Tolna Megyei Népújság, 1969. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-26 / 21. szám

Elsődleges feladat: a fiatalítás Emelkedett a taglétszám — Jól dolgozott az oktatási bizottság — Elénk vita, sok felszólalás a játékvezetők közgyűlésén ' társakat javasoltuk magasabb osz­tályba: Gaál, Molnár. Németh, Ritt- linger, Rózsa I., Rózsa II., Róth, Se­bestyén, Salamon, Sipőcz, Takaró, Wéber, Farkas, Király, Pozsonyi, Schmidt, Szabó, Szili, Takács I.; Ta­kács n. — Az NB Ill-ban működő játék­vezetőink 4,3-as átlagosztályzatot kap­tak, ami az elmúlt év 4,2-es eredmé­nyéhez jó eredménynek számit. A szakmai fejlődés érdekében vezető­ségünk javasolta, hogy a megyei ke­retben működő játékvezetők részére a bajnokság kezdetétől minden hét­főn értekezletet, megbeszélést tart­sunk. Kérjük ezzel kapcsolatban a tagság véleményét. — A tavaszi szezonban cseremérkő­zéseket Fejér megyével bonyolítot­tunk le. Ezek eredményesek voltak, és mindkét megyében az egyesületi vezetők megelégedését váltotta ki. Ve­zetőségünk sajnos az ismételt duna­újvárosi kérés ellenére sem tudta vállalni az őszi szezonra a csere­akciót, mivel megyénk északi részé­ben kevés minősített játékvezetőnk van. így nagy megterhelést jelentett volna a 150—200 kilométeres távol­ság. — Az NB I. tartalék és az NB n-es mérkőzésekre jóval több küldést kap­tunk, mint 1967-ben. A 43 mérkőzés legtöbbjén Köő László országos keret­tagunk működött. Vezetőségünk a következő határo­zatot hozta; az ésszerűség határain belül tovább kell fiatalítani a me­gyei és az NB Ill-as keretben. Az NB m-as kerettagok fokozott foglal­koztatását kell biztosítani a megyei I. osztályban. Az NB m-as, a me­gyei I. osztályú, a megyei B. és a megyei n, osztályú keretet össze kell állítani a bajnoki rajtig. Az idén a járási bajnokságra a játékvezetőket a járási szövetségek küldik. Ehhez viszont az kell. hogy tudják, kik azok a játékvezetőik, akikkel ők ren­delkeznek. Az ezzel kapcsolatos mun­kát is rövidesen befejezzük. — Gazdasági ügyeink pontos le­bonyolításáért köszönettel tartozunk Majoros Ferenc sporttársnak, aki a testület ügyeit évtizedek óta fárad­hatatlanul intézi, és bízunk abban, hogy még hosszú évekig dolgozik a JT-ben. A titkári beszámoló után hozzá­szólásokra került sor* Ennek során Majoros Ferenc, Kleiber György, Szili László, Rolléder Károly, Szabó András, Lépő László, Szalai László, Szinger Ferenc, Váradi Henrik, An- dorka Sándor, Pethő László, Kovács Zoltán szólalt fel. Ezt követően Vígh János főtitkár válaszolt a felvetett problémákra, majd tíz játékvezető jutalomban részesült. Harmincéves működéséért Kuszka Dezső, húszéves működéséért Kleiber György és Pogány Ernő, tízéves működéséért Gabi Géza, Váradi Hen­rik, Eretnek János, Fodor Béla, Pa- czolai József, ifjú Paulai Márton és Khízi Ferenc kapott jutalmat. A jól sikerült értekezlet után a JT tagjai közös vacsorán vettek részt a BM-klubban, melyet hajnalig tartó szórakozás követett. A téli továbbképzést tárgyalják a ta nácskozás szünetében: Gabi Géfca, Vindics József és Váradi Henrik. Az elnökség. Balról jobbra: Kovács Zoltán, a megyei labdarúgó-szövet­ség elnöke. Csordás Sándor, a küldőbizottság tagja, Vígh János, a me­gyei labdarúgó-szövetség főtitkára, Kuszka Dezső, a JT elnöke, Gabi Gézas a JT titkára. Majoros Ferenc, a JT gazdaságfelelőse. Tegnap délután Szekszárdon érte­kezletet tartott a labdarúgó-játék­vezetők tanácsa. Ezen többek kö­zött megjelent Lépő László, a megyei TvS elnöke, Rolléder Károly, a Ba­ranya megyei JT főtitkára, Papp Fe­renc, a Baranya megyei JT elnöke. A beszámolót Gabi Géza, a JT tit­kára tartotta. Többek között a követ­kezőt mondotta:- A JT vezetősége az elmúlt év­ben 5 értekezletet tartott. Ezek min­den alkalommal határozatképesek voltak, mivel minden tag részt vett ezeken. A. kidolgozott határozati ja­vasatokat következetesen végrehaj­közzétett Somogy megyed kezdemé­nyezést jónak tartjuk, és az idén az edzők tanácsával karöltve mi is ren­dezünk ilyent. Ebben a Somogy me­gyei kísérletben két előre felkészí­tett csapat 23 olyan szabálytalanságot „rendezett”, melyet a lelátón helyet foglaló játékvezetők bíráltak el. il­letve mondtak róla véleményt. A kapott százalékos értékelés a külön­féle szabálysértések egységes elbírá­lása szempontjából érdekes képet mu­tatott. Ezt aztán felhasználták később a szakmai munka megjavítására. —* Játékvezetőink továbbképzéséi-, szolgálta a Siófokon rendezett nyári tottuk, melyről a tagságot körlevél­ben értesítettük. Az előre meghatá­rozott sorrendben ismét felülvizsgál­tuk a különböző bizottságok munká­ját, és örömmel állapítottuk meg, Hogy fejlődés tapasztalható. — Oktatási bizottságunk jó munkát végzett az új játékvezetők képzésé­ben. 70 játékvezetőt képeztünk ki, és ebből 20—25 azoknak a száma, akik rendszeresen működnek. A tavaly vizsgázottak játékvezetését figyelem­mel kísértük, és ennek alapján az idén már többet közülük magasabb osztályban foglalkoztatunk. Tanfolya­mokat rendeztünk Pakson. Tamási­ban. Bonyhádvarasdon, Bon'yhádon és Szekszárdon. A JT vezetősége ezúton is köszönetét mond azoknak, akik fá­radhatatlanul szervezték és szervezik, irányítják, az új játékvezetők képzé­sét. — Hagyományos téli továbbképzé­sünket — melynek célja a szabályok felelevenítése — az idén járásonként rendezzük. Tehát minden község a saját járási székhelyéhez tartozik. így Dombóváron Vindics és Szabó. Pak­son Szinger, Szekszárdon Váradi és Gabi. Konyhádon Kuszka. Tamásiban TeierUng sporttársak vezetésével ke­rül ezekre sor. Amennyiben olyan igény jelentkezik, hogy esetleg más járási székhelyet könnyebb valakinek megközelíteni, úgy ettől sem zárkó­zunk el. Kérjük a tanfolyamvezető­ket, hogy ' a szabálykönyv mellet* használják fel a központi tovább­képző anyagot és a ..Játékvezető ' című lap 9—10. számában megjelen• ..Játékvezetők akadémiája” anyago1 — Vezetőségünk a tavaszi rajtra út kereteket állít Össze. Itt már figye­lembe vesszük a téli továbbképzés vizsgaeredményét. Itt említem meg. hogy a ..Játékvezető” című lapban táborozásunk is. Mivel az. országos JT-től előadót nem kaptunk, így a továbbképzést nekünk kellett meg­oldani. A táborozás a szabálykönyv felfrissítése mellett fizikai felüdülést is adott. Mivel a siófoki tanácsi üdülő működését beszüntette, kérjük a sport társakat, tegyenek javaslatot, hogy az idén hol tartsuk a tovább­képzést. — Vezetőségünk a fiatalítást to­vább akarja folytatni, így az ellen­őrzések alapján a következő sport­Kleiber Györgynek, 20 éves működéséért jutalmat ad át Majoros Ferenc. A rádió és a televízió műsora VASÁRNAP: HÉTFŐ KOSSUTH RADIO 7.28: Falusi életképek. Asszony­sorsok. Riportműsor. 8.10: Édes anya­nyelvűnk. Lőrincze Lajos műsora. 8.15: Jeanette McDonald és Nelson Eddy Romberg ti....salaiból énekel. 8.30: „Lányok s Ljak szívei véde­nek”. Az ifjúsági Rádió nyilvános irodalmi versenye. 9.45: Vasárnap délelőtt. A Magyar Rádió magazinja. 11.05: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. Az MRT szimfonikus zenekarának és énekkarának Bach— Bartók-matinéja. Kb. 12.20: Nem azért mondom. .. Kámos György mű­sora. Kb. 12.55: Párizsi levél. Kb. 13.05: Gergely Anna és Szalay László énekel. 13.46: Kádiólexikon. 14.16: Hall­gassuk együtt! Kroó György mű­sora. 15.08: Operettdalok Lehár Fe­renc műveiből. 15.23: Szári. Saadat Hasan Manto indiai író egyfelvoná- sosa. 15.50: A zene nem ismer hatá­rokat. .. Nemzetközi szórakoztató zenei műsor. 16.30: Visszhang. Fél óra moziról, színházról, olvasásról, tanulásról. I7.0í>: Nagy mesterek — világhírű előadók. Schubert-hangver- seny. 18.34: Az OTP Bartók Béla kamarakórusa népdalokat énekel. 19.10: Ritmikus percek. 19.58: Köz­vetítés a Madách Színház Kamara­színházából. Marsall. Színmű egy fel­vonásban. Irta: Molnár Ferenc. 21.00: Farsangi üzenetek. 22.15: Egy téma — két szerző. 23.00: Könnyűzene. 0.10: Liszt-kórusok. PETŐFI RADIO 8.00: Miska bácsi lemezesládája. A Gyermekrádió műsora. 8.30: Mit hal­iunk? Érdekességek a jövő hét mű­sorából. 9.00: Operakalauz. Donizetti: Lammermoori Lucia. 10.00: Népmű­vészek a mikrofon előtt. 10.18: „Nézz ránk, Ady Endre!” Babits Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Szabó Lőrinc és Tóth Árpád versei. 11.16: Tánczene. (Ismétlés a tegnap esti műsorból). 13.05: Kecskefülű Tróján király. Mesejáték. 14.03: Táskarádió. Az Ifjúsági Rádió zenés műsora. 15.06: Filmízlés és közgondolkodás. Diószegi András, Gyertyán Ervin és Furkó Zoltán beszélgetése. 15.26: Wagner: A walkür — I. felvonás. 16.30: Színes népi muzsika. 17.00 :_Sír- ván Sah örökösei. Jelentés Azer­bajdzsánból. 17.30: A tamburmajor lánya. Részletek Offenbach operett­jéből. 17.51: Nem menekülhetsz... Borda József, Erdélyi József, Illyés Gyula és József Attila versei. 18.06: Az elmúlt év legjobb tánczenei fel­vételeiből. VI. rész. (Ism). 18.36: Sándor Iván színházi jegyzete. 18.46: A Suisse Romande zenekar hangver­senye Géniből. Közreműködik: Hen­ryk Szeryng. 20.43: Régi magyar da­lok és táncok. 21.07: Az állatok produkcióiról. Beszélgetés dr. Anghi Csaba professzorral. 21.27: Couprin: Négy triószonáta. 22.01: Európai hanglcmezparádé. URH 18.05: Hanglemezparádé. 19.00: Húsz nagy opera — húsz nagy karmester. IV. Muszorgszkij: Borisz Godunov. Négyfelvonásos opera. Vezényel: Is- say Dobrowen. Közben: 20.44: A ri­porter pályát változtat. . . A. Maske- vics szovjet újságíró élménybeszá­molója. 22.27: A jazz kedvelőinek. 22.41: Sebestyén János csembalózik. MAGYAR TV KOSSUTH RADIO 8.15: Kedvelt régi melódiák. 9.10: Balassi Bálint az irodalomórán. Tom- kai Judit riportja. 9.25: A bét elő­adóművészei. Arthur Grumiaux—Lily Pons. Molnár Jenő Antal előadása« 10.10: Lifeéri óvodások énekelnek. 10.30: Grigoras Dinicu és zenekara muzsikál. 11.00: Iskolarádió. 11.35: Brahms: f-moll klarinét—zongora­szonáta. (Leopold Wlach és Jörg De­mus). 12.15: Tánczenei koktél. 13.06: Könnyűzene. 13.32: Haydn. Élet a Holdon. Kétfelvonásos vígopera elő­játékkal. Vezényel: Joannes Weis­senbach. Közben: 14.00: A király­lány zsámolj7a. Dobozy Imre kis­regénye folytatásokban. IV. (befe­jező) rész. 15.15: Tekeres Sándor nép­dalokat énekel. 15.31: A Rádió Ady- emlékkönyve. A költő utolsó szerep­lése. Hatvány Lajos emlékezése. (Hangfelv). 25.36: Arthur Grumiaux hegedül. Mozart: B-dúr hegedűver­seny. 15.55: Válaszolunk hallgatóink­nak. 16.10: Harsan a kürtszó! A Gyermekrádió műsora. 16.53: É*des anyanyelvűnk. Lőrincze Lajos mű­sora. (Ism). 17.05: Külpolitikai fi­gyelő. 17.20: Kadosa Pál zongorá­zik. 17.45: Van új a Nap alatt! Tu­dományos híradó. 18.00: Húszas stú­dió. Különleges tudakozó. 19.30: László Annie, Bolla Tibor énekel, Béres János furulyázik. 20.00: „Én élni és hódítani fogok”. Nyilvános Ady-est közvetítése a 6-os stúdió­ból. Bevezetőt mond: Czine Mihály. 21.00: Dupla, vagy semmi... A Ma­gyar Rádió játékosorozata a mu­zsika jegyében. Zsűri: Fuer Mária, Gárdonyi Zoltán, Mátrai-Betegh Bé­la. 21.45: Tánczene. 22.15: Mikrofon­nal a Közel-Keleten. Izrael, az ame­rikaiak időzített bombája. Chrudi- nák Alajos jegyzetei. I. 22.25: Mi új­ság az Operában? A műsort Meix- ner Mihály vezeti. 23.05: Könnyűzene. 23.33: Bartók: I. zongoraverseny. (Földes Andor, a Hamburgi Rádió szimf. zkra, vez.: Wilhelm Schüch- íer). 0.10: Gigi. Részletek Loewe- Lerner filmzenéjéből. PETŐFI RADIO 10.00: A bagdadi borbély. Részle­tek Cornelius operájából. 10.30: Elő- hang. A jövő hónap magyar irodal­mi műsoraiból. 11.00: Az elvált asz- szony. Részletek Fali operettjéből. 11.45: A veszélyes szénhidrogén. Ju­hász Árpád előadása. 12.00: Zenekari muzsika. 12.59: Gazdaszemmel ha­zánk mezőgazdaságáról. 13.14: Dalok. 13.34: Gyulai Gaál Ferenc: Nem vagy egyedül. (MRT szimfonikus zene­kara, vez.: a szerző). 14.00: Kettőtől — hatig. A Petőfi rádió zenés dél­utánja. 18.10: Megfonattam, meg­szövettem. Bogdán István írása a ré­gi magyar takácsmesterségről. 18.30: A hét előadóművészei. Arthur Gru­miaux —• Lily Pons. Molnár Jenő Antal előadása. (Ism). 19.05: Fényes Szabolcs operettjeiből. 19.26: Jó éj­szakát, gyerekek! 19.35: A Magyar Állami Hangversenyzenekar hang­versenye. Vez. Sándor János, köz- rm. Almássy László — zongora. 1. Frokofjev: Klasszikus szimfónia, 2. Lenű\Tay Kamilló: Concertino zongo­rára és zenekarra, 3. Sztravinszkij: Tavaszi áldozat — balett. Kb. 21.13: Cigánydalok, csárdások. 21.45: Lev Vlaszenko zongorázik. Beethoven: Hét bagatell. 22.10: Nagysiker volt, — hallgassuk meg újra! Könnyűzene, 8.35: Orosz nyelvtanfolyam hala­dóknak. 9.00: Zebra. Közlekedési mű­sor gyerekeknek. 9.15: Gyere, paj­tás, énekelni! Daltanítás. 9.30: Raj­zolj velünk! 10.15: Bors. Televíziós kalandfilmsorozat. 1. Szervezzünk anarchiát. (Ism). 11.15: Üdvözlet ba­rátainktól. Közvetítés Rigából. 12.00: Matiné a Zeneakadémián. Az MRT szimfonikus zenekarának hangver­senye. 14.45: Francia nyelvtanfolyam haladóknak. 15.10: Ki tud rá meg­oldást? 15.15: Kézilabda MNK döntő. Közvetítés a Játékcsarnokból. 17.05: Az év utolsó lapja. . . Részletek a szilveszteri kabaréműsorból. (Ism). 18.10: Delta. Tudományos híradó. 18.40: Nótaszó. Helyszíni közvetítés. 19.00: A világ térképe előtt. Heti külpolitikai összefoglaló. 19.10: Esti mese. 19.20: Sébastien az emberek kö­zött. 4. Levél Cézárnak. 19.45: Sport­hírek. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Magya­rázom a mechanizmust... Vidám rajzfilmsorozat. V. rész. 20.30: Bors. Televíziós kalandfilmsorozat. 2. Szent Dimitrij éjszakája. 21.15: „Iga­zimnak sarjadásáig. . .” Ady halálá­nak 50. évfordulóján. 22.15: Tv-hír­adó. 2. kiadás. JUGOSZLÁV TV 9.00: Népdalok. 9.30: Síversenyek. 11.45: Földművclőknk. 13.10: Sébas- V™ és Bí‘>l- ».45: Ábécéskönyv. Ifi-OO: Olimpiai remények tornája. 18.00: Dokumentumfilm. 18.15: Jelen­téktelen dolgokról. Játékfilm. 20.35: Humoros adás. 21.20: Egy kis tréfa — egy kis komolyság. 21.40: Sport­szemle. 22.25: Esetleg jégkorong: Olimpija—Jescnice, OSZTRÁK TV 16.05: Jazz Európában. 36. rész. 10.30: Ifjúsági műsor 11 éves kortól. 16.55: Ifjúsági műsor 14 éves kortól. 17.15: Walt Disney filmjeiből. 18.00: Könyvespolc. 18.25: Jó éjszakát, gye­rekek! 19.00: Tv-híradó. 19.30: Sport­hírek. 20.15: Woyzeck. Tv-film. 21.45: Zenekari és kórushangverseny köz­vetítése Innsbruckból. 22.30: Tv-hír­adó. URH 18.10: Tánczenei koktél. 18.55: Orosz- nyelvtanfolyam felnőtteknek. 31. lec­ke. 19.10: Tardos Béla: I. vonós­négyes. (Tátrai-vonósnégyes). 19.38: A dzsessz kedvelőinek. 19.55: Trisz­tán és Izolda. Részletek Wagner ope­rájából. 20.55: Láttuk, hallottuk. Szín­ház-, film- és képzőművészet-kritika. 21.15: Zenei panoráma. Ligeti György: Lux aeterna, Leitermeyer: Mutáció. 21.51: A Zágrábi Szólisták hangver­senye a Salzburgi Ünnepi Játékokon, (Hangfelv). JUGOSZLÁV TV 17.45: Családi album. 18.00: Kis világ. 18.20: A tudomány és mi. 18.50: Az ön slágere. 19.20: Tv-posta. 20.35: Ivó Andric: Szomjúság. Tv-dráma. 21.45: Tv-etüdök. OSZTRÁK TV 18.20: Jó éjszakát, gyerekek! 18.25: Osztrák képek. 18.50: A Feuerstein család. (25. rész). 19.30: Tv-híradó. 20.06: Sporhírek. 20.15: Csirkefogó — csirkefogó ellen. 21.05: Postafiók 7000. 22.15: Tv-híradó. 22.25: Kifejezetten Önnek. Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat felvesz gyors- és gépírói. Jelentkezés a vállalat igaz­gatási osztályvezetőjénél. Szekszárd, Keselyűsi út. (245)

Next

/
Oldalképek
Tartalom