Tolna Megyei Népújság, 1970. december (20. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-01 / 281. szám

TOLNÁIMÉ GYEI VftÁG ÉÉÖLÉTÁ Fi JAJ EGYESÜLJETEK •mk A.G É A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS Ä MEGYEI TAHACS LAPJA | XX, évfolyam, 281. szám ARA: 96 FILLER Kedd, 1910. december L Szocializmus magasabb szinten A magyar kommunisták kongresszusa újabb bizonyítéka volt a szocialista országok egységének Brezsnyev beszéde Jerevánban Jereván (MTI) Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkára vasárnap Je­revánban beszédet mondott a Szovjet-Crményorszag és az Örmény KP 50 éves jubileuma alkalmából rendezett ünnepi ülésen. A Szovjetunió nem egysze­rűen államalakulat, hanem valamennyi szovjet nép ön­kéntes, megbonthatatlan szo­cialista szövetsége. Ez a szovjet népek állami öntuda­tának fő és meghatározó vo­nása — mondotta Brezsnyev, A szovjethatalom evei alatt gyökeres gazdasági, kulturá­lis és társadalmi átalakulások történtek a köztársaságban. Ez az SZKP és harci osztaga, az Örmény Kommunista Párt nagyszabású alkotó és szer­vezői tevékenységének ered­ménye. — Közeledünk — folytatta Brezsnyev — az SZKP XXIV. kongresszusához. A kommu­nisták sokmilliós hadserege összegezi munkájának ered­ményeit, elemzi az összegyűlt tapasztalatokat, levonja a megfelelő következtetéseket a jövő szempontjából. Ország­szerte szélesedik a nevezetes esemény tiszteletére indított szocialista verseny. Az emberek lelkesen, energikusan és önfeláldo- zóan dolgoznak, s mun­kájuk nagyszerű eredmé­nyeket hoz. Az SZKP Központi Bizott­ságának főtitkára kitért né­hány nemzetközi kérdésre is, jellemezte a szovjet külpoli­tika lényegét: „Külpolitikánk lényege a szocializmus érdekeinek védelme, a népek felsza­badító harcának támoga­tása, az államok közötti békés együttélés elvének következetes védelmezése, a béke és a népek közötti barátság szilárdítása.” Vietnammal kapcsolatban megjegyezté, a Szovjetunió és más szocialista ország támo­gatása mellett a harcoló vi­etnami nép meghiúsította az amerikai hadigépezet terveit és számításait. „Az amerikai diplomáciának most minden­képpen ügyeskednie kell, hogy valahogyan elterelje a közvé­lemény figyelmét attól, mi­lyen zsákutcába jutott. Az Egyesült Államok majdnem egy évtizedes délkelet-ázsiai agressziós hadviselésének ered­ményeként.” Leonyid Brezsnyev megál­lapította, hogy a nemzetközi feszültség másik tűzfészkének térségében, a Közel-Keleten is egyre határozottabb az agressZorral szembeni vissza- csapás, egyre nyilvánvalóbb az agresszor nemzetközi el­szigetelődése. Erősödik a barátság és az együttműködés a közel- keleti nemzeti felszabadító mozgalom erői. valamint a Szovjetunió és más szo­cialista államok kozott. Megjegyezte Hogy az euró­pai kontinensen „észrevehető változások történtek és jo­gosan mondhatjuk, hogy e változások javulásra mutat­nak." (Folytatás a 2. oldalon.) Internacionalista szellemű, nagyjelentőségű, sokoldalú, tárgyilagos, józanul mérték­tartó, őszinte, mélyenszántó, szocialista humánummal telí­tődött — ilyen és ehhez ha­sonló jelzőkkel illette a vi­lágsajtó közéletünk nagy ese­ményét. az MSZMP X. kong­resszusát és az ország helyze­téről, a jövő feladatairól ott elhangzott vitát. A jelzők kü- lön-küíön is igaz képet fes­tenek az egyhetes tanácsko­zásról. csokorba szedve azon­ban még pontosabban adják vissza nemcsak azt, ami el­hangzott a szónoki emelvé­nyen, hanem azt a légkört, hangulatot is. amely körülvet­te, uralta a kongresszusi ter­met. Erről a légkörről és hangu­latról szinte személyes részt­vevőként szerezhetett benyo­másokat. tapasztalatokat az ország közvéleménye, a sajtó, a rádió, a televízió jóvoltából — ahogy Kádár János talá­lóan fogalmazta vitazáró be­szédében: a kongresszusi tár­gyalóterem kibővült. Csak ösz- sze kell hasonlítani a korábbi kongresszusokról és a mosta­niról sugárzott rádió- és tévé- közvetítések adásidejét, a la­pok híradásait, s előttünk a sokatmondó kép: minden ed­diginél teljesebb információt kaptak a kongresszus esemé­nyeiről az érdeklődők. A leg­szélesebb nyilvánosság előtt, a nép füle hallatára, szeme- láttárá tárgyalt a párt nem­csak az ország dolgairól, ha­nem saját legbensőbb ügyei­ről is. Aki figyelemmel kísérte a kongresszus több hónapos elő­készítő munkáját, az irány* elvek sokoldalú vitáját, az alapszervezeti vezetőségvá­lasztó taggyűléseket, majd a városi, járási, megyei pártér­tekezletek pezsgő eszmecseré­it, az láthatja: ez a kendő­zetlen nyíltság, ez a nép előtti teljes kitárulkozás logikusan következik pártunk egész lé­nyéből, az MSZMP vezetésé­nek — immár másfél évtizede bevált — munkastílusából. Ez a kongresszus is igazolta: a párt a széles közvéleményre akar építeni, „A nép okos gyülekezetével” megtárgyalva, közös gondolkodás eredmé­nyeként akarja kialakítani politikáját, megszabni az or­szágépítő munka tennivalóit. Ezért kért még a kongresszus előtt részletes véleményt va­lamennyi jelentősebb társa­dalmi szervezettől és mozga­lomtól az irányelvekről, a mai helyzet értékeléséről és a ki­tűzött célokról. A Központi Bizottság kongresszusi beszá­molójának megállapításaiban tehát a közvélemény állásfog­lalása ötvöződött a párt ve­zető testületének véleményé­vel. A kongresszusi előkészü­letek után a beszámoló is, a négynapos vita is meggyőző­en bizonyította, hogy a párt nem öncélnak tekinti vezető szerepét, hanem a munkás- osztálytól kapott, a munkás- osztályt, s egyben az egész dolgozó népet szolgáló meg­bízatásnak. A párt a töme­gekkel összeforrva, a néppel együtt dolgozik a népért Kitapinthatóan érzékelhető volt a kongresszusi teremben, hogy a külföldi testvérpártok (Folytatás a 2. oldalon.) A Varsói Szerződés országai vezetőinek találkozója A Varsói Szerződés tagországai testvérpártjainak és kormá­nyainak vezetői közös megállapodás alapján december elején Berlinben találkozót tartanak, (MTI) Kongresszusi műszak a tolnai textilben M Kommunista vasárnappal fejezték be a kongresszusi hetet Tolnán. A többletfelajánlás is a dolgozók kezdeményezésére történt. Sorrendben ez az ötödik ünnepi műszak ebben az évben. Ezen a héten évekre visszamenőleg a legjobb eredmény született. A hónap első három hetében 103° 0, a héten pedig 107" „ volt a teljesítmény. A vasárnapi műszakban részt vevők közül a legjobb teljesíí ményt elérő munkásokat egy-egy értékes frottír törülközővel jutalmazzák. Foto: GottvaM

Next

/
Oldalképek
Tartalom