Tolna Megyei Népújság, 1975. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKI TOLNA MEGYEI SZOMBAT 1975. febr. 1. XXV. ért. 27. szám, ARA: 0.90 F» AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA fiz Elnöki Tanács ülése Közéletünk Tanácskozás a termelőszövetkezetek bel *ő ellenőrzéséről A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács megvitat­ta az állampolgársági, vala­mint az egyéni kegyelmi ügyekkel kapcsolatos 1974. év' tevékenységét. Megállapította, hogy az ügyeket előkészítő szervek az Elnöki Tanács A TASZSZ különtudósítója jelenti a földi irányítóközpont­ból: Folytatja repülését • Szal- jut—4 s^.vjet orbitális tudo­mányos állomás. A kozmonau­ták a 19. munkanap nagy ré­szét orvosi kísérleteknek szen­telték. Alekszej Gubarov és Georgij Grecsko a vérkerin­gés működését vizsgálták adagolt fizikai megterhelés mellett, ekg-méréseket végez­tek stb. A kísérletekhez for­gószéket és speciális vákuum­ruhát használtak. A csontszö­vetek sajátosságainak a tartós súlytalanság állapotában fel­lépő változásai tanulmányozá­sára ultrahang segítségével meghatározták a csontszövetek iránymutatásait figyelembe vé­ve végezték munkájukat. A hozott döntések hozzájárultak a szocialista törvényesség to­vábbi erősítéséhez. Az Elnöki Tanács ezután bírákat mentett fel és válasz­tott meg, végül egyéb ügye­ket tárgyalt. (MTI) tömörségét. Az űrhajósok vért is vettek a későbbi földi la­boratóriumi elemzéshez. A huszadik munkanap prog­ramjának megfelelően Guba- rév és Grecsko karbantartási szemlét végzett az űrállomá­son, átvizsgálta a tudományos műszereket, rendszerezte a korábbi napok kutatási ered­ményeit, fizikai gyakorlatokat folytatott, navigációs kísérle­teket hajtott végre és pihent Az űrhajósok huszonegye­dik munkanapja pénteken, moszkvai idő szerint 10 óra­kor kezdődött. Az űrállomás fedélzeti rendszerei kifogásta­lanul működnek, az űrhajó­sok egészségi állapota és köz­érzete jó. A Szekszárd és Vidéke Ter­melőszövetkezetek területi Szö­vetsége tegnap délelőtt küldött­közgyűlést tartott Szekszárdon, amelyen az elnökség előter­jesztése alapján értékelte a termelőszövetkezetek belső el­lenőrzésének tapasztalatait és meghatározta a feladatokat. A napirenddel kapcsolatban Má- csik Vilmos, a revizori iroda vezetője adott szóbeli kiegé­szítést. Az ülésen részt vett és fel­szólalt Somi Benjamin, a me­gyei pártbizottság titkára is. A szövetség szövetkezetpoli­tikai-önkormányzati bizottsága az ügyintéző apparátussal köz­reműködve felmérte a terme­lőszövetkezetek belső ellenőr­zésének helyzetét A belső ’el­lenőrzés előtérbe került mert: — a szövetkezetpolitikai el­vek alkalmazása során erőtel­jesen kibővült a szövetkezetek tevékenységi köre, megnöveke­dett a szövetkezetek önállósá­ga, és a vállalati gazdálkodás felelőssége, — lén végesén fejlődött a szövetkezetek vállalati gazdál­kodása, — a tanácsok hatáskörének bővülése folytán megváltozott a törvényességi felügyelet me­chanizmusa, — a szövetkezeti törvény megváltoztatta a külső és bel­ső ellenőrzés hatáskörét A tagszövetkezeteknél a bel­ső ellenőrzés helyzetét úgy ér­tékelte az elnökség, hogy a termelőszövetkezetek belső el­lenőrzésének fejlesztéséhez — konzultációk szervezésével, módszertani útmutatókkal, ügyrendi ajánlások kibocsátá­sával, oktatási tevékenységgel — eredményesen járult hozzá. Vizsgálták a küldöttközgyűlé­sen a termelőszövetkezetek el­lenőrzésének rendszerét, funk­cióját, valamint a működés ta­pasztalatait. A küldöttközgyű­lés megfelelő határozatot ho­zott, majd a nőbizottság múlt évi munkájáról szóló jelentést hallgatták meg. Megállapítot­ták, hogy a nőbizottságok a termelőszövetkezetekben egyre eredményesebben mun­kálkodnak a szövetkezetek nő­tagjai érdekében. Ez utóbbi jelentést a küldöttközgyűlés ílé Barabás Lajoené, a nő­bizottság elnöke terjesztette elő. Mai számunkból: EGYETÉRTÉS, CSELEKVŐ KÉSZSÉG A PART POLITIKÁJÁNAK MEGVALÓSÍT AS ABAN (3. old.) A KONGRESSZUSI VERSENY HÍRB (X dd.| ISKOLÁK — ISKOLÁSOK 4. oldj A FIÚ MEG A KATÓNAK 4. oldj Crcmiko ma közel-keleti útra indul Szombaton újabb közel-ke­leti utazásra indul Andrej Gromiko szovjet külügymi­niszter. A moszkvai hivatalos közlemények szerint Gromike előbb Szíriában, majd Egyip­tomban tesz baráti látogatást. A látogatással kapcsolatban a moszkvai megfigyelők főként két körülményre hívják tel m figyelmet. Elsősorban am, hogy miként a külügyminisz­ter korábbi utazásai is igazol­ták, a szovjet diplomácia el­sőrendű célja ebben a térség­ben a béke fenntartása, s en­nek megfelelően a közel-ke­leti rendezés átfogó szovjet tervének előmozdítása az ösz- szes érdekelt felek bevonásá­val újból összehívandó genfi értekezlet felhasználásával. Másodsorban: a szovjet dip­lomácia vezetője a Szovjet­unió és a vezető arab államok közötti baráti kapcsolatok megszilárdítása céljából láto­gat el Damaszkuszba ée Kai­róba. Szál jut—4 A 21. munkanap Három évig állt üresen a szekszárdi piac vásárcsarnoká­nak emeleti része. Tavaly ősz­szel a Szekszárdi ÁFÉSZ kez­dett tárgyalásokat az üres üz­lethelyiségekről a városi ta­náccsal — eredménnyel. Itt nyitja meg ugyanis az ÁFÉSZ, a Dél-Dunántúlon elsőként Kertészeti ABC-áruházát. Itt kizárólag olyan cikkeket for­galmaznak, amelyeket a kis­kertekben, a ház körüli ker­tekben használnak, illetve a termelőszövetkezeti tagság ház­táji gazdaságai igényelnek. Az áruház több mint más­fél milliós készlettel hétfőn nyitja kapuját a vásárlók előtt. A korszerű körülmények, el­adási formák lehetővé teszik a vevő gyors kiszolgálását, a vá­laszték pedig az igények csak­nem teljes kielégítését. Ugyan­is itt mindazon termékek vá­sárolhatók, amelyeket a nagy­kereskedelmi vállalatok for­galmaznak. Ezst mond ja az áru­ellátásról Izsák Lajos, az ÁFÉSZ elnöke: — Az áruház ellátása érde­kében szerződést kötöttünk a nagykereskedelmi vállalatok­kal Az a célunk, hogy a me­gyeszékhelyen olyan körülmé­nyek között tudjuk a szakma árukínálatát bemutatni, s el­adni, hogy megelégedéssel tá­vozzon minden vásárlónk. A vásárcsarnokot béreljük, de áruházunk, melyet itt beren­deztünk, korszerűség, áruellá­tás tekintetében azt hiszem példátlan lesz a Dél-Dunántű- lon. Természetes azonban, hogy az országos hiánycikkeket mi sem tudjuk ,a vevő kosarába tenni — de azon fáradozunk, hogy a lehető legjobb ellátást tudjuk adni a kertészeti szak­mában. Munkatársainknak Káldi Fe­renc, az áruház vezetője mu­tatta be a hétfőn nyíló, szek­szárdi és megyei vonatkozás­ban is igen jelentős áruházai. Tegyük még ehhez hozzá, hogy ha szükséges, s a kész­let elfogy egy-egy áruféleség­ből, a szövetkezet azonnal kül­di kis teherautóját a gyárhoz, illetve a nagykereskedelmi vál­lalathoz. A Szekszárdi ÁFÉSZ az AGROKER-rel megállapodott, hogy hetenként egy-egy na­pon a műtrágya- és növény- védőszer-felhasználásról szak­mérnök tart ügyeletet, vála­szol a vevők kérdéseire. Az ÁFÉSZ borászati szakembere ugyancsak a vevők rendelke­zésére áll. De szóba került an­nak lehetősége is, hogy alkal­manként, szezonális jelleggel méhészeti szakember, gépész­mérnök, kertészmérnök álljon a vevők rendelkezésére. Azon kívül természetesen, hogy a bolt személyzete is érti mes­terségét, hiszen Mojzes József és Németh Mihályné már ed­dig is a régi üzletben sok hasz­nos tanácsot adott a vevőknek. csak a megyeszékhely, hanem egész Sárköz lakosságának hasznára fog válni. Az a cé­lunk, hogy a lakosságot min­den tekintetben a lehető leg­jobban elégítsük Id. Ez ideig az élelmiszer, a ruházati szak­mákban korszerű üzleteket nyi­tottunk, most ezzel az új áru­házzal folytatjuk szövetkeze­tünk kereskedelmi politikáját; amelynek az a lényege, hogy tagjainkat, a lakosságot job­ban ellássuk áruval. A szekszárdi Kertészeti ABC- áruház hétfőn nyitja ajtaját a vásárlók előtt. _ r* M ­SSÚ.. Kertészeti ÁBC-áruhéz Nyolcszázezer forint értékű vetőmag a tavaszra — Másfél milliós készlet — A növényvédő szerek min­den fajtája megtalálható ná­lunk, egyedül ez a cikkféleség nem lesz az önkiszolgáló rend­szerbe kapcsolva, érthető okok miatt. A vetőmag, a kéziszer­szám, a kertiszerszám, a lánc, a fólia, a kötél, a permetező és egyéb kisgépek eladása azon­ban önkiszolgáló rendszerben történik. Több mint nyolc- százezer forint értékű apró­maggal várjuk a vevőket, • azt számítottuk, hogy új áru­házunk forgalma körülbelül kétszerese lesz a régi üzletnek. Mit lehet vásárolni az új szekszárdi Kertészeti ABC- áruháaban? Könnyű a felelet: minden olyan vegyszert, kis és középgépet, szerszámot, ma­got, amelyre a háztáji gazda­ságban, a kiskertben szükség van. Doszkocs József, az ÁFÉSZ felügyelő bizottságának elnöke az új áruházzal kapcsolatban a következőket mondotta mun­katársunknak: — A városi tanács segítsé­gével új áruházat tudunk nyit­ni, s azt hiszem, hogy nem­

Next

/
Oldalképek
Tartalom