Tolna Megyei Népújság, 1971. április (21. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-10 / 85. szám

■f ötKfc ÜBÖfEI paoiEfKmr VGrmt&m \ nncpujsAG j HJ.Omn CTOCUUJBTa MIjmtAlPAMT TOLMA KEQTP manMGl ta R Mm TIJUC1 táttl A Lunohod—1 7770 méter utat tett meg Megfelelő tábla, megfelelő helyen. — GK — Április Névnap: Zsolt. 1 A A Nap kél 5.07, nyugszik 10 18.25 órakor. A Hold kél 18.24, nyugszik SZOMBAT 4.30 órakor. A TASZSZ különtudósítója Jelenfl a földi irányító köz­pontból: Péntekre virradó éjjel befe­jeződött a két nagy holdkrá­terből álló rendszer több mint másfél hónappal ezelőtt elkez­dett kutatása. A Lunohod—1 elhagyta a 200 méteres krátert, leereszkedett annak északi kül­ső falán és újból felkapaszko­dott az 500 méteres kráter bel­ső északi lejtőjén. A művelődési miniszter uta­sításban intézkedett a szakkö­zépiskolák jelenleg érvényes rendtartásának módosításáról, illetve kiegészítéséről. Eszerint a jövőben gimnáziumból is át lehet lépni bizonyos esetekben szakközépiskolába, különbözeti Vizsgával. A közgazdasági Szakközépiskolában ezentúl a Szakmai gyakorlatot osztályo­zás, javító-, különbözeti vizs­ga stb. szempontjából elméleti tantárgyként kezelik és az ar­ra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően járnak el. A rend­tartás-módosítás lehetőséget ad — Vigyázat! Mérgezett tojá­sok! — ilyen feliratú és halál­fejes megjelölésű tojások ve­szélyére hívják fel a lakosság, főleg a gyermekek figyelmét ezekben a napokban. A Ma­gyar Vadászok Országos Szö­vetsége és a megyebeli vadász- társaságok ugyanis, dúvadirtá- si akciót hajtanak végre, mér­gezett tojásokkal. A Phosdrin nevű, erősen mérgező hatású vegyszert tyúktojásba injektál­ják bele, s az azt megkóstoló, vagy elfogyasztó szárnyas és emlős dúvadak elpusztulnak tőle. A megjelölt és mérgezett fojás azonban az ember szá­mára is halálosan veszélyes le­het. Útépítésre alkalmas forgácskő kapható ! Cím: „Völgység Népe" MGTSZ Mőcsény. A kő fuvarozását vállaljuk! A Lunohod—1 tnár körül­belül fél éve működik a Hol­don. Most befejeződött a hold­járó mozgása szempontjából legnehezebb kutatási szakasz. Jelentős mennyiségű tudomá­nyos adathoz jutottak. A Lu­nohod—1 munkájának meg­kezdése óta összesen 7770 mé­tert tett meg a Hold felszínén. Az esők tengerének körzeté­ben a kutatások folytatódnak. arra, hogy — fegyelmi eljárás alapján — tanköteles korú ta­nulót is áthelyezzenek szak- középiskolából annak székhe­lyén működő vagy onnan köny- nyen megközelíthető másik tanintézetbe, összhangba ke­rül a gimnáziumi és szakkö­zépiskolai rendtartás az iskolai kirándulások, gyűjtésre, árusí­tásra vonatkozó előírások te­kintetében is. A miniszteri utasításban megjelölt módosítások, illető­leg kiegészítések az 1971—72-es tanévtől fokozatosan lépnek életbe. Ma 28 000 Phosdrinnal mér­gezett tojást osztottak szét a vadásztársaságok között, s eze­ket szombaton és vasárnap ki­rakják a vadászterületekre, a nyílt részekre. Ezektől elpusz­tul nemcsak a szarka, a szürke varjú, a Mátyás-madár, hanem a róka, a borz a menyét és a görény is. Ezért felhívják a lakosság, s az ünnepnapi kirándulók fi­gyelmét is arra, hogy ilyen mérgezett tojásokhoz, sé az ál­taluk elpusztult állatokhoz ma­darakhoz ne nyúljanak. Ne­hogy összeszedjék valahol a mérgezett tojásokat, mert em­bernek is halált okozhatnak. Mindazokat is figyelmeztessék erre, akik nem tudnak róla! Jó állapotban lévő ZUK A—11 TÍPUSÚ 0.95 T. PONYVÁS TGK. közületéknek sürgősen ELADÓ. Kaposmenti Vízitársulat, Dombóvár, Fő u. 101. (199) 8 lottó nyerőszámai: j 36, 45, 56, 76,8« ....................... - - -■ •­Bo nyhádi autósok vetélkedője Másodszor rendezte autósok részére az ügyességi versenyt az Autóklub bonyhádi csoport­ja. Tavaly mérsékelt volt a si­ker, idén ahnál nagyobb. Hu­szonhat nevezés érkezett a fel- szabadulás tiszteletére kiírt, versenyre és 21 versenyző állt rajthoz. Magas színvonalú ver­senyen döntötték el a helye­zéseket: 850 köbcentiméter alatti kategóriában első Bálint Árpád (Steyer Puch), a 850 köbcentis kategória első helye­zettje Pál Attila (Fiat), 1300 köbcentiig kategóriában első Herner Adóm (NSU), 1300 köb­centi feletti kategória győzte­se Baumgartner László (BMW). A versenyt több mint félezer néző szurkolta végig, utána filmvetítés volt. Negyvenper- ees filmet forgattak arról, ho­gyan készül a Volkswagen gép­kocsi. Szívesen látnánk Szekszárdon is! Nem kevés közünk den a DEDASZ pécsi székházéhoz, ami a város egyik, legimpo­zánsabb, legtöbbek által meg­csodált épülete. A korszerű, egyben hasznos szépség egy ma még ritka, de mindenkép­pen követésre méltó alkotói munkakapcsolat révén szüle­tett; Erdélyi Zoltán építész és a Tolnában sem isimre!‘en Lantos Ferenc képzőművész együttműködéséből, amiből belül nem kevés részt vállal­tak a ZIM bonyhádi üzemé­nek munkásai sem. Ez utób­biak megértése, kísérletező kedve, kitartása értékes hoz­zájárulást jelentett a példa­szerű együttműködés sikeré­hez. A pécsi DÉDÁSZ-székhái könnyűszerkezetes épületének homlokzatát szabályosan vál­takozó, színes mértahi ábrák díszítik. A murális zomdné- tábla-felület a fényhatásokra olyan benyomást kelt, mint egy hatalmas, enyhe szellő borzolta tótükör. A homlok­zat képe talán leginkább a szeszélyes szépségű Balaton hullámzását idézi a szemlélő emlékezetébe. Mint ezt a szakemberek le­szögezték, panelépületeken nem, de könnyűszerkezetes épületeken a díszítés mellett egyéb funkciója is van a Pé­csett alkalmazott zománctábla- felületnek. így, az eljárásnak, pontosabban az eljárás elter­jedésének ndgy jövőt jósoltak. Ami a két alkotóművész együttműködésének sikerét il­leti, örömmel vennénk, ha ná­lunk is teret hódítana a zo­mánctáblás homlokzati díszí­tés. A ZIM munkásai w.lcszi- nű az eddigiekhez hasonló odaadással állnának helyi ak­kor is, ha a szűkebb haza valamely középületének hasz- nosan-szép díszítéséhez kelle­ne hozZájárulniok. TOLNA MEGYEI NEPÜJSAG A Maeyar szocialista Munkáspárt Tolna megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja Főszerkesztő: PETBiTS FERENC Szerkesztőség: Szekszárd, Mártírok tere 15—17 Telefon: 129—01, 123—61. Kiadja: Tolna megyei Lapkiadó Vállalat, Szekszárd, Béla tér 1 Telefon: 120—li, 120—10. Felelős kiadó: KATONA JÖZSFJ Készül a Szekszárdi Nyomdában Széchenyi utca 46. Telefon: 129—21 Felelős vezető: Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely ' vitainál és kézbesítőnél 1 ülj esy nőnapra 20 F i indexszám: 2b 069 — Befejezéshez közeledik az 500 férőhelyes tehenészeti telep építése Kocsolán. A Dal- mandi Állami Gazdaság új lé­tesítményét még az év első fe­lében átadják az építők. — Nagy az érdeklődés az idei Szegedi Szabadtéri Játé­kok iránt megyénkben. Az IBUSZ által Dombóvárról in­dítandó külünvonatra. már félezren jelentkeztek, míg a megye északi részéből a vonat menetirányától távolnbb fek­vő községekből autóbuszok in­dulnak. Egyedül a íaddi Le­nin Termelőszövetkezet öt farmotoros autóbuszt rendelt, hgy színházkedvelő tagjait Szegedre szállítsa. — Kutyabemutatót tart áp­rilis 18-án a Magyar Ebte­nyésztők Országos Egyesüle­te Dombóvárott. A reggel nyolc órakor megnyíló bemu­tató _ a kutyák felvezetésével kezdődik, szemlével folytató­dik, majd sor kerül a B. ka­tegóriájú törzskönyvezésre. — Tömegsírra, a hitleristák bűntetteinek újabb nyomára bukkantak Varsó közelében. Natolinban. A sírba 1939 őszén a varsói „Pawiak” börtönben kivégzett áldozataikat temet­ték el a náci megszállók. Feltehetően a natolini tömeg­sírba került Stefan Starzynski volt varsói polgármester holt­teste is. Starzynski irányította 1939 szeptemberében a lengyel főváros védelmét. — Veszett rókák. Tizenhat helyen ejtettek el veszett ró­kát az elmúlt hónapban: Hő- gyészen, Zombán, Kalaznón, Tevelen, Kurdon, Kacs ólán, Gerjenben, Medinán, Tamási­ban, Koppány szántón, Ér tény­ben, Miszlán, Nagykónyiban, Ózorán, Szakályban és Felső­nyéken. — Az idei meliorációs (ta­lajjavítási) munkákat bizottsá­gilag tárgyalták pénteken a Tolna megyei Tanács vb. me­zőgazdasági és élelmezésügyi osztályán a megyei pártbizott­ság, a PM Bevételi Főigazga­tósága megyei hivatalának, az MNB megyei igazgatóságának, valamint mindkét területi tsz- szövetségnek a képviselői. A tanácskozáson egységes állás­pontot alakítottak ki a me­liorációs munkákra felhasznál­ható állami dotáció felosztá­sával kapcsolatban. A támoga­tás mértéket tsz-ekre kijelöl­ve, meghatározták. — ír búvárok másfél ton» nás ágyút emeltek felszínre Dublin közelében. Az ágyú az egykori spanyol armada egyik hajórajához tartozott, amely 1588-ban süllyedt el az ír partok közelében. — HELYREIGAZÍTÁS! A Tolna megyei Népújság 197L március 28-án megjelenő hús­véti melléklet első oldalán le­vő Vasipari Vállalat hirdetésé­nek utolsó mondata helye­sen így hangzik: CRÁK ELEKTROMOS BESZABÁ­LYOZÁSÁT IS VÁLLALJ UK I — Pert indított egy Des Moines-i bank egy fegyenc el­len, aki éppen negyvenéves börtönbüntetését tölti. A bank szerint az elítélt két évvel ez­előtt, amikor még szabadlábon volt, 28 ezer dolláros kölcsönt kért, de azt elfelejtette vissza­fizetni. A kölcsönkérés után ugyanaz a férfi ugyanazt a bankot ki is rabolta, és efért ítélték 40 évi börtönbüntetés­re. ANYAKÖNYVI HÍREK Tamásiban 1971. április hó­napban az alábbi anyaköny­vezések történtek: Házasságkötések: Orsós György—Balogh Anna, Fábi­án Lajos—Boros Mária, Hall János—Veldi Anna. Halálesetek: Zsiga Ferenc- né, Fáth Bálintné, Hajdics An- talné, Szárai Istvánné, Mészár ros Péter, Német György^ Gyenei István. — Tizenkétezer tulipán­hagymát ültettek ki Szek­szárd utcáinak, tereinek díszí. tésére a költségvetési üzem kertészetének dolgozói. # TOVÁBBRA is A MELEG IDŐ URALKODIK Várható időjárás szombat estig: Időnként kisebb felho- södés, eső nem valószínű, mérsékelt, néhány helyen élénk délkeleti szél. Az év­szakhoz képest meleg idő, to­vább tart. Várható x legmaga­sabb nappali hőmérséklet szombaton 18—23 fok között; Módosítások a szakközépiskolák rendtartásában Halálosan mérgező tojások a határban (255) A „Sárközi Egyetértés” MGTSZ építési részlege felvesz víz-, gáz-, közporttifűtés­szerelőkel és kőművesbrigádokat. Jelentkezés írásban, vagy személyesen. Ugyanitt fénymásolás utánvéttel is, előzetes bejelentés esetén megvárható. Decs, Dózsa György u. 28. Telefon: 24. Kossuth Lajos u. 7, Telefon: 11. <ter

Next

/
Oldalképek
Tartalom