Tolna Megyei Népújság, 1978. szeptember (28. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-30 / 231. szám

8-ig 1978. október 2-tó'l Hétfő Kedd KOSSUTH RADIO 8.25: Raina Kabaivanszka és Dán Iordachescu énekel. 9.00: Versek. 9.10: A hét zenemüve. 9.40: Óvodások műsora. 10.05: Ka­tedra. 10.35: Kovács Dénes hege­dül, Bácher Mihály zongorázik. 11.23: Miért sok? 11.30: Egy jenki Artúr király udvarában. Regény. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Táncze­nei koktél. 13.20: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.35: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. 14.00: Ezeregy délután (Ism.) 14.30: Régi híres énekesek mű­sorából. 15.10: Édes anyanyel­vűnk. (Ism.) 15.15: Arma Pál da­laiból. 15.26: Üj nótafelvételeink- böl. 16.05: Kamarazene. 16.52: Behár György: Conchita. 17.10: Fejér megyei mozaik. 17.25: Schumann: I. ..Tavaszi” szimfó­nia. 17.55: Népzenekedvelőknek. 18.25: Mai könyvajánlatunk. (Ism.) 19.15: A Rádió Kabaré­színháza. 20.25: Peter Schreier legszebb felvételeiből. 21.30: Egy város keresi múltját. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: A stock- holdmi rádió énekkara énekel. 23.00: Orosz szerzők müveiből. 0.10: Táncdalokból. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Fúvószene. 8.33: Naprafor­gó. (Ism.) 9.20: Kathy Horváth Lajos népi zenekara játszik. 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Éva. Részletek. 12.13: Szimfonikus tán­cok. 13.28: Kis magyar néprajz. 13.33: Kórusmuzsika. 14.00: Kettő- től-ötig. . . 17.00: ötödik sebesség. 18.00: Tanuljunk gyermeknyel­ven. VI. 18.33: Zeneközeiben. 19.20: Reklám. 19.30: A tegnap slágereiből. 20.10: A Fekete Afri­ka múltjából. 20.33: Kettesben: Vitray Tamás és Szilágyi János 21.33: Félóra Marlene Dietrich­hel. 22.03: Népdalok. 22.33: A kinnfentes. Gábor Andor szatírá­ja. 23.03: Operettekből. III. MŰSOR 14.05: Szimfonikus zene. 16.03: Huszonöt perc beat. 16.28: Láttuk, hallottuk. (Ism.) 16.53: Otelló. Részletek Verdi operájából. 18.00: A világgazdaság hírei. 18.05: A Zsebrádiószínház bemutatója: Széthulló csillag csöndje. Kis- hangjáték. 18.35: Holnap közve­títjük. . . 19.00: Katedra. (Ism.) 19.33: Világhírű előadóművészek felvételeiből. 20.25: Dzsesszfelvé- telekből. 20.54: Perui népzene. (Ism.) 21.14: A hét zenemüve. (Ism.) 21.44: Otto Klemperer ve­zényel. JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Röpike. a veréb — gyer­mekműsor. 18.00: Mesét mondunk — gyermekműsor. 18.15: Miért van szükségünk művészetre. 18.45: Fiatalok akcióban — ifjú­sági műsor. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Jankó Donovic: Üresség. — Tv- dráma. 21.15: Kiválasztott pilla­nat. 21.20: Kultúra az objektív­ben. 22.20: Dokumentumfilm. II. MŰSOR ♦ 18.45: Válogatás: Kanadai mo­zaik. 20.00: Indirekt. 20.25: Sport, karikatúrában. 20.30: Aktualitá­sok. 21.00: Huszonnégy óra. 21.30: Házi mozi: Figyelem! Kezdődik a bírósági tárgyalás. — Indiai film. KOSSUTH RADIO 8.27: Csajkovszkij: F-dúr vonós­négyes. 9.00: Katedra. 9.30: Ope­rakórusok. 10.05: Zöngészde. (Ism.) 10.21: Tanuljunk gyermek­nyelven. VI. rész. (Ism.) 10.51: Versenyművek fúvóshangszerek­re. 11.39: Egy jenki Artúr király udvarában. XVI. (Ism.) 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Melódiakoktél. Közben: 13.10: Törvénykönyv. 13.53: Az eltűnt biciklifék esete. Rádiójáték. (Ism.) 14.50: Éneklő ifjúság. 15.10: Boross Lajos népi zenekara játszik. 15.44: Magyarán szólva. . . (Ism.) 16.00: Útközben. 16.05: Harsan a kürtszó! 16.35: A Purcell együttes énekel. 17.07: Szatirikus szakszótár. I. 17.32: Chopin: g-moll szonáta. 17.57: Mai könyvajánlatunk. (Ism.) 18.00: A Szabó család. 19.15: Üj opera­lemezeinkből. 20.05: A Contergan és társai, összeállítás. 20.35: Ki­rály Ernő népdalfeldolgozásaiból. 20.54: Gordonkázás. A sokarcú Krúdy. 22.15: Sporthírek. 22.20: A Berlini Rádió Szimfonikus ze­nekarának harngversenye. Köz­ben: 22.59: Meditáció. 23.43: Nó­ták. PETŐFI RADIO 8.05: Nóták. Közben: 8.20: Tíz perc külpolitika. (Ism.) Közben: 8.50: őszi esték. Tóth Benedek írása. 9.30: A kinnfentes. Gábor Andor szatírái. 10.00: A zene hul­lámhosszán. 11.55: Látószög. 12.00: Magyar fúvószene. 12.33: Arcké­pek a jugoszláv irodalomból. 12.50: Kamaramuzsika. 13.28: Ál­latbarátoknak. 13.33: Zongoramu­zsika gyermekeknek. 13.45: Ket­tőtől hatig. . . 18.00: Harminc perc rock. 18.33: Filmzene. 18.50: Da­loló, muzsikáló tájak. 19.15: Könyvismertetés. 19.30: Csak fia­taloknak! 20.33: Barbara Tejbár. Zenés játék. 21.42: örökzöld dal­lamok. 22.33: Tíz perc külpoli­tika. 22.43: Egy óra dzsessz. 23.43: László Margit énekel. III. MŰSOR 14.05: Dzsesszfelvételekből. 14.35: Magyar irodalmi Arcképcsarnok: Krúdy Gyula. I. 14.55: Magyar zeneszerzők kamaraműveiből. 15.32: Mozart-áriák. 16.03: Szim­fonikus zene. 16.46: Igor és tár­sai. Epizódok. I. (Ism.) 17.30: Kül­politikai klub. 18.00: A világgaz­daság hírei. 18.05: Kamarazene. 19.00: Katedra. (Ism.) 19.33: Luigi Nono szerzői esje. Közben: kb. 20.20: ..Nemcsak kenyéren él az ember. . .” Kb. 21.20: Opera­együttesek. 22.08: Négy óra a Caterdalban. Regény. III. MAGYAR TV 7.59: Tévétorna. (Színes.) (Ism.) 8.05: Iskolatévé. Földrajz. (Alt. isk. 7. oszt.) 9.45: Francia nyelv. (Középisk. II. oszt.) 10.05: Szó-ra- ka-té-musz. Magyar nyelv és iro­dalom. (Alt. isk. 2. oszt.) (Színes.) 10.20: Neveléslélektan. Pedagógus továbbképzés. 11.05: Élővilág. (Alt. isk. 7. oszt.) (Színes.) 11.40: Idesüss! (Ism.) 12.05: Földrajz. (Alt. isk. 5. oszt.) 13.45: Iskolaté­vé. (Ált. isk. 7. oszt.) (Ism.) 14.20: Szó-ra-ka-té-musz. (Ism.) (Színes.) 14.40: Neveléslélektan. (Ism.) 15.25: Élővilág. (Ism.) (Szí­nes.) 16.00: Földrajz. (Ált. isk. 5. oszt.) (Ism.) 16.28: Hírek. 16.35: A nyelv világa. 17.10: Légigya­logság. (Színes.) 17.30: Mindenki iskolája. 18.35: Üj kazán a régi gyárban. 19.05: Reklám. 19.10: Es­ti mese. (Színes.) 19.20: Tévétor­na. (Színes.) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Donna Juanita hét kaland­ja. NDK tévéfilmsorozat. IV/2. 21.00: Filmszem. 21.50: Indiai ta­lálkozások. III/1. 22.20: Tv-hír­adó — 3. II. MŰSOR 20.00: A városról. Rövidfilm. (Színes.) 20.20: Fernad Raynand műsora. Zenés film: (Ism.) (Szí­nes.) 20.40: Tv-híradó — 2. 21.00: Reklám. 21.05: Az operáció. Belga film. (Színes.) JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Üttörők tv-hírei. 18.15: Ol­vasmány. 18.45: Népi muzsika. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Témák, bel­politika. 20.50: Akciók. 21.00: A szabadság erdeje. — Albán film. 22.55: Sakk. II. MŰSOR 18.45: Dokumentumfilm. 19.00: A film csodálatos évei. Dokumen­tumsorozat. 19.55: Amikor a hajó megérkezik. Filmsorozat. 21.00: Huszonnégy óra. 21.20: Mítosz és történelem. — Tudományos mű­sor. 22.05: Muppet show. Szerda KOSSUTH RADIO 8.27: Zenekari muzsika. 9.00: Katedra. 9.30: Zenés képeskönyv. 9.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.05: Flamingók az esőházban. Rádiójáték. 10.34: Schumann: Karnevál. 10.57: Blow: Vénusz és Adónisz. Háromfelvonásos opera. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Táncze­nei koktél. 13.20: Üj falusi króni­ka. 13.40: Békeffy Sarolta nép­dalokat énekel. 14.00: Jean Christophe. Regény. IV. (Ism.) 15.10: Romantikus zene. 16.00: Ütközben. 16.10: Szovjet dalok. 16.18: Nikolaj Gjaurov operafel­vételeiből. 17.07: Kincsesbánya kincses háza. Riport. 17.32: Be­mutatjuk új felvételeinket. 18.15: Könyvszemle. 18.25: Mai könyv- ajánlatunk. (Ism.) 19.15: Gordon­kázás. A sokarcú Krúdy. II. (Ism.) 20.24: Töltsön egy órát kedvenceivel. 21.24: Kis magyar néprajz. 21.29: Háttérbeszélgetés. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Népdalok. Közben: 22.45: össz­komfortos növényház. 23.17: Or­feusz. Részletek. 0.10: Táncdalok­ból. PETŐFI RADIO 8.05: Verbunkos muzsika. 8.20: Tíz perc külpolitika. (Ism.) 8.33: Slágermúzeum 9.19: Operettekből. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.33: A Szabó család. (Ism.) 12.33: Szimfonikus zene. 13.33: Mozart-muzsika gyermekeknek. 13.45: Kettőtől ötig. . . 17.00: ötö­dik sebesség. 18.00: Az első szo­cialista bankár Magyarországon. 18.10: A hanglemezbolt könnyű­zenei újdonságai. 18.33: Közvetí­tés a Bp. Honvéd—Vasas bajno­ki labdarúgó-mérkőzésről. 19.05: Ruha Rudolf népi zenekara ját­szik. 19.27: Mikrofonközeiben: Veronika Fischer. 20.00: Közvetí­tés az Ü. Dózsa—FTC bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. 20.50: Budapesti Művészeti Hetek. ..Szép Ernő voltam. . .” 22.17: Gyöngyösi Rácz Géza népi zene­kara játszik. 22.33: Pergolesi: Stabet mater. 23.17: Zenés játé­kokból. III. MŰSOR 14.05: NDK zeneszerzők művei­ből. 14.41: Alekszandr Vegyer- nyikov énekel. 15.30: Dzsesszfel­vételekből. 16.03: Londoni lencse. Zenés műsor. (Ism.) 17.21: Men­delssohn: IV. ,,Olasz” szimfónia. 17.50: Meditáció. 18.00: A világ- gazdaság hírei. 18.05: Pillangókis­asszony. Részletek. 19.00: Kated­ra. (Ism.) 19.33: Láng István szer­zői estje. Közben: kb. 20.20: Kül­földi tudósoké a szó. Kb. 20.35: Irodalmi műsor. Kb. 21.20: Ope­rakettősök. 21.37: Barokk zene. 22.30: Tip-top parádé. MAGYAR TV 8.19: Tévétorna. (Ism.) (Szí­nes.) 8.25: Pedagógus-továbbkép­zés. (Alt. isk. 3—4. oszt.) 9.05: Környezetismeret. (Alt. isk. l. oszt.) (Színes.) 9.30: Érdekes ál­latkertek. . NSZK-filmsorozat. 10. 9.55: Donna Juanita hét kalandja. NDK-tévéfilmsorozat. IV/2. (Ism.) 10.55: Delta. (Ism.) (Színes.) 11.35: Lehet egy kérdéssel több? (Ism.) 14.00: iskolatévé. Osztályfőnöki továbbképzés. (Ism.) 14.40: Kör­nyezetismeret. (Ism.) (Színes.) 