Tolna Megyei Népújság, 1971. szeptember (21. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-30 / 230. szám

raä sx Kxsjti *uxc ttomimt rsTEmrif nt­NÉPÚJSÁG *iryTtTr«?t|.l4l :Ur¥3TM-'.l.rTTgTTf^iWW»l ■!! I limi-ni r, ir, l AP) n Hangszerbemutató Szekszárdon Tegnap délelőtt hangszerbe­mutatót nyitottak meg Szek­szárdion, a Babits Mihály mű­velődési központban. A TRIAL Sport- Játék- és Hangszerkereskedelmi Vállalat és a Tolna megyei Népbolt Vállalat közös rendezésében ki. állított hangszereknek már a megnyitás után sok volt a nézője. A közel kétszázezer fo­rint értékű kiállított hangsze­rek „sztárja” a 38 ezer forin­tos Weltmeister orgona, amely önmagában is felér egy zenekarral. Nagy hangterje­delme és a beépített technikai megoldások miatt ez jelenleg az egyik legkeresettebb orgo­na hazánkban. Fuvola és kü­lönböző más fúvós hangszerek, valamint a hagyományos or­gona hangjára is képes, ezen­kívül beépített zengetője van. A Matador—26 típusú orgoná­nál a hibalehetőség szinte tel­jesen ki van zárva, ez egy új típus. A 40 forintos szájhar­monikától a cseh és magyar hegedűkön keresztül fúvós­hangszerek, dobfelszerelések, citerák, tanuló- és művészi já­tékra alkalmas harmonikák különböző típusai láthatók még. Nem feledkeztek meg a gyerekekről sem, számukra is többfajta hangszert állítottak ki. A kiállításon csak olyan hangszerek láthatók, amelyek a kereskedelemben kaphatók. Az érdeklődők október 3-ig min­dennap 10—19 óráig tekint­hetik meg a kiállítást, dél­után 2 óra után pedig gyakor­lati bemutatók és szaktanács- adások vannak. — K — Kedden este Moszkvában megtartotta búcsúelőadását a Magyar Állami Operaház Moszkvában vendégszereplő társulata. A Manón Lescaut került előadásra. A főszerepeket ezen az estén Ilosfalvy Róbert és Házy Erzsébet énekelte. Képünk az előadás után készült. 130 millió ifjúsági takarékbetét OTP'tájékoxtató SZEPTEMBER 30 CSÜTÖRTÖK Névnap: Jeromos; A Nap kél 5.40, nyugszik 17.57 órakor. A Hold kél 15,28, nyugszik órakor. Egy évvel ezelőtt vezette be az Országos Takarékpénztár az ifjúsági takarékbetétet, amelynek eddigi tapasztalatai­ról szerdán az OTP központ­jában Hoffmann József vezér­igazgató-helyettes tájékoztatta a sajtó képviselőit. Az új takarékossági formát •—az ifjúsággal foglalkozó ha­tározat alapján — hozták lét­re. rendszeres takarékosságra ösztönözve a fiatalokat. Az if­júsági betét egy év alatt nép­szerű lett mind a fiatalok, mind a szülők körében. Or­szágszerte 118 000, vidéken 90 000 a fővárosban 28 000 if­júsági takarékbetét-szerződést kötöttek, vagyis vállaltált, hogy 5 éven keresztül havon­ta rendszeresen 100—400 fo­rintot tesznek takarékba. A havi betétek átlagos összege 220 forint. Az ifjúsági betét- állomány mintegy 130 millió forint. A legtöbb ifjúsági be­tét Borsod, Győr és Tolna me­gyében tartják nyilván. Buda­pesten pedig az V., a XIII. és a Lajosmizse belterületén Rácz Fodor László 48 éves kisiparos, ki skunhalasi lakos • motorkerék, párjával áttért az úttest me­netirány szerinti baloldalára és összeütközött a vele szem­ben szabályosan jövő teher­gépkocsival. Rácz a helyszínen megRalt. Kecskemét és Kiskunfélegy­háza között Szigeti Mihály 28 éves segédmunkás, baracsi la­kos egy jogtalanul igénybe vett személygépkocsival nekiütkö­zött a vele szemben szabály­talanul közlekedő tehergépko­csinak. A baleset következté, ben Szigeti Mihály és a sze­mélygépkocsiban vele utazó fe­lesége, valamint egy kb. 17—18 év körüli fiatalember, akinél semmiféle iratok nem voltak, a helyszínen meghalt. A teher­gépkocsi vezetője és utasai kö­zül három személy könnyű sé­rülést szenvedett. Orosháza belterületén Laki Gyuláné 24 éves tanárnő oros­házi lakos figyelmetlenül egy utánfutó tehergépkocsi közé lépett. A helyszínen meghalt. Mátészalka beltefületén egy motorkerékpár elütötte az öt­éves Kovács Gyula mátészal­kai lakost, aki olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba szál lítás után meghalt. A balesel IX. kerületben takarékoskod­nak legtöbben ilyen formában. A tapasztalatok azt mutat­ják, hogy sok üzemi fiatal vá­lasztotta a takarékosságnak ezt a módját. Egyes gyárak, intéz­mények az ifjúsági takarék- betét nyújtotta lehetőségeket összekötik a törzsgárda kiala­kításának ösztönzéséveL Azok­nak a fiataloknak ugyanis, akik ilyen betéttel rendelkez­nek, a kamattal és a pré­miummal azonos összegű hű­ségjutalmat fizetnek. Az ifjúsági takarékbetét ösz­tönzője az, hogy segítséget nyújt a saját otthon megte­remtéséhez. Mint ismeretes, az a fiatal, aki öt éven át rend­szeresen gyűjti pénzét külön kölcsönt is kaphat lakásépí­tésre, -vásárlásra. Az új be­tétforma ugyan nem biztosít lakást, de bizonyos sorsolási előnyt nyújt azáltal, hogy azo­nos feltételek esetében a la­kásvásárlásnál az ifjúsági ta­karékbetétet figyelembe ve­szik. (MTI). oka: A gyermek figyelmetle­nül, féktávolságon belül a jár­mű elé szaladt. Nagyecseden, a 2-es számú italbolt előtt Bóbis Sándor 43 éves italboltvezető, helyi lakos szóváltás közben meglökte Kun Sándor 44 éves MÁV-pálya- munkást, nagyecsedi lakost, aki egy éppen arra haladó pofi kocsis vontató elé esett, mely­nek kerekei keresztülmentek rajta. Kun a helyszínen meg­halt, Bóbis Sándort őrizetbe vették, (MTI) Koppenhága (MTI) Frigyes, dán király kedden elkövette azt a hibát, hogy miközben palotája kertjében sétára indult vendégével, Hi- rohito japán császárral, meg­nyitotta a kapukat a fotó­riporterek előtt. Ezek szám szerint mintegy százötvenen, keresztül-kasul rohangáltak Ingrid királyné féltve őrzött /.„.-vágyásain. Theodorakisz koncertje Mintegy ezer baloldali fiatal és görög vendégmunkás előtt óriási sikerű koncertet adott kedden este Hamburgban Mi- kisz Theodorakisz, a világ­hírű görög zeneszerző. A két­órás előadás végén a görögök felállva énekelték a zeneszer­ző leghíresebb dalait, közöt­tük a „Honi tengeröbölt”,' amelyet a Nobel-díjas költő, % Jorgosz Szeferisz temetésén több ezren énekeltek a múlt héten Athénban — jóllehet Theodorakisz dalai 1967 ápri­lisa, az ezredesek hatalom- átvétele óta be vannak tiltva. (AH) Á kisfiú, a busz és a rendőrök Montevideo (AFP) Nagy se­bességgel haladó és a látszat szerint üres autóbuszra lettek figyelmesek kedden a monte- videói rendőrök. Minthogy a láthatatlan sofőr fittyet hányt a közlekedési szabályoknak és a vadul rohangászó járőrök­nek, a rendőrség a tupamarók akcióját szimatolta a dologban és több motoros utánaeredt a fantomautónak. Végül fegyver- tűzzel állították meg a buszt. A kocsiból, amelyen egyéb­ként 25 golyó ütött rést, a rendőrök óriási meglepetésére egy tíz év körüli fiúcska szállt ki nagy vigyorogva, aki — ki­használva a buszvezető pilla­natnyi távollétét — sétakocsi­kázásra indult. A fiú egy szót sem értett az egész hűhóból és fogalma sem volt, hogy mi tör­tént tulajdonképpen. Ugyanis süketnéma volt. A fotósok rohangálását a királyné aggódó kiabálásai kí­sérték: „Vigyázzanak a virá­gaimra!” — sikoltotta többször is Ingrid. Frigyes, a király, pipájával mutatott többször is a kijárat felé, de hasztalan. Härtling külügyminiszter, aki az uralkodók kíséretében volt, némi szarkazmussal jegyez­te meg: „Mily szép kert, mily sok. fotográfus nyílik bénáéig — Harmincezer méternyi kolbászt gyártott az idén ez- ideig az őcsényi Kossuth Tsz húsfeldolgozó üzeme. Ekkora távolságot legyalogolni is elég... — Svédországban egy újabb olyan nőn találtak koleragya­nús tüneteket, aki Spanyolor­szágban töltötte szabadságát. Állapota a kórház szerint, ahová beszállították, kielégítő. Az orvosok úgy találták, hogy ezúttal „a kolera egy enyhébb esetével” állnak szemben. — A ,,Takarót a vietnami gyerekeknek” akció során a bonyhádi járás községei •— Bonyhád, Mórágy, Aparhant, Váralja, Máza, Tevel — 50 ta­karót gyűjtöttek melyeket szeptember 25-én adtak át a Magyar Nők Országos Taná­csának. —■ A Pécsi Tanárképző Fő­iskola spirituálé-együttese, egyórás műsort ad csütörtökön este Szekszárdoij, a Babits Mihály megyei művelődési központ ifjúsági klubfoglalko­zásán. — Szerdán ülést tartott a MÉSZÖV elnöksége. Megvitat­ták a megyei küldöttértekez­let elé terjesztendő anyagot, majd a lakásszövetkezetekről, a Tolnaker és az áfész-ek kapcsolatáról, valamint áru­forgalmi kérdésekről tanács­koztak. •— Mőcsényben — ahol az utolsó 25 év alatt egyetlen új ház sem épült fel — az el­múlt egy éven belül 4 ház épí­tését fejezték be, 4 építés alatt van, és további három szolgá­lati lakás építését tervezi a MÁV, illetve a tanács. — őszi vásárok. Október 15-ig több Tolna megyei köz­ségben és a megyéhez közeli községekben lesz autóvásár (av) és állat- és kirakodóvásár (ákv). Október 3-án Kaposvá­rott és Pécsett akv, Pécsett és Székesfehérvárott av. Október 4-én Dunaszekcsőn ákv, 5-én Bátaszéken ákv,. 6-án Villány­ban ákv, 8-án Szakályban ákv, 9-én Bálán ákv. Október 10-én, vasárnap Baján, Pécsett és Sió­fokon av., Dombóvárott ákv. 11-én Siklóson lesz az állat- és kirakodóvásár. Október 13-án Szentlőrincen 14-én pedig Faddon lesz országos állat- és kirakodóvásár. —- A munkavédelemmel kapcsolatos kutatások elősegí­tése érdekében a MÉM a ME­DOSZ-szal és az ÉDOSZ-szal közösen pályázatot hirdet A pályázaton elsősorban a MÉM irányítása alá tartozó gazda; Ságok és tsz-ek dolgozói ve­hetnek részt A pályázat be­nyújtásénak határideje- 1971»’ november 30. a MÉM munka­ügyi és szociálpolitikai főosz­tályára. BORULT, ESŐS IDŐ Várható időjárás ma estig! Az időszak túlnyomó részé­ben borult idő ismétlődő esők­kel. A Tiszántúlon mérsékelt; időnként élénk délkeleti, déli, máshol élénk időnként erős északnyugati, északi szél. Vár­ható legmagasabb nappali hő. mérséklet 14—19 fok között Közérdekű közlemény I Szekszárd város VI. számú kör« zeti orvosi rendelőjében (Kadar« ka D/5, II. léph. fsz. 2.) dr. Axacö József körzeti orvos rendel 8—10-* ig. Kedden és szombaton a Kadar» ka úti rendelőben rendelés nincs. A körzet betegei a rendelőintézet 22-es szobájában (I. emelet) ke» reshetik fel dr. Aracs József kör» zeti orvost 15—17 óráig, szombatot» 10—12-ig. Dr. Aracs József I. szá~ mú körzeti orvos rendelési ideje is megváltozik, a fenti helyette­sítés miatt. Äz I. számú orvosi körzet betegeinek a iiendelőinté- zet 22-es számú szobájában dr. Aracs József 15—17 óráig, szómba» ton 10—12-ig rendel. A fenti meg­változott rendelési idő december 31-ig tart, dr. Balogh Judit VL számú körzeti orvos szabadsága miatt. Dr. Somogyi János körzeti or« vos áthelyezése miatt, a Mátai An­tal téri II. számú orvosi rendelő­ben dr. Szöllősi Géza, körzeti or­vos rendel, szombat kivételével mindennap 15—17 óráig. Szomba­ton rendelés a Mátai Antal téri rendelőben nincs, a körzet betegei a Rendelőintézet 22-es számú szo­bájában kereshetik fel dr. Szöllő« si Gézát 8—10-ig. Dr. Szöllősi Géza körzeti orvos rendelési Ideje a helyettesítés mi­att az alábbiak szerint változik: V. körzet betegeinek mindennap 10—12-ig rendel a rendelőintézet I. emelet 22. számú szobájában. He­lyettesítés előreláthatóan hosszabb ideig tart. TOLNA MEGYEI NEPÜJSAG A Magyar Szocialista Munkáspárt Tolna megyei Bizottságának lapja, Főszerkesztő: PETRITS FERENC Szerkesztőség: Szekszárd, Mártírok tere 15—17 Telefon: 129—01, 123—«1. Kiadja: Tolna megyei Lapkiadó Vállalat. Szekszárd. Béla tér 1. Telefon: 120—11. 120—10. Felelős kiadó: KATONA JÓZSEF Készül a Szekszárdi Nyomdában Széchenyi utca 4$. Telefon: 129—21 Felelős vezető: Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál és kézbesítőnél Előfizetési díj egy hónapra 20 Ft Indexszám; 25Q69 Közlekedési balesetek Fényképészek és a király kertje fa \7 Vr,

Next

/
Oldalképek
Tartalom