Tolna Megyei Népújság, 1975. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-01 / 1. szám

> * ’ "fi— világ proletárját, Ügyes üljetek* TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA SZERDA 1975. január 1. XXV. ávL 1. szám. ARAI 1,20 Ft. Létbiztonság és előrehaladás Tsmét elmúlt egy év! Is­mét számadások készül­nek a világ, az ország, a vál­lalatok, az állami gazdaságok, termelőszövetkezetek, hivata­lok, kisebb és nagyobb közös­ségek, a családok elmúlt évé­ről. Milyen is volt az elmúlt év 7 Egy mondatban lehetetlen erre válaszolni. Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk az 1974-es évről, szükséges áttekinteni nemcsak hazánk, hanem az egész világ eseményeit, ered­ményeit. Ezek az események, eredmények magukban hordják a jövő csíráit is, következtetni lehet belőlük az elkövetkezen­dő évre is. Ezek után lássuk, milyen volt az óév és mit várhatunk az újtól? Ma mindannyiunk örömére, nem a feszült és mind jobban feszülő nemzetközi helyzetről kapunk hírt — ha maradt is még elég háborús góc. A vész­terhes és nyugtalanító front­hírek helyett most inkább a béke irányába végrehajtott „frontáttörés”-ről cikkeznek a lapok — ahogyan például a Vlagyivosztok! „csúcs" eredmé­nyét néhány nagy amerikai új­ság is kommentálta. Valóban, a SALT II-nek nevezett meg­állapodás elvi alapjainak lera­kása először kecsegtet azzal a reménnyel, hogy fékeződik a fegyverkezési hajsza és csök­kennek a vele kapcsolatos ter­hek mindenki számára. Beérő­ben tehát a Szovjetunió, a szocialista országok kitartó bé­kepolitikájának kitartó törek­vése. S van már egy közös szóhasználat is: „visszafordít­hatatlanná tenni az enyhülés irányzatát”. Ami mindnyájunk számára legfontosabb; a béke kilátásai tehát jót ígérnek éle­tünkben. De azért világunk képe tá­volról sem idillikus. A „har­madik világ” számos országá­ba most csap vissza a hosszú gyarmatosítás következtében lefékeződött fejlődés minden következménye: éhínség gyö­tör tízmilliókat, és az elemi létfenntartási eszközökhöz is alig jutnak további százmilli­ók. Ha meg a vezető tőkés orszá­gok felé figyelünk — a leg­csekélyebb káröröm érzése nél­kül mondhatjuk: jobban ha­sonlítanak olykor migrén gyötörte emberhez, mint a „bőség társadalmaidhoz, aho­gyan nem kis önelégültséggel nevezték magukat néhány év­vel ezelőtt. Amikor Ford elnököt az egyik amerikai kénes magazin szerkesztői az elmúlt hónapban a kilátásokról kérdezték, azt a nem túlzottan lelkesítő prognó­zist adta; „Ha a kormányzat most megteszi mindazt. amit kell. akkor 1D75. második felé­ben fordulhat a kocka. Ad­digra talán csökkenhet az inf­láció üteme is. Ha azonban hibáson lőnünk — teszi hozzá —, 1976-ra potenciálisan rend­kívül rossz gazdasági kép ala­kulhat ki, az infláció legalább olyan magas, ha nem maga- cabb lesz, mint most és a gaz­dasági helyzet még bizonytala­nabbá válik”. Ami ezt a nem túlságosan optimista helyzetmegítélést to­vább árnyékolja, arra James Reston, ismert publicista mu­tat rá: „A munkanélküliek szá­ma az Egyesült Államokban 5,5 millió volt, a munkaerő 6 százaléka... A munkanélküli­ség a fizikai munkások köré­ben októberben 6,8 százalékról 7,3 százalékra, a négerek köré­ben 9,8 százalékról 10,9 száza­lékra emelkedett.” Azt talán már részletezni se kell, hogy mik a következmények máris az USA-énál jóval gyengébb európai tőkés országokban, mint Anglia, Franciaország és Olaszország, hiszen a napi hí­rek bőséges tájékoztatást ad­nak e lehangoló statisztikáról. Igaz, a teljes képhez hozzá tartozik, hogy a világot ma soha nem látott arányú mun­kamegosztás köti össze, s így a szocialista országok nemzet- gazdaságainak se közömbösek a további kihatások. S ha ez­zel kapcsolatban nekünk is Vannak és- lesznek gondjaink, alaphelyzetünk azért merőben különböző a kapitalizmusétóL Ha nem is vagyunk — és nem lehetünk — sziget a világgaz­daság tengerében, a szocialista tervgazdálkodás, a KGST egye­sített ereje, szoros együttmű­ködése és kölcsönös segítő- készsége — bárhogy is alakul­janak a dolgok — megőrzi tagországainak biztonságát és továbbra is megteremti a dina­mikus előrehaladás feltételeit II azai viszonyaink jól tükrözik ezt a képet. Mindenkinek van munkája, és mindenki tudja: a jövőben is lesz. Valójában annyira távo­livá és idegenné vált fogalma­inktól a folyamat, ami a nyu­gati országokban nap mint nap lejátszódik; munkások és alkalmazottak tömege veszti el munkáját annak reménye nél­kül, hogy újat kapjon helyet­te; kis egzisztenciák tömege megy tönkre és zárnak be bolt­jaik, műhelyeik, vagy eladják farmjukat Ilyen lehetőséget latolgatni nálunk elképzelhe­tetlen, hiszen a szocializmus nyújtotta létfeltételek garan­tálják a társadalmi biztonságot és a munkát Való igaz az is, hogy gazda­sági növekedésünk üteme nem produkál látványosan magas számokat Fejlesztéspolitikánk­ban az arányos, biztos és a hatékonyság növekedésén ala­puló előrehaladásra összponto­sítjuk erőinket. Az élet válto­zásai, a minőségi tényezők Ja­vulása azonban annál kézzel­foghatóbbak. A gazdasági biz­tonság fokát mutató statiszti­kai mérés lehetőségeinek leg­szélesebb skáláján Is azt az eredményt kapluk, hogy az emberek hosszú távra és biza­kodva terveznek. Az idei ház- és lakásénítési előirányzatokat tűlteliesítiük. A tartós foevasz- táffi cikkek vásárlása minden eddiginél nagvobb aránvú — kezdve a lakberendezéstől a génkocsiig. va?v háztartási gé­pesítésig. A fogvasztási struk­túra kimutathatóan távúit táp­lálkozás és ruházkodás dolgá­ban is. A reáljövedelmek az vártnak megfelelően növeked­tek, jóllehet áremelések is voltak. Igen módszeresen került sor az elmúlt években a társadal­mi rétegek helyzetének vizs­gálatára is, és több nagy jelen­tőségű intézkedés született. A munkások, a nők, az ifjúság, a termelőszövetkezeti tagok, a nyugdíjasok körülményeinek fejlesztése érdekében fontos gazdasági, pénzügyi és jogi döntések születtek. Ezek a sta­tisztikailag kevésbé mérhető dolgok, a társadalom tagjainak közérzete, biztonsága, a sze­mélyes boldogulás feltételei­nek javulása szempontjából azonban nagyon is fontosak. Mindezekhez járulnak most a további előrehaladásnak azon tényezői, amelyekre az MSZMP Központi Bizottságának irány­elvei rámutatnak, s amelyek alapul szolgálnak az MSZMP XI. kongresszusának munkájá­hoz. De természetesen a képhez más is tartozik. A világgazda­sági feltételek romlása önma­gában is azt diktálná, hogy jobb, hatékonyabb és áttekint­hetőbb munkával kell, ameny- nyire csak lehetséges, kiegyen­súlyozni a hátrányokat és az gébből adódó elkerülhetetlen veszteségeket. Minthogy célja­ink nem szorítkozhatnak csu­pán erre, hanem változatlanul fejlődni és előrehaladni aka­runk, ez az erőfeszítések nö­velését követeli. Ha fenn akar­juk tartani a fogyasztás szín­vonalát — és nemcsak fenn­tartani, hanem egészségesen és arányosan növelni akarjuk —, akkor a termelés oldaláról néz­ve többet, olcsóbban és haté­konyabban kell előállítanunk. Azzal mindenkinek tisztában kell lennie, hogy exportpiaca­ink igényesebbé, és sok eset­ben nehezebben megtarthatóvá váltak mint azelőtt. Gazdasá­gunk pedig — éppen a tőkés inflációs nyomás miatt — a lehető legésszerűbb mértékig takarékoskodni köteles min­dennel, amit devizáért kell be­szerezni. Ennek elbírálása és okos szelektálása a gazdasági szakemberekre, vezetőkre tar­tozik. A hozzáállás, a közszel­lem, a dinamikus gazdasági magatartás, a jogos „fogyasz­tói szemlélet” kiegészítése a felelős állampolgári szemlélet­tel és a szocialista „termelői szemlélettel”, viszont vala­mennyiünk leckéje. {gazdaságunkban — mint v tapasztaljuk —, megvan a kellő rugalmasság, hogy al­kalmazkodjék a kialakult új feltételekhez, társadalmi-lélek­tani értelemben, s magatartá­sunkban megfogalmazott vá­lasz alakjában is. Kemény, dinamikus, realista gazdasági magatartással, szocialista len­dülettel kell folytatni mun­kánkat. Legjobb Üzemeink, vállalataink, amelyek a kong­resszus tiszteletére ilyen célok érdekében kezdeményeznek, már sok jő példát mutattak er­re. Hiszen a szocialista társa­dalom lehetőségei, minősége, éppen abban rejlik, hogy aka­ratát, fő erőit és fő figyelmét a legfontosabb célokra képes összpontosítani. JANUÁRTÓL DECEMBERIG MEGJELENT RIPORTJAINKBÓL ÖSSZE­ÁLLÍTOTT KÉPNAPTARUNKKAL EMLÉKEZVE 1974-RE, BOLDOG tU ESZTENDŐT KÍVÁNUNK KEDVES OLVASÓINKNAK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom