Tolna Megyei Népújság, 1969. február (19. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-01 / 26. szám

*z or rd • _ V".AC PHOLTTÄHIAl EGTESOUETH'i TOLNA MEGYEijgr am am NGPTTK1E imJEim IJil il/LO A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. évfolyam, 2G. szám ARA: 80 FILLER Szombat, 1969. február 1. A kölcsönös szállítások volumene 7 százalékkal növekszik Aláírták Magyarország és a Szovjetunió 1969-re szóló árucsere-forgalmi jegyzőkönyvét Pénteken Moszkvában befe­jeződtek a Magyar Népköztár­saság és a Szovjetunió keres­kedelmi küldöttségének tárgya­A ‘ tárgyalások eredménye­ként dr. Biró József külkeres­kedelmi miniszt.er, a magyar küldöttség vezetője és Nyikolaj Patoliesev, a Szovjetunió kül­kereskedelmi minisztere, a szovjet delegáció vezetője, alá­írta a két ország 1969-re szóló árucsere-forgalmi jegyzőköny­vét. Mindkét fél megelégedéssel ál­lapította meg. hogy a Magyar- ország és Szovjetunió közötti kü,- keraskedelmi forgalom sikeresen fejlődik. Az aláírt jegyzőkönyv értelmiében 1969-ben a köitcsö- nös szállítások volumene _ — az 1968. évihez képest — 7 százalék­kal növekszik és értéke éléri az 1,3 milliárd rubel összeget. A Szovjetunió változatlanul Ma­gyarország fő kereskedelmi part­nere. s több mint egyharmad arányban részesedik Magyar- ország külkereskedőim! forgal­mában. A maga részéről Magyar- ország is az egyik vezető helyet foglalja el a Szovjetunió külke­reskedelmében. Az 1969. évre szóló árucsere­forgalmi jegyzőkönyv előirányoz­za. a Szovjetunióból Magyar- országra irányuló szállítások nö­velését, a hosszú lejáratú megál­lapodásban rögzített mennyisége­ken felül a magyar népgazdaság szempontjából fontos árukból. Magyarország 1969-ben külön­böző nyersanyagokat és élelmi­szereket, ipari berendezéseket, mezőgazdasági gépeket, személy­A dél-vietnami szabadsághar­cosok tet-offenzívájának első év­fordulóján csak szórványos harci tevékenység folyt az amerikai hadijelentések szerint. Ugyanak­kor az amerikaiakat aggodalommal tölti el legutóbbi felfedezésük: Saigontól 84 kilométernyire meg­találták a partizánok egyik épülő föld alatti dzsungelkórházát, mely hat kisebb és két nagyobb kór­teremből áll, összesen mintegy 300 ággyal. Az amerikai szak­értők szerint az egészségügyi be­rendezések, amelyeket 12 alagút kötött össze a külvilággal, egy teljes partizánhadosztály ellátá­sát biztosították volna, amiből arra következtetnek, hogy a ge­rillák újabb támadó műveletekre készülnek fel. A VDK sajtója vezércikkekben emlékezett meg pénteken a tet- offenzíva első évfordulójáról. A Quan Dói Nhan Dan, a néphad­sereg lapja, az egész 1968-as év mérlegét megvonva _ rámutat, hogy a forradalmi erők 630 000 ellenséges katonát tettek harc- képtelenné, beleértve 230 000 amerikai es külföldi csatlós ka­tonát — ez a szám a sebesül­és tehergépkocsikat, valamint légiközlekedési eszközöket vásá­rol a Szovjetuniótól. Ugyanakkor autóbuszokat, hajóikat, hírközlési berendezéseket, élelmiszeripari és vegyipari berendezéseket, to­vábbá jelentős mennyiségű köz- fogyasztási árut szállít á Szovjet­uniónak. Az aláírás után mondott be­szédében Biró József hangsúlyoz­ta: Meggyőződésem, hogy az 1969. évi árucsere-forgalmi jegy­zőkönyv előkészítése során foly­tatott tárgyalásokon hazám és a Szovjetunió külkereskedelmi kap­csolatait sikerült tovább mélyí­teni és bővíteni. — A magyar—szovjet árufor­galom fejlődésével kapcsolatban különösen ki kívánom emelni azt a tényt, hogy az előző két évben elért, igen magas árufor­galmi szintet jelenlegi tárgyalá­saink eredményeként nemcsak meg tudtuk szilárdítani, hanem áruforgalmunkat mintegy 7 szá­zalékkal még növelni is fogjuk 1969 folyamán. — A Magyarországon 1968-ban bevezetett, és a gazdaságirányí­tási rendszerünket továbbfejlesz­tő új módszerek országaink gaz­dasági kapcsolatainak megerősö­déséhez vezettek. Nyikolaj Patoliesev kiemelte: „Az évről évre aláírásra kerülő okmányok mind fontosabbá vál­nak országaink számára. Ez az­zal függ össze, hogy a Szovjet­unió és Magyarország között gyorsan fejlődnek a'gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok. Az el­múlt három év során átlagosan 12—15 százalékosan növekedett külkereskedelmi forgalmunk, s igen magas szintet ért el. teket, eltűnteket és halottakat foglalja magában. A szabadság­harcosok lelőttek, megrongáltak és a földön megsemmisítettek hatezer repülőgépet, megrongál­tak, vagy tönkretettek 13 500 ka­tonai járművet, elsüllyesztettek ezer rohamcsónakot és teherha- jót, megsemmisítettek 1100 ágyút, felgyújtottak több mint 700 lő­szer- és üzemanyagraktárai, fel­robbantottak 700 hidat, elfoglal­tak vagy leromboltak több mint 1500 katonai őrállást, megerősí­tett pontot. A Nhan Dán rámutat, hogy a katonai sikerek megszilárdítot­ták a szabadságharcosok politi­kai eredményeit, megerősítették a nemzeti összefogás nagy tömb­jét a DNFF politikai programja alapján. A dél-vietnami nemzeti, demokratikus és békeerők szövet­ségének létrejötte és a népi for­radalmi hatalom megteremtése új nagy felszabadított területe­ken hozzájárult a dél-vietnami nép ügyének megszilárdulásához. Mindez — figyelmeztet a lap, — azonban rcn jelenti azt, hogy az amerikaiak feladták agresz- sziós terveiket. — Munkánk eredménye nagyon bíztató. Külkereskedelmi kapcso­lataink igen fontos szerepet töl­tenek be a két ország életében, Nem csupán a külkereskedőket érintik ezek a kapcsolatok, ha­nem azokat is, akik megtermelik a leszállítandó árukat, s azokat is, akik majd felhasználják. így tehát az egész szovjet nép köz­vetlenül érdekelt abban, hogy magas színvonalú árucikkeket ái­Az újratelepítésének 225. év­fordulóját ünneplő Orosházán pénteken rendezték meg az 1969. évi mezőgazdasági könyv­hónap országos megnyitóját. Eb­ből az alkalomból a városba ér­kezett dr. Diruény Imre mező- gazdasági és élelmezésügyi mi­niszter, dr. Soós Gábor miniszter- helyettes. Az ünnepi megnyitót az oros­házi Kossuth Lajos Mezőgazda- sági Technikumban tartották, ahol dr. Soós Gábor miniszter- helyettes ünnepi beszédben mél­tatta a mezőgazdasági szakiro­dalom jelentőségét. Tel Aviv arabnegyedében csü­törtökön mintegy 800 küldött részvételével megkezdődött az Iz­raeli Kommunista Párt XVI. kongresszusa. A beszámolót Meir Vilner. a párt vezetője tartotta. Vilner kifejtette, hogy az izraeli vezetők azért nem aikarnak bé­két, mert ez azt jelentené, hogy Izraelnek meg kellene oldania az arab menekültek problémáját, és ki kellene vonulnia a megszállt területekről. A közvetlen béke­* Abdullah Szalum iraki tájé­koztatási miniszter csütörtöki sajtóértekezletén kijelentette, hogy az országban széles körű kémhálózat tevékenykedik, s éppen ezért további bírósági pe­rek éa kivégzések várhatók. A miniszter ugyanakkor közöl­te az újságírókkal, hogy néhány napon belül szabadon bocsátják az iraki olajtársaság egyik ame­rikai alkalmazottját, akit kém­kedés gyanúja miatt egy hónap­pal ezelőtt tartóztattak le. A mi­niszter a továbbiakban ismétel­ten cáfolta, hogy az iraki ható­ságokat faji gyűlölködés vezetné, egyben feltette a kérdést: a bag­dadi kivég-'óebitfjiiéj^n hiszt'- 1 rikus kampány* r^B^n3'ugati lítson elő és időben szállítsa az adott esetben a Magyar Népköz- társaságnak. Ez nagy felelőssé­get ró ránk, a párt az állam és a nép előtt, azt a felelősséget, hogy céltudatosan folytassuk munkánkat, s az elvtársi együtt­működés és jó megértés szelle­mében valósítsuk meg mindazt, amit a most aláírt jegyzőkönyv tartalmaz”. Az előadás után a Viharsarok legjobb öntevékeny együttesei szórakoztatták a jelenlévőket. Délután az orosházi városi ta­nács dísztermében mezőgazda- sági könyvkiállítás nyílt. Délután a mezőgazdasági tech­nikumban Békés megye párt- és tanácsi vezetővel, tudományos kutatókkal és mezőgazdasági szakemberekkel az időszerű kér­désekről tanácskozott dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter és Kovács István, a MEDOSZ országos fő­titkára. (MTI) A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa pénteken ülést tartott. Megtárgyalta és módosította a mezőgazdasági rendeltetésű föl­dek védelméről szóló 1961. évi 6. törvény egyes rendelkezéseit; továbbá: felhatalmazta a minisztertaná­csot a legelő és apaállatgazdál­kodás rendjének szabályozására; a Komárom megyei 9. számú országgyűlési választókerületben elhalálozás miatt megüresedett képviselői hely betöltésére május 18-ra új választást tűzött ki; a belügyminiszter jelentése alapján megtárgyalta aZ elmúlt évben a honosítással, visszahono- sítással és a magyar állampol­gársági kötelékből való elbocsá­tással kapcsolatban végzett mun­kát. A beszámolót az Elnöki Ta­nács jóváhagyólag tudomásul veitte. Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt. Ez történt Közeleg Vietnam egyik leg­nagyobb ünnep, a holdújév, az úgynevezett tét és a dél-vietna­mi fővárosban mind idegesebbé válik a hangulat. Nemcsak az ünnep közeleg ugyanis, hanem a tavalyi emlékezetes tet-offen- zíva is, amely annyi veszteséget okozott az amerikaiaknak és a kománycsapatoknak, megismét­lődhet. Az USA és a saigoni re­zsim biztonsági szervei hónapok óta igyekeznek azon, hogy ez a számukra lidérces esemény ne következzék be — vagy legalább ne úgy. mint 1968-ban, amikor a DNFF fegyveres erőinek álta­lános támadása teljesen rajta­ütésszerűen érte mind az ameri­kai mind a dél-vietnámi kor­mányt. Nos, a legutóbbi jelentések szerint ez az állandó intenzív „előrejelző”, kísérlet némi ered­ményre vezetett — de olyan ered­ményre, amely felkavarta a dél­vietnami főváros amúgy is inga­tag nyugalmát. Thieu elnök és az amerikai főparancsnok, Ab­rams tábornok különleges kuta­tóegységei ugyanis Saigontól mindössze 84 kilométerre föld alatti dzsungelkórházra bukkan­tak, amelyet nyilvánvalóan a partizánok építettek. A 300 ágyas kórház egy teljes szabadsághar­cos hadosztály egészségügyi el­látását biztosította volna és ebből amerikai szakértők azt a meg­lehetősen kézenfekvő következ­tetést vonták le, hogy a „lelet” egy készülő újabb offenzíva elő­jele. A közel-keleti helyzettel kap­csolatban — az arab szakszerve­zetek kairói kongresszusán kívül változatlanul az iraki kivégzések utórezgései állnak a nemzetközi érdeklődés középpontjában. Ab­dullah Szalum iraki tájékoztatá­si miniszter újabb sajtókonfe­rencián ismételte meg kormányá­nak azt az állítását, hogy az or­szágban széles körű kémhál ózai tevékenykedik, amely szabotázs­akciókat készít elő és „éppen ezért további kivégzések várha­tók.” A miniszter ismételten cá­folta. hogy kormányát faji gyű­lölködés vezette völna és feltet­te a kérdést: miért nincs hason­ló felháborodás Nyugaton a meg­szállt arab területek lakosainak helyzete miatt? A világsajtó jelentős része ugyanakkor elítéli az iraki ese­ményeket. A zágrábi Vjesnyik úgy fogalmaz, hogy „egyetért U Thant. ENSZ-főiitkár aggodalmá­val a bagdadi itytégiced' -ek ese t­leges súlyos kövei kacményei miatt.” Az iraki egyezn* ínyek — folytatja a jugoszláv lap — ag­gasztanak más arab ors' ígokat is, amelyek nem akarják nyilvá­nosan kifejezni, mi; gondolnak az iraki ügyről. A kivégzések — véli a Vjesnyik — obi ok'íve meg­nehezítik nemcsak az arab or­szágok bek. relét, hanem azokét is, arr^’-p’- baráti viszonyban' vannak velük. Széfes körű kémhálózat tevékenykedik Urakban tárgyalások követelésével Izrael a győztes cinizmusát tanúsítja a legyőzöttel szemben, hiszen egyet­len arab állam sem tárgyalha1 Izraellel, mielőtt ez utóbbi visz- szaadná a háborúban elfoglalt te­rületeket. Vilner felszólította az izraeli vezetőket, hogy szakítsa­nak az amerikai imperialisták­kal. Vilner beszámolóját több íz­ben félbeszakította a küldöttek tapsvihara. vezetők miért nem emelték fel szavukat az Izrael által megszállt arab területek lakosságának sor­sa miatt is? A bagdadi televízióban beszé­det mondott az Irakban élő zsioó közösség vezetője. A főrabbi hangsúlyozta, az iraki hatóságok a zsidókat nem üldözik, ugyanazo­kat a jogokat élvezik, mint a mohamedánok és a keresztény szekták tagjai. A péntek reggeli iraki lapok e V óznak arra. hogy a jelenleg folyamatban lévő bírósági, tárgya­lásokon elhangzott vallomások fényt derítenek majd Nagy-Bri- i áruvá és az Irakban működő ké­rnék és ügynökök kapcsolataira. Aggodalom a dél-vietnami fővárosban Megnyílt a mezigazdasági könyvhónap Tanácskozik az Izraeli Kommunista Párt kongresszusa \

Next

/
Oldalképek
Tartalom