Tolna Megyei Népújság, 1971. július (21. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-07 / 158. szám

Szorgalmasan készülnek az úttörő labdarúgók Vasárnap Pakson mutatkozik be a válogatott PROGRAM Mint ismeretes, Szekszárdon ké­szítik fel a magyar úttörő labda­rúgó-válogatottat, arra a nemzet­közi tornára, melynek mérkőzései­re is Tolna megyében kerül sor. A csapat edzője, Mayer György, nagy lelkesedéssel foglalkozik a fiatalokkal, hogy a hátralevő na­pokat jól kihasználva ütőképes csa­patot tudjon pályára küldeni. Tőle kértünk véleményt az eddigi ta­pasztalatokról: — Jelenleg tizennyolc fiatal vesz részt a táborozáson, akik Dombó­várról. Pécsről, Bátaszékről, Mis­kolcról és Barcsról kerültek ide, de néhányat várunk még Kisdorogról és Budapestről is. Felkészülésünket nagyban zavarta az úttörőolimpia országos döntője, hiszen a fiatalok egy része ott volt, így csak a na­pokban kapcsolódtak be az itteni munkába, örvendetes, hogy a fia­talok rendkívül fegyelmezettek. Az edzéseken szorgalmasak, lelkiisme­retesek és a jelenlegiek közül öt­hat, életkorát meghazudtoló tudás­sal, labdakezeléssel rendelkezik. Reméljük, a taktikai feladatok megoldásánál is helytállnak, végre tudják hajtani a feladatot. Naponta két alkalommal tartunk edzést. Délelőttönként a fizikai képesség- fejlesztés, valamint a technikai képzés, délután ősszeszoktató és kétkapus edzés szerepel a program­ban. A végleges csapat kijelölésére csütörtökön kerül sor. Pénteken már megérkeznek a külföldi csa­patok is. — mondotta Mayer György. Itt említjük meg, hogy a váloga­tott július ll-én Pakson mutatkozik be a közönségnek. A végleges prog­ram még nem készült el, ezért az első ellenfeleket, valamint a továb­bi programot csak később tudjuk ismertetni. / A gólkirály BÁNYAI LAJOS A Paksi Kinizsi úttörőcsapatában 1957-ben ismerkedett a lábdarúgás- sal. A jelenlegi edzője Peresztegi József tanította, oktatta a labdarú­gásra, tőle tanulta meg a sportág szépségeit. Amikor a paksi gim­náziumba került, Szentesi Alajos testnevelő tovább csiszolta robba- nékonyságát, gyorsaságát, és így a kosárlabdacsapat legjobbja volt. 1966 őszén — bevonulásáig — is­mét a Kinizsiben játszott és mint jobbszélső hívta fel magára a fi­gyelmet. 1967-től két éven át az egyik honvédcsapatban játszott. Kezdetben mint középpályás, ké­sőbb mint középcsatár szerepelt. 1969-ben — leszerelése után — visszatért anyaegyesületéhez, ahol azóta, mint jobbösszekötő, jobb­szélső és mint középcsatár szere­pel. Röhbanékonyságával, gyorsa­ságával mindig előnyt szerez ma­gának a védőkkel szemben és en­nek köszönhéti, hogy a megye­bajnokságban ő lőtte a legtöbb gólt, számszerint 33-at. Nagy ré­sze van aT5ban. hogy a Paksi Ki­nizsinek sikerült megyebajnoksá­got nyerni, és ezzel kiharcolni az NB III-ba jutást. A közönség ked­vence a gólkirály, de most már a követelmények nagyobbak lesz­nek, hiszen az NB Ill-ban többet kell nyújtani. A szurkolók és a vezetők azonban bíznak Bányai Lajosban; és biztosak vagyunk abban, hogy nem alaptalanul. Ilcfven év Kerek hét évtizede annak, hogy Magyarországon először rendeztek labdarúgó-bajnokságot, s az első világháború egy rövid időszakát kivéve, soha nem szűnt meg a pontvadászat. Visszalapozva a ma­gyar futball történelemkönyvébe, az első időszakban (1901—1914) az amatőr bajnoki címért versenyez­tek a csapatok, s az első bajnok a BTC együttese volt. Ezt egy év­vel később megismételte, de aztán riválisai mindig megelőzték. A hadi-bajnokság (1914—1919) után ismét az amatőr került ki­írásra (1919—1925), követte a profi (1925—1935), majd a hivatalos NB I (llV'-ben), s ezt csak egy-egy al­kalommal módosította az újabb hadi (1944) és a pótbajnokság (1945 tavasz). Érdekesség még a hetven év tör­ténetében. hogy három sorozatban volt néhány év*g úgvnevezett naotári bajnokság (1901—1905,1951— 1955 és 1964—1939), egyébként min­dig az őszi-tavaszi rendszerben játszottak a csapatok. Ez érthető, mert egész Európában ez a szisz­téma a legelterjedtebb, s csak azok az országok aVtrimazzak az éves bajnokságot, ahol a hosszú Ökölvívás Horváth legyőzte a junior Európa-baj uokot Pécsett rendezték meg a Bara­nya Kupa országos I—II. osztályú versenyt, melyen tizenhárom egye­sület 76 versenyzője vett részt. A Bp. Honvéd kivételével a teljes élvonal szerepelt. Harmatsülyban: Horváth János (Sz. D.) a selejtezőben nagy küz­delemben pontozással győzött Áb­rahám (Csepel) ellen. A közép­döntőben a nap legszebb mérkő­zésén nagy taktikai harcban pon­tozással győzött Kisnémeth (Új­pesti Dózsa) junior Európa-bajnok ellen. Az első menetben csaloga­tások után remek jobbkezesekkel rendszeresen megelőzte Kisnéme- thet. A második menetben gyors közelharcban, irányítva biztosí­totta fölényét. A harmadik menet­ben az elkeseredetten támadó Kisnémeth ellen — kemény csa­tában, nagy ütésváltások közben — Horváth az utolsó percig ve­zetett. A menet végén Kisnémeth került fölénybe, de Horváth győ­zelméhez kétség nem fért. (A pé­csi közönség nagy ünneplésben részesítette.) A döntőben Horváth pontozással vesztett Zomi (Stein­metz) ellen. A pécsi Zomi egy könnyű mérkőzéssel került a dön­tőbe. Horváth a két nagy mérkő­zéstől fáradt volt és nagy küz­delemben vesztett 3:2-re Zomi el­len. Horváth második helye ko­moly fegyvertény volt. Légsúlyban: Ács István (Sz. D.) pontozással vesztett Szarka (PVSK) ellen. A harommenetes dulakodás­sal tarkított küzdelemben Ács két intést kapott, és így nem nyerhe­tett. Jól szerepelt a megyeválogatott az országos úttörőolimpián Az idei országos úttörő­olimpiai döntőt Miskolcon rendezték meg, amelyen Tol­na megyét öt sportágban 46 főnyi versenyzőgárda képvi­selte. A jól megrendezett ver­seny szép Tolna megyei si­kereket hozott. A megye kép­viselői két arany-, egy ezüst­érmet, továbbá három negye­dik, két ötödik és egy hato­dik helyezést értek el, s ez­zel az úttörőolimpiai orszá­gos döntő hétéves sorozatán, most, a jubileumi évben sze­repeltek legjobban, legered­ményesebben megyénk kép­viselői. Részletes eredmények: 1. Lovas Gyöngyi (7omba), kislabdahajítás, 62,06 és a 4x100 m váltó: Hőgyész 49 másodperccel. 4. Földesi Ildikó (Sárszent- lőrinc) súlylökésben 10,90-nel. 5. Heidecker Imre (Apar- hant) négytusában 1S7 pont­tal. Link Klára (Tolna II.) 500 méteren 1:25,5. 8. Parittya Jenő (Sárszent- lőrinc) kislabdahajításban 75,34. bajnokai tál miatt rövid időre szűkül a mérkőzá.ssorozat «’Szovjetunió és skandináv államok). Az idei jubileumi esztendő baj­nokságát ismét az Üjpesti Dózsa nyerte, sorrendben harmadszor lett első,, s összesítve ez a 12. bajnoki címe. A lila-fehéreknél szebb so­rozatot — ami a mesterhármast illeti —. csak az MTK (1916—1925) és ez FTG (1903—13131 mo^hB'on magáénak, egymásutáni kilenc, il­letve öt első helyével. Az összesítés alapján eddig csak kilenc csapatnak sikerült magyar bajnoki címet szereznie, s mind­össze a Győr és a II. világháború alatt Nagyvárad volt, amely nem a fővárost képviselte. A bajnokok listája: 9. Borbély Zsuzsa (Sár- szentlőrinc) távolugrásban 468. Kántor György (Nagydorog) négytusa 178 pont és a Bony­hádi I. számú Iskola négy- tusacsapata 2027 ponttal. 10. Kétyi László (Bátaszék I.) 1000 méteren 2:59,4. Labdarúgás: ezüstérmesek a kisdorogi úttörők. (Sajnálatos, hogy még az országos döntőn is előfordul, hogy jogosulat­lan versenyzők szerepelnek. A kisdorogi nevelőnek 500 forintjába került a turpisság kiderítése. A balassagyarmati csapatban hamis igazolással szerepelt egy túlkoros tanuló, s akkor vált gyanússá, ami­kor a Tolna megyei vezető meghívta a magyar úttörő­válogatott edzőtáborába, s ne­velője megtagadta a szerep­lést. Egy taxifuvarba került Miskolc és Balassagyarmat között az igazság kiderítése. A balassagyarmatiak elleni 0:2-es eredményt meg kellett volna semmisíteni, s így Kis- dorogé lett volna az arany­érem, ugyanis hasonló ese­tekben a hibát elkövető csa­patokat úttörőrendezvényen mindig kizárták a verseny­ből. A győztes Borsod me­gyei csapatot Kisdorog 3:0 arányban legyőzte. A kis- dorogiak ezüstérme így is ér­tékes teljesítmény.) Tájékozódási futás: ...4, Feiertag József (Tolna II. számú Iskola,) ... 6. Tóth Magda (Dunaföldvár I. szá­mú Iskola). Értékes a két tá­jékozódási futónk helyezése. Modellezés: motoros repülő: ... 4. Dömény László (Kaj- dacs) 127 másodperc. A kaj- dacsi fiú teljesítménye is ér­tékes helyezést jelentett Tol­na megye számára. Ferencváros 22 MTK 18 Újpest (Dózsa) 12 Bp. Honvéd 6 Vasas 5 Csepel 4 BTC 2 Nagyvárad 1 Gy őr 1 összesen; 71 Tornászaink nem végeztek az első tíz között. Végered­ményben a megyeválogatott úttörősportolói az országos döntőn készített éremkimuta­tásban a megyék közötti pontversenyben a 10. helyet foglalják el és ez várakozáson felüli teljesítmény. Külön ör­vendetes, hogy sok úttörő- olimpiásunk jövőre is részt vehet a versenysorozaton és máris megkezdték a felkészü­lést a jövő évi versenyekre. MÜZEUMOK: A Balogh Adám Múzeum Szekszárdon naponta 9 —13 és 14—18 óráig látogatható. Állandó tárlatai: Szekszárd és Tolna megye a magyarországi munkásmozgalomban, valamint régészeti és néprajzi anyagok. Időszakos: a Régi harci és dísz­fegyverek Európától a Távol-Ke­letig és a Zsolnay-kerámia kiál­lítások. A Babits-emlékh’áz 9—13 és 14—17 óráig van nyitya. Állan­dó kiállítása: Babits-emlékek. KÖNYVTARAK: A megyei könyvtár festés miatt zárva van. Dombóvári Járási Könyvtár: felnőtteknek 10—12 és 13—13, ifjú­ságiaknak 