Tolna Megyei Népújság, 1973. április (23. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-15 / 88. szám

A nagy sötétség í|ár~ a" Nap • a hozzánk' leg­közelebb *éső csillag :'(közepes táyöis,ága, 149,6 millió kilomé­ter. =á:-.egy '.csillagászati egy­ség},' kutatását hosszú ideig ejpsgá. elhanyagolták. Régen áfittóérSjétynéhány méterre be- csLUiékj. ;és Anaxaforaszt elül- Athénből, mert. azt ta- j'tlíottai'hogy a Nap izzó test, :á|Ékljy' nagyobb, mint Pelo- ippúiéfz'oez.' C$ak a XVII. szá­záéban, sapreztek olyan ada- id||át,4amelyek összehasonlít- j^poá^' ta Napra vonatkozó mai adatokkal. Az 1,4 millió kilométer átmérőjű Nap több mint egymilliószor akkora, mint a Föld, mégis csak a kö­zépnagyságú csillagok közé számít. A Nap látszólagos átmérője a Földről nézve 32’36” és 31’31” között van. a Holdé 33’32” és 29’20” között. Előállhat tehát az a helyzet, hogy a Hold tel­jesen eltakarja a napkorongot. 18 év é's 11,3 napos időszakon­ként — ez . az ún. Sáros-ciklus Hogyan étkeznek az olaszok? Megrögzött szokásaink nem mindig felelnek meg a dolgo­zó életkövetelményeinek. Ami a- táplálkozást illeti, különö­sen' az olaszok bizonyulnak rendkívül tapasztalatlannak. Országunkban — jelentette ki Francé "Balzóla, a torinói egyetem dietológusa — nem csupán hiányos, hanem szinte teljesen-, ismeretlen. ..a táplál­kozástudományi nevelés. A fiatalok fordítanak viszonylag nagyobb figyelmet a helyes táplálkozásra. A diétás szakorvos vélemé­nye , a következő: „Az embe­rek1' általában reggelire rendkívül keveset esznek, vagy semmit sem fogyasztanak. Az ebéd viszont túlságosan bősé­ges. Ez a szokás egyáltalán nem,;^lkalmas.-«Jtra,»f"h,ögy -ki-1 elégítse a. dolgozó ember szer­vezetének igényeit. Az lenne az eszményi megoldás, ha a dolgozó emberek bőségesen reggeliznének, déli 12-kor könnyű hideg, esetleg meleg villásreggelit fogyasztanának.” Míg Franciaországban na­gyon, sokan még mindig csak egy kávét fogyasztanak, eset­leg egy vajaskiflivel, az NSZK. bán és Nagy-Britanniában a reggeli valóságos szertartássá vált. Délben sietve bekapnak egy szendvicset, esetleg az üzemi konyhán étkeznek. És hogyan áll a helyzet Olaszországban? Rövid kör­kérdést intéztek gyárban és hivatalban dolgozó nők egy csoportjához. A megkérdezet­tek csekély kivétellel mind­össze kávét fogyasztanak reg­gelire. „Abszurd dolog — szögezi le Balzola professzor —, hogy valaki reggelire csak kávét igyák, ebédre pedig szendvi­cset fogyasszon. Ez azt jelenti, hogy 24 óra leforgása alatt mindössze egy ízben — va­csorakor — étkezik rendesen. Csak aki megfelelően réggé Illett,’'’’éngedheti‘ meg magá­nak; hogy ebédre csupán szendvicset egyék. jVTert csakis így nem károsítja meg az egészségét”. Veszélyes szappan Betegségek kórokozóit egy darab szappan is terjesztheti. A dániai Lund egészségügyi biztosa, Elmer Jönssen ’ bakté­riumok millióit fedezte fel egy ember kezén, aki folyó víz alatt, közös szappannal mosott kpfcet. A vizsgálat előtt a pá- éiefis kezét teíjesen steril ál­lapotba hozták, a kézmosás után mégis valóságos bakté­riumtenyészeti keletkezett a bőrfelületen. A baktérium­mintát' steril üveglapok közé helyezték. , Huszonnégy óra múlva-, szabályos gombatenyé­szet alakult,’ ki az üveglapok között. — a Nap és a Hold- mindig ugyanolyan helyzetbe kerül a Földhöz képest. Ilyen időkö­zökben kerülhet tehát sor nap- fogyatkozásra. Évszázadunk leglenyűgözőbb teljes napfogyatkozására ez: év június 30-án kerül sor. 250 kilométer széles árnyékmag vonul majd végig Afrikán, amely számtalan tudós Mekká­jává lesz, akiknek meghatáro­zott napkutatásuk szempont­jából az ilyen konstellációra elsődlegesen van szükségük. A szövetségi csillagvizsgáló hat tudósból álló csoportot küld a mauritániai Atar nevű siva­tagi városkába, hogy a'6 per­cig tartó teljes sötétség idején lefényképezze a napkoronát. Á felvételeket azután otthon értékelik ki tudományosan. Reméljük, hogy — az azon a vidéken kb. hetenként kétszer pusztító — homokvihar nem hiúsítja meg majd á . jól ki­gondolt tervet. Miért harangoztak Kőszegen II órakor? Kőszegen Szövényi István múzeumigazgstó feldolgozta a nagy múltú város ,;tűztörtérie- tét”. Kutatásaiból megtudha­tó, hogy a tűzVeszedelem ál­landó rémként lebegett a kö­zépköri város' felett. Egy 1440- beri kelt oklevél nyolcévi adó­mentességet ígér azoknak, akik á tűzvésztől sújtott vá­rost benépesítik, / Az első tűzvédelmi .szabály-' rendelet 235 évvel ezelőtt, 1738-ban látott napvilágot. Az egykori tanácsülést jegyző­könyvben' fennmaradt ‘rendem let a • „tűz támadásban való rendtartás” címet viseli és 16 pontban foglalja"'össze a .tűz­védelmi késikült'.'ég megszerve­zését, valamint a lakosság tennivalóit. 1768. március 1-én jelent meg ■ nyomtatásiján. királyi jó­váhagyással: Kőszeg város első német nyelvű „Feuer ordnung- já”, amely 29 pontba foglal­ja a város minden rendű és rangú polgárára vonatkozó kö­telességeket Az óvintézkedések ellenére 1777-ben és 1778-ban is bor­zalmas tűzvész pusztított a vá­roson. Ezért a magisztrátus úgy határozott, hogy 11 óra­kor „a- város templomának tornyában a legkisebb harang­gal dél előtt nemcsak azért,’ mint eddig, hanem a tűz vér dőszentjének, Flóriánnak tisz­teletére is harangozás történ­jék.” Százöt évvel ezelőtt. 1868- ban Kőszegen is megalakult az önkéntes tűzoltó testület, amely rövid idő alatt jó hímevet szerzett. Az önkéntes egyesü­let mai tagjai is becsülettel állnak helyt a munkában. Az elmúlt három évben például 40 tűz és 22 egyéb kár eseté­ben vonultak ki vagyont és életet menteni. Kopvrnih usz-év Kopernikusszal kapcsolatos földrajzi nevek Mikolaj Kopemiküszról Lengyelországban számos ut­cát teret, iskolát, tudományos intézetet és intézményt nevez­tek el. Kopernikusz névére azonban rábukkanunk a vi­lág legkülönbözőbb , részeiben is. A Spitzbergák. nyugati ré­szében találjuk a Koperni­kusz hegycsúcsot, 3£0 m magasra emelKedift^áTifrtt- mező fölé. A hegyet a len­gyel sarki expedíció tagjai nevezték el 1934-ben. Az észak-amerikai konti­nensen két. Copernico nevű helység van; Kanadában, Al­berta "tartományban és az1 Egyesült Állomokban, ' Wis­consin államban. Az elnevezés- valószínűleg, a lengyel telepe­sektől ered, akik a XIX. szá­zadban és a XX. század ele­jén érkeztek ide. Dél-Ameri- kában a nagy lengyel csilla- gászvaiévptiaz AndéaeS^é^rik Argentínában emelkedő csú­csa és ugyanennek a hegy- rendszernek egyik hágója vi­seli. Kopernikuszról neveztek el egy pálmafajtát is. A tudományos világ, több Kopemikusz-elne- yezést vezetett be Földünkön kívül is. A lengyel csillagász nevét viseli a Hold egyik leg­nagyobb krátere, s a Mars i egyik' jelentékeny szárazföldi Restaurálják Rembrandt remekművét A moszkvai Állami Puskin Képzőművészeti Múzeumban megkezdték Rembrandt egyik kiváló alkotása, az „Assur, Aman és Esfir” restaurálását. Az 1660-ban készült kép a rákövetkező száz évben meg­fordult néhány magángyűjte­ményben, képaukciókon árul­ták, (egyik országból a másik­ba, városról városra hányódott. Oroszországban, az Ermitázs- ban 1764-ben ilyen bejegyzés­sel került a leltárba: „Jelentős festmény, rossz állapotban”. A restaurátorok — külföldi­ek és oroszok egyaránt — több mint; kétszáz éven keresztül sikertelenül próbálkoztak meg­állítani a festék pusztulásának folyamatát. Most a múzeum restauráló műhelyének kol­lektívája, felhasználva a szov­jet restaurációs gyakorlat és tudomány tapasztalatait, (.ál­talános támadásba” kezd a remekmű „betegsége” ellen. Kopernikusz tanainak sorsa Magyarországon Az 500 éve született lengyel szellemóriás, Kopernikusz ta­nai csak nagyon lassún hódí­Fordulat az ausztráliai kábítószer-kereskedelemben „Vásároljon ausztráliai ká­bítószert ! Garantált minőség, szabott ár, világszínvonal!” Szakáll és szerelem Aki szereti a feleségét, jobb, ha nem növeszt szakállt — er­re a megállapításra jutott Ralph Krispy, Puerto Ricó-i pszichológus, aki hosszú ku­tatásai során kimutatta, hogy a szakállas férfiak partnerük­ben frigiditást ébreszthetnek. Krispy kijelentette, hogy 27. 18—30 Vél’ közötti nővel foly­tatott kísérlete sorún kiderült: tizénhét házaspár hidegült el egymástól, amikor a férj sza­kait i növesztett. Az Ausztráliában minden újságárusnál kapható illegális lapok közük a Sunshine elne­vezésű, szabott áron árusított marihuána reklámját. Húsz gramm Sunshine ára, a fris- .seséget biztosító forrasztással lezárt műanyag tasakba cso­magolva 21 000 lírának megfe­lelő összeg. „Végre — lélegez­nek fel a fogyasztók — nem kopasztanak meg minket a fe­ketepiac hiénái.” A reklámfeliraton elfelejtet­ték feltüntetni a gyártó cég nevét. „A cég nevének feltün­tetése csak arra lenne jó, hogy idő előtt börtönbe kerül­jenek” — .jelentette ki az egyik illegális lap szerkesztő­je. „A rendőrség így is, úgy is nyomukra bukkan, és így legalább megdolgozik egy ki­csit a sikerért.” Rrping-exnedício Szovjet és amerikai tudósok az együttes kutatásokra vonatkozó egyezmény alapján tervszerűen kutatják a Be- ring-tenger jég- és időjárási viszonyait. A képen: légifél­vétel a kutatási területről. tották meg az emberiségét. Újszerű világképnek végleges győzelméhez Nyugat-Európá- ban is csaknem 250 év kellett, hazánkban ennél is jóval löbb. Pázmány Péter például — amint a Magyar Tudományos Akadémia emlékülésén Mát­rámé Zemplén Jolán profesz- szor elmondta — még az 1600-as években is kereken el. utasította a kopernikánizmust, Kopernikusz első igazi ma. gyarországi híve a luteránus Késmárkon FröUch Dávid. 11. Ferdinánd „császári és királyi matematikusa” volt, aki Re- volutionis Mundanae — „A világ forgásának vázlata” — című munkájában 1632-ben 'részletesen foglalkozott a Föld -orgásának ■ és keringésének kérdésével, nyolc évvel utóbb kiadott kalendáriumában pedig határozottan állította, hogy a Föld mozog. Apáczai Csere Já­nos 1653-ban kiadott Enciklo- .pédiájában azt állította, hogy a descartesi fizikával nincs ellentétben az a tétel, hogy az „ég közepén a Nap áll, és minden egyéb, tehát a Föld is körülötte forog”. Hasonló elveket vallott leydeni disszer­tációjában Köleséri Sámuel, Szilágyi Tönkő Márton deb­receni és Tőke István nagy- enyedi professzor. Ugyancsak elfogadhatónak tartotta Ko. pernikusz nézeteit 1667-ben Philosophia Naturális című munkájában Pósaházi János sárospataki professzor, Nád­udvari Sámuel marosvásárhe­lyi tanár meg éppenséggel a szószékről is Kopernikusz és Newton csillagászatát hirdette. De azért tény marad, hogy véglegesen csak a XVIII. szá­zad második meg a Főid” 'eléb-n . mozdult Magyarországon,

Next

/
Oldalképek
Tartalom