Tolna Megyei Népújság, 1973. április (23. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-01 / 77. szám

Rio (/ vilAg proletárjai, egyesOljeteki A MAGYARSZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOL NA MEGYEI ffUGT-bÁbANAK LAK A ­XXIII. évfolyam, 77. szám ......... - ■■■ ■*■":•****­A RA: 1,20 FORINT Vasárnap, 1973. április 1. !v A hadseregben is becsülettel álljatok helyt Öt új MSi BT-lagcsopopt Tolna megyében Az utóbbi időben megnőtt az érdeklődés a Magyar— Szovjet Baráti Társaság tevé­kenysége iránt. A különböző rendezvények, előadások és kiállítások és évfordulók a szovjet nép életének megis­merésére irányították a fi­gyelmet. Ennek eredménye­ként megyénkben újabb öt MSZBT-tagcsoport alakult. A Babits Mihály megyei műve­lődési központ, a Rózsa Ferenc középiskolai kollégium, az aparhanti Búzavirág Termelő­szövetkezet, a tamási Bér! Balogh Ádám Gimnázium és a megvei tanács tamási járási hivatala a felszabadulási év­forduló tiszteletére rendezendő ünnepségen veszi át a Ma­gyar—Szovjet Baráti Társaság Országos Elnökségének okle­velét a rendeltetésszerű mű­ködés elismeréséről, és ezután a tagcsoportok hozzákezdhet­nek a tervszerű munkához. Ezzel megyénkben az MSZBT-tagcsooortoik száma 29-re emelkedik. , A Chilei KP az ország élőit álló politikai feladatokról A Chilei Kommunista Párt közoonti bizottságának plé­numa folytatta a központi bi­zottsági beszámoló vitáját, melynek központi témája az ország előtt álló politikai és gazdasági feladatok megoldá­sa. Ezekről a kérdésekről be­szélt Orlando Milas gazda­ságügyi miniszter, a Párt kb politikai bizottságának tagja. Felszólalásában hangsúlyozta, hogy a chilei forradalom si­kere döntően a gazdasági problémák megoldásától függ. Megoldásukhoz pedig egyrészt távlati célkitűzésként biztosí­tani kell az abszolút többség támogatását a népi egység számára, továbbá elszigetelni és felszámolni a reakciót, eler jét venni a polgárháború ki­robbanását célzó aláaknázd munkának, bővíteni és elmé­lyíteni a népi egységkonnány eddigi tevékenységét Konkrét gazdasági feladat tokról szólva Milas hangsú­lyozta, hogy szükség van 3 gazdaság folyamatos tervezés 6ére és egységes gazdasági ve­zetésre, végezetül pedig a ter­melékenység fokozására szólít tóttá fel a chilei dolgozókat , Péter János Japánba látogat A laktanya kapui szomba­ton délelőtt ünnepi eseményre nyíltak meg a látogatók előtt: az ünnepélyes eskütételre. Jöttek a szülők, a rokonok, barátok, menyasszonyok — hogy odaálljanak majd a fegyvert szorító fiú mellé, ar"-T* az eskü megható sza­vait mondja. Pontosan tíz óra, amikor az egység feszes vigyázzban tiszte'egve fogadja az érkező parancsnokot és a magasabb egység képviselőjét, A Himnusz elhangzása után Hereng Gábor, a Tolna me­gyei KISZ-bizottság honvédel­mi és soortfelelőse köszönti a fiatal katonákat. — A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Tolna me­gyei Bizottsága, megvénk if jú- komunistái, úttörői és kisdo­bosai nevében megbecsüléssel és tisztelettel köszöntelek benneteket eskütételetek al­kalmából. Kívánjuk, hogy szolgálati időtök alatt sikere­sen sajátítsátok el a politikai és katonai ismereteket. Elvár­juk tőletek, hogy miként a bevonulás előtt a polgári életben, itt a hadseregben is becsülettel álljatok helyt, s szüléiteknek, hozzátartozóitok­nak, munkatársaitoknak azzal szerezzetek örömet, hogy a katonai szolgálattal járó kö­telmeknek, feladatoknak pél­dásan tesztek eleget. — Parancsnokaitoktól azt kérjük, neveljenek benneteket drága hazánk, a Magyar Népköztársaság, dolgozó né- Bünk. munkásosztályunk sze­retető re és a mindenkori ön­zetlen szolgálatra. — Tudjuk jól, hogy a fegy­veres. katonai szolgálat nem könnyű, és sokszor komoly erőfeszítéseket követel. A hadügvben végbement fejlő­dés következtében a katonai tevékenység felgyorsult, várat­lan fordulatok jellemzik. Mindez- gyors helyzetfelisme­rő és értékelő készséget, hatá­rozott döntéseket, önálló kez­deményezőkészséget követel a katonától. A csapatok ma­gas fokú gépesítettsége ellené­re nagy fizikai erőkifejtést, szívósságot, edzettséget, ügyességet, s nem utolsó sor­ban magas színvonalú erköl­csi tulajdonságokat kíván. Ehhez a szolgálathoz férfiak­ra van szükség, a szó igazi és te1,0i érteiméiben. Viszont tudatában vagyunk annak, hogy ti e feladatok megoldá­sára képesek vagytok. A köszöntő után a szek­szárdi Vaszari Tibor lép ki a sorból, és kér engedélyt az eskü letételére, s odaléptek