Tolna Megyei Népújság, 1975. december (25. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-02 / 282. szám

w VtLÄG Proletárjai, egyesüljetek! TOLNA MEGYEI AZ MSZMP TOLNA-. MEGYEI B i ZOTTSaG AN AK:. L APJ Ä-­KEDD 1975. dec. 2. XXV ivf. 282 szóm. ARA: 0.9C « Az ajándékozás hónapja M egkezdődött a nagy bevásárlás, s szinte egyik napról a másikra megváltozik az utca képe. Már észrevehetjük, a skatulyákat, csomagokat cipelő anyukákat, láthatjuk a kirakatokat bújó, gond­terhelt apukákat, az üzleteket járó nagymamákat és a titokzatoskodó lurkókat. Az ajándékozás Magyarorszá. gon népszokás és december az ajándékozás hónapja. Három hétig tart a roham, jön az ezüstvasárnap, az aranyvasárnap, s a kereskedelem dolgozói mindennáp holtfáradtan fejezik be a műszakot. A polcok, a pultok előtt kavargó sokadalom láttán ilye v--)r mindig felötlik az emberben a kérdés: vajon a at megfelel-e a fantasztikus méretű keresletnek és . marad a boltokban ünnepek után? Megtapasz­talhatjuk. nincs okunk félni. A decemberi ajándékozási hónap hatásosan repre­zentálja életszínvonal-politikánk eredményeit. Az örömszerzést érzel mein V- diktálják. Szív és szeretet nél­kül nem megy. de legfontosabb prózai kellék mégis­csak a pénz. Alaposan kiköltekezünk, s januártól eset­leg hosszabb ideig tartó takarékossági korszak követ­kezik, de a lényeg lényeg marad: megvesszük az aián. déktárgyakat, mert van miből és van mit. S talán nem érdektelen választ keresni arra, hogy a hetvenes évek közepén mivel lepik meg egymást a családtagok, a rokonok, a barátok, és mennyit költenek a családok ajándékozásra. E rre nézve mindenben igazolta tapasztalatainkat az a mini közvélemény-kutatás, amit az aján­dékozás tárgykörében Pörbölyön. Bonvhádon, Dunaföldváron, Szekszárdon és Bonyhádvarasdon vé­geztünk. Az örömszerzésre szánt összeg családonként nagy eltérést mutat. Beszélgettünk idős téesznyugdíias házaspárral. Az egvszem 12 e\fes unokának levnezjái- szót. lányuknak .olyan 300 forintos” manikűrkészletet, vejüknek „ezt a most divatos” szőrmesaokát vesznek. Általában 500 forint a minimum és tízezer forint a maximum Szövetkezeti tagokról és üzemi munkások­ról van szó. Ahol tízezer forintra rúg a7 ajándékozásra szánt összeg, ott a családban négyen keresnek, s mel­lette nyolc sertést és egy bikát hizlalnak eladásra. Ér­dekes és változatos a kén, ami a tárgvakat. illeti. Sze­repel a listán tévé, magnó, iálék. ékszer, sportszer, bunda, ital. fehérnemű hanglemez és könyv. De egyál. talán nem szerepel rajta népművészeti tárgy, továbbá képzőművészeti alkotás. Jó kapni, de a legnasvobb öröm adni. Csak ne kí­vánjunk lehetetlent. E.gv anyuka letörve újságolta: öt esztendővel ezelőtt szánkóval lepték meg a fiukat, és a gyerek most ünnepekre ajándékba havat kér. — Sz. P. — Nemzetközi autópálya-hálózat Megkezdődön a KGST közlekedési állandó bizottságának jubileumi ülése A KGST közlekedési állandó bizottsága december 1—6. kö­zött Budapesten tartja 50. ülé­sét. A jubileumi ülést — amely­nek munkájában, kilenc tag­ország, valamint Jugoszlávia delegációja, a KGST titkársá­gának képviselője vesz részt —, dr. Szekér Gvula. a Mi­nisztertanács elnökhelyettese ünnepélyesen nyitotta meg tegnap a Gellért Szállóban. A bizottság érdemi munkája az első plenáris ülésen a napirend meghatározásával kezdődött, majd két jelentős ösz- szefüggő témával foglalkozott az ülés. Megvitatta a KGST- tagállamok nemzetközi autópálya-hálózat ínak kialakítására készített javaslatot, s a tagállamok nemzetközi főútvonal­hálózatának komplex fejlesztésével és reitonsirukciójával kapcsolatos együttműködés teendőit. A nemzetközi autópálya­hálózat programjának téma­felelőse Magyarország, ezért a KPM szakemberei foglalták össze, egyeztették a fejlesztési igényeket és készítettek végre­hajtásukra ajánlásokat. A ja­vaslat a KGST-tagorszagok kö­zött növekvő személy- és áru- szállítás biztosítása érdekében négy fő á ü ópálya-vonalat -— Marienborn—Berlin—Varsó — Moszkva. Rostn#-—Berlin— Prága—Budapest—Bukarest —Konstanca, Gdansk—Varsó— Pozsony—Budapest, Moszkva —Bukarest—Szófia — jelül meg. A program végrehajtására — amely már 1976-ban meg­kezdődik — meghatározták a szükséges intézkedéseket és megállapodtak abban, hogy jö­vőre az érdekelt hét ország szakértői ugyancsak hazánk­ban, értekezleten beszélik meg az egves útszakaszok kö­zös építéséből az országokra háruló munkáKat. Av. autópá­lyák tervezésének, éoítésének. üzemeltetésének tanulmányo­zására. a műszaki dokumentär ciók átadására tapasztalat­csere-programot dolgoztak ki a szakemberek számára.' A nemzetközi autópálya-össze­köttetés j megteremtéséhez a hazai program már az ajánlás­nak megfelelően készül. A ter­vek szerint 1976—lySO között »pül meg Budapest—Tatabá­nya, Győr—Komárom, 1981— 85 kozott pedig Tatabánya— Komárom és Győr—Mosonma­gyaróvár között az M 1-es autópálya, amelyhez hasonlót létesítenek majd Budapest— Kecskemét—Szeged között is. A KGST közlekedési állan­dó bizottságának jubileumi ülése kedden plenáris és szekcióülésekkel folytatódik. ■ ‘ . ­Mai JL ' • .V-t-u.-r.' i . . \.j• *?>.*• > S; »> kV Jt./ '• * számunkból: szigorúbb Ágazati IRÁNYÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉS (3. old.) JUBILÁRIS TANÁCSKOZÁS SZEKSZÁRDON (3. old.) SZERZŐDÉSEK BIZTOSÍTJÁK A SZABÓ SZÖVETKEZET MUNKÁJÁT (3. old.) ORSZÁGOS VERSMONDÓVERSENY PINCEHELYEN (4. old.) GÓLZÁPOROK, GÓLREKORDEREK (6. old.) Kádár János fosa ta Werner Lmberz-et Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára hét­főn fogadta a hazánkban tar­tózkodó Werner Lamerrzet, a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának tagját, & Központi Bizottság titkárát, valamint a kíséretében lévő Kurt Tiedkét és Rudolf Ásin- gert, a KB tagjait. A szívélyes elvtársi légkörű megbeszélésen részt vett Győri Imre, a Központi Bizottság tit­kára és Grósz Károly, a KB osztályvezetője. Jelen volt Ger­hard Reinert, az NDK buda­pesti nagykövete is. (MTI), Tovább javul megyénk víllamosenergia-ellátása Új transzformáforállom 'sok épülnek Bonyhádon, Pakson, Szekszárdon és Tolnán Bogyiszlói alma az NDK-ba A bogyiszlói tsz hűtőházában a szorgos asszony­kezek megkezdték a szállításra váró 110 vagon alma osztályozását. A termés legnagyobb része exportra ke­rül, az NDK-ba. Totó: K. Z. Néhány éve a villamos ener­gia hiánya okozott majdnem gondokat Szekszárdon. Ponto­sabban nem az energia hiánya, hanem az, hogy a vezetékek és a transzformátorállomások már túlterheltek voltak, s az iparosodó városnak és környé­kének növekvő igényeit nem tudták kielégíteni. A gondok azóta rég feledés­be mentek. S ez nem az idő múlásának köszönhető, hanem a gyors változtatásoknak, ame­lyek a villamos hálózat állapo­tában végbementek. Rekordidő alatt elkészült a szekszárdi alállomás, s az új transzformátor üzembe helye- ’ zésével a megyeszékhely a ko­rábbinál sokkal üzembiztosab- ban működő 120 ezer voltos, országos gerinchálózatról kap­ja az áramot. A nem egészen két éve át­adott transzformátorállomást azóta tovább bővítették. Az el­ső, nagy teljesítményű transz­formátor mellett üzembe állí­tották a másodikat is. És a fej­lődés azóta sem állt meg. Nap­ról napra bővül az energia- ellátó hálózat. A DÉDÁSZ szekszárdi üzemigazgatósága dolgozóinak munkája nyomán újabb és újabb transzformá­torállomások, távvezetékek ki­lométerei kapcsolódtak be a megye elektromos vérkeringé­sébe. Hamarosan befejezik az építkezést Pakson, s átadnak két egyenként 400 ezer volt- amperos transzformátort, ami a húszezer volt feszültséget a háztartásokban és üzemekben közvetlenül felhasználható 220/380 voltosra alakítja át Ugyanilyen berendezés bemé­rése folyik a napokban Tol­nán, a nagyközség központjá­ban, s hamarosan átadnak egyet Szekszárdon. a Bottyán- faegyen is. A megyeszékhelyen bővítik az alállomást. Űjabb húszezer voltos cellák építésével meg­teremtik a biztonságos ener­giaellátás feltételeit a BHG Kapcsológép Gyára bővülő üzemei részére, s innen látják majd el Tolna iparát is. Ezek a bővítések még az év végéig készen lesznek, ugyan­úgy, mint Pakson a 120 ezer voltos országos gerinchálózat­hoz csatlakozó második 16 mVA-os transzformátor szere­lési munkái. Ez utóbbi az atomerőmű építkezéséhez biz­tosítja a villamos áramot. Jövőre Bonyhádon is hozzá­látnak egy ilyen energiaellátó 'bázis szereléséhez, s akkor ott is jelentősen csökkennek az áramszünetek. Folynak már megyénkben a későbbi évek fejlődését lehető­vé tevő építkezések is. Épül a Pakstól Kaposvárig húzódó 400 ezer voltos távvezeték. Hő- gyész táján a szekszárd—sió­foki út két oldalán már állnak a hatalmas távvezeték tartó oszlopok, s szerelését Nagy- dorog határában megkezdték Ez a hálózat a mostani orszá­gos gerinchálózaténál maga­sabb feszültségű energiát szál­lít, a mostaninál nagyobb üzembiztonsággal, és sokkal gazdaságosabban. Három éve megírtuk, hogy üzembe helyezték az utolsó tartalék transzformátort is a megyében. S feltettük a kér- dést: hogyan tovább? 1973. de­cember 30-án már arról tudó­síthattunk, hogy elkészült Szekszárdon a korábbinál másfélszer nagyobb új transz­formátorállomás. Két és fél hónappal később Cikkünk cí­me ez volt: Áramot ad a me­gye legnagyobb transzformáto­ra. Ez a berendezés újabb másfélszeres növekedést jelen­tett. És idézhetnénk tovább a fej­lődésről szóló sorokat, amelyek arról adtak számot, hogy biz­tosítottak a lehetőségek a me­gyeszékhely és a megye ipa­ránál; bővítéséhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom