Tolna Megyei Népújság, 1969. július (19. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-17 / 163. szám

% G YcsXnttrr rt* NÉPÚJSÁG | Ä MAOTflB SZOCIALISTA- MtfMKASf AHT TOUMA MEGYEI BIZOTTRÁGA fcg A MECTP TKMACS LAPjA J A 99Ra“ újabb rádióüssenete A UPl jelentése szerint a Florida állambeli Saint Petersburg városkában egy rádióamatőr kapcsolatba lépett a tengeren hánykolódó ,JIA” navigátorával, Norman Bakerrel. Heyedahl papiruszhajóját — mint az újabb rá­dióüzenetből ismeretessé vált — még mindig 3—4 méteres hullámok ostromolják, de a metsző szél el­lenére a személyzet bízik abban, hagy egy-két napon belül ki tudják javítani a szárnyvitorlát, amely el­tört ugyan, de nem vált le. A vihartépte vitorla pót­lására is megvan a remény. A kis hajó jelenleg körülbelül 480 kilométernyi­re van Barbados szigetétől, az amerikai földrész leg­közelebb fekvő szigetétől' A „RA” kedden rádiózott Barbadosra és kérte, készítsenek fel mentőhajókat, hogy szükség ‘setén a tengeren hánykolódó világ­utazók megsegítésére indíthassák őket. Bárhogy végződjék is a merész vállalkozás, He­yerdahl máris bizonyítottnak látja feltevését, vagyis azt, hogy az egyiptomiak papiruszhajókon igenis el­juthattak az amerikai földrészre. A „RA” ugyanis jóval nagyobb utat tett már meg eddig, mint a leg­kisebb távolság Afrika és Amerika között. Hol pusztított jégverés, melyik vidéken volt belvízkár? Az elmúlt másfél hónap rendkívüli időjárása több he­lyen hol jégveréssel, hol pe­dig belvizekkel sújtotta a me­zőgazdaságot. Az elmúlt he­tek viharai, jégesői főiképpen nyolc megye területét érintet­ték. A legsúlyosabbak a ká­rok Baranyában, ahol a Bólyi és A Pécsi Állami Gazdaság nagyobb ' kiterjedésű növényi kultúráit verte el a jég. Pusz­títást jelentettek több terme­lőszövetkezetből is, elsősorban a pécsi és mohácsi járásból. Július közepéig n^fy nagyobb jégverés pusztított Borsod me­gyében. Az előzetesen fel­mért adatok szerint a kár el­éri a 15 millió forintot. A jég­felhők elsősorban Kenézlő, Tokajhegyalja és Abaujszán- tó vidéke felett vonultak át, sok helyen a termés 30—60 százaléka semmisült meg. Csongrád megyében különle­ges helyzet adódott amennyi­ben nemcsak a jég hanem a belvízkár is megtizedelte a nö­vényi kultúrákat. Makón pél­dául a hagymaültetvények sínylették meg az együttes „támadást”. Fejér megyében is tetézték a pusztítást a bel­vizek. Heves megyében 18 he­lyen verte el a jég a növényi kultúrákat júniusban. Pest megyében július 6-án pusztí­tott nagyobb jégverés. Sza­bolcsban az almáskerteket verte a jég. Szolnok megye területén pedig, különösen a jászberényi, a törökszentmik­lósi és a szolnoki járás egyes üzemeiben voltak kényteleT nek a szakemberek végignéz­ni; hogyan semmisül meg a termés egy része néhány perc alatt. Az adatokból kiderül az is, hogy Bács megye •— amely különben az egyik legjege­sebb, területe az országnak — eddig „megúszta” a nagyobb jégveréseket. ♦ világ SPORTJA Az ausztriai Obertrauban szer­dán folytatódtak az ifjúsági és ser­dülő asztalitenisz Európa-bajnok- ság küzdelmei. A férfi elődöntő­ben érdekelt volt Magyarország is. A fiatalok folytatták eddigi jó szereplésüket és nagyszerű játék­kal 5:l-re győzték le a Szovjet­unió’ csapatát. A másik elődöntő mérkőzésen Csehszlovákia 5:2-re nyert Svédország ellen, így a ma­gyar-csehszlovák döntővel fejező­dik be a küzdelem. A magyar női ifjúsági csapat is megállta a helyét és — bár nem került az elődöntőbe, az NSZK elleni 3:0-ás és a svédek ell:.ú 3:2-es győzelemmel megszerezte az 5. helyet. * Lev Jasin, a világhírű szovjet labdarúgókapus a TASZSZ tudó­sítójának kijelentette, hogy ezt az évet még mindenképpen végig­játssza. A Szovjetunió—Világváloga­tott mérkőzés lett volna a búcsú­játéka, de erre egyelőre nem )ce- rftt sor. * összeállították a szombat, va­sárnapi Magyarország—NSZK fér­fi válogatott atlétikai viadalra a magyar csapatot. Az együttesben mindössze egy újonc szerepel. Kandár. a Nagykanizsai Bányász 18 éves távolugrója. „Áutó-biliánT A 6. számú főközlekedési úton, a sötétvölgyi bejáró .kö­zelében, az út szélén javítot­ta Wartburgját Balogh Lajos pécsi lajtos. Feléje egy Nysa közeledett, emögött egy Csepel teherautó haladt, emezt a 11. számú AKÖV tehergépkocsi­jával Tózer György fadd- dombori lakos követte. Tózer Járműve fékezés közben neki­ütközött a Csepelnek, ez a Nysának, ez pedig a Wart­burgnak, — körülbelül úgy, amint a biliárdgolyók ütköz­nek. Szerencsés véletlen, hogy nem történt személyi sérülés. Az anyagi kór körülbelül két­ezer forint. A rendőrség mű­szaki szakértő bevonásával folytatja a vizsgálatot. Miniszteri rendelet egyes vámeljárások módosításáról A Magyar Közlöny 54. szá­ma ismerteti a pénzügymi­niszter és a külkereskedelmi miniszter együttes rendeletét a vámjog részletes szabályai­nak megállapításáról és a vámeljárás szabályozásáról szóló rendelet egyes rendel­kezéseinek kiegészítéséről, il­letve módosításáról. A rende­lettel kapcsolatban a vám- és pénzügyőrség országos pa­rancsnokságán az MTI mun­katársa a következő tájékoz­tatást kapta: Az új vámjogszabály ha­JÜLIUS 17 CSÜTÖRTÖK Névnap: Elek. A Nap kél 4.03 órakor, nyugszik 19.36 órakor. A Hold kél 6.36 órakor, nyugszik 21,15 órakor. FIGYELEM! Segédmunkásokat 1 2 hónapra felveszünk. diákok is jelentkezhet­nek. Jelentkezés: 19. sz. TÜZÉP telepvezetőjénél, Szekszórd. Keselyűs! út 0 (215) TOLNA MEGYEI NÉPÜJSAG A Magyar Szocialista Munkáspárt Tolna megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja / Fősíerkesztő: PETRITS FERENC Szerkesztőség: Szekszárd, Mártírok tere 15—17 Telefon: 1—29—01, 1—23—61 Kiadja: Tolna megyei Lapkiadó Vállalat, Szekszárd, Béla tér 1 Felelős kiadó: KATONA JÓZSEF Telefon: 1—20—11, 1—20—10 Készül a Szekszárdi Nyomdában, Széchenyi utca 46 Telefon: 1—29—21 , Felelős vezető: Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál és kézbesítőnél Előfizetési díj egy hónapra 20 Ft Index-szám: 25 069 — Kisdobosok, úttörők üdül­tetése. Ma kezdi meg egyhe­tes üdülését Magyaregregyen a szekszárdi, IV-es számú ál­talános iskola ötven kisdobos tanulója. A nevelőik felügyele­tével üdülő kisdobosokat az iskola úttörői fogják követni az önellátásra berendezkedett magyaregregyi üdülőtáborban: Szerdán Veszprémben megnyi­tották a balatoni nyári szabad- egyetemet. A sok nemzetiségű hallgatóság előtt dr. Pilinszky Ká­roly művelődésügyi miniszterhe­lyettes méltatta e nyári balatoni kulturális eseményt, amely az idén már a 12. kurzus hallgatóit fogadja. A megnyitó után Pap János, a Veszprém megyei Pártbizottság első titkára tartotta meg az első előadást hazánk gazdasági, politi­kai és kulturális életéről. A sza­badegyetemre nyolc országból ér­keztek vendégek. Mozgalmas hétvége lesz Gemencen. Szombaton és va­sárnap a Magyar Tudomá­nyos Akadémia természetjá­ró csoportjának, a pécsi Autóklubnak, a Vasutas Szak- szervezetnek, a terehecfyi Nő- tanácsnak és a dombori KISZ- tábornak összesen 300 tagja, résztvevője keresi fel a híres vadrezervátumot. Heidelbergben a Max Plánok­ról elne\«*zett atomfizikai kutató- intézet rendezésében 350 neves tu­dós részvételével nagyszabású atomfizikai kongresszus kezdődött. Az értekezleten több szocialista ország, valamint a Moszkva kör­nyéki dubnai atomfizikai kutató- intézet is képviselteti magát. — Megjelent a Pécsi Mű­szaki Szemle ez évi második száma. A folyóirat Cikket kö­zöl többek közt az iparjogvé- delémről és az abaligeti bar­lang villanyfényben, élő mo­háiról és harasztjairól. Sok száz különleges ajándéktárgy kerül forgalomba az idén Szege- den a szabadtéri játékok idején. Ezek sorában jelent meg szerdán a város üzleteiben a „szegedi fesztivál» nevű cigarettaújdon­ság. A különleges dohánykeve­rékkel töltött füstszűrös cigarettá­ból 15 milliót hoznak forgalomba. Dobozát a szegedi dóm képe és a város címere díszíti. Nem mindennapi fészkelőhelyei választott magának egy vadgerle- pár: Miskolc legforgalmasabb ré­szén, ■ a főutcán, az Állami Bizto­sító székházának emeleti ablakát díszítő virágosládában telepedett meg. A fészkén ülő gerlepár két fiókát nevel. Az ornitológusok ér­deklődéssel figyelik, hogy a ha­gyományosan erdőlakó vadgerle­pár fiókái felnevelése után is megmarad-e városlakónak, vagy visszaköltözik a nagyobb nyugal­mat adó erdőbe? ERŐSÖDIK A FELMELEGEDES Várható időjárás csütörtök estig; napos száraz idő. Nap­közben mérsékelt légáramlás. A felmelegedés tovább erősö­dik. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet megköze­líti a 30 fokot. A Balaton vízének hőrhér­séklete Siófoknál szerdán 11 órakor 20. fok voh. ,J tályba lépése óta eltelt másfél év számos gyakorlati tapasz­talata, valamint az új gazda­ságirányítási rendszer mind szélesebb körű kibontakozása szükségessé tette a vámjog- szabály kiegészítését, illetve egyes rendelkezéseinek módosí­tását. A rendeletből megje­lölt és szeptember 1-től élet­be lépő változások főleg a kül­kereskedelmi áruforgalom vámellenőrzésére vonatkoznak, de egy részük érinti az utas- és ajándékforgalmat is. A külkereskedelmi áruforga­lommal kapcsolatos új rendel­kezések a vámkezelésre vonat­kozó egyes eljárások módosí­tásával a nemzetközi kereske­delem vámellenőrzésének gyor­sabb és egyszerűbb lebonyolí­tását kívánják előnjozdítani és* főleg az ideiglenes jellegű árubehozatalnál jelentenek adminisztratív könnyítést. A rendelet az olyan jellegű kül­kereskedelmi kapcsolatok vámvonatkozásait szabályozza, amelyek az új gazdaságirányí­tási rendszerben alakultak ki. Fontos célja a külkereskedel­mi áruforgalomra vonatkozó vámrendelkezések hatékonysá­gának biztosítása és bizonyos esetekre gazdasági jellegű szankciókat is előír. Az utas- és ajándékforga­lommal kapcsolatos rendelke­zések szerint a használt sze­mélygépkocsik vámkezelésé­hez jelenleg megkívánt 70 szá­zalékos műszaki állapot 50 szá­zalékra mérséklődik az ilyen — 50 százalékos — műszaki állapotnak megfelelően hasz­nált személygépkocsik utas- forgalomban és ajándékforga­lomban is vámkezelhetők. mto. Girgl Till és a családi ügy „Intézzék el egymás közt.” „Van az asszonynak szája, nyissa ki.” „Kérem, ez családi ügy, ebbe nem avatkozunk .. Ilyen,* a ehhez hasonló véle­ményeket hallanj gyakran, ha arról esik szó, hogy a család­fő részeges, s ^botrányok so­rozatát ’ rendezi odahaza. Ve­szélyes. társadaloméi lenes ié- zetek. Könnyen kelthetik azt a tévhitet, hogy garázdálkod­ni csak nyilvános helyen ti­los, otthon szabad a vásár. A valóság más. Törvényünk az apával szemben is védi a gyer­meket, a férjjel szemben a feleséget, — ha a férfi erre okot ad. Pakson Girgl Tűiként is­merik azt a Till Ferencet, akit folytatólagosan elkövetett ga­rázdaság bűntette miatt egy­évi végrehajtható szabadság- vesztéssel sújtott a járásbíró­ság. Till, — amint az ítélet felsorolja —, múlt év decem­berében ittas állapotban fa­zékkal célozta meg feleségét. Idén februárban fejszével fe­nyegette az asszonyt, s az éles szerszámmal fiát dobta meg. Újabb részegségekor a lakásban borította ki a fürdő- teknőt, majd szőlőkaróval kergette feleségét. Ha a szom­széd — Khin József — ki nem csavarja kezéből a karót, ki tudja, mibe torkollik a ga­rázdaság. Till Ferencnek még májusban elkövetett bűneit is fejére olvasta a bíróság. Amit Till Ferenc keresett; megkapta. Az eseményeket vizsgálva csak egyetlen dolog nem világos: Miért nem csíp­ték nyakon már a dece’noeri, a februári huligánkodás után . Tillt, s így miként válhatott lehetővé, hogy hónapokon át kínzója lehessen családjának, megbotránkoztatója falujá­nak? 1%, KÉP SZÖVEG NÉLKÜL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom