Tolna Megyei Népújság, 1978. szeptember (28. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-24 / 226. szám

1978. szeptember 24. KÉPÚJSÁG 15 APRÓHIRDETÉSEK Adásvétel Két szoba, konyha, mellékhelyiségekből álló ház eladó. Szek- szárd, Honvéd u. 46. sz. ________________(390) E ladó egy 7 éves. heréit, jól húzó csa­csi. kb. 3 mázsa sú­lyú. Balázs László, Simontornya, Mózsé- hegy, Pf, 7, (602) Háromszobás lakás társasházban eladó, garázzsal. Cím: Szekszárd Kadarka 66.________________(600) S zekszárdon, Ka­darka u. 64. sz. la­kóház és gyümöl­csös 161 n-öl telken eladó. Érdeklődni lehet: dr. Nádor Sándornál Szekszár­don. Rákóczi ú. 83. sz. alatt.______ (518) S zekszárd, Kese- lyűsi út őcsényi el­ágazónál Virág Mi- hály-íéle ház eladó, gazdálkodásra alkal­mas. Érdeklődni le­het: Lantos János Öcsény, Ady E. u. 20. sz.____________(491) S ürgősen ház el­adó, központhoz kö­zel. Dombóváron, Széchenyi u. 39. sz. alatt. Érdeklődni na­ponta 16 óra után. __________________(311) H áromszobás, köz. ponti íűtéses, föld­szinti lakás eladó Szekszárd. Ságvári E, ú. 7/1._________(425) Palánkihegyen, borkombináthoz kö­zel, tanya, szőlővel és külön 227 n-öl szőlő eladó. Érdek­lődni Szekszárd. Munkácsy 9/b. 17 órától.____________(523) Régi házat vennék Szekszárdon vagy környékén. magas havi részletre. ..Meg­egyezünk" 101 638 jeligére a hirdetőbe. __________________(470) B átaszék, Deák F. utca 22. számú 4 szobás, nagy kertes ház fizetési könnyí­téssel sürgősen el­adó;______________(597) K iadó 1 vagy 2 parkettás szoba für­dőszoba-használat­tal. Boroshordók, nagy kád eladó. Szekszárd, Bocskai u. 35,_____________(622) S zekszárdon 60 m2 alapterületű OTP- öröklakás (2 szoba, étkező + mellékhe­lyiségek) 250 000 kp + OTP-átvállalással eladó. ,,Panoráma 101726" jeligére a hirdetőbe.________(618) E ladó í db fekete göbe 8 malaccal, 9 db 10 hetes malac. Puskás, Alsónána. Rákóczi 1. (535) Különlegesen szép és jó orvosi műszer­szekrény eladó. Szekszárd. Béla tér 6;_________________(534) N émetjuhász NDK import Ziger szülők­től 1 kan. 1 szuka 2 hónapos kölykök eladók. Szekszárd, Kossuth L. u. 31 ___________________(591) 3 hl prés eladó. Szekszárd, Rákóczi 26'a. Érdeklődés IX. 27. után._________(467) K öhler-kályha tar­tozékokkal olcsón eladó. Szekszárd, Munkácsy utca 13/B (597) Autó-motor ZG-s Wartburg el­adó. Szekszárd. Ba- bits u. 3._________(609) Z H-s Skoda 100-as. megkímélt állapot­ban sürgősen eladó. Tengelic Petőfi u. 5k________________(520) 1 300-as Zsiguli, 1 éves, eladó. Dr. György Mária Bony- hád, kórház. (524) IV rendsz. Polski Fiat 1500-as eladó. Érdeklődni: Fácán­kert, Lenin u. 15. ___________________(519) Eladó UX 1500-as Zsiguli, 81-ig műsza­ki vizsgázott. Szek­szárd, Honvéd u. 42. (498) 1980-ig müszakizott Zastava szgk. első kézből eladó. Bony- hád. Zrínyi út 3. Ér­deklődni mindennap. _________(586) P E-s rendszámú Trabant Speciál el­adó. Bonyhád, Babin u. 8._____________(589) P . Fiat i500-as 80-ig érvényes műszaki vizsgával, újszerű ál­lapotban eladó. Tol­na Határ u. 1. szám. (617) IB-s rendszámú Trabant eladó. Cím: Bonyhád. Somogyi U. 16._______________(521) UF-es fehér Zsigu­li eladó. Bonyhád. Cikói