Tolna Megyei Népújság, 1971. augusztus (21. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-19 / 195. szám

A több külföldi díjat nyert IKARUS—250-es autóbusz. KORUNK Autóbuszok — világszínvonalon AZ IKARUS-PROGRAM TÁVLATAI Az idei Budapesti Nemzetkö­zi Vásárt, követően nagy fi­gyelmet érdemlő hír járta be a világsajtót: Magyarország 72 millió rubel értékű autóbusz- exportról írt alá szerződést a Szovjetunióval. Az autóbuszok számát és értékét tekintve, ez a világ eddigi legnagyobb ilyen jellegű szerződése. Lényegében arról van szó, hogy az IKA- RUS-gyár jövő évi termelésé­nek tekintélyes részét eladta, s az idei 3010-zel szemben jö­vőre 3010 IKARUS-autóbuszt vesznek át a szovjet megren­delők, mégpedig ezer darab csuklós kocsit, ugyancsak ezer darabot a távolsági járatok céljaira készülő IKARUS—55- ös típusból, 910 darab IKA­RUS—550-os típusút és 700-at az IKARUS—250-es távolsági luxusautóbuszból. VERSENYBEN AZ IKARUS Ugyanakkor egy másik hír arról tudósított, hogy az Egye­sült Arab Köztársaság 150 ma­gyar gyártmányú autóbusz át­vételére szerződött ötmillió dollár értékben, s ezzel 800-ra érAelkedik a közel-keleti orszá­gokban futó városi és város­közi IKARUS-autóbuszok szá­ma, Ezzel a magyar autóbusz- típusok spanyol, francia és olasz cégek gyártmányait előz­ték meg a versenyben. De szól­hatnánk arról is, hogy az igé­nyes svéd vevők szívesen vásá­rolják az IKARUS karosszé­riával átlátott Volvo-vázas autóbuszokat, vagy hogy eddig 180 autóbuszt szállított az IKARUS Kuwaitnak ' Sauer- motorokkal. A Szovjetuniót követőin legkomolyabb szo­cialista kereskedelmi partne­rük az NDK, ahol évente 1200 —1400 magyar autóbusz „áll csatasorba.” Valutáris szemszögből vizs­gálva a kérdést ugyancsak elé­gedettek lehetünk: a közúti járműveink exportja 1970-ben 154 millió rubel és 8,3 millió dollár volt. 1975-ben 272 mil­lió rubel és 17,8 millió dollár értéket ér majd el. Semmi kétség, az IKARUS- autóbusz felsorakozott a leg­jobbak mellé, világmárka lett. A ma már Európa legnagyobb autóbuszgyárai közé tartozó IKARUS Karosszéria- és Jár­műgyár őse az a kis műhely volt, amelyet a múlt század végén Uhry Imre kovácsmes­ter lovaskocsik javítására ala­pított. Néhány év elteltével nagyobb műhely váltotta fel a régit, teherautó-karosszériák javításával is foglalkozni kezd­tek, de még 1920-ban is csu­pán 40 munkással dolgozott az üzem. A felszabadulás után 1948 januárjában adták át az első IKARUS-autóbuszt a fő­városnak. Ezután látványos fejlődés következett be: 1949- ben 175, 1968-ban 3800, 1970- ben pedig ezer autóbusz ké­szült az IKARUS-ban. A ne­gyedik ötéves tervidőszakban több mint 41 ezer autóbuszt gyártanak, az előző öt évben kibocsátott mennyiség kétsze­resét. 1975-ben pedig csaknem 11 ezer darab lesz az évi autó­busz-termelésünk. KÖZPONTI PROGRAM — KIEMELT FEJLESZTÉS Az IKARUS-gyár életében a döntő fordulat akkor követke­zett be, amikor a Miniszter- tanács 1988-ban központi prog­rammá nyilvánította a közúti járműgyártás komplex fejlesz­tését. E kiemelt program kere­tében jelentős beruházásokba, konstrukciós és technológiai fejlesztésbe kezdtek a Győri Magyar Vagon- és Gépgyár­ban, az IKARUS-gyár buda­pesti és székesfehérvári tele­pén, a Csepel Autógyárban, a Kismotor- és Gépgyárban, az Autóvillamossági Felszerelések Gyárában és még sok más vál­lalatnál. Kétségtelenül „minőségi ug­rást” jelentett a magyar autó- buszgyártás történetében az, hogy Győrben elkezdték a nagy teljesítményű Rába-MAN Diesel-motorok gyártását kül­földről vásárolt licenc alapján. A húszezer dolgozót foglalkoz­tató győri nagyüzem gyártó- szalagját évente 13 ezer Rába- MAN motor hagyja el. Ez a kitűnő hathengeres motor lágy, nyugodt járást biztosít nagy rugalmasság mellett az egész fordulatszám tartományban. Ugyanakkor az igen kedvező tüzelőanyag-fogyasztás kis tel­jesítménysúllyal és hosszú élet­tartammal párosul. A tömeges személyszállítás­nál ma az utazóközönség még a városi utazásnál is jogos és megalapozott igényeket tá­maszt. Az IKARUS-gyár 200- as típuscsaládjának tagjait már ezen igények jegyében készí­tették a konstruktőrök. Jel­lemző lett a nagy felületű üve­gezés, az ablakok és különösen a szélvédők igen nagy mére­tűek, az utasoknak valóságos körkilátásban van részük az autóbuszból, a vezető pedig a legnagyobb biztonsággal lát­hatja az előtte bonyolódó for­galmat és a jól elhelyezett tükrök segítségével a mögötte lévőt, is. RAINIER HERCEG NAGYDÍJA Ez év májusában a monacói 20. nemzetközi autóbuszhéten osztatlan sikert aratott az IKARUS—250-es szuperluxus távolsági autóbusz: elnyerte Rainier herceg nagydíját, a karosszéria-verseny „különle­ges osztályában” az első díjat, továbbá a rendező bizottság ezüst serlegét a technikai vizs­gálatok után, valamint a Fran­cia Karosszériagyártók Egye­sületének bronzérmét. Az IKARUS—Volvo kivitel továb­bi két ezüstserleget és egy bronzérmet érdemelt ki a ran­gos bemutatón, versenyre kel­ve Európa 19 leghíresebb autó- buszgyártó vállalatának — Mercedes, Fiat, Berliet stb, — produktumaival. Érdekes az az adat, hogy a modern gyártástechnológiával dolgozó IKARUS-gyár miként állja a nemzetközi össze­hasonlítást, ami a termelé­kenységet illeti. A legnagyobb nyugat-európai autóbuszgyárak a mienknek nagyjából megfe­lelő (pl. az 556 típusú), 11 mé­ter hosszú városi autóbusz előállítását 1300 óra alatt old­ják meg, az IKARUS-ban most 1200 óránál tartanak, de rövid időn belül 700 órára szándé­koznak csökkenteni a gyártási időt. Az IKARUS-gyár fejleszté­sére szánt teljes összeg 1,2 milliárd forintot tesz ki. Min­den jel arra mutat, hogy jól kamatozik a vállalat és a nép­gazdaság javára ez a tekinté­lyes befektetés. Á modern tudomány és technika lexikona LÄZER Olyan elektromágneses rezgés­keltő, amely az optikai hullám­hossz tartományban dolgozik, vagyis a lázer voltaképpen egy speciális fényforrás, sőt, mond­hatjuk, hogy az optika ideális fényforrását találta fel benne. Azért ideális, mert a fénye szigo­rúan mrmokromatikus (azaz csak egyetlen hullámhosszon: egyetlen színben sugároz). A lázer fénye jól fókuszolható és így könnyen párhuzamossá is tehető. Ezek mind fényének koherens voltával függnek össze; azzal, hogy egysé­ges hullámfront alakul ki és lép ki a lázerből, ellentétben pl. a kö­zönséges izzólámpával, amelynek izzószálából kilépő fotonok nin­csenek „szinkronizálva”. A lázer anyaga vagy valamilyen gáz (pl. hélium, neon) vagy pedig szilárd test (pl. rubinkristály N amely atomjainak nagyobb hányadát al­kalmas módon gerjesztjük (pl. idő­közönként egy felvillanó kisülés­sel, amelyet a vaku lámpához ha­sonló készülékkel állítanak elő). A gerjesztés azt jelenti, hogy az atommagok körül keringő elektro­nokat arra kényszerítjük, hogy magasabb, magtól „távolabbi” pá­lyán mozogjanak. Ennek feltéte­le, hogy energiát közöljünk az atommal, illetőleg az elektronok­kal (pl. a felvillanás fényenergiá- iát). Ekkor egy spontán bekövet­kező emisszió, vagyis az elektron­A Niagara vízesés vizének csökkenése, a zuhatag vissza­esése az utóbbi években egy­re nagyobb nyugtalanságot okoz mind az amerikaiak, mind a kanadaiak között. A geológiai folyamatok körül­belül harminc esztendő óta sziklabeomlásokat idéztek elő. A sziklabeszakadások, mint előnytelen természetes akadályok, fokozatosan lefé­kezték a vízesést. A hivatalos körök mellett a turisták; a természetkedvelők is féltik esztétikai szempontból a vi­lágnak ezt az egyik legszebb táját. Mit lehet tenni a Niagara megmentése érdekében? El­sősorban meg kell határozni a sziklaleszakadások okát Az amerikaiak e célból vé­dőgátat építettek, hogy a fo­lyam vizét visszatartsák a vízesésszakasz előtt. A turis­ták napjainkban fájó szívvel figyelik a lecsendesült zuha- tagot, de az orvoslás érdeké­ben szükség volt erre a be­avatkozásra. Az eddigi vizs­gálatok szerint a sziklák be­nák alacsonyabb pályára való visszatérte és egy fotonnak kisu­gárzása a gerjesztett atomokat ar­ra kényszeríti, hogy további fo­tonokat bocsássanak ki magukból. Ezek a fotonok alkotják aztán a lézersugarat. A lázer felhasználásának köre egyelőre még beláthatatlan. Egyre újabb és újabb alkalmazásaival ta­lálkozunk. Az ún. kerr cellával, (amellyel többek között a filmek .hangcsíkját is előállítják, és lé­nyegében egy olyan eszköz, amely elektromos jel hatására fényát­eresztőképességét változtatja) a lázeríény intenzitása változtatható (modulálható), és így híradástech­nikai célokra kiválóan alkalmas. A lázerfény segítségével átvihető információmennyiség; az igen nagy frekvencia miatt (sokszoro­sa a „szokásos” módon előállít­ható elektromágneses rezgéseknek, hiszen látható fény) a rádióhullá­mokkal átvihető! mesS7z felül.núl- ja, egyetlen sugáron több ezer, esetleg tízezer telefonbeszélgetés bonyolítható egyszerre. A lázerfény, illetőleg energia nagy koncentrálliatósága folytán pl. szemműtétekben is jól hasz­nálható: a vékony lázerswgárral könnyűszerrel kiégethető a beteg rész. De ezen kívül a katonai, a műszaki életben is egvre elter­jedtebben használják a lázért. omlasat, repedezeseit az alábbi okokra lehet vissza­vezetni : A vízesés „leikénél ’, a me­redek sziklafalnál különböző geológiai rétegek fekszenek. A legfelső réteg kemény do­lomit, a dolomit alatt pala­réteg terül el, míg a pala alatt mészkőhomokkő réteg. A felső dolomitréteg erózió­ja lassú folyamat. Az alsó pala- és homokkőrétegeket viszont az eróziós folyama­tok jobban kikezdik. A pa­laréteg tehát oetöredezik, megrepedezik, ezáltal a dolo­mit „alapozása’' meglazul, amely előbb-utóbb a dolo­mitréteg megcsúszásához és helyenkénti beomlásahoz ve­zet. Másrészt a víznyomás, a meteorológiai viszonyok, té­len a jég, tehát a legkülön­félébb hatóerők is kikezdik idők folyamán a dolomitré- teget. így omlottak be az utóbbi évtizedekben a víz­esés falán a sziklarészek, amely a víz lefékezésére ve­zetett. Rövid néhány év alatt elérhető áruvá lett az a készülék — az ún. képmagnó —, amely lehetővé teszi, hogy bárki, bármikor, tet­szése szerinti műsort nézhessen saját tv-készülékének képernyőjén. A készüléket joggal tekinthetjük a magnetofon „testvérének”, hi­szen azzal csaknem azonos módon működűt, de a hanggá átalakít­ható jelek mellett elektromágneses képjelek is vannak a szalagon. Megfelelő tv-kamera birtokában bárki maga is készíthet később visszajátszható felvételeket a képszalagra, ugyanakkor kész műso­rokat tartalmazó kazetták is kaphhatók a külföldi fizietekben. Adás közben a kép bármikor megállítható, így egyes képek teiszés sze­rinti ideig nézhetők, illetve meg Is ismételhetők. Egy lejátszóról több tv-készülékre is vezérelhető a műsor, aminek a képmagnónál való oktatásban van különös Jelentősége. Az 1,2 cm vasi - g és 17.5 cm átmérőjű tekercsekről egyórás műsor látszható le a képen lát­ható angol gyártmányú képmagnó segítségével. . Gyógyítják a Niagarát

Next

/
Oldalképek
Tartalom