mellé szülei is. Miután az eskü szövegét elmondotta — mint már megannyi katona­elődje —, vigyázzmenetben a csapatzászlóhoz lépdel, és fél­térdre ereszkedve megcsókol­ja a bíborszínű selymet. A fia­tal katona után újonctársai egymás után teszik le az es­küt közvetlen parancsnokaik előtt. A fiatal katonákat ezután Kábái József tiszt köszönti, amelyre társai nevében Simon Sándor honvéd válaszol. Az Intemacionálé után az egység díszmenetben vonul el a parancsnokok és a több száz főnyi látogató előtt.. B. I. — K. Z. Tegnap délelőtt több mint 100, megyénkben élő német és délszláv nemzetiségű dolgozó I vett részt Szekszárdon, a Babits művelődési házban rendezett; nemzetiségi tanácskozáson. Az' eseményen megjelent dr. Wild Frigy és, a Magyaror­szági Németek Demokratikus Szövetségének főtitkára, dr. Kővágó László, a Művelődés- ügyi .Minisztérium nemzeti­ségi osztályának vezetője. A Hazafias Népfront megyei el­nöksége, a Magyarországi Németek Demokratikus Szö­vetsége és a Magvarországi Délszlávok Demokratikus Szö­vetsége által közösen rende­zett tanácskozáson Csaibók Kálmán, a Hazafias Népfront megyei titkára tartott beszá­molót a ma<r>mnkv>en élő nem­zetiségiek helyzetérőL Nemzetiségi politikánk alapjait pártunk következetes, nemzetközileg elismert inter­nacionalista politikája, gaz­dasági. politikai és kulturális fejlődésünk, valamint a szo­cialista demokrácia fejlődése képezi, — kezdte beszámoló­ját Csajbők Kálmán. Nemze­tiségi politikánk célja és tar­talma a magyar és nemzetisé­gi dolgozók testvéri együtt­működése, amely az egész nemzet szocialista egységének ’é*Te jöttét segíti elő. Az MDP központi vezetősége 1956. május 21-én hozott ha­tározatot a nemz'-o-'zZgek kö­zött végzendő politikai, okta­Péter János, a Magyar Népköztársaság külügyminisz­tere a japán kormány meghí­vására a közeli napokban hi­vatalos látogatást tesz Japán­tási és kulturális munkáról. A Központi Bizottság átfogó­an 1958-ban foglalkozott is­mét a magyarországi nemzeti­ségek problémáival. Az azóta eltelt időszak gazdasági és társadalmi életének változásai következtében időszerűvé vált a nemzetiségi politika is­mételt megvitatása. Ezért 1968-ban újra napirendre ke­rült nemzetiségi politikánk. A nemzetiségi dolgozók bíz­nak a párt és a kormány po­litikájában, szilárd elvi ala­pokon áll, és a mindennapi életben érvényesül az össze­fogás a magyar és a nemzeti­ségi anyanyelvű állampolgá­rok között, szocialista célki­tűzéseink megvalósításáért. A jó politikai légkör következ­tében megnőtt a nemzetiségi dolgozók közügyek iránti ér­deklődése, politikai, társa­dalmi és kulturális aktivitása. Nemzetiségeink osztályszerke­zetét vizsgálva bizonyos elté­rést tapasztalunk a magvar lakosság osztályszerkezetétőL Döntő részük a mezőgazda­ságban,' azon belül pedig a termelőszövetkezetekben dol­gozik. Az iparban csak Bony- hádon dolgozik jelentősebb " számú német. Szakzdát. Di- óeberény, Tolna. Bátaszék né­met nyelvű lakossága az épí­tőipar felé orientálódik.. Sok német dolgozik Tolnán, Pak­son, Simontomyán az ipar­ban. A nemzetiségi értelmiséget bán. Ezt követően a Momgoí Népköztársaság kormányának meghívására Ulánbátorba Iá* tógát. illetően" a következő jelenség­gel találkozunk: A németek nagy számban küldik gyer­mekeit közép- és felsőfokú tanulmányok folytatására. Elszakadva a szülői háztól, új környezetbe kerülve, a magyar továbbtanuló fiata-i lókkal való jartós együttélés következtében túlnyomó ré­szük már magyarnak vallja magát, s az ország iparosodot­tabb, urbanizáltabb tájaira vándorol át. Nemzetiségi állampolgára­ink a magyarországi szocialis­ta közösség, megyénk, falva- ink szocialista közösségének tagjai, akiket születésük, ba­ráti, családi kan-s-Vitfük, foglalkozásuk, gazdasági ér­dekeik Magyarországra köt­nek. Érdekeiket azonosnak vallják a magyar nép érde­keivel, és részaránvuknak megfelelően bekapcsolódnak és részt vesznek hazánk gaz­dasági, társadalmi, politikai és ideológiai életében. Általános tapasztalat, hogy elsősorban az idősebbek be­szélik otthon a német nyel­vet. Becslések szerint nagyobb számban ' megyénkben az alábbi helyeken élnek ma né­met nemzetiségi dolgozók: 3700-an a tamási járás 10 községében. 9500-an a bonyhá­di járás 28 községében, 300- an Csibrákon, 1000-en pedig Szekszárdon. Megyénkben szerb lakosság Medinán éL (Folytatás a 3. oldalon) Novemberben : nemzetiségi kongresszus Nemzetiségi tanácskozás /

Next

/
Oldalképek
Tartalom