10—16 óráig kölcsönöz. Paksi Járási Könyvtár: felnőt­teknek kölcsönzés 13—19, ifjúsági­aknak 13—18 óráig. Tamási Járási Könyvtár: 13—18 óráig látogatható. SZEKSZÁRD, Babits Mihály me­gyei művelődési központ: Az ol­vasóterem és a kiállítás 10—18 órá­ig látogatható. MOZI KONYHÁD: Az Angyal elrablá­sa. (Angol film.) SZEKSZÁRD: A szicíliaiak klán­ja. (Francia film. 16.) DECS: Ifjúsági klub. (A programban szereplő műso­rok megváltoztatásának jogát az illetékesek fenntartják.) PIACI ÁRJELENTÉS: Szekszár­don a MÉK július 2-től érvényes fo­gyasztói itányárai: új burgonya 5.20, parázsburgonya 2.50 főző­hagyma 4,—, fokhagyma 15,— és 11,—, fejes káposzta 3', 50, kelká­poszta 3,50, paradicsom 11,— és 6,—, zöldpaprika 1,10 és 0,80, tv-paprika 32,— i és 27,— csokros paprika 27,— és 21,—, cse­resznyepaprika zöld 0,80, füzé- res piros 25,—. zöldborsó 8. —, zöldbab 7,50, uborka 7,50, főző­tök 3,—, sárgarépa 2,— és 1,50, petrezselyemgyökér 2,10. vegyes zöldség 2,10, karalábé 1.80. karfi­ol 8,— és 6,— piros ribizli 13,— fe- keleribizli 18,—, cseresznye 7,—, és 4,50, köszméte 8,—, meggy 8,— és 6,50, kajszibarack 3,80, 6.—, 8,50 és 10,50, körte árpával érő 5,—. édes alma 4,—, üvegbe való meggy 13,50 és 11,50, szamóca 22,—, mál­na 15,— és 10,—, őszibarack 12,—, 9, —, 6,—, és 4.— forint. Szárított áruk: egy kilós kiszerelésben sárgarépa 58,—. 5 dekásban 3.60, petrezselyemgyökér 1 kilósban 66,—. 5 dekásban 4,40, vegyes zöld­ség 5 dekásban 4.—. vöröshagyma 1 kilósban 72,—, 5 dekásban 4.50. Csomagolt új burgonya 1 kilósban 5,70, 2 kilósban 11,40. Tyúk piros 24,—, csirke 1 kilósban 31,— fo­rint. A rádió és a televízió műsora KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Operanyitányok. 9.00: A 22-es csapdája. II. 9.20: Régi. melódiák. 10.05: A fiú. Rádiójáték. 10.39: Zene­kari muzsika. 11.30: A Szabó­család. 12.30: Tánczenei koktél. 13.15: Népi zene. 13.45: Válaszolunk hallgatóinknak! 14.00: Petri Endre felvételeiből. 14.30: A koldusdiák. Részletek. 15.10: Három Vivaldi- concerto. 15.47: Kóruspódium. 16.05: ,.A ladányi torony tetejébe”. III. 16.20: A kalóz — jelenet. 16.38: Szvetter. Elbeszélés. 17.20: Hall­gassuk együtt! 18.05: Világgazdasá­gi, Figyelő. 18.23: Rembrandt. Rá­diójáték. 19.30: Töltsön egy órát kedvenceivel. 20 30: A Vívó Világ- bajnokság kard egyéni döntője Bécsből. 21.30: Szimfonikus^zene. 22.15: Népi zene. 22.40: A hazai társadalomkutatás. 23.00: Rádió­színház Az elveszett fátyol. 0.10: Bolgár kórusmuzsika. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Verbunkosok, népdalok. 8.45: Tallózás a világsajtóban. 9.00: Musikalisches Opfer — részletek. 9.25: Varázsdoboz. 9.55: Néhány perc tudomány. 10.00: Zenés mű­sor. 12.00: Zenekari muzsika. 13.03: A Ionjumeaui postakocsis. Részletek. 14.00: Kettőtől—hatig... 18.10: Kis magyar néprajz. 18.15: Falusi esték. 19.00: Népdalok. 19.20: Brooklyni árnyak. Elbeszé­lés. 20.25: Uj könyvek. 20.28: Egy manchesteri hematológus gondo­latai. 20.48: Salzburgi zenés képes­lap. 21.18: A Rádió irodalmi lap­ja. 21.58: Operaestékről. 23.15: Könnyűzene. URH 18.10: Tánczenei koktél. 18.55: Faust elkárhozása — drámai le­genda. 21.01: Világgazdasági Fi­gyelő. 21.11: Hermann Prey és Regina Resnik énekel. 21.47: A dzsessz kedvelőinek. 22.05: Haydn- vonósnégyesek. MAGYAR TV 9.00: Delta. 9.25: A Forsyte Sa­ga. 26. A hattyúdal. 10.20: „Életet az éveknek...” Nyugdíjasok mű­sora. 11.05: Magnum Sal. Kisfilm. 17.48: Hírek. 17.55: Felhőben és tollruhában. Kisfilm a vitorlázó repülésről. 18.25: Angola partizán­ösvényein. 18.45: Műsorkalauz. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: ön például, hogy folytatná? 20.45: Annelise Rothenberger éne­kel. 21.35: Vívó VB. Kard egyéni döntő. Kb. 22.20: Tv-híradó — 2. JUGOSZLÁV TV 10.00: Közvetítés Béla Crkvából: A szerbiai felkelés napjának ün­nepsége. 17.05: Magyar nyelvű tv- krónika. 17.30: Rajzfilm. 17.45: Az állatok csodálatos világa. 18.30: Zenebarátok. 19.05: Mozaik. 20.35: A „Márvány és hangok” szemle közvetítése Arandelováeról. 21.35: Vízimalom a Flosán — 1. rész. OSZTRÁK TV I. program: 17.00: Kicsinyek műsora. 17.40: Nemzetközi Ifjúsági Magazin. 18.00: Sportközvetítés. 18.25: Jó éjszakát gyerekek. 18.30: Osztrák képek. 19.16: Az ORF ma este. 19.30: Tv-híradó. 20.06: Sporthírek. 20.15: Horizont. 2115: Színházi közvetítés. 22.00: Tv-híradó. II. program : 19.30: Tv-híradó. 20.00: Az ORF ma este. 20.06: Sporthírek. 20.10: Aktuális események képekben. 20.15: A Duna gyermekei. 21.45: Senior-Klub. 22.45: Tv-híradó. Szökőár és tájfun elleni védekezés? Világszerte felmerül a kér­dés, hogyan lehetne Kelet-Pa- kisztán katasztrófa sújtotta vi­dékének lakosságát megvédeni hasonló katasztrófától, amely — minden bizonnyal bekövet­kezik újból, mint ahogyan sok­szor bekövetkezett már, ha nem is ilyen végzetesen. A Brahmaputra és a Ganges óriá­si deltájának vidéke a „világ legveszélyesebb részé”, de hi­hetetlenül termékeny. Ember­ben is, rizsben'is. 70 millió em­ber él ott, négyzetkilométeren­ként 486. Hová lehetne ennyi embert menekítem? A partok menti terület és a szigetek rendkívül termékenyek: termé­nyükre egész Kelet-Pakisztán- nak szüksége van. A talaj olyan csekély magasságban fekszik a tenger szintje felett, hogy 30 centiméter már „felföldnek” számít. De a folyók vize nél­kül nem terem a rizs, áldott áradásuk a monszunesők után szeptemberben o. ierm.őföldek 90 százalékát elönti. A tengeri védőgátakat tehát úgy kellene megépíteni, hogy a folyók vize továbbra is a földekre juthas­son: az édesvíztől elzárva meg­hal a vidék. De milyen magas legyen a védőgát? A múlt évi katasztrófánál helyenként 10 méter magasra csaptak a hul­lámok. Minden védelem — il­lúzió, — mondja a pakisztáni kormány, mást nem lehet tenni, csak mentőállomásokat szer­vezni, vagyis olyan nagy épü­leteket, ahová az emberek be­menekülhetnek, s amelyeket ellátnak élelemmel, gyógyszer­rel, oltóanyaggal és a kunyhók újjáépítéséhez szükséges anyag­gal, továbbá csónakokkal. De még ilyen egyszerű technikai felszerelésű mentőszolgálat is meghaladja a kelet-pakisztáni kormányzat anyagi erejét. Kérdés, marad-e más a lakos­ságnak, mint amit eddig maga is tett: fákat ültetett, amelyek­re felkapaszkodott, ha jött az ár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom