Tolna Megyei Népújság, 1975. október (25. évfolyam, 230-256. szám)

1975-10-01 / 230. szám

V SO-IJ n PROt. gTARJAÍ. P GYE S U LftTTKÍ : . tolna megyei AZ MSZMP ' TO L'N A M EGYE I: • B í 2 Q T.TSaGvÁN ÄK ■ ■ LA.FU A SZERDA 1975. okt. 1. XXV. évf. 230. szóm. ARA: 0.80 Ft t Vetnek Tevelen A teveli domboldalak ismét gépek zajától hangosak: meg­kezdődött az őszi kalászosok v etése. A Kossuth Termelőszö­vetkezetben a nyári betakarít ás után hozzáfogtak az őszi ve­tés alá kerülő földek megműve léséhez, előkészítéséhez. így most, miután a vetés ideje elérkezett, különösebb gond nél­kül kezdhették a munkát. A ve tésforgónak, az őszi kalászosok összetételének megfelelő menn yiségű, minőségű vetőmagot vásároltak, ezt szakszerűen kéz élték, és a hét elején elkezd­hették az ősziek vetését. Elsőként kenyérbúzát vetettek. Ké­pünkön a termelőszövetkezet egy vetőbrigádját mutatjuk be. Elutazott a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége Kedden elutazott Budapest­ről a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttsége, amely a magyar országgyűlés meghí­vására hivatalos, baráti láto­gatást tett hazánkban. A kül­döttséget Pjotr Mironovics Ma- serov, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a Leg­felsőbb Tanács Elnökségének tagja, a Belorusz Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára vezette. A delegá­ció tagja volt Konsztantyin Nyikolajevics Rudnyev, a Szö­vetségi Tanács tagja, automa­tizálási és műszergyártási miniszter, az SZKP Központi Bizottságának tagja; Mihail Vesziljevics Pasov, a Szövetsé­gi Tanács tagja, a kereskedel­mi, közellátási és közszolgál­tatási bizottság tagja, a mun­kásküldöttek dnyepropetrovsz- ki területi tanácsa végrehajtó bizottságának elnöke, az Uk­rán Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának tagja; Ak- ban Kaszimovics Atahodzsa- jev. a Szövetségi Tanács tag­ja, a közoktatási, tudományos és kulturális bizottság tagja, a szamarkandi „Aliséra Navoj” állami egyetem rektora; Szvet­lána Artyemovna Atajan, a Nemzetiségi Tanács tagja, a kereskedelmi, közellátási és közszolgáltatási bizottság tag­ja, a jereváni lámpagyár gép­beállító szakmunkásnője; Jaan Antonovics Tinuvere, a Nem­zetiségi Tanács tagja, a köz­ellátási bizottság tagja, az Észt Szovjet Szocialista Köz­társaság „Hellenurme” kol­hozának elnöke, az Észt Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának tagja. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Apró Antal, a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke, Inokai János és Péter János, az országgyűlés alelnöke, Ne­meslaki Tivadar kohó- és gép­ipari miniszter, valamint Mar­jai József külügyi államtitkár búcsúztatta. Ott volt az or­szággyűlés számos tisztségvi­selője, továbbá V. J. Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykö­vete és B. P. Ivanov vezérez­redes, a hazánkban ideiglene­sen állomásozó szovjet déli ' hadseregcsoport parancsnoka. KV »** „ x>.-­£ . f • (MTI) Magyar ajándék az ENSZ-nek Púja Frigyes külügyminisz- tér kedden átadta a magyar kormány ajándékát az ENSZ- nek. A világszervezet fennállá­sának közelgő 30., hazánk ENSZ-tagságának 20. évfordu­lója alkalmából a magyar kor- »■ mány egy herendi vázát aján- dékozott az ENSZ-nek, ' a£ne-~ lyet Púja Frigyes adott át Kurt Waldheim főtitkárnak. A magyar külügyminiszter az átadási ünnepségen mon­dott beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar kormány, amint a múltban, a jövőben is min­dent megtesz, hogy szerény le­hetőségeivel elősegítse az ENSZ céljainak valóra váltását. Közös közlemény Elutazott F. A. Ahmed indiai államelnök Fakhruddin Ali Ahmed, az Indiai Köztársaság elnöke Lo- sonczi Pálnak, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa el­nökének meghívására felesége, Begum Abida Ahmed kíséreté­ben 1975. szeptember 26—30. között hivatalos látogatást tett Magyarországon. Az Indiai Köztársaság elnö­ke és kísérete betekintést nyert a Magyar Népköztársaság éle­tébe, megismerkedett annak eredményeivel, történelmi és kulturális jelentőségű helyeket és intézményeket látogatott meg. Az elnök felkereste az Agárdi Állami Gazdaságot, a zánkai úttörővárost és meglá­togatta Balatonfüredet, ahol fát ültetett Rabindranath Ta­gore szobránál. Az Indiai Köz­társaság elnöke és kísérete Magyarországon meleg, baráti fogadtatásban részesült. Az elnököt fogadta Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára. A talál­kozó alkalmával baráti eszme­cserét folytattak A szívélyesség, a barátság és a kölcsönös megértés légköré­ben széles körű és átfogó tár­gyalásokra került sor a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és az In­diai Köztársaság elnöke kö­zött a kétoldalú, valamint á kölcsönös érdeklődésre számot- tartó nemzetközi kérdésekről. Az Indiai Köztársaság elnö­ke szívélyes megbeszélést foly­tatott Lázár Györggyel, a Mi­nisztertanács elnökével. A két fél megelégedéssel ál­lapította meg, hogy országaik kapcsolatai népeik javára, a kölcsönös előnyök alapján kedvezően fejlődnek és a meg­tárgyalt kérdésekben nézeteik megegyeznek vagy közel áll­nak egymáshoz. Hasznosnak minősítették a különböző szin­tű látogatások, megbeszélések és tapasztalatcserék rendsze­rét a politikai, gazdasági és a kulturális élet különböző terü­letein. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke a magyar kormány és a magyar nép megértéséről, támogatásá­ról biztosította India kormá­nyát, az indiai népet a demok­ratikus fejlődést gátló, vala­mint a nemzeti egységet és stabilitást veszélyeztető erők elleni küzdelmében. Kifejezés- j re juttatta a magyar nép azon) őszinte óhaját is, hogy India: népe Indira Gandhi kormánya vezetésével tovább menjen előre a haladás, a jólét, a tár-í sadalmi igazság, valamint nemzetközi béke és biztonsá felé vezető úton. Az Indiai Köztársaság elnö ke üdvözölte a Magyar Nép- köztársaság kormányát és né­pét; méltatta á Magyar Nép- köztársaságnak a szocialista építés terén elért eredményeit hozzájárulását az enyhülési fo­lyamat megerősítéséhez, a kü­lönböző társadalmi rendszerű államok együttműködéséhez. Kölcsönösen üdvözölték a feszültség enyhítése terén elj­árt eredményeket. Egyetértet­tek abban, hogy az európai biztonsági és együttműködési értekezlet történelmi mérföld)- kő a tartós béke felé vezeti úton. Rámutattak arra is, h (Folytatás a 2. oldalon). Mái Mai, számunkból: ' ' •** v-** Tjkv*"rit•'‘••'V■ ELŐBB A GÉP, AZTÁN AZ ÜZEM (3. old.) GAZDASÁGI JEGYZET (3. old.) BŐVÍTIK A SIÓT (3. old.) NYOLCVANÉVES A KÖTELEZŐ POLGÁRI HÁZASSÁGKÖTÉS (4. old.) ON KÉRDEZ — Ml VÁLASZOLUNK (4. old.) KORSZERŰ OKTATÓGÉP * A DUNAFöLDVÁRi GIMNÁZIUMBAN (S. old.) A KOZSÉGPOLITIKA DICSÉRETE í (5. old.) A MOZISOK HÁZI NYOMDÁJA sí. (5. old.) Lázár György fogadta B. Castillát Lázár György, a Miniszteri tanács elnöke, kedden hivata­lában fogadta B. Castillát, a Kubai Köztársaság miniszter­elnök-helyettesét, a magyar- kubai gazdasági és műszalcL; tudományos együttműködési bizottság kubai tagozatának elnökét. A szívélyes, baráti eszmecserén részt vett dr. Szekér Gyula, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, az együtt­működési bizottság magyar ta­gozatának elnöke, Tordai Jenő külkereskedelmi miniszter- helyettes, a tagozat elnökhe­lyettese. valamint H. Rodri­guez Llompart, az együttmű­ködési bizottság kubai tagoza­tának elnökhelyettese. Jelen volt Floreal Chomon, Kuba budapesti nagykövete is. (MTI) Magyar küHSttség utazott Moszkvába, az ENSZ Társaságok Világszövetsége XXV. közgyűlésére Mód Péter, a Magyar ENSZ Társaság elnöke vezetésével kedden Moszkvába utazott az a magyar küldöttség, amely részt vesz az ENSZ Társasá­gok Világszövetsége XXV. közgyűlésén. A delegáció tag­jai: dr. Timkó Imre görög­katolikus püspök, a Magyar ENSZ Társaság alelnöke és dr. Simái Mihály egyetemi tanár, a társaság főtitkára. Tóth Ferenc, az MTI hírma­gyarázója írja: Október 1—7 közötti prog­rammal rendezik meg a szov­jet fővárosban az — idén 30 éves ENSZ szellemében mű­ködő — ENSZ Társaságok Vi­lágszövetsége XXV. közgyű­lését. A szovjet ENSZ-társaság, amikor elvállalta e közgyűlés házigazda szerepét és a ren­dezvény előkészítését, abból indult ki, hogy a nemzetközi enyhülés folyamatának az ENSZ-ben való tükröződéséhez feltétlenül szükség van a nem­zetközi közvélemény eddigi­nél sokkal aktívabb támoga­tására, s az e tevékenységhez való csatlakozás a szocialista országok ENSZ-társaságai szá­mára fontos és megtisztelő feladat. Az utóbbi időben világban végbement nagy nemzetközi változások áz ENSZ Társaságok Világszövejt- ségének munkájában is tükrö­ződtek; megerősödött a WFUNÁ-ban a szocialista or­szágok szerepe, sorra alakul­tak nemzeti ENSZ-társaságok a fejlődő országokban is. Huszonhat kérdés szerepel Moszkvában a WFUNA-kÖz- gyűlés napirendjén. Az egyik legfontosabb téma az, hogy az ENSZ-ben kialakult új hatal­mi politikai helyzet következ­tében növekszik a szerepe iaz ENSZ Társaságok Világszövet­ségének, valamint a nemzeti ENSZ-társaságoknak a nem­zetközi enyhülés további erő­sítésében csakúgy, mint iaz ENSZ támogatására is hiva­tott világközvélemény pozijtív irányú formálásában. Egy ráá- sik, ezzel összefüggő téma:1 a nemzetközi konfliktusok po­tenciális okainak elemzése és új stratégia kialakítása a kojnf­Kktusok megelőzésére és meg­akadályozására. Nagy súllyal szerepelnek majd a közgyűlésen azok a fontos világgazdasági kérdé­sek, amelyek az Egyesült Nem­zetek Szervezetét is foglalkoz­tatják. E tárgykör kapcsán a Magyar ENSZ Társaságot kér­ték fel, hogy nyújtson be vita- dokumentumot. Az előzetesen elküldött magyar vitaanyag címe: „Nemzetközi fejlesztési stratégia és az új világgazda­sági rendért folytatott harc.” Fontos napirendi pontja lesz a közgyűlésnek az ifjúság kö­rében végzett munka, a fiata­lok békére nevelésével kapcso­latos feladatok. Először kerül a WFUNA-közgyűlés napi­rendjére az a kérdés: mikép­pen lehet a tömegtájékozta­tási eszközöket az eddiginél hatékonyabban felhasználni azoknak a kérdéseknek a pro­pagálásához, amelyek a népek közötti megértést, az együtt­működést, a béke és az em­beri jogok biztosítását moz­dítják elő. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom