Tolna Megyei Népújság, 1976. november (26. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-19 / 274. szám

1976. november 19. Képújság 7 APRÓHIRDETÉSEK Adásvétel Eladó 400 négy­szögöl szőlő bor- kombinát felett. Ér­deklődés: Mözs, Mátyás k. u. 6. (305) Eladó 1 db 1 ‘/2 éves továbbtenyész- tésre alkalmas, törzskönyvezett, an­gol lapály, sertés apaállat. 7054 Tenge- lic, Rákóczi u. 43. Junkuncz. (298) Négyszemélyes alumínium csónak­test, 400-as DKW- motorral eladó. Paks, Lenin u. 15. (282) Eladó 20 hónapos, törzskönyvezett, si­ma szőrű foxterrier és előjegyzésre foxi- kölykök; karácsony­ra 1 mázsás hússer­tés. László Zoltán, Kakasd, Rákóczi u. 215. (283) OT—51 háztartási olajtűzhely, új álla­pótban eladó. Vár­domb, Kossuth L. u. 189 A. (287) Vennék Tolnán trágyát, Batthyány U. 40. (291) I Autó-motor 850-es Fiat sürgő­sen eladó, Tolna, Béri B. u. 41. (302) Eladó 126-os Pols­ki Fiat. Érdeklődni : Váralja, Árpád u. 5. (303) IN-es rendszámú Skoda eladó. Tolna, Marx K. 50. (295) 601-es Trabant Lim. eladó. Károly Pál, Szekszárd, Köl­csey ltp. 27. III. 1. (296) 408-as Moszkvics eladó. Megtekinthe­tő: mindennap du. 4 órától Szekszárd, Bocskai u. 16. (281) 2800-as Opel Ad- mirál új, műszaki vizsgával igényes­nek eladó. „Nagy- dorog” jeligére a ki­adóba. (256) Vegyes Érettségizett dol­gozót keres felvé­telre adminisztratív munkakörbe Bírósá­gi Gazdasági Hiva­tal. Jelentkezni le­het: november 27-ig a hivatalvezetőnél. Szekszárd, Dózsa Gy. u. 2. (313) Gyöngyösi kétszo­bás, összkomfortos, tanácsi lakásom el­cserélném Szekszár- don vagy Pakson hasonlóra, de egyéb csere is érdekel. Gyöngyös, Iskola u. 2/3, 11/1 Molnár László. (301) Plakátragasztót felveszünk egész műszakra, lehet nyugdíjas is. Jelent­kezés: Magyar Hir­dető Szekszárd, Ga­ray tér 19. (309) 1976. nov. 15-én, du. 14 órakor Szek­szárd—Decs között elveszett magyar­vizsla, 4 éves, sárga színű, nőstény ku­tyám, barna nyak­övvel a nyakán. Hí­vóneve : Lédy. Ké­rem a becsületes megtalálót — juta­lom ellenében — ér­tesítsen. Takácsné. 12-471/37 m. (286) Értesítés ! A DÉ- DASZ szekszárdi ki- rendeltsége értesíti fogyasztóit, hogy november 21-én, va­sárnap, Szekszárd városban hálózat­átépítés miatt 7 órá­tól 14 óráig áram­szünetet tart. Az áramszünet az aláb­bi területekre terjed ki : Anyás csecse­mőotthon, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet, qutinord- épület, AFIT, ÁFOR- töltőállomás, Rózsa­máj, Palánki-hegy, borkombinát, Jobb- parászta, Patak u., József u. transzfor­mátorkörzetek, to­vábbá Előhegy u., Batthyány-hegy, Esze T. u., Ezerjó u., Rizling u., Bükk * u., Mecsek u. és Klapka u. (275) Kétszemélyes ven­déglátóipari egység vezetését vállalnánk. „Szakember — ja­nuár” jeligére a ki­adóba. (257) Építők figyelem ! Bontásból származó nagyméretű tégla, minden méretű épí­tőfaanyag, vas­gerenda nagy mennyiségben kap­ható. Szekszárd, Ke_ mény S. u. 2. (Új­városi templomtól 100 m-re.) (241) FELVÉTELRE keresünk gépész- és villamos- mérnököt, üzemmérnö­köt, vagy nagy gyakor­lattal rendelkező tech­nikust, gyártástejlesztői munkakörbe. Gép- és Műszeripari Szövetkezet, Tolna, Ságvári u. 1. (227) Felvételre keresünk ÓRÁS SZAKMUNKÁST. Gép- és Műszeripari Szövetkezet, Tolna, Ság­vári u. 1. (228) A KÖLESDI ÁFÉSZ EGY Fö GYORS­ÉS GÉPÍRÓT FELVESZ. Jelentkezni lehet Köles­eién, az ÁFÉSZ központi irodájában. (312) BERL. RIP TK5 BB. GYÖKERES ALANYVESSZÖ ELADÓ A SZEKSZÁRDI ÁLLAMI GAZDASÁGBAN 5,— Ft-os áron. ÉRTÉKESÍTÉS szombat kivételével na­ponta 07 órától 15 óráig a borkombinátban. (284) A BÁTASZÉKI KÖLTSÉGVETÉSI ÜZEM ASZFALTOZÁSHOZ GÉPKEZELŐT. BETANfTOTT- ÉS SEGÉD­MUNKÁSOKAT FELVESZ. Cím: Bátaszék, Deák F. u. 13. (308) Dél-dunántúli MÉH Vállalat szekszárdi tele­pe azonnali belépéssel felvesz : 1 FŐ ÉRETTSÉGIZETT FÉRFI­DOLGOZÓT PIACKUTATÓNAK, 1 Fő ÉRETTSÉGIZETT FÉRFI­DOLGOZÓT RAKTÁROSNAK, NŐI ÉS FÉRFI SEGÉD­MUNKÁSOKAT. Jelentkezni lehet: Dél­dunántúli MÉH Válla­lat Szekszárd, Bogyisz­lói út 6. (292) §jjj|pítőanyag«eflátás ; A negyedik ötéves terv idő­szakában — főleg annak kö­zepétől — az ipari termelés növekedése, az importlehető­ségek kihasználása nyomán a kereskedelem örvendetesen javította az építőanyag-ellá­tást — állapította meg a Bel­kereskedelmi Minisztérium vezető testületé az építő­anyag-kereskedelem tevé­kenységével, teendőivel fog­lalkozva. 1977-re a kereskedelem az építőanyag-forgalom továb­bi 2—3 százalékos növekedé­sével számol. Az eddigi tár­gyalások és a megállapodá­sok alapján a legfontosabb termékekből — például ce­mentből, falazó, és tetőfedő­anyagból, burkoló- és fa­anyagból — a tervezett mennyiség biztosítható. A jö­vő évi megnyugtató ellátás­hoz azonban még szükséges­nek látszik az ideivel azonos menyiségű, mintegy 20 000 tonna mészhidrát behozatala tőkés piacról, s további szo­cialista importra van szük­ség az ablakhiány megszün­tetésére is. Az ötödik ötéves terv több állami lakás, ez­zel szemben az előzőnél ke­Dombóvár DOMBÓVAROTT az alábbi anyakönyvi eseményeket je­gyezték be októberben az anya­könyvekbe : Születések: Trupp Krisztián, Acs Réka, Schlaucher Henriett, Takács Viktória, Németh Róbert, Buda Attila, Kocsis Tamás, Me­zei István, Vadász Agnes, Pong- rácz István Ferenc, Osztrogonácz Ákos Endre, Klemen Szaniszló, Horváth Szabolcs, Baji Krisztián, Szabó Eszter Helga, Sipos Im­re, Bán Csaba, Egle Szabolcs, Lénárt Viktor, Horváth Katalin Annamária, Szentgyörgyi Móni­ka, Enzsöl Zsuzsanna, Fertály Szabolcs, Bucskó Csilla, Gáspár Attila, Panyi Katalin, Zóka Eri­ka, Makkai István, Hódosi Csa­ba, Kemény Adél, Illés Róbert, Várszegi István, Markotai Andrea, Reith Árpád, Gulyás Katalin. Házasságkötések: Szekeres Ist­ván és György Zsuzsanna, Szabó István és Gyenei Mária, Kalóz Ervin László és Szajki Klára, Horváth Géza és Fehér Katalin, Éppel István és Bokányi Mária Zsuzsanna, Szigeti András Jó­zsef és Kovács Erzsébet Mária, Stranszler József és Steiber Er­zsébet, Pelentai János és Ficze- re Ilona, Szíjártó Jenő Ferenc és Szigeti Gyöngyi, Horváth László és Zsemle Ildikó, Szita Ferenc vesebb, 180 000 családi ház építését írta elő. Ehhez éven­te további 2—3 százalékkal növelik a kiskereskedelmi építőanyag-forgalmat. A hosszú lejáratú államkö­zi szerződések, az ipari válla­latok szállítási készsége alap­ján a tervidőszak végéig vár­ható az építőanyag-ellátás javulása. Előreláthatóan ki­egyensúlyozott kínálatot nyújt a kereskedelem ce­mentből, azbesztcement te­tőfedő anyagokból, építőfa­anyagokból, parkettából, stb. A minisztérium kérte az ÉVM segítségét a hazai ka­pacitások igény szerinti bő­vítéséhez, néhány termék- csoporton belül pedig a vá­laszték összetételének javí­tásához. A tervidőszak hátra­lévő részében a mostanihoz hasonló gondok egy része még megmarad. Mészből, el­sősorban égetett, darabos mészből, a keresletet ki tud­ják elégíteni, mészhidrátból azonban egy-két évig —amíg a hazai ipar elegendő meny- nyiséget nem gyárt — növel­ni kell az importot. Egyelőre tőkés behozatallal gondos­és Vad Erzsébet, Szabó Ferenc József és Musitz Mária. Halálozások : Mogyorósi Ist­ván, Molnár Józsefné Horváth Ilona,. Szíjártó Ferenc, Németh János, Váradi József, Babai La- josné Nagy Mária, Senkei Hen- rikné Gyurisics Mária, Simon Istvánné Firinger Erzsébet, Mi- cheller Károly, Szabó József, Pi­ros István, Groszl Andrásné Ko­vács Anna, Németh Péterné Ma­gyar Terézia, Hambuch Jánosné Wolf Anna, Sebrek Józsefné Ficher Anna, Dávid Sándor, Spanics József. Bonyhád A BONYHÁDI kerület anya­könyveibe október hónapban az alábbi bejegyzések történtek: Születések: Braun Gábor, Mi- kó Éva, Miklós Etelka, Ferenc Zsuzsanna, Sebestyén Beáta, Feró Róbert, Tamis Gábor, Szentkereszti Róbert, Győrfi Ig­nác, Kusmiczki Krisztián, Ko­vács Zoltán, Szász Irén, Szente Annamária, Fábián János, Bart- kó András, Jéhn Erika, Paddi Csaba, Szöllősi Zsolt, Lovász Or­solya, Horváth Anasztázia. Házasságkötések : Teleki György és Kerekes Erzsébet Katalin, Herner Adám és Kallenberger ■ Anna, Szipl József és Baricz Margit, Pintér Sándor és Bog­nár Erzsébet, Mészáros József és kodnak a még hiányzó fal­burkoló csempékről, amely­ből egyébként a tervidőszak második felében a hazai üze­mek már minden igényt ki­elégítenek. Változatlanul nincsen kilátás a következő években arra, hogy a hazai ipar elegendő ajtót, ablakot adjon a kereskedelemnek. Ezért változatlanul szükség van a szocialista import és az államközi kontingensek bővítésére. Parkettából már van — s az ipar jelzése alap­ján lesz is — elegendő. Gon­dot okoz azonban, hogy a ter­melés jelzett összetétele nem találkozik a lakosság keres­letével. Az ipar például a belkereskedelem igényénél 20 százalékkal kevesebb nor­mál parketta, viszont ugyan­ennyivel több mozaik- és pa­nelparketta szállítására vál­lalkozott. A falazóanyagok kisipari kínálata nagyjából ugyancsak megközelíti a belkereskedelem igényeit, kis méretű téglából azonban mindössze a felét ajánlja a szükséges mennyiségnek. hírek Rózsa Irén, Wilhelm Henrik és Bíró Márta, Petrás György és Hauk Mária, Oláh István és So- moskövi Anna Magdolna, Kiss János és Becze Julianna, György László és Szakács Mária, Békési László és Ruck Gyöngyi, Kovács János és Kálozdi Irma. Halálozások: Kató József, Ka­lász Józsefné, Müller János, Hor­váth István Jánosné, Solti Já­nos, Gehberfc Mária, Benkő Má­ria, Jeckel Henrikné, Kiesz Fe­renc, Sánta András, Genzler Bódog, Simkó János, Rein Kon- rád. Tamási A TAMÁSI kerület anyaköny­veibe október hónapban az aláb­bi bejegyzések történtek: Házasságok: Kovács. Károly és Győri Mária, Bátori István és Hajdics Margit, Juhász Vincze és Salamon Hona, Forgó András és Busa Mária, Horváth József és Kovács Erzsébet, Fábián András és Steiner Magdolna, Várfalvi Sándor és Vörös Edit, Steiner György és Weisz Katalin, Né­meth Károly és Pálinkás Vero­nika, Kókány József és Rábli El­vira, Fehér Lajos és Tulner Er­zsébet, Katona Ferenc és Köbli Ilona. Halálozások : Vincze Gyuláné Győri Mária, Benkő Lajosné Csi­kós Julianna, Retki Jánosné Ju­hász Verona, Hohner György. KOSSUTH RADIO 8.27: Hajók a sztrádán. 8.27: Csajkovszkij : Manfred — szim­fónia. 9.34 : Én kis kertet. . . 10.05: Iskolarádió. 10.35: Nicolas Guillen versei. 10.40: Lassüs­kórusok. 11.00: Gondolat 11.45: Schumann: a-moll szonáta. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Magyar képeskönyv. 14.00: Zenekari mu. zsika. 14.25: „Nyitnikék” — Kis­iskolások műsora. 15.10: A ter­mészet hangjai. 15.50: Szokolay Sándor: Rézfúvós szextett 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Mű­vészet az iskolapadból. I—II. r. 17.05: Beethoven összes zongora- szonátái, X rész 18.09: Éva Pi_ larova énekel. 19.15: Remekírók — remekművek. 20.10: Népzenei Magazin. 20.55: Katedra — Peda­gógusok műsora. 21.15: Orosz Júlia és Udvardy Tibor operett­felvételeiből. 21.44: Láttuk, hal­lottuk — a színházban és a mo­ziban. 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Walter Gieseking és Ye_' hudi Menuhin lemezeiből. Köz­ben: 23.03: Reflektorfényben az idegsejt. 23.19: Walter Gieseking és Yehudi Menuhin lemezeiből c műsor folytatása. 0.10: Bálint Jál nos cimbalmozik. PETŐFI RÁDIÓ 8.05 : Krisztina kisasszony Részletek Kemény Egon—Erdődy János operettjéből. 8.33: Nóták. 9.15: Bizakodó Alföld 9.33: Paul Robeson énekel 10.00 : A zene hullámhosszán 11.50: Vár a Han­ság kapujában. 12.00: Dzsesszfel- vételekből 12.33: Jancsi és Ju­liska. Részletek. 13.33: Ifjúsági album. 14.00: Kettőtől ötig... 17.00: Az Ifjúsági Rádió órája. 18.00: Mindenki iskolája. 18.33: Magyar operaénekesek. 19.36 : örökzöld dallamok 20.33: Min­denki iskolája. 21.18: Dupla vagy semmi. 22.33: kellemes pihenést! Hl. MŰSOR 14.05: A Janacek vonósnégyes hangversenye a Prágai Tavaszon. 15.08: Gundula Janowitz énekel. 15.35: Vidám történetek a Pápai Húsüzemből. 16.03: Zenekari mu­zsika. 17.30: Halló, itt a Kauká­zus! IX. (befejező) rész (Ism.) 18.03: Rádióhangversenyekről 18.33: Népdalkórusok. 18.45: Tip' top parádé. 19.15: Iskolarádió. 19.33: Az Ambrosian kamarakó­rus énekel. 19.40: A dalirodalom remekei — a Magyar Rádió hangversenyeiklusának I. része. Kb 20.20: Pillantás a szocialista nagyvilágba. 20.40 : A hangver­senyközvetítés folytatása. Kb. 21.25: Hangszerszólók. 21.48: Zord idő. Kemény Zsigmond regénye VI. (befejező) rész. 22.39: Magyar szerzők műveiből. MAGYAR TV 8.54: Tévétorna. (Isní.) (Színes!) 9.00: Énekeljünk együtt! 9.05: Környezetismeret. (Alt. isk. 2. oszt.) 12.05: Iskolatévé: Francia nyelv. (Középisk. III. oszt.) En Français. La musique. 13.05: Osz­tályfőnöki óra. 14.00: Énekeljünk együtt! (Ism.) 14.05: Környezet- Ismeret. (Ism.) 15.40: Napközi­seknek — szakköröknek. 16.10: Irány az egyetem! 16.53: Hírek. 17.00: Tízen Túliak Társasága. 17.50: öt perc meteorológia. 17.55: Mindenki közlekedik . .. 18.10 : Látókör. XVT/3. 18.55: Reklám- műsor. 19.05: Esti mese. 19.20: Tévétorna. (Színes!) 19.30: Tv- Híradó. 20.00: Delta. 20.25: Co- lumbo. Amerikai filmsorozat. (Színes!) 21.40: Aki mer az nyer! 22.40: Tv-Híradó 3. II. MŰSOR 20.00 : Zene, zene, zene. . Hangversenymelléklet. 20.45 : A mi panoptikumunk. A Győri Ar_ rabona Együttes műsora. 21.10: Tv-híradó 2. 21.30: Rendezte: Esztergályos Károly. Sarkadi Imre: Bolond és szörnyeteg. Té. véfilm. (Ism.) (18 éven felüliek­nek!) (Színes!) JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Aranyszál — Adás gyer­mekeknek. 18.15: Énekesek és dalok. 19.15: Zöld jelzés. 20.00: Slágerparádé. 21.05 : Bútorvásár. 21.15: A két lovas. — Filmsoro­zat. 22.25: Album ’76. n. műsor 18.30: A széltoló. — Filmsoro­zat. 20.00: Stúdió III 21.00: Hu­szonnégy óra. 21.15: André Na­varra hangversenye. NOVEMBER 19. BONYHAD: Cirkusz. DOMBÓVÁR: A békesség kora. PAKS: A pillanat embere. SZEKSZÁRD, PANORAMA : Kí­sértet Lublón. TAMÁSI: Bankrablás. Üvegből lesz o teteje A Budavári Palota egyik épületszárnyának tetejét üvegből készítik. A több mint ezer négyzetméteres üvegtető alatt az Országos Széchényi Könyvtár olvasótermei kap­nak helyet. A különleges munkával egy bécsi céget bíztak meg. (MTI) Anyakönyvi

Next

/
Oldalképek
Tartalom