15.15: Fizika ’78. 15.50: Kamera. (Középiskolásoknak.) 16.28: Hí­rek. 16.35: Műszaki könyvhét. Riportműsor. 17.05: A Közönség- szolgálat tájékoztatója. 17.10: Bp. Honvéd—Vasas bajnoki labdarú­gó-mérkőzés. (Színes.) 19.00: Reklám. 19.05: Esti mese. 19.20: Tévétorna. (Színes.) 19.30: Tv-hír­adó. 20.00: Szent Lukács vissza­térése. Szovjet film. (Színes.) 21.35: Nyitott könyv. 22.30: Tv- híradó — 3. II. MŰSOR 20.00: Perry Como New Orleans- ban. Amerikai zenés film. (Szí­nes.) 20.50: Tut-Anch-Amon Egyiptoma. Angol filmsorozat. XIII/4. (Ism.) (Színes.) 21.10: Tv- híradó — 2. 21.30: Reklám. 21.40: A földön eltöltött idő. Svéd film­sorozat. V/l. (Színes.) JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Kis világ. — Gyermekmű­sor. 18.15: Szó és betű. 18.45: Nép­szerű zene. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Szabad szerda. II. MŰSOR 18.45: Pinocchio. — Rajzfilm. 19.14: Dokumentumfilm. 19.55: Divatvásár. 20.00: A BITEF a tv- ben. 21.15: Huszonnégy óra. 21.35: Dokumentumműsor. 22.25: A dzsessz nagyjai. Csütörtök KOSSUTH RADIO 8.27: A Magyar Rádió és Tele­vízió énekkara énekel. 9.00: Ka­tedra. 9.30: Pablo Casals gordon- kázik. 10.05: Harsan a kürtszó. (Ism.) 10.35: Táncoktatás. Riport. 10.50: Rimszkij-Korszakok: Sehe- rezádé — szvit. 11.38: Egy jenki Artúr király udvarában. XXVII. (Befejező rész.) (Ism.) 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Melódiákoktól. Közben: 13.15: Felvétel egy fel­vételiről. Riport. 14.00: Minden­ki könyvtára. 14.30: Eileen Farrell énekel. 15.10: Mezők, falvak éne­ke. 15.28: Ezeregy délután. 16.10: Haydn-müvek. 17.07: A magunk érdekében, a magunk védelmé­ben. 17.31: Kamarazene-felvéte­lekből. 18.15: Kritikusok fóruma. 18.25: Mai könyvajánlatok. (Ism.) 19.15: Szalay László nótákat éne­kel. 19.33: Kortársak közelről. 20.04: Verdi: A szicíliai vecser- nye. Négyfelvonásos opera. 23.17: Századunk zenéjéből. 0.10: Heu­berger: Az operabál. — Részle­tek. PETŐFI RADIO 8.05: Első szerelem. Részletek. 8.20: Tíz perc külpolitika (Ism.) 8.33: Egy óra dzsessz. (Ism.) 9.33: Kalandozás a Felső-Tisza táján. Ütinapló. V. 10.00: A zene hul­lámhosszán. 11.55: Gyermekek könyvespoca. 12.00: A Magyar Rádió esztrádzenekara játszik. 12.33: Győri stúdiónk jelentkezik. 12.55: Osváth Júlia és TMvardi Ti­bor operaáriákat énekel. 13.25: Édes anyanyelvűnk. (Ism.) 13.30: Zöngészde. (Ism.) 14.00: Kettőtől ötig. . . 17.00: Híres alma materek. 18.04: A negyedik ágy. Rádiójá­ték. (Ism.) 18.33: Hétvégi panorá­ma. 19.55: Slágerlista. 20.33: A Belügyminisztérium Duna Mü­i t vészegyüttesének népi zenekara játszik. 21.11: A Rádiószinház bemutatója: Jennifer és Tubur- kán. 21.50: Sanzonalbum: fiatal színészeink felvételeiből. (Ism.) 22.33: Tíz perc külpolitika. 22.43: A Swingle-együttes és a Jacques Loussier trió felvételeiből. 23.20: Lakatos Ferenc népi zenekara játszik. III. MCSOR 14.05: Képek a reneszánsz zene történetéből. 14.35: Az ikervári kastélytól a császár fogdájáig. Dokumentumműsor. I. (Ism.) 15.16: Kamarazene. 15.50: Könyv­szemle. (Ism.) 16.03: Romantikus operákból. 16.45: Énekóra. (Ism.) 17.00: ötórai tea. 18.00: A világ- gazdaság hírei. 18.05: Régi magyar táncmuzsika. 18.17: Pergolesi: Stabat mater. 19.00: Katedra. (Ism.) 19.33: Négy óra a Cated- ralban. IV. (befejező) rész. (Ism.) 20.31: Hangfelvételek. 21.47: A Londoni Pro Cantione Antique énekegyüttes és a Ham­burgi fúvósegyüttes Dufay-felvé- teleiből. 22.10: Krumpli és szim­fónia. Hanns Eisler zenéjéről. MAGYAR TV 7.59: Tévétorna. (Ism.) (Színes.) 8.05: Iskolatévé. Matematika. (Alt. isk. 6. oszt.) 10.10: Fizika. (Alt. isk. 8. oszt.) 12.05: Mate­matika. (Alt. isk. 8. oszt.) 15.00: Iskolatévé. (Matematika. (Alt. isk. 6. oszt.) (Ism.) 15.25: Fizika. (Ism.) 15.55: Matematika. (Alt. isk. 8. oszt. (Ism.) 16.33: Hírek. Reklám. 17.15: Telesport. 17.40: 16.40: ' Óvodások műsora. 17.10: Századunk. III. (Ism.) 18.20: Szé­pen, jól magyarul. 18.30: Szüret. Riportműsor. (Színes.) 19.00: Rek­lám. 19.10: Esti mese. 19.20: Té­vétorna. (Színes.) 19.30: Tv-hír­adó. 20.00: Katkó István: Illeték­telenek. Tévéfilm. 21.05: Csak ülök és mesélek. 22.10: Unokáink is látni fogják. 22.40: Tv-híradó II. MŰSOR 18.48: Francia nyelvtanfolyam. 19.10: Orosz nyelv. (Alt. isk. 6. oszt.) (Színes.) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Színészmúzeum: Rózsahe­gyi Kálmán. (Ism.) 20.40: Tv-hír­adó — 2. 21.00: Reklám. 21.05: Harmincéves az államosított ma­gyar filmgyártás: Pacsirta. Ma­gyar film. 22.40: Reklám. JUGOSZLÁV TV 16.55: Magyar nyelvű tv-napló. 17.30: Európa öröme. — Gyer­mekrendezvény, döntő. 18.45: Fel­hívás utazásra. — Vetélkedő. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Külpoliti­ka. 20.50: Belgrádi történetek. — Drámasorozat. 22.05: Komolyze­ne. 22.35: Sakk. II. MŰSOR 18.45: Népi muzsika. 19.15: Idő és pihenés. 19.55: Divatvásár. 20.00: Moziszem. 23.40: Huszon­négy óra. Péntek KOSSUTH RADIO 8.27: Beszélgetés dr. Rimóczy Imre adjunkussal. 8.37: Az I Mu­sic! di Roma kamarazenekar ját­szik. 9.04: Katedra. 9.34: Óvodá­sok műsora. 10.05: Hang-játék. Gyermekműsor. 10.25: Versek. 10.30: Beethoven kamaramuzsiká­jából. 11.00: Gondolat. (Ism.) 11.45: Két operaötös. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Tánczenei kok­tél. 13.20: Nótacsokor. 14.16: Kó­ruspódium. 14.37: Tipegő. A Gyer­mekrádió műsora. (Ism.) 15.10: Erkel operáiból. 15.40: Irodalmi műsor. 16.05: Húszas stúdió. 17.10: Mozart: C-dúr szimfónia K.338. 17.35: Láttuk, hallottuk. 18.00: Duga Ilona népdalokat énekel. 18.25: Mai könyvajánlatunk. (Ism.) 19.15: Az NDK rádiószinháza. 19.55: A Rádiószínház bemutató­ja. 21.00: Arturo Benedetti Miche- langeü zongorázik. 21.30: Suppé operettdalaiból. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Sánta Ferenc népi zenekara játszik. 22.50: össz­komfortos álomtaxi. 23.10: A bolygó hollandi. Részletek. 0.10: A clevelandi, a chicagói és a philadelphiai rézfúvósegyüttes játszik. PETŐFI RADIO 8.05: Régi filmdalok. 8.20: Tíz perc külpolitika. (Ism.) 8.33: Népdalok, néptáncok. 9.17: Fú­vószene. 9.36: Németország vá­laszúton 1918. őszén. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.50: Számolni tudni kell. Jegyzet. 12.00: Ope­rettegyüttesek. 12.33: Szimfonikus zene. 13.30: Szegény ember búzá­ja. Balogh Béni meséje. 13.05: Kettőtől ötig. . . 17.00: ötödik se­besség. 17.59: Zsákutcák. Rádió­játék. 18.33: Slágermúzeum. (Ism.) 19.19: Reklám. 19.32: Mesél a magnószalag. 20.36: Falusi es­ték. 21.06: Ifj. Járóka Sándor né­pi zenekara jászik. 21.27: Külpo­litikai műsor. 22.00: A-tól Z-ig a popzene világában. 22.33: Kelle­mes pihenést! MAGYAR TV 8.04: Tévétorna. (Ism.) (Színes.) 8.10: Iskolatévé. Fizika. (Alt. isk. 6. oszt.) 9.05: Magyar irodalom. (Alt. isk. 5. oszt.) (Színes.) 10.05: Matematika. (Alt. isk. 5. oszt.) 10.30: Óvodások műsora. (Ism.) 11.05: Földrajz. (Ált. isk. 6. oszt.) 12.05: Világnézet. (Alt. isk. IV. oszt.) 13.10: Iskolatévé. Magyar irodalom (Ism.) (Színes.) 14.15: Fizika. (Ism.) 14.45: Matematika. (Ism.) 15.15: Földrajz. (Ism.) 15.45: Hírek. 15.50: Pedagógusok fóruma. (Ism.) 16.25: Elektromos —Bp. Honvéd. Bajnoki férfi kézi­labda-mérkőzés. 17.45: Villanó­fény. (Színes.) 17.55: Reklám. 18.00: Magyarország, 1849. Doku­mentumjáték. (Ism.) 18.30: öt perc meteorológia. 18.35: Játék a betűkkel. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. (Színes.) 19.20: Tévé­torna. (Színes.) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Delta. 20.25: Röpülj páva. 1. Döntő. (Színes.) 21.55: Fiatalok órája. Magazinműsor. (Színes.) 22.55: Tv-híradó — 3. II. MŰSOR 20.00: Budapesti Művészeti He­tek. Díjnyertes karmesterek. (Szí. nes.) 20.35: öt perc meteorológia. (Ism.) 20.40: Sakk-matt. 21.05: Tv-híradó' — 2. 21.25: Sütő And­rás: Vidám sirató egy bolyongó porszemért. Komédia két rész­ben. (16 éven felüleknek!) JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Elgondolás-kigondolás. — Gyermekműsor. 18.15: Társadalmi témák. 18.45: Minden hajnaltól növekszik a nappal. — A ljublja­nai tv műsora. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Szórakoztató-zenei adás. 21.05: A szögletes sapka. — Film­sorozat. 22.10: Korunk dossziéja: 1958. 23.10: Hét tv-nap. II. MŰSOR 18.45: Művelődési adás. 19.15: Akciók. 19.55: Divatvásár. 20.00: Térközeiben: a BITEF volt, és a BITEF-en. 21.00: Huszonnégy óra. 21.20: Arcképek: Jevrem Popovic. 21.50: Komoly zene. Szombat KOSSUTH RADIO 8.30: Lányok, asszonyok. 8.55: Előadássorozat a magyar szocia­lista irodalom történetéből. XIV. 9.25: Helyettem írták. 10.05: Ro­mán művészek operafelvételeiből. 10.40: A számkivetett. Monodrá­ma. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva... 12.45: Melódiakoktél. Közben: 13.10: Ami még kell a munkakedvhez. Riport. 14.07: A berlini rádió énekk ra énekel. 15.05: Üj Zenei Üjság. 15.40: Francia filmsztárok énekelnek. 16.00: 168 óra. . . 17.30 : Üj operalemezeinkből. 17.55: A Német Demokratikus Köztársaság nemzeti ünnepén. 18.25: Mai könyvajánlatunk. (Ism.) 18.40: Sporthírek. 18.45: Nagy meste­rek — világhírű előadóművészek. 19.58: Félóra Béres János népi kamaraegyüttesével. 20.28: Bee­thoven: A-dúr vonósnégyes Op. 18. 21.00: Kérek egy sztorit! 21.37: Volt egyszer egy Hollywood. 22.20: A bea't kedvelőinek. (Ism.) 23.05: Szimfonikus zene. 0.10: Me­lódiakoktél. PETŐFI RADIO 8.05: Bemutatjuk új felvétele­inket. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Nedbal operettjeiből. 9.00: Válaszolunk hallgatóinak. 9.15: Az Állami Népi Együttes felvé­teleiből. 10.00: Szombat délelőtt. 12.00: Fúvósesztrád. 12.33: Barokk kamaramuzsika. 13.20: Tisztele­tem, Főorvos úr! Riport. 14.00: Énekszóval, muzsikával. 14.30: Legénybúcsú. Részletek. 15.10: Pillantás a Német Demokratikus Köztársaság irodalmára. (Ism.) 15.25: Orvosok a mikrofon előtt! (Ism.) 15.33: Napraforgó. 16.33: ötórai tea. 17.30: Közkívánatra! 19.28: Dél-amerikai ritmusok. 19.47: Egy délután az ügyvédi irodában. Nagy Lajos novellája. 20.33: Sporthírek. 20.38: Nóták. 21.27: Cornelius: A bagdadi bor­bély. Kétfelvonásos opera. 23.05: Slágermúzeum. (Ism.) MAGYAR TV 7.59: Tévétorna. (Ism.) (Színes.) 8.05: Iskolatévé. Kamera. (Ism.) 8.40: Fizika ’78. (Ism.) 9.20: Vi­lágnézet. 10.00: Mutasd a lába­dat! 10.25: Columbo. Amerikai filmsorozat. (Ism.) (Színes.) 11.35: Játék a betűkkel. (Ism.) 14.47: Fiatalok a lépcsőházban. Jugo­szláv tévéfilmsorozat. VI/5. (Szí­nes.) 15.20: Hírek. 15.25: Tut- Anch-Amon Egyiptoma. Angol filmsorozat. XIII/5. (Színes.) 15.45: Ami a brigádnaplóból ki­maradt. 16.15: Reklám. 16.25: Ró­lunk van szó! 16.35: Soha többé! Dokumentumfilm-összeállítás. 17.25: Csillagszemű. Tévéjáték. I. (Színes.) 18.25: A Német Demok­ratikus Köztársaság nemzeti ün­nepén. 18.45: Egymillió fontos hangjegy. (Színes.) 19.00: Rek­lám. 19.10: Cicavízió. (Színes.) 19.20: Tévétorna. (Színes.) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Szép magyar tánc. X/10. (Színes.) 20.05: Az An­gyal elrablása. Angol bűnügyi film. (Színes.) 21.45: Gloria Gay- nor. Francia zenés film. (Színes.) (ism.) 22.10: Tv-híradó — 3. 22.20: Pokol a Csendes-óceánon. Ame­rikai film. (Színes.) II. MŰSOR 17.28: Németh László: Bodnár- né. Tévéjáték. (Ism.) (Színes.) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Verdi: Macbeth. Négyfelvonásos opera. (Színes.) Közben: 21.25: Tv-hír­adó — 2. JUGOSZLÁV TV 12.40: Manilia: Kosárlabda-VB: Jugoszlávia—Brazília, (vagy Olaszország). 15.50: A világ min­den csodája. — Jugoszláv tv-já- ték gyermekeknek. 16.50: Labda­rúgás: Partizán—Velez. (Közv.) 18.45: Járásszerkezetek. — Doku­mentumsorozat. 19.15: Rajzfilm. 20.00: A delfin napja. — Ameri­kai játékfilm. 22.00: Celje 78: Szórakoztató-zenei fesztivál zá­róestje. (Felvételről.) 23.10: Hét­végi műsor. II. MŰSOR 18.02: Népi muzsika. 18.45: Nő­nem, hímnem. — Dokumentum­sorozat. 19.55: Divat az önök szá­mára. 20.00: BEMUS ’78: (Belgrá­di zenei ünnepségek) Hangver­seny. 21.00: Huszonnégy óra. 21.10: Személyes találkozás: Oz- ren Medeljkovic. 21.40: Életraj­zok: Prométheusz (Balzac). — Filmsorozat. .22.40: Sportszombat. Vasárnap KOSSUTH RADJÓ 6.10: Kellemes vasárnapot! 7.20: Múzeumi híradó. 7.23: Hétközna­pok formálói. 8.05: Ütközben. 8.10: öt kontinens hét napja. 8.26: Népdalok. 9.00: Szerelmes versek. 9.25: Gyurkovics Mária énekel. 9.46: Versek. 10.03: Tün­dér Ilona I. 10.50: A Magyar Rá­dió és Televízió gyermekkórusa énekel. 11.14: Vasárnapi koktél. Közben: 12.10: Édes anyanyel­vűnk. 13.00: Egy korty tenger. 13.10: Jó ebédhez szól a nóta. 13.50: Rádiólexikon. 14.20: Tito Gobbi és Rita Gorr éneköl. 