss- művek. 10.00: Zenedélelött. 11.45: Tánczenei koktél. 12.33: Édes anyanyelvűnk. 12.30: Nótamuzsd- ka. 13.15: Süssünk, süssünk va­lamit. 13.30: A zene titka. 14.00: Kettőtől ötig. 17.00: Mindenki is­kolája. 17.30: ötödik sebesség. 19.20: Falusi esték. 20.00: Félóra népzene. 20.33: Ami a legszen­tebb. — Jón Druce drámája. 22.16: Nóták. 23.15: Fali operett­jeiből. III. MŰSOR 8.08: Schumann kamaramuzsi­kájából. 9.00: Iskolarádió. 9.30: Otto Klemperer vezényel. 11.05: Az 1977. évi Pori-i dzsesszfeszti- vál felvételeiből. 11.25: A pikk dáma. — Részletek. 12.12: A ze­neirodalom remekműveiből. 13.57: Lammermoori Lucia. — Részletek. 14.45: Kamarazene. 16.07: Könyvszemle. (Ism.) 16.17: Zenekari muzsika. 17.11: Tip-top parádé. 17.41: Maros Éva hár- fázik, Perényi Eszter hegedül, Tóth Zoltán brácsázik. 18.02: Je­lenidőben. 18.32: Liszt: Két je­lenet Lenau Faustjából. 10.05: Iskolarádió. 19.35: Közkívánatra! 21.13: Hangfelvételek felsőfokon. 22.38: Vikár Béla — Kodály Zol­tán — József Attila. magyar tv 7.59: Tévétoma (ism.) (Színes.) 8.05: Iskolatévé. Történelem (ált. isk. 8. oszt.) 9.05: Kísérleti ma­tematika (ált. isk. 1. oszt.) 10.05: Matematika (ált. isk. 5. oszt.) 11.05: Matematika (ált. isk. 7. oszt.) 12.05: Világnézet (középisk. IV. oszt.) 13.05: Honvédelmi is­meretek. 14.00: Iskolatévé. Tör­ténelem (ism.) 14.35: Kísérleti matematika (ism.) 14.55: Mate­matika (ált. isk. 5. oszt. — ism.) 15.20: Matematika (ált. isk. 7. oszt. — ism.) 15.45: Világnézet (ism.) 16.33: Hírek. 16.40: Peda­gógusok fóruma (ism.) 17.15: Já­ték a betűkkel. 17.40: Reklám. 17.45: Iskolai végzettsége: nincs. 18.30: öt perc meteorológa. 18.35: Napok, évek, évtizedek. (Színes.) 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. (Színes.) 19.20: Tévétonra. (Szí­nes.) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Del­ta. 20.25: A börtön. Angol tévé- film. (Színes.) 21.45: Fiatalok órája. (Színes.) 22.45: Tv-híradó 3.. n. műsor 20.00: Régi dallamok. 20.15: öt perc meteorológia (ism.) 20.20: Megőrzi az állam. Szovjet rövid­film. (Színes.) 20.45: Tv-híradó 2. 21.05: Mikrokozmosz (ism.) 21.45: Az özvegyember. NSZK tévéfilm. (Színes.) JUGOSZLÁV TV 16.40: Magyar nyelvű tv-napló. 17.00: A szerb szakszervezeti szö­vetség kongresszusának króni­kája. 17.45: Mágnes — gyermek- műsor. 18.15: Társadalmi témák: A takarékosság. 18.45: Műkedve­lők. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Lesz, ami lesz — show-műsor. 21.05: Hogyan hódították meg a Vad­nyugatot? — filmsorozat. 22.10: Korunk dossziéja: 1962. 23.10:. Hét tv-nap. II. MŰSOR 18.45: Beszédkultúra. 19.05: Elektronika. 9.15: Akciók. 20.00: Térközeiben — kulturális műsor. 21.00: Huszonnégy óra. 21.20: Az ember és az idő. 21.50: Modem tánc kamaraegyüttes. 22.35: Cribbins — humoros sorozat. Szombat KOSSUTH RÁDIÓ I 8.27: Rómeó és Júlia. — Rész­letek. 9.10: Népek meséi. 9.40: Énekeljünk! 10.05: Nyitnikék. — Kisiskolások műsora. 10.35: Édes anyanyelvűnk. 10.40: Zenekari muzsika. 11.20: „Megyen a sze­kér ...” 11.40: A boldog ember. Regény. X. 12.35: Válaszolunk hallgatóinknak. 12.51: A Rádió Dalszínháza. 15.10: Régi csárda­jelenet. - 15.28: Hétszínvirág. 16.05: Zengjen a muzsika. 17.10: George London énekel. 17.45: Lengyel tudósoké a szó. 18.00: Magyari Imre népi zenekara muzsikál. 18.15: Hol volt, hol nem volt. . . 19.15: „Megy három kapu a legényen át” 20.00: Muszorgszkij: Egy kiállítás ké­pei. 20.30: Ferencz Éva és Lu­kácsi Huba népdalokat énekel. 21.03: Lengyel szerzők műveiből. 22.25: Rádiószínház. 23.28: Mas­senet operáiból. 0.10: Ifjú szív­vel. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Negyedóra háromnegyed ütemben. 8.20: Tíz perc külpoli­tika. (Ism.) 8.33: Nóták. 9.00: Egy óra dzsessz. 10.00: Zenedél- előtt. 12.00: Máthé Jolán és Bol- la Tibor népdalokat énekel. 12.33: Napkergető dala. 12.38: Tánczenei koktél. 13.25: BITEF ’78. 14.00: Közvetítés bajnoki lab­darúgó-mérkőzésekről. 14.55: A Rádió kívánságműsora. 16.35: Filmzene. 16.45: A város és a természet. (Ism.) 17.15: Ötödik sebesség. 18.15: Sportkrónika. A-tól Z-lg a popzene világában. 19.25: Közvetítés a Nemzeti Szálló étterméből. 20.00: Moszk­vából érkezett. 20.33: Társalgó. 22.30: Kellemes pihenést! III. MŰSOR 8.08: Kamarazene. 9.00: Isko­larádió. 9.30: Pierre Boulez ve­zényel. 10.40: Köszönöm a be­szélgetést. 11.05: Montserrat Ca­ballé és Shirley Verret énekel. 12.10: Arthur Grumiaux hege­dűi, Clara Haskil zongorázik. 13.07: Az Osztrák Rádió Szimfo­nikus zenekarának hangverse­nye. 14.50: Versek világa. 15.07: Bemutatjuk új Eterna-lemezün- ket. 16.00: Arcok, művek, ko­rok. 16.30: Beethoven: C-dúr zongoraverseny. 17.07: Bemutat­juk a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat új Liszt-lemezét. 18.09: A Zsebrádiószínház bemutatója. 18.28: Tokody Ilona és Kováts Kolos énekek 19.05: Haydn-mű- vek. 19.35: A Magyar Állami Hangversenyzenekar hangverse­nye. Közben: kb. 20.10: Egy pá­lya vonzásában. Kb.: 21.00: Ope­raáriák. 21.33: A dzsessz történe­téből. 22.13: Zíemetörténeti érde­kességek. MAGYAR TV 8.03: Tévétorna (ism.) (Színes.) 8.10: Iskolatévé. Kamera (ism.) 8.40: Fizika ’78. 9.20: Világnézet. 16.18: Hírek. 16.25: Vértestvérek. NDK film. (Színes.) 18.00: Rek­lám. 18.10: Magyar tájak. Do­kumentumfilm. (Színes.) 18.40: Nagybecsű hegyesek. Riportfilm. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. (Színes.) 19.20: Tévétoma. (Szí­nes.) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Az eltűnt miniatűr. Tévéjáték. (Szí­nes.) 21.30: Röpülj Páva! Ered­ményhirdetés (Színes.) 22.30: Tv-híradó 3. II. MŰSOR 20.00: Csajkovszkij: VI. Szim­fónia. 20.551 Fiesta. Bolgár rö­vidfilm. (Színes.) 21.10: Tv-hir- adó 2. 21.30: Megmenteni a vá­rost. Lengyel film. (Színes.) JUGOSZLÁV TV 15.15: Tv-napló és tudósítás a szerb szakszervezeti szövetség kongresszusáról. 15.50: Labdarú­gás : Velez—Napredak (közvetí­tés.) 17.45: öt plusz — gyermek- műsor. 18.45: Dokumentumfilm. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Szerelmünk ideje — olasz játékfilm. 21.45: Skoplje ’78 — szóra-koztatózenei fesztivál (felvételről.) 22.55: Hét­végi műsor. H. MŰSOR 17.15: Hét tv-nap. 18.00: Nőnem, hímnem — dokumentumsorozat. (Ism.) 18.45: Rajzfilm. 19.00: Né­pi muzsika. 19.55: Divat. 20.00; Leonard Bernstein, a karmester. 20.50: Huszonnégy óra. 21.00: Tv- esszé. 22.20: Sportszombat. 22.30: Életrajzok: Prométheusz (Bal­zac.) Vasárnap KOSSUTH RÁDIÓ 8.30: Lányok, asszonyok. 8.55: Mozart: Esz-dúr zongoraverseny. 9.30: „Amíg szívünk dobog . ..” 10.05: A Vígadó története. 10.45: Színes népi muzsika. 11.29: Rá­diószínház. 12.20: Zenei anya­nyelvűnk. 12.30: Magyarán szól­va... 12.45: Filmdalok. 13.00: A száguldó cirkusz., 13.30: ön­arckép, befejezetlen. 14.00: Rév­ben vagy zátonyon. 14.10: Bizet: Az Arles-i lány — I. szvit. 14.30: Együtt a termelőkkel. 15.05: Uj Zenei Újság. 15.40: A lengyel függetlenség bölcsője. Riport­műsor. 16.00: Szerelem — nép­dalkettősök. 16.12: Uj operaleme­zeinkből. 17.05: Magyar előadó- művészek. 17.45: Ünnepi beszéd. 18.00: A Leningrádi Rádió és Televízió énekkara énekel. 18.15: Hol volt, hol nem volt. . . 18.40: A Rádiószíznház bemutatója. 19.28: A zene nem ismer határo­kat. 20.13: Legszebb operettleme­zeinkből. 21.00: Egy este Ruttkdi Évával. 22.15: A zeneirodalom re­mekműveiből. Közben: 23.01: Versek. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Házy Erzsébet és Kónya Sándor felvételeiből. 8.33: Mit hallunk? 8.58: Válaszolunk hall­gatóinknak. 9.13: örökzöld dalla­mok. 10.00: Szombat délelőtt — vasárnap. 12.00: Magyar fúvós­zene. 12.33: Jó ebédhez szól a nóta. 13.30: Éneklő ifjúság. 14.00: Harminc perc rock. 14.35: Orvosi tanácsok. 14.40: Peter Loland zenekara játszik. 14.55: Mit üzen a Rádió. 15.30 Aranypofácska. Mesejáték. 16.33: ötórai tea. 17.30: A vasárnap sportja. 18.00: Szerepek és helyzetek. 18.33: Rip van Winkle. — Részletek. 19.25: Rapszódia a hűségről. 20.38: A Magyar Rádió nemzetiségi népzenei fesztiválja Békéscsa­bán. 21.28: Újdonságainkból. 22.00: Az MR esztrádzenekara játszik. 23.10: Slágermúzeum. III. MŰSOR 8.08: Arcok, művek, korok. 8.38: Slágerlista. 9.13: A Győri Leánykar énekel. 9.29: Bemutat­juk új felvételeinket. 9.49: Uj operalemezeinkből. 11.05: Az ope­raközvetítés folytatása. 12.27: Nagy mesterek — világhírű elő­adóművészek. 13.07: A hangver­senyközvetítés folytatása. 14.07: Az acélt megedzik. Regény. 15.00: Huszonöt perc beat. 15.25: Dél­utáni hangverseny. Közben: kb.: 16.00: Kritikusok fóruma. Kb.: 16.55: Felelet. Regény. 17.23: Puccini operáiból. 18.00: Aranyló délutánon. 18.05: Mű vészlemez. Ac. 19.05: Iskolarádió. 19.35: A Bar­tók vonósnégyes hangversenye. Közben: kb.: 20.20: Prizma. Kb.: 21.30: Zenélő nagyvilág. Kb.: 22.30: Euryanthe. Részletek. MAGYAR TV 8.58: Tévétoma (ism.) (Színes.) 9.05: Hajrá franciák. Francia filmvígjáték (ism.) 10.35: Húsz éves a Körszinház. Dokumen­tumfilm. (ism.) 11.30: Reklám. 11.35: Játék a betűkkel (ism.) 14.48: Tut-Anch-Amon Egyiptoma Angol filmsorozat. XIII 9. (Szí­nes.) 15.10: Együtt a gárda. Ri­portfilmsorozat. — I. 15.20: Be­széljük meg. — Vitaműsor. 15.55: Hírek. 16.00: Afganisztán nagy napjai. (Színes.) 16.30: Nemzet­közi tollaslabda-bajnokság. 17.30: Reklám. 17.35: A vásári komédi­ától az új színházig. (Színes.) Ri­portműsor. 18.35: Reklám. 18.45: Egymillió fontos hangjegy. (Szí­nes.) 19.00: Cicavízió. 19.05: Té­vétorna. (Színes.) 19.15: Ünnepi köszöntő. (Színes.) 19.30: Tv- híradó. 20.00: Eduardo de Filip­po: Szombat vasárnap, hétfő. Komédia három felvonásban. 22.05: Muszorgszkij: Egy kiállí­tás képei. (Színes.) 22.35: Tv-hír­adó 3. 22.45: Közvetítő. Magya­rul beszélő Angol film. (Színes.) (16 éven felülieknek!) n. MŰSOR 17.53: Mire a levelek lehulla­nak. Tévéfilm (ism.) (Színes.) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Zene min­denkinek. (Színes.) 21.00: Tv- híradó 2. 21.20: Wuthenow kapi­tány. NDK tévéfilm. (Színes.) (A Magyar Rádió és Televízió a műsorvált« itatás jogát fenn­tartja) .

Next

/
Oldalképek
Tartalom