u. 33. Érdek­lődni: 17 óra után, vasárnap egész nap. _____________(547) P E-s rendszámú Skoda 105 S személy- gépkocsi eladó. Dr. Tóth Szekszárd. Köl­csey ltp. 4. __________________(550) U R-es Skoda eladó. Tolna. Babits u. 24. (546) mezl Beteg mellé gon­dozónőt keresek. Nagy Józsefné Szek­szárd. Petőfi u. 20. _________(485) K ozmetikai szalo­nomat megnyitottam Szekszárd, Mun­kácsy u. 17. sz. alatt. Nyitva 9—19 óráig. Dr. Lukácsiné Szabó Éva. (548) A Tolna megyei Tanács Kórház-Ren­delőintézete Szék-. szárd felvesz dolgo­zókat az alábbi munkahelyekre: Betegellátó részle­gen: elmeápolókat, osztályos adminiszt­rátort. Élelmezési részlegen: cukrász szakmunkást, étel- szállító munkásokat. konyhalányokat. TMK-részlegen: víz­vezeték- és fűtés- szerelőt, segédmun­kást. Energiarészle­gen: kazánházi se­gédmunkást. hőköz- pontkezelőt. Szállí­tási részlegen: szál­lítómunkást. Anyag­gazdálkodási részle­gen: műszerraktárba raktárost. Egyéb részlegen: takarító­kat, tálalósokat. Je­lentkezni az intézet munkaerő- és bér­gazdálkodási osztá- lyán lehet. ______(562) F űtőt 8 órás fog­lalkoztatással olaj­kályhák fűtéséhez felveszünk. Jelent­kezni: Szekszárd. Bajcsy-Zs. u. 7. I. em. 13.___________(540) A Tolna megyei Távközlési Üzem fel­vesz egy fűtőt, mű­szaki előadói mun­kakörbe érettségizett előadót és egy taka- rítónőt.___________(536) E lcserélném pécsi másfél szobás, össz­komfortos tanácsi lakásomat hasonló szekszárdiért ,,Új” jeligére a lapkiadó­ba._______________(566) A z Autóközlekedési Tanintézet Tolna me­gyei Iskolája ..B” kategóriás (személy­gépkocsivezetői) tan­folyamot indít Pak­son. Jelentkezni le­het Tóth Sándor fő­foglalkozású gyakor­lati oktatónál, Paks. Bástya u. 40 szám alatt (Béke szállótól kb. 400 m-re.) hét­köznap: 8—12 óráig. __________________(623) K iadó egy szoba idősebb magányos személynek, Öcsény. Garav út. 18. Ér­deklődni: szombat. vasárnap.________(621) A fodrászüzletet újból megnyitottam Szekszárd. Bencze F. u. 46. sz. alatt. Dö- mötörné (Velicsányi Klára.)___________(620) A z MNB Tolna megyei Igazgatósága felvételre keres érettségizett dolgozó­kat ügyviteli mun­kakörbe, határozott időre ._______ (619) F estményeket ke­resek gyűjtemé­nyembe. Szaniszló, 5000 Szolnok, Vörös csillag u. 51. (615) Építőipari szakkö­zépiskolai vagy kal- kulátori végzettség­gel rendelkező dol­gozókat felveszünk. Jelentkezés: T. m. Építőanyagipari Vál­lalat, építőrészlege Szekszárd. Marx Ká­roly u. 11. (573) s A Tolna megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat KORMÁNY­KIEMELT BERUHÁZÁSHOZ azonnali belépéssel FELVESZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT építési osztályvezetői munkakörbe. Jelentkezés: személyesen vagy írásban Szekszárd, Keselyűsi út 24. személyzeti és oktatási osztály. (229) A Tolna megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat AZONNALI BELÉPÉSSEL FELVESZ ipari szakos mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező BELSŐ ELLENŐRT. Jelentkezni lehet a vállalat személyzeti és oktatási osztályán (Szekszárd, Keselyűsi út 24. I. épület). (230) r Építésvezető­helyettest technikusi munkakörbe FELVESZÜNK Jelentkezés: Szekszárd, DÉLVIÉP. Aranytó u. (Vásártér mellett.) (549) A Tolna megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat AZONNALI BELÉPÉSSEL FELVESZ TARGONCAVEZETŐT. Jelentkezés a vállalat műszaki osztályán Szekszárd, Keselyűsi út 24. (574) r Áru­kísérőket ÉS OLAJTÜZELÉSŰ KAZÁNHOZ fűtőt felveszünk FÜSZÉRT Vállalat, Szekszárd, Mátyás kir. u. 74. (552) Gyászközlemény Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagymamám, rokonunk BALOGH JŐZSEFNÉ 85. évében elhunyt. Temeté­se 1978. szept. 25-én Tolnán lesz. Gyászoló unokája és rokonok. (628) MOZI SZEPTEMBER 24. BONYHÁD: Délután: Tappan­csok, mancsok, állkapcsok. Este: Vértestvérek. DOMBÓVÁR: Danden György. PAKS: Bölcsődal férfiaknak. SZEKSZÁRD. PANORÁMA: fél 4 órakor: Kemény kalap és krump­liorr. Fél 6 és 8 órakor: Keoma. (Másfél helyárral.) SZEKSZÁRD. NAGYVILÁG: Egy kaland utóélete (16). TAMÁSI: Délután: A Sólyom nyomában. Este: A pénzcsináló. SZEPTEMBER 25. BONYHÁD: Vértestvérek. DOMBÓVÁR: Különben dühbe jövünk. (Másfél helyárral.) PAKS: Jelenidő. SZEKSZÁRD, PANORÁMA: Keo­ma. (Másfél helyárral.) SZEKSZÁRD, NAGYVILÁG: Egy kaland utóélete (16). TAMÁSI: Megtalálták a 7. száza­dot. (Felemelt belyárral.) A Tolna megyei Sütőipari Vállalat szekszárdi telephelyére azonnali belépéssel alkalmaz: SÜTŐ BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, VILLANYSZERELŐT, LAKATOST, HEGESZTŐT. Jelentkezés: sütőmunkások a szekszárdi kenyérgyárban, villanyszerelő, lakatos és hegesztő: Szekszárd Bajcsy- Zsilinszky u. 12. (561) Szekszárdi postagarázs felvesz: GARÁZSVEZETŐT feltétel, középiskolai vég­zettség, gépjármű-ügy­intézői bizonyítvány, hi­vatásos jogosítvány. FORGALMI ELŐADÓT középiskolai végzettség­gel, SEGÉDMUNKÁST autószerelők mellé. TAKARÍTÖNŐT. Jelentkezni lehet: ga­rázsvezetőnél. Arany tó u. 10. (159) A Paks nagyközségi Közös Tanács V. B. a Dunapart 2. és a Tol- buchin u. 39. számú LAKÓHÁZAKAT ELÁRVEREZI BONTÁSRA törmelékszállítás nélkül. Az árverésen részt vehet­nek mindazok a paksi la­kosok, akik építési telek­kel vagy építési enge­déllyel rendelkeznek. Az árverezés időpontja: 1978. szeptember 29. de. 10 óra. Az árverés" helye: Paks nagyközségi Közös Ta­nács tanácsterme. (625) Legyen a vendégünk a nemzetközi vásáron! EZT A MÁRKÁT KERESSE A BNV „A” PAVILONJÁBAN! (607) AZ IDÉN IS A ZÖLDÉRT-TÖL SZEREZZE BE TÉLI BURGONYA- VÖRÖSHAGYMA, ALMA­SZÜKSÉGLETÉT. Tolna megye területére 50 kg-on felüli megrendeléseket kívánságra díjtalanul házhoz szállítjuk. Érdeklődjön a legközelebbi ZÖLDÉRT-boltban. (576) A DÉLVIÉP Vállalat FELVESZ: 1 C- vagy D-vizsgával rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐT Iregszemcse telephelyre. 1 C- vagy D-vizsgával rendelkező VÁLTÓ GÉPKOCSIVEZETŐT Tolna megye területére. Jelentkezés: DÉLVIÉP Szekszárd, Aranytó út (vásártér mellett) Kiss György szállítási ügyintézőnél. (528) FELVÉTELRE KERESÜNK GÉP- ÉS GYORSÍRÓT. Szekszárd, Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Bezerédj utca 8. (571) A „BONY” KS a lakosság szolgálatában ! Javítás, méretes tevékenység. ■ ■ Keresse fel On is az alábbi helyeken: SZEKSZÁRD, DOMBÓVÁR, BONYHÁD, PAKS, NAGYDOROG, IREGSZEMCSE, BÁTASZÉK. (611)

Next

/
Oldalképek
Tartalom