14.50: Helsinkiből jöttem. 15.17: A zongoraművészet első arany­kora. 16.08: Lengyel Gyula szü­letésének 90. évfordulója. 17.10: Külföldi tudósítónk levele. 17.20: Pergolesi: Stabat Mater. 18.06: A varázshegedü. Részletek. 18.50: Gordonkázás. A sokarcú Krúdy. III. (befejező) (Ism.) 19.59: Be­mutatjuk új lemezünket. 20.43: Simándy József énekel. 21.09: Üt a paradicsomba. Misztériumjáték. (Ism.) 22.10: Sporthírek. 22.20: Kamarazene. 0.10: Dzsesszfelvé­telekből. PETŐFI RÁDIÖ 7.30: Orgonamuzsika. 8.05: Mit hallunk? 8.33: Miska bácsi leve­lesládája. 9.00: Millöcker: Gaspa- rone — részletek. 9.20: A Rádió Kabarészínháza. (Ism.) i0.33: Stá­tusz Varieté idősebb urak számá­ra. Közvetítés egy kabaré kulisz- szái mögül. (Ism.) 11.18: Versek. 12.33: Rimszkij-Korszakov: Ver­senymű harsonára és fúvószene­karra. 12.45: Tamás bátya kuny­hója. (Ism.) 14.00: Táskarádió. 15.00: Mire jó a múzeum? 15.33: Nótakedvelőknek. 16.12: Táncda­lokkal a nagyvilágba. 16.50: A vasárnap sportja. Totó. 17.23: Öt­órai tea. 18.15: Mit üzen a rádió? 18.50: Moszkvából érkezett. 19.33: Kritikusok fóruma. (Ism.) 19.43: Színes népi muzsika. 20.40: A mikrofon előtt az irodalmi szer­kesztő. 20.50: Komlóssy Erzsébet és Faragó András énekel. 21.20: Matyó bútorok. 21.30: Egy óra sláger. 22.33: Zenés játékokból. 23.15: Balassa P. Tamás szerze­ményeiből. III. MŰSOR 7.00: A pécsi stúdió német nyel­vű műsora. 8.00: Magyar zene­szerzők. 8.58: Glenn Gould zon­gorázik. 9.54: Üj Zenei Üjság. (Ism.) 10.29: Mozart: Bastien és Bastienne. Egyfelvonásos opera. 11.14: Világhírű előadóművészek lemezeiből. Közben: 12.10: Pedig tiszta kitűnő volt. Riport. 13.20: Luciano Vavarotti énekel. 13.56: Kis magyar néprajz. 14.01: Glenn Gould zongorázik. 15.08: Csak fiataloknak! (Ism.) 16.08: Művész- lemezek. 17.01: Régi hangszerek világa. 17.21: Igor és társai. Epi­zódok. (Ism.) 18.03: Perényi Mik­lós (gordonka) és Kiss Gvula (zongora) hangversenye. Köz­ben: kb. 18.43: A magyar szép­próza századai. XXX. 19.33: Dzsesszfesztivál felvételeiből. 20.05: A Stuttgarti Schola Canto- rum együttes hangversenye. Köz­ben: kb. 20.50: irodalmi évfor­dulónaptár. Kb. 22.20: Operaári­ák. 22.18: Szimfonikus zene. MAGYAR TV 8.04: Tévétorna. (Ism.) (Színes.) 8.10: Mindenki iskolája. 9.15: Csak gyerekeknek! Kisfilmösszeállítás. 9.45: Érdekes állatkertek. NSZK- filmsorozat. 11. 10.10: Játsszunk együtt. 10.20: A császár új ruhá­ja. Francia mesefilm. (Ism.) 11.25: Hírek. 11.30: Reklám. 11.35: Bors. Tévéfilmsorozat. XV/6. (Ism.) 13.43: Nótaszó. (Színes.) 14.05: Golgota. Szovjet filmsoro­zat. IV/1. (Színes.) (Ism.) 15.25: Műsorainkat ajánljuk! 15.50: Csil­lagszemű. Tévéjáték. II. (Színes.) 16.55: Reklám. 17.00: ,,Szépmes­terségek kezdete.” 1V/4. (Színes.) 17.55: Most mutasd meg! 18.25: Reklám. 18.35: A Közönségszol­gálat tájékoztatója. 18.40: Esti mese. (Színes.) 18.50: Tévétorna. (Színes.) 19.00: A HÉT. 20.00: Hí­rek. 20.05: Budapesti Művészeti Hetek, örsi Ferenc: Teréz. Tévé­játék. (Színes.) 21.40: Sporthírek. 21.50: Is vivo. Portréfilm. (Szí­nes.) 23.00: Hírek. (A Magyar Rádió és Televízió a műsorváltt itatás jogát fenn­tartja) .

Next

/
Oldalképek
Tartalom