Tolna Megyei Népújság, 1969. március (19. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-01 / 50. szám

Ötven évvel ezelőtt... Pályázati felhívás! Az MSZMP Tolna megyei Bizottsága pályázatot hirdet a Marxizmus^-Leninizmus Esti Egyetem 1969/70-es tanévére. Az oktatás két tagozaton folyik: A hároméves tagozaton az első évben filozófiát, a máso­dikban politikai gazdaságtant, a harmadik évben a nemzet­közi és a magyar munkásmozgalom történetét tanulják a hallgatók. A kétéves szakosított tagozaton a marxizmus—leninizmus egy-egy szakágát tanulmányozzák a hallgatók- és tanulmá­nyaik végén államvizsgát tehetnek a tanulmányozott tárgy­ból. A sikeresen letett államvizsga feljogosít a többi tárgy­ból is megfelelő felkészülés után államvizsga letételére. A) A hároméves tagozatra felvételt nyerhetnek azok, akik; 1. Érettségivel, ennek megfelelő általános műveltséggel (tan­folyamok, akadémiák stb.) vagy ennél magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek. 2. öthónapos pártiskolát, marxista-leninista középiskolát végeztek, vagy ennek megfelelő politikai képzettséggel ren­delkeznek. 3. Más iskolának nem hallgatói és a tanulmányok folytatását engedélyező munkaadói és orvosi igazolással rendelkeznek. 4. Sikeres felvételi vizsgát tesznek (követelmény a marxista- leninista esti középfokú iskola anyagának ismerete.). B) A szakosított tagozaton a következő szakok indulnak: 1. Filozófia. 2. Politikai gazdaságtan. 3. Tudományos szocializmus. ’ A kétéves szakosított tagozat hallgatói lehetnek azok, akik; 1. Elvégezték az esti egyetem hároméves tagozatát, vagy a központi egyéves pártiskolát, és azok, akik ezeknek megfe­lelő előképzettséggel rendelkeznek. (Egyetemen öt évnél nem régebben államvizsgáztak marxizmusból.) 2. Más iskolának nem hallgatói, és a tanulmányok folytatását engedélyező munkaadói és orvosi igazolással rendelkeznek. 3. Sikeres felvételi vizsgát tesznek (követelmény: az esti egyetem hároméves tagozat anyagának jó ismerete). Az esti egyetem és szakosító törvényes elismerését, vala­mint a hallgatók tanulmányi kedvezményeit (tanulmányi szabadság, végzettség elismerése stb.) a Minisztertanács és a munkaügyi miniszter rendeletéi, valamint a különböző kormányszervek állásfoglalásai biztosítják. A tanulmányi idő évente 10 hónap. A hallgatók hetente egyszer háromórás kötelező foglalkozáson vesznek részt. Negyedévenként beszámolót, félévenként vizsgát tesznek a tanult anyagból. A hallgatók tandíjat fizetnek, melyet az oktatási év során két részletben kell törleszteniük. ' A pályázathoz szükséges kérdőív beszerezhető a járási* városi pártbizottságok esti egyetemi tagozatvezetőinél. A ki­töltött és megfelelő javaslatokkal ellátott kérdőívet, önélet­rajzot, orvosi bizonyítványt és két 6x4-es fényképet április 25-ig kell eljuttatni a munkahely szerint illetékes pártbizott­ság esti egyetemi tagozatvezetőjéhez. A később érkezett je­lentkezéseket figyelembe venni nem tudjuk. A hároméves tagozatnak minden járási székhelyen kihelye­zett osztályai vannak, a kétéves szakosított tagozat csak Szekszárdon indít osztályokat, de erre a vidékiek is jelent­kezhetnek. A pályázók kérdőívükkel együtt megkapják a fel­vételi vizsgához szükséges útmutatásokat is. A felvételi vizsgákra mindkét tagozaton május első felében kerül sor. A felvételről való döntésről a jelentkezőket legkésőbb június végéig értesíteni fogjuk. Az esti egyetemre való felvételt pár- tonkívüliek is kérhetik. MSZMP Tolna megyei Bizottsága TOLNA, 1919 * Újra megjelenik az Irodalomtörténet című folyóirat Az Akadémiai Kiadó gondozásá­ban hét évi szünet után újra indul a magyar irodalomtudomány nagy múltú folyóirata, az IRO­DALOMTÖRTÉNET, a Magyar Iro­dalomtörténeti Társaság lapja. E címen először 1912-ben jelent meg hazánkban lap, fiatal iroda- lomtörtéifész nemzedék indításá­ban, azzal a törekvéssel, hogy egy új, korszerűbb irodalomtörténeti koncepció bázisává tegye. E szándék alapját: a korszerűséget és a fia­tal tudósnemzedék fokozott szó­hoz juttatását, bevonását a folyó­irat munkatársi gárdájába, szeret­nék eleven hagyományként tovább örökíteni. Gyakorlati tennivalóik jó részében vállalják azt a prog­ramot, amelyet a felszabadulás után újjászerveződött IRODALOM­TÖRTÉNET elé Lukács György sza­bott. így elsősorban azt, hogy a ma­gyar irodalomtörténet-írásnak a nemzetközi tudományosság áram­körébe kell kapcsolódnia marxista szemlélete és módszerei által és azok érvényesítése révén. Célkitűzése elsősorban, de nem kizárólagosan a XX. századi ma­gyar irodalom, s így természete­sen a felszabadulás utáni leg* újabb korszak történetének, je lenségein^k, problémáinak vizsgá­lata. A iap szerkesztői különös gondot kívánnak fordítani a ma­gyar irodalom tanárai, irodalmi előadók és könyvtárosok tájékoz­tatására, f oglalkoztatás.ára: segí­teni kívánják elvi és gyakorlati munkájukat a lapban. A most megjelent 1. számban figyelmet érdemel Király István tanulmánya (Ady Endre útja a munkásosztályhoz) és Keresztury Dezső A hatvanéves Nyugat-ról írt emlékezése. Kenyeres Zoltán­nak, a Magyar Irodalom Tör­ténete periodizációs (korszak-be­osztás) elveiről közölt tanulmá­nya máris nagy érdeklődést vál­tott ki, s a 2. számban közük a tanulmányhoz kapcsolódó — iro­dalomtörténészek, művészettör­ténészek, történészek, gyakorló tanárok által készített — reflexió­kat, valamint Lukács György nyi­latkozatát e problémáról. A do­kumentum rovatban — többek kö­zött — ismeretlen, hangszalagon őrzött Babifs- és Szabó Lőrinc- szövegek olvashatók. A szemle rovatból kiemelkedik: Keszi Imre ismertetőként indult, de — fájda­lom — nekrológként megjelent szép emlékezése — Tóth Aladár tanulmánykötetéről. L A munkásmozgalmi hagyo­mányairól ismert nagyközség­ben sokan őrzik a szívükben az első magyar proletárforra­dalom, a Tanácsköztársaság emlékét. A forradalmi áram­körbe került, s elsők között küzdők többsége már kidőlt a sorból. Akik nem tudtak el­menekülni a fehérterror elől, gyilkosok áldozataivá lettek, mások pedig koruk, betegsé­gük miatt távoztak el az itt- maradottak közül. Kevesen élnek a dicső har­cok résztvevőiből. Eltávozott körükből Appelshoffer Ádám is, a direktóriumi elnök, aki a felszabadulás után magas kor­mánykitüntetésben részesült, A kevesek egyike a nyugdí­jas selyemgyári munkásnő, s a mártírrá vált harcos férfi özvegye. Emlékeik nem fakul­nak. Újra, meg újra átélik a hősi időszak szívet melengető és fájdalmas, féltve őrzött epi­zódjait, melyeknek hangulata és tüze átsüt az ötven eszten­dő távolságán. „Megváltozott az élet a selyemben“ Negyvennyolc éven át — 1908—1956-ig — volt a tolnai selyemgyár munkása Imre Er­zsébet, aki a Tanácsköztársa­ság idején a kiszolgáltatott páriák, az ott dolgozó 120 ár­va lány és a tízórás napi műn. kaidőben robotoló „gyári lá­nyok” szószólója volt. — Na és a bánásmód. Csú­nyán beszélt, igen goromba volt a gyáriakkal a Stein György nevű igazgató, akit a gyárat bérlő Magyar—Olasz Bank nevezett ki oda. Amikor létrejött a munkáshatalom, el- bujdokolt. otthagyta az igazga­tói széket —. idézi Erzsi néni. — Mi változott akkor a gyár­ban? — Megkaptuk a nyolc óra munkaidőt, amiért azelőtt hiá­ba sztrájkoltunk. Kevés volt ugyan az üzemben a munka, de fizettük a munkanélküli segélyt. Erős volt a szakszer­vezet (választmányi tagja vol­tam), a munkásotthonban ta­nyáztunk, meg gyűléseztünk. Hallgattak ránk sorstársaink, tudták, hogy nekik lesz jobb, értük harcolunk. A gyári ud­varban a vaslépcsőn szónokol­tunk. Hogy miről? Elmond­tuk, hogy végre itt az új rend, most már a munkásoké, a sze­gényeké a hatalom. Megértet­ték, már abból is, hogy a go­romba igazgató elszaladt és másikat, az ő emberüket vá­laszthatták meg. Volt ott né­hány gyakornok és a Hajer Simonra esett a választás, aki Pancsováról került oda. Az új igazgatót „Simi elvtársnak” hívtuk, csak így, egyszerűen. Jól elvezette a gyárat, nem hiányzott a régi vezető. — Mi a legemlékezetesebb élménye? — A bukás után, amikor visszajött, megváltozott a ré­gi igazgató goromba, pokróc­modora. De először inkább az első szabad május elsejét mondanám, az volt a. legszebb. Gyönyörű felvonulás volt 1919. május elsején Tol­nán. Voltak tán hatezren is, ott voltunk mi gyáriak, a for­radalmi hajósok és kőműve­sek. A vásártérre vonultunk, kezünkben a vörös zászló. A selyemgyár nyolcvan tagú női kórusa ott énekel te. el a gyá­ri lányok dalát. Az áldott em­lékű Lengyel Ferenc néptanító vezényelt, ő írta a szövegé* ő szerezte a dal zenéjét is. (A bukás után ezért dobták ki az állásából). Két strófát közlünk az elfe­ledett. de Imre Erzsébet által felevenített hat szakaszos dal­ból. Kiáltsák hát világgá bús lázadó dalok, A selymek garmádja a köny- nyünktől ragyog. Szépséges, büszke úrnők sely­met ne öltsetek, Keserves, égő könnyünk «Hínár­ja testetek.’’ A Kossuth Könyvkiadó méltó módon, Lenin cikkeinek, beszé­deinek és leveleinek igényes válo­gatásával köszönti a fél évszázados évfordulót, a III., a Kommunista Internaeionálé megalakulását. A forradalmi munkásmozgalom tör­ténetének egyik döntő ütközete volt a csődbe jutott Zimmerwaldi Internacionáléval való szakítás, s Lenin szavaival élve, a „valódi internacionalisták” nemzetközi fó­rumának létrehozása. Az 1919. március 2—5. között lezajlott ala­kuló kongresszus előtt Lenin jö­vőbe mutató módon áUapitotta meg: „Nem a számon fordul meg a dolog, hanem a valóban forradalmi proletáriátus eszméi­nek és politikájának helyes ki­fejezésén. Nem az internacio­Harsogott a lánykórus, a gyári lányok sorsuk ellen láza­dozó dalát első ízben énekelték felszabadultan a selyemgyá­riak. — A „Simi elvtársat” aztán letartóztatták és három hóna­pig fogva tartották a szek­szárdi börtönben. Mi vittünk neki .kosztot, sütöttünk kenye­ret. A Lengyel tanító elvtárs írt egy versikét, mi azt bele­sütöttük a kenyérbe. Megta­lálta, erőt adott neki a küldött szöveg: „Bajtárs, ne búsulj,ne add fel a reményt, világos haj­nal váltja fel a sötét éjt”. A világos hajnalra sokáig várniok kellett, negyed század­dal később következett be. Imre Erzsébet a fehérek elől Budapesten, egy tolnai hajós jóvoltából talált menedéket egy ott veszteglő hajón. A forradalmi idők tanúja és részese, Imre Erzsébet nyug­díjas selyemgyári munkás szá­mon tartotta a helybéli társa­kat, jó elvtársi-baráti kapcso­latban állott a fehérterror elől megbújt Kövendi Sándor özvegyével, Berena AnnávaL Sok mindent megérhetett a gyárban a 74 esztendős nyugdí­jas gyári munkásnő, de legélén­kebb élményei ma is a Ta­nácsköztársasághoz fűződnek. (Következik a mártír özvegyé­nek visszaemlékezése). SOMI BENJÁMINNÁ nalizmus ,proklamál4sa’ a lényeg, hanem az, hogy még a legnehe­zebb időben is tudjunk a gyakor­latban internacionalisták lenni.” A másik kérdés, amelyre a Kommunista Internaeionálé szük­ségessége kapcsán Lenin megkü­lönböztetett figyelmet fordított, a nemzetközi munkásmozgalom irányzatainak kérdése volt. így kapott helyet a kötetben A „bal- oldaliság”, mint a kommunizmus gyermekbetegsége című művének több részlete, a svájci szociálde­mokrata párt kongresszusán el­mondott beszéd, a magyar mun­kásoknak küldött üdvözlet, a né­met kommunistákhoz intézett le­vél, sok más mellett. (m) Értékesítésre, megtekintés után megállapodás szerinti kedvezményes áron felajánljuk az alábbi gépeket: Zetor K—25 traktor 10 db Kazalozó UKL 4 db Sz—100 traktor 1 db Magasnyomású permetező 3 db RS—09 Maulwurf traktor 4 db Széna- szalmafuvó 2 db RS—56 traktor 3 db E—143 fűkasza 3 db DT—113 Csepel-motor 3 db Lógereblye 2 db Zetor K—25 motor il db Műtrágyaszóró szpufnyik 2 db MIA-motor benzines 1 db D—385 műtrágyaszóró 1 db MIB-motor benzines 1 db Szállítószalag 1 db Kukoricamorzsoló GM—67 1 db Szelelőrosta 2 db Daráló (24 kalapácsos) 1 db TE—330 eke 2 db SZK—2,6 silókombájn ' 1 db Altalajlazító 1 db ZSKN—2,6 adapter 1 db Tigar eke 4 vasú 1 db Silókombájn AS—1,8 1 db PP—50 rigol eke 1 db Orkán—1,5 X db Küllőskapa 1 db TVD—6 kukoricavető gép •j db 4 tagú 24 levelű tárcsa Fakeretes fogatos sima henger (vas) 1 1 db db KTV—24 vető 1 db Fakeretes gyűrűs henger 2 db Fogatos vetőgép 16 soros 2 db Tizedes mérleg 1000 kg. 1 db A gépek megtekinthetők a H % észi Állami Cazdas ág köz pontjál ban. Ui.: Molnár László. főmérnök Tel.: Hogy ész 22. (331) Lenin: A Kommunista Internacionáléról

Next

/
Oldalképek
Tartalom