Tolna Megyei Népújság, 1969. április (19. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-13 / 83. szám

Folyami üledék a Holdon ? Egyed professzor hipotézise a Hold fiatal koráról A Holdra leszálló űrhajósok feltétlenül találni fognak ott folyóvízi üledékeket. Erre a meglepő megállapításra dr. Egyed László Kossuth-díjas professzor, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia levelező tagja jutott, azzal, hogy földtágulási elméletét a Holdra alkalmaz­ta. Ha ugyanis tényleg a való­ságot írja le ez az elmélet — amely szerint a gravitáció fo­kozatos csökkenése folytán Földünk az idők során egyre tágult — akkor helytállónak kell lennie a Hold esetében is. Minden égitest nagyjából azonos anyagokat tartalmaz, köztük nagy mennyiségű gá­zokat. Ezek a gázok fokoza­tosan feltörnek a felszínre és létrehozzák a légkört és a víz­kört, amit a tömegvonzás — amíg ereje túlságosan le nem csökken — az égitest rabságá­ban tart. Akárcsak a Föld, a Jupiter, a Szaturnusz és az Uránusz esetében, nyilvánva­lóan így kellett lennie ennek a Holdnál is annak idején, amikor kiterjedése még ki­sebb, gravitációja pedig na­gyobb volt, mint most. Ez a jég- és vízkör természetesen rombolta, pusztította a fel­színt, s a lerohanó vizek bi­zonyára akkor is tömegesen szállították magukkal a hor­dalékot. Később azután a tömegvon­zás fokozatosan csökkent, en­nek megfelelően a lég- és víz­kör egyre nagyobb arányok­ban szökött meg, magára hagyva a sivár, élettelen Hol­dat. A leülepedett hordalék­nak azonban ott kellett ma­radnia, ahova a vizek lerak­ták, hiszen ekkor már nem volt szél, vagy vízár, ami el­söpörte volna az oda leszálló űrutasok útjából. Egyébként e szerint a felfo­gás szerint a nagy Hold-krá­tereket is éppen azok a mély­ből feltörő gázbuborékok hagy­ták volna maguk után, ame­lyek annak idején az idők be­láthatatlan messzeségében lég­körrel és vízkörrel látták el a „teenager-korátf’ élő Holdat. (MTI) A Tolna megyei MÉK nagydorogi tartósító üzemében éven­te 56 vagon árut, uborkát, paprikát, paradicsomot, vörös és fehér káposztát dolgoznak fel. Az új technológiában a múlttól eltérően, már meleg-eltevéscs (steril) módszert szeretnék bevezetni. Az ízlésesen töltött üvegek címkézés után kerülnek a kereskedelmi forgalomba. Fotó: Tóth Iván. Szekszárdiak Savanyú Jóska barlangjában öt napig tartó, élménytel­jes túráról tértek haza a Ba­konyitól — Pápai Mária túra­vezetővel az élen — a Szek­szárdi Spartacus SK termé­szetjárói. A fiatalok vonaton utaztak Székesfehérvárig, majd Zircig, azután kb. száz kilométeres gyalogtúrán vet* tek részt. Bejárták a Szuha- patak vadregényes völgyét, az Ördögárkot, megtekintették a zirci arborétumot és műemlé­keket, a fenyőfői ősfenyvest, a cseszneki várromot és a haj­dan híres betyár: Savanyú Jóska barlangját. Az idő is kedvezett kirándulásuknak, s a 700 méter magas Kőrishegy északi oldalában pedig ritka áprilisi jelenségben volt ré­szük: 30 centiméteres hóban taposva, rengeteg hóvirágot ta­láltak, miközben sütött a nap. Érdekes véletlen folytán, min­denütt sikerült jó szállást is kapniuk, a székesfehérvári tu­ristaszállóban, azonkívül Cseszneken, Porván és Ba- konybélen aludtak. A szak­osztály tagjai vasárnap ibo­lyaszedő kerékpáros-túrára in­dulnak. PROGRAM Múzeumok: A Balogh Ádám Múzeum Szekszárdon naponta 9— 13 és 14—18 óráig tart nyitva. A Babits Emlékház nyitva tartási ideje: hétfő kivételével mindennap 9—13 óráig. Könyvtárak: A megyei könyvtár hétfői nyitva tartási ideje: felnőtt kölcsönzés 13—19 óra, olvasóterem nyitva tartás: 9—19 óra. Tájékoz­tató szolgálat: ideológia és társa­dalmi tudományok 11—16 óra, szak- referens Pacsai László. Irodalom­tudomány: 11—16, szakreferens Miszlai Sarolta. Ifjúsági könyvtár mindennap 14—18 óráig. Dombóvári Járási Könyvtár: fel­nőttek 13—18, ifjúságiak kölcsön­zése 13—18 óráig. Paksi Járási Könyvtár: felnőtt kölcsönzés 13—19, ifjúságiak 13— 18 óráig. Tamási Járási Könyvtár: 8—10, 13—17 óráig tart nyitva. Szekszárd, Művelődési Központ: Vasárnap ifjúsági diákklub 16 órá­tól. Hétfőn nők akadémiája VI. előadás: A bőriparral kapcsolatos bőrbetegségek. Bonyhád: A járási művelődési házban vasárnap 15 órától táncos összejövetel. A kiállítások 10—18 óráig tekinthetők meg. Dombóvár: A járási művelődési házban 17 órától vasárnap ifjúsá­gi klub. Ezen a napon nyílik meg a Tolna megyei díszítőművészek kiállítása. Paks: Az ifjúsági házban vasár­nap öt órai tea 17 órától. Hét­főn magnósklub. Az ÁG. otthoná­ban vetélkedő. Bátaszék: Vasárnap 10-től mese- délelőtt, aszfaltrajzoló verseny. Gyönk: Vasárnap 15 órától if­júsági klub. Hétfőn nők klubja. Iregszemcse: Vasárnap klubfog­lalkozás. Fafaragó népművész ki­állítás. Fadd: Vasárnap gyermekfoglal­kozás. táncest 19 órától. Hétfőn a ,, művelődjünk — szórakozzunk’ klub keretében a Tolna megyei Népújság szerkesztőivel beszélget­nek a klub tagjai. Szakály: A moziban vasárnap a Fényes szelek című filmet vetítik. Bölcske: Vasárnap a bábszakkör első adása, utána gyermekfilm­vetítés. Kölesd: Vasárnap ifjúsági klub. Dalmand: A gazdaság MEDOSZ Körzeti Művelődési Házában va­sárnap délután és este filmelőadás Az ellopott léghajó címmel. Ezt a filmet hétfőn este Tüskepusztán vetítik. Simontornya: hétfőn a filmklub 3. előadása a Kegyetlen tenger címmel. Ujberek: Az ifjúsági klubban vasárnap kötetlen foglalkozás, hét­főn ismeretterjesztő előadás a sertések fajairól és nevelésükről. Kajmád: Az ifjúsági klubban va­sárnap játék- és tancműsor. Orvosi ügyeletek: Szekszárdon a Hunyadi utca 2. szám alatti gyer­mekköTTPti orvosi rendelőben, ál­landó orvosi ügyelet naponta este 7-től reggel 7-ig, vasárnap és ün­nepnap: szombaton 14 órától hétfő reggel 7 óráig. Az ügyelet kiterjed Szekszárd város. Harc, Sióagárd és Szálka községekre is. Telefon: 12—972. Paks: Az orvosi ügyeletet dr. Király István tartja. Lakása: Paks, Hegyhát u. 2. Telefon: 264. Nagydorog: dr. Somos Jenő Nagydorog, Kossuth u. 42. alatt fogadja betegeit. Telefon: 6. A Györköny, Bikács és Pusztahen- cse területére is kiterjedő ügye­let szombat déltől hétfőn regge­lig tart. Dunaföldvár: dr. András Ferenc rendel. Lakása: Dunaföldvár, Fe­ketehegy. Telefon: 206. Bonyhád: Április 12-én déli 12 órától, április 14-én reggel 8 órá­ig dr. Torondy József Bonyhád, Perczel M. u. 9. Telefon: 250. Dombóvár; dr. Ács Miklós (Dom­bóvár, Szülőotthon. Telefon: 12—94 • szombaton 17—18-ig, vasárnap pe­dig 10—12-ig a központi orvosi rendelőben, utána a szülőotthon­ban található. Nagymányok, Váralja, Máza, Győré községekben, a bányavi­dék ügyeletes orvosa: április 12-én déli 12 órától, április 14-én reg­gel 8 óráig dr. Notaisz Sándor Nagymányok. Zomba, Kéty, Hogy ész: Április 12-én déli 12 órától, április 14-én reggel 7 óráig dr. Gyulai László, Hőgyész. Telefon: 30. Ügyeletes állatorvos Szekszár­don : dr. Fisi István (Sióagárd, Kossuth u. 13.). Az ügyelet kiter­jed öcsény, Sióagárd, és Szálka községekre is. Ügyeletét tárt még az állatkórház szakállatorvosa is. A rádió és a televízió műsora VASÁRNAP KOSSUTH RADIO S.lffl: Édes anyanyelvűnk. 8.15: Liszt zongoraátiratok. 8.39: Bá- gya András szerzeményedből 9.OS: Varázscipellő. 80.05: A Magyar Rádió ás Televízió Gyermekkóru­sának új felvételedből. 10 20: Könyvszemle. 10.30: Vasárnapi kakién, 12.10: Jo ebédhez szól a nóta,.. 13.00: Jegyzet. Í3.10: Sztambul rózsája. Részletek Fali operettjéből. 13.54: Pillantás a nagyvilágba 14.11: Händel-hang- venseny. Közben; 15.03: Ma 50 éve történt. 15.54: Visszhang. 16 24: Az Állami Népi Együttes műsorá­ból. 17.05: Simándy József opera- f elvételeiből 17.40: Szólista pará­dé. 18.07: Illyés Gyulánál. 18.22: Walter GieseMng zongorázik. te.OJ: Nóta- és népdal est. 19.59: A domb. Ray Rigby regénye rádióra. 21.10: Cin Is lehet karmester. 21 43: A Költészet Hete. 22.15: A tékozló fiú. Britten egyfelvonásos operá­ja 23.35: Könnyűzene. PETŐFI RADIO 8.88: Miska bácsi lemezBsaádája. 8.38: Operakalauz. Verdi: Luisa Miller. 8.38: Haldoklás habbaj. Ze­nés komédia. 11.05: A Liszt Fe­renc kamarazenekar hangverse­nye. Közben; Kb. 11.55: Gelléri Andor Endre két novellája. Kb. 13.30: Csárdások. 14.00; Táskará­dió. 15.35: Mit hallunk? 16.05: Moaart-müvek. 16.56: Nagy siker volt. 17.30: A Nap és a Hold. 17.40: Két Beethoven-nyitány. 18.05:, Madrid hercege. Részletek Lopez operettjéből. 18.38: Milyen a jó közönség? 18.58; Bemutatjuk új operai em ezednket. 20.10: Ritmus­turmix. 20.53: Földrajzi fejtörő. 21.08: A Suisse Romande zenekar hangversenye Genfből. 22.14: Ver­bunkosok, népdalok. 23.10: Köny- nyűzene. 23.32: Sziblnyáni Janit Arany János verse. 23.37: Elisabeth Schwarzkopf Mozart-dalokat éne­kek MAGYAR TV matika 9.50: Angol nyelvtanfo lyam haladóknak 10.05: Hétmér földes kamera... 10.20: Piro: nyakkendő. 10.35: Figyeljetek! In dúl az adás! 11.05: Csillagok, csll lagok, szépén ragyogjatok! I rés 15.40: Turpí úrfi. 2. A mama Iá togatása (Ism.) 16.05: Reklám mÍ5í?r 16-10: Telesport U. Dózsi —FTC bajnoki vízilabda-mérkőzé S,°fíyetÍÍése. a Sportuszodába 17.40: Tudósítás a szocialista bri gádvezetők III. országos tanács kozásáról. 18.35: Nótaszó. 19.05 A világ térképe előtt 19.15: Vi docq. Francia rövldjátékfilm sorozat H. rész. 20.00: Tv-hiradó A kis Bobby Angol film 21.45: Tom Jones show. 22.10' Tv híradó. — 2. kiadás. JUGOSZLÁV TV 8.00: Magyar nyelvű adás a falu: számára. 9.30: Népi muzsika. 10.00:- Földmüvelőknek. 10.50: Húsz hí­res. 11.55: Daktari, 13.00: Kosár­labda: Crvena Zvezda—Rabotnicki. 14.15: Ökölvívás: Crvena Zvezda— Slavonlja. 15.45: Kosárlabda: Lo­komotív—Partizán. 18.00: Doku­mentumfilm. 18.15: „Hasangaagi- niea” játékfilm. 20.35: A. Popovió: „A dolgozó nép születése”. 21.20: Videofon. 21.35: Sportszemle. HÉTFŐ KOSSUTH RADIO 8.15: Mit üzen a Rádió? 8.50: Kedvelt melódiák. 9.25: A hét előadóművésze: Igor Markevitch. 10.05: Népdalexpedlció. 10.25: Szim­fonikus táncok. 11.00: Iskolarádió. 11.35: Dietrich Fischer-Dieskau énekek 12.20: Ki nyer ma? 12.30: Tánczenei koktél. 13v15: Népi zene. 13.43: Válaszolunk hallgatóinknak! 13.58: Édes anyanyelvűnk. 14.03: Igor Markevitch vezényel. 14.40: Szent Péter esernyője. VI. rész. 15.10: A Gyermekrádió műsora. 15.45: Népdalok. 16.00: A világ- gazdaság hírei. 16.05: Nyisztor György — portré. 16.30: Párizsi Vidámságok. 17.20: Lemezmúzeum. 17.30: Van új a Nap alatt! 17.55: A Húszas stúdió klubestje. 19.35: Népzenei Magazin. 20.15: Galamb a kalitkában. Rádiójáték I. rész. 21.19: Kroó György műsora. 22.15: A nemzetközi kommunista moz­galom időszerű kérdései. PETŐFI RADIO 8.05: Tánczene. 8.25: Kamaraze­ne. 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Zenekari muzsika. 13.20: Régi magyar operákból. 14.00: Kettőtől — hatig mindenféle. .. 18.10: A párizsi Opera történeté­ből. 19.11: A Swingle-együttes mű­sora. 19.26: Élni tudni kell! 20.25: Két zongoraszonáta. 21.22: Tánc- zene. 22.00: Szimfonikus zene. OSZTRÁK TV 18.00: Telefest (3.). 18.20: Jó éj­szakát, gyerekek! 18.50: A Feuer- stein-család (30.). 19.30: Tv-hír­adó. 20.15: A komisszár. Színjá­ték. 21.15: Postafiók 7000. 21.25: Hétfői telesport. 22.25: Tv-híradó. 22.35: Kifejezetten önnek: Show- ablak. JUGOSZLÁV TV 16.45: Tv-szemle magyar nyel­ven. 17.00: Az írástudatlanság fel­számolása. 17.35: Tv-kerteeske. 18.00: Kis világ. 18.20: A tudomány és mi. 18.50: Vonók a ritmusban. 19.20: Tv-posta. 20.35: „Ballada a hét akasztott emberről” — Cseh­szlovák film. 21.35: Operaszínpad. 22.05: Kulturális örökség. FIGYELEM! Szezon végi kiárusítás! Európai gyökeres szolovesszok különféle fajták bármilyen mennyiségben kaphatók 1—Ft/db egységáron Szekszárd, Kadarka u. 349. sz. présházban. 100,— Ft-on felül utánvéttel is szállí­tunk. Állami Gazdaság Szekszárd (116) MOZI Bonyhád: Gólzápor. (Szovjet film.) Dombóvár: Pokolrév. (Magyar film.) Dunaföldvár: Ungem báró vég­ső tévedése. (Szovjet—mongol fümj Paks: Vidám szellemjárás (Len­gyel film.) Szekszárd: A Pál utcai fiúk. (Magyar film.) Tamási: Branealeone ármádiája. (Olasz—francia—spanyol film.) du. A titokzatos szakács. (Szovjet film.) Tolna: Hogyan kell egymilliót lopni? (Amerikai film.) Beton és Vasbetonipari Művek dombóvári üzem­egysége betonelem-gyár- táshoz férfi és női segédmunkásokat alkalmaz Kereseti lehetőség 1600— 2400 Ft között. Jelentkezés: Dombóvár (volt Cementipari V.) (124) A Fővárosi Öra- és Ékszer­ipari Vállalat Szekszárdi Díszmű gyáregysége azon­nali belépéssel felvesz: GÉPÍRÖNÖT, Szerszámkészítő szakmun­kásokat, valamint gépbe- állítókat. Jelentkezés a gyáregység munkaügyi csoportjánál. (174) Tolna megyei Állatfor­galmi és Húsipari Válla­lat azonnali belépésre felvesz 3 fő tehergépkocsi­vezetőt legalább 3 éves gyakor­lattal, Diesel-szerelésben jártas autószerelőt. Jelentkezni lehet a válla- lalat központjában Szek­szárd, Béla tér 1. sz. a személyzeti előadónál, vagy a vállalat Bogyiszlói úti telepén a gépkocsi- előadónál. (175) Népújság 13 I960, április 13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom