Tolna Megyei Népújság, 1970. december (20. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-03 / 283. szám

Szidjuk, önfeledten. Indulataink tárgya mindig ugyanaz. Már-már örökzöld témának számít, hogy nem elég tiszta a város, hogy kár kidobni ennyi. meg ennyi pénzt, mert lám alig kerül ki valami az utcára, már másod-, harmadnap akad megrongáló- ja. Aztán: — szép, szép a parkosítás, de lám, itt is, meg ott is kitapossák a füvet, lá­buk kel a kiültetett virágok­nak, törik a pad, a gyerekek­nek szánt hinta és így to- vúbb . . . Tulajdonképpen igazunk van, amikor mérgelődni kez­dünk és hiányoljuk az egy város kulturáltságát jelző tisz­taságot, a város képét meg­szépítő tárgyak közmegbecsü­lését, de ... abban bizony nincs igazunk egészen, ha a köztisztaságért, a társadalmi tulajdon megóvásáért csak a Várost, azaz az illetékeseket emlegetjük. Néhány, nappal ezelőtt egy igen népes fórum előtt azt vallotta egy fiatalember: „Ha takarítok otthon — segítve a mamának — sokkal jobban vigyázok utána á rendre. Hogy miért? Mert az én mun­kám is benne van." A majd tizennyolc éves fia­talember vallomása sokszor jutott már eszembe azóta is és jut még ezután, valahány­szor csak arról hallok, hogy nem elég tiszta ez a város. Azt is megmondom, hogy mi­ért. Egyszerűen őzért, mert ha egy város köztisztasága nem megfelelő, az visszavezethető sok mindenre. Magyarázható azzal, hogy minden erőfeszí­tés ellenére alacsony a köz- tisztasági munkák gépesített­ségének a. foka. vagy... van­nak már ügyes, korszerű gé­peink, de nincs elegendő em­ber. De... oka lehet — és igen jelentős mértékben — egy város szennyezettségének az is, hogy lakói nem érzik eléggé sajátjuknak a lakóhe­lyüket. Oka lehet a köztiszta­ság ellen felhozható kifogá­soknak az is, hogy városunk lakóiban még mindig nem alakult ki a környezettel szembeni esztétikai igény. To­vábbá, hogy csak kevesekben munkál a tisztaság óhaja ak­tív módon. Számtalan esetben voltam fültanúja — sőt, mi tagadás! — cselekvő részese a város tisztaságát reklamáló párbe­szédeknek. Arra viszont nincs példám, hogy bárki rászólt volna például a városközpont­ban szeletelőre; vagy arra, aki a kihelyezett padok ülő­felületére rakott lábbal, a pad A BONYHÁDI KÖLTSÉGVETÉSI ÜZEM bonyhádi munkahelyre felvesz: kőműves szakmunkásokat, segéd­munkásokat, kubikosokat, rakodó­munkásokat, építési művezetőt, földmunkagép kezelőt, Jelentkezés: Bonyhád, Szabadság tér L támláján csücsül: netán arra. aki Kinizsi Pálnak érezvén magát, erejét azzal fitogtatja, hogy meghajlogatja az utcai szeméttároló állványvasát.., Egyszer már. el kellene kez­deni összhangban cseleked­nünk azokkal, akik hivatal­ból, hivatásból tesznek igen sokat a városért! Egyszer már a jog szerinti számonkérésen fordítanunk kellene valahogy így. — Én mit tettem azért a varosért, amelyben születtem, amelyben élek? Majd pedig folytathatnánk így: — Én mit tehetnék? Ä passzív, csak • kifogások­ban kimerülő lokálpatriotiz­mus nem ér egy fabatkát sem. Ezt fedezték föl azok a fia­talok, akik részt vettek azon a tanácskozáson, amelyen egy társuk azt fejtegette, hogy jobban meg tudja becsülni az ember azt, amiben benne van aj o keze munkája is. Kedves felnőtt társaim! íme. tanulhatunk a fiataloktól! Aki a háta mögött tettekkel szid valamit, részt vállalva a kö­zös gondból, annak másként cseng a szara. És minden megszólalása azt ígéri, hogy nem hagyja annyiban a dol­got. Sokak megítélése szerint erre van szükség! —óa— Anyakönyvi hírek Dombévá rótt 1970. november hónop- bon az olábbi anyakönyvi események kerültek bejegyzésre: Születések : Kovács Zoltán, Vár­szegi Henriette, Keresztes István, Ugi Zoltán, Fóbián ibolya, Bódog Ibo­lya, Dobos Andrea, Tóth Zsuzsanna, Készéi Zsolt, Susóczki Attila, Turáczi Endre, Biczó Sándor, Schmidt János, Bárány Tamás, László Jstvón, Lakatos Éva, Undi Beáta. Házasság : Könecsny Lajos— Keszthelyi Klára, Ács László—'Gállá Anna Magdolna, Horváth Lajos—Péter Erzsébet, Fábián János—Rápolti Csilla Éva, Raffai Nándor—Tausz Veronika, Mihólkovics János—Lázár Erzsébet, Stern Gyula—Hetényi Mária, Marton Jenő—Őri Rózsa. Haláleset: Fiiszár Gáborné, sz. Fiiszár Julianna, Hajts Zoltán Gusz­táv, Molnár Istvánná, sz. Fenyő An­na, Szabó Antal, dr. Borsody László Kamill, Kelemen Károly, Ruppert Ist­vánná, sz. Schwindt Anna, Dobos Mi- hályné, sz. Kemény Erzsébet, Dubo- vánszki Dezsőné, sz. Cser Margit, Ke­lemen Szaniszló, Óbert Istvánná, sz. Ragács Katalin, Eigenbrót Péter, Rí- csovics Ferenc, Más Erzsébet. Apróhirdetések Szekszárdi híradástechnikai és háztartási gépjavító egységünk vezetői állásának betöltésére pá­lyázatot hirdetünk. Technikusi végzettséggel rendelkezők jelent­kezését várjuk eddigi működésük részletes ismertetésével. „Szol­gáltatás 71” jeligére a kiadóba. __________________________________(57) S árköz—Völgységi Vízitársulat Szekszárd, Bogyiszlói úti telepé­re éjjeliőröket és portásokat fel­vesz azonnali belépéssel._______(47) B alatonföldváron egy nagyobb és két kisebb nyaraló eladó. Panziónak, kifőzdének is alkal­mas. „Megegyezés 7165” jeligére a siófoki hirdetőbe._______________(IQ) Zaporozsec-kiutalás eladó. Bo­gyiszló, Duna u. 13.____________(42) Elcserélném központi fűtéses garzon lakásomat kétszobás la­kásért Szekszárd, Széchenyi u. 43. I. em, 5.__________________ (60) M egismerkednék házasság céljá­ból 27—40-ig intelligens nővel. Vá­laszt „Álom 241576” jeligére a szekszárdi hirdetőbe. (62) A Sárköz-Völgységi V izitársulat felvételre keres gyors- és t^PtfSnSi, jogtanácsos mellé, decembertől kezdődően, »zeifez&äE mpakaheilyel. JeíenSfcezBf ge&tfie Bonyhád, Somogyi it, I, Tel.: 18L osztáíjfc IP Dolgozókat felvesz a „Fémmunkás" Vállalat, An­gyalföldi Gyár, Budapest, XIII . Frangepán u. 7—11 felvesz: iaikatosokat, (épület-, gép-, szerszám- és általános), aszta­losokat, betanított munkáso­kat, női és férfi segédmunká­sokat, darukezelőket, fűtőket alacsonynyomású kazánokhoz, portásokat, éjjeliőröket, nyug­díjasokat, minden fizikai mun­kakörbe. (3) PÁLYÁZATI FELHÍHÁS! A Mechanikai Mérőműszerek Gyára pályázatot hirdet a vállalathoz tartozó szekszárdi műszergyárnál gyári főköny­velői állás betöltésére. Pályázati feltételek: közgaz­dasági egyetemi végzettség, legalább 10 éves szakmai gya­korlat, legalább 5 éves vezetői gyakorlat. A pályázatokat ön­életrajzzal és az eddigi mű­ködés részletes leírásával az alábbi címre kell benyújta­ni-: Mechanikai Mérőműszerek Gyára, Budapest, III., Szép­völgyi út 41.. személyzeti fő­osztály. (29) FELVESZÜNK AZONNALI BELÉPÉSSEL HÁROM FÖ ÉJJELIŐRT. NAPPALI TELEPI ÖRÖKÉT EGÉSZ MŰSZÁKRA, FÉL MŰSZAKKÁ, EGY FÖTELEFONKÖZPON1- KEZELÖT. LEHET FIATALKORÉ IS. Cím: Tolna megyei Ta­lajerő-gazdálkodási Vál­lalat Szekszárd, K eselyű- si út 2. (22) AUTÓSZERELŐ, LAKATOS, HEGESZTŐ SZAKMUNKASOKAT. FÉRFI SEGÉDMUNKÁSOKAT FELVESZ a Tolnai Gép­es Műszeripari Szövetkezet. Jelentkezés: a személyzeti előadónál. (25) A decsi „Sárközi Egyetértés" Mg. Termelőszövetkezet felvételt hirdet MEZŐGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, ÁLTALÁNOS LAKATOS, VASESZTERGÁLYOS szakmunkások részére. Fizetés szakmai gyakorlattól függően. Jelentkezni lehet a termelőszövetkezet gép­műhelyvezetőjénél, mindennap 7—16 óráig. (27) Népújság 9 december 3. 4 VOLÁN 11. sz. Vállalat a darab­áru-szállítások kibővítése kapcsán felmerülő alábbi munkakörökre a megjelölt telephellyel felvételt hirdet: Bátaszék: 2 szállítómunkás! Oonyhád: 1 forg. szolgálattevőt t raktárost 1 szállítómunkást Dombóvár: 1 körzeti irodavezetőt 1 forgalemvezetőt !9 szállítómunkás! Simontornya: Szakály — 1 raktárost 2 szállítómunkást Hőayész 1 szállítómunkást Tamási: 2 szállítómunkást Szekszárd: több forgalmi szolgálat ellátót, raktárost és száliíténiiiükást A forgalmi szolgálat ellátására férfi és no egyaránt je­lentkezhet. Felvételhez érettségi bizonyítvány szükséges. ■Gyakorlattal rendelkezők előnyben részesülnek. Jelentkezni lehet a vállalati munkaerő-gazdálkodási cső. porinál. Szekszárd. Tarcsay Vilmos .út 21. (•íf>) A Baranya raegvei Állami Kpítoipari Vállalat hőszlgefeSo átképzés tarafolyamdf indít A tanfolyamra jelentkezhetnek 8 általános iskolai vég­zettséggel rendelkező, 18 éven felülj férfi dolgozók, akik ked­vet éreznek a szakma elsajátításához, A tanfolyam időtartama: 3 hónap. A tanfolyam résztvevői heti 1 napos elméleti oktatás mellett heti 4 napos gyakorlati oktatásban részesülnek, hő­szigetelő brigádokba beosztva. Sikeres vizsga letétele után szakmunkás-besorolást kapnak és elszámolásuk teljesítménybérben történik. Foglalkoztatásuk egész éven át biztosított, a pécsi és Pécs környéki munkahelyeinken. Jelentkezés-: személyesen, vagy írásban, a vállalat köz­pontjában, Pethes Lajos részlegvezetőnel. a szerelőipari lö- építésvezetőségen. Pécs. Rákóczi út 56. sz. alatt. (24) MÉG KÉRDEZI Szidjuk a Várost

Next

/
Oldalképek
Tartalom