Tolna Megyei Népújság, 1975. április (25. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-02 / 77. szám

r A AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA SZERDA 1975. ópr. 2. XXV. é»f. 77. szám. ARA: 0.80 Ft Szekszárdid érkezett a Tambov és Karl-Marx-Stadt megyei pártküldöttség VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! pártbizottság első titkára és Somi Benjamin. a Tol­na megyei pártbizottság titká­ra tájékoztatta megyénk dol­gozóinak életéről, munkájáról, különös tekintettel arra, ho­gyan készültek a Tolna me­gyei dolgozók a XI. kongresz- szusra, milyen munkás;kerek­kel készítették elő a pártélet és az egész társadalom történelmi eseményét. A Tambov megyei kül­döttség a délutáni órákban városnézésen vett részt, amelyre elkísérte Horváth József, a megyei párt- bizottság titkára, Rúzsa János, a szekszárdi városi pártbizott­ság első titkára és Császár Jó­zsef, Szekszárd város Tanácsá­nak elnöke is. A többi között dr. Szentgáli Gyulának a szekszárdi kórház főigazgató főorvosának meghívására el­látogattak a 6zeÍ3szárdi kór­házba is. A Karl-Marx -Stal t megyei küldöttséget a rajkai határ- állomáson Király Ernő, a me­gyei pártbizottság titkára, Szabópál Antal, a megyei ta­nács elnöke és Benizs Sándor, a megyei pártbizottság munka­társa fogadta. A küldöttség tagjai: Paul Roscher, a Kari- Marx-Stadt megyei pártbizott­ság első titkára, Heinz Arnold, a Karl-Marx^-Stadt megyei ta­nács elnöke és Hans Patz, a zwickaui járási pártbizottság^ első titkára. A Karl-Marx-Stadt megyei pártküldöttség tagjai az esti órákban érkeztek Sjzekszárdra. < Ekkor találkoztak a Tambov megyei pértküldöttség tagjai­val és a Tolna megyei párt- bizottság vezetőivel. Román párt­ós kormányküldöttség érkezett Budapestre Paul Niculescu-Mizilnek a Román Kommunista Párt köz­ponti Bizottsága politikai vég­rehajtó bizottsága tagjának — az első miniszter helyettesé­nek, oktatás- és nevelésügyi miniszternek vezetésével hét­főn a késő délutáni órákban román párt- és kormánykül­döttség érkezett Budapestre. A delegáció részt vesz a fel- szabadulás 30. évfordulóját kö­szöntő ünnepségeken. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, dr. Garamvölgyi Károly oktatásügyi miniszter- helyettes és Varga István, az MSZMP KB külügyi osztályá­nak helyettes vezetője fogadta.' Ott volt loan Cotot. a Román Szocialista Köztársaság buda­pesti nagykövete is. (MTI) TOLNA MEGYEI A Tambov megyei küldöttség és a Tolna megyei pártbizottság vezetőinek első találkozója a megyei pártbizottság székhazában. ,• Tegnap a délutáni órákban megérkeztek-' a párfeküldöttaá- gek Tolna két tee'-vérmegy-é- jáből, a szovjet unióbeli Tam­bov megyéből és'az NDK-beli Karl-Marx-Stadt megyéből. _ A Tambov megyei küldőttsé-■ get a Ferihegyi repülőtéren Horváth József, a megyei párt- bizottság titkára és Czvetics Ivánka, a megyei pártbizott­ság munkatársa fogadta. A küldöttség tagjai: A. P. Zav- gorodnij, a Tambov megyei pártbizottság ‘ titkára, Ny. P. Korotkov, a szoszlovi járási pártbizottság első titkára és J. D: Jesztratova, Tambov vá­ros Lenin kerületi pártbizott­ságának első tátikám A Tambov megyei pártkül- | döttséget megérkezése .'után, ' Szekszárdon a megyei párt- saákház'oam .fogadta K. Papp József, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Ellenőr­ző Bizottságának tagja, a me­gyei pártbizottság első titkára. A Tambov megyei küldött­séget K. Papp József, a megyei Mai számunkból: TORVÉNY A FIATALOKÉRT (3. old.) 30 ÉV — 30 TÖRTÉNET (3. old.) ÚJJÁSZÜLETETT EGY SZÁZÉVES GYÁREGYSÉG (3. old.) DÖNTÖTT A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG (4. old.) ŐSPARKBAN ÚJ LÉTESÍTMÉNY (4. old.) MINISZTERI UTASÍTÁS A LAKCÍMEK BEJELENTÉSÉRŐL (4. old.) NYUGDÍJ ELŐTT EGY NAGYON GAZDAG MUNKÁSÉLET (5. old.) TÖRTÉNET KÉT TENNIAKARÓ FIATALEMBERRŐL (5. old). EGÉSZSÉGÜGYI FELMÉRÉS DOMBÓVÁRON (5. old). A FELSZABADULÁSI ÉVFORDULÓ JEGYÉBEN (5. old). SZEKSZÁRDI DÓZSA— ÓZD 4:1 (6. old.) Felszabadulási ünnepség a 11. sz. Volánnál Ünnepi tanácsülés Dombóvár várossá nyilvánításának ötödik évfordulóján Kedden délelőtt 9 órakor ün­nepi tanácsülést tartott Dom­bóvár város Tanácsa abból az alkalomból, hogy a település április 1-én ünnepli várossá nyilvánításának ötödik év­fordulóját. Az ünnepi tanács­ülésen megjelent dr. Bősz End­re, a megyei pártbizottság kép­viseletében. valamint Gyuricza István, az MSZMP városi bi­zottságának első titkára. Jelen voltak a dombóvári társadalmi és tömegszervezetek .képviser lői is. Vidóczv László tanácselnök ünnepi megemlékezést tartott, melyben méltatta az eltelt öt év eredményeit, de megemlí­tette a-város dinamikus fejlő­dése érdekében szükséges ten­nivalókat is. A városi tanács határozatot hozott a díszpolgári cím ado­mányozásáról, melyet első al­kalommal a népek barátsága fejlesztése érdekében kifejtett munkássága alapján Kiss Já­nos dombóvári lakos kapta. A díszpolgári oklevelet a résztvevők nagy tapsa köze­pette adta át a tanácselnök Kiss János elvtársnak, aki nemrég töltötte be nyolcvana­dik születésnapját. Ezután Dombóvár első díszpolgára könnyes szemmel foglalta el méltó helyét az ünnepi tanács­ülés elnökségében. Az elnöklő Vidóczy László, a' felszabadulásunk harmincadik évfordulója és a pártkongresz- szus tiszteletére Dombóváron kibontakozó városfejlesztési társadalmi munka elismerése­ként vándorserleget adott át a tejipari vállalat dombóvári üzeme Komarov szocialista brigádjának, majd a Faanyag- védelmi és Fatelítő Vállalat dombóvári üzeme és a városi tanács vb. költségvetési üzeme részére, valamint Kurucz Jó­zsef tanácstagnak a 21-es ta­nácstagi körzet 77 ezer forint értékű társadalmi m-unka vég­zéséért. Ugyancsak az ünnepi tanács­ülésen osztották ki a városi .ta­nács művelődésügyi osztálya által kiírt fotó- és filmpályáza­tok díjait. A díjazott fényké­pekből ma. április.2-án nyílik .kiállítás a városi művelődési központban. A jubileumi tanácsülés az Internacionáléval ért véget. MAGYARSZÉKI ENDRE Tegnap délután Szekszárdon a TÁÉV ebédlőjében a 11. szá­mú Volán Vállalat dolgozói emlékeztek meg hazánk felsza­badulásának 30. évfordulójáról. Az ünnepségen megjelent Bu- csi Elek, az MSZMP Tolna me­gyei Bizottsága gazdaságpoliti­kai osztályának vezetője. Bar- tos László, a városi pártbizott­ság munkatársa és Egyed, Mi­hály. a Szakszervezetek Tolna megyei Tanácsának vézető tit­kára. Piegl Ferenc a vállalat igazgatója ünnepi beszédében megemlékezett arról a hatal­mas fejlődésről, mely hazánk­ban a felszabadulás óta végbe­ment. Ezt követően beszélt azokról a feladatokról, amiket a jövőben kell a vállalat kol- 'aktívájának megoldani. Meg­említette, hogy elsőbbséget kell biztosítani a személyszállítás fejlesztésének. A későbbiek során szólt a többi tennivalóról is. Kifejtette, hogy növelni kell azt az időt. me­lyet az autóbuszvezetők, vala­mint a tehergépkocsik vezetői hasznos munkával töltenek 'el. Javítani kel) emellett a teher'- gépkocsik kihasználtsági fokát, mind a jobb rakodással, mind pedig a szállítások jobb meg­szervezésével. Az igazgató hangsúlyozta, hogy törekedni kell a paksi atomerőmű építé­sénél szükséges személy- és teherszállítási feladatok meg­felelő elvégzésére. Szólt még az energiatakarékosság valamint munka- és üzemszervezés fon­tosságáról. Az ünnepi beszédet követően köszöntötték és kitüntették azokat a dolgozókat, akik har­minc éve tagjai a pártnak. Ha­rangozó Jánosnak. Radnai Má­tyásnak és Rá ez Györgynek, a (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom