Tolna Megyei Népújság, 1969. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-03 / 1. szám

Megalakult az új csehszlovák kormány Mennyibe körül az időn? árrendszer, árformák árváltozások 1969-ben Prága (CTK) Ludvifc Svoboda, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság elnöke 1969. január 1-én, a csehszlovák föderációról szóló első alkotmányos törvénynek megfelelően, kinevezte a Cseh­szlovák Szocialista Köztársaság új kormányát. A főbb tárcák meg­oszlása a következő: O. Cernik, a kormány elnöke, O. Colotka, S. Faltian, F. Ha- roouz, és V. Vales, a kormány elnökhelyettesei. M. Pzur vezér- ezredes, honvédelmi miniszter, J. Marko, külügyminiszter, J. Pel- nar, belügyminiszter, J, Tabacek, külkereskedelmi miniszter. A csehszlovák föderáció első napja Szerda, 1969. január elseje óta jogilag életbe lépett a külön cseh és szlovák nemzeti egységekből álló csehszlovák föderáció. A cseh és szlovák nemzet ezentúl pár­huzamos életet él. mindegyikük külön-külön ura sorsának bizo­nyos területeken. A szövetségi állam, amelynek élén közös á’l-mfő áll. továbbra is igen erős marad és számos lé­nyeges szektor hozzátartozik tel­jes egészében (külügy, hadügy.) mások pedig, mint például a bel- ügy, a tervezés, a pénzügyek, a külkereskedelem és a munka­ügyek részlegesen tartoznak a vertégi állam hatáskörébe. Magyar államférfiak távirata í'ock Jenő. a magyar forradal­mi munkás-paraszt kormány el­nöke táviratban üdvözölte Old­rich Cemiket, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság szövetségi kormánya megalakulása és annak miniszterelnökévé történt kineve­zése alkalmából. Péter János, a Magyar Nép- köztársaság külügyminisztere ugyancsak táviratban köszöntöt­te Jan Markót a Csehszlovák Szocialista Köztársaság külügy­miniszterévé történt kinevezése alkalmából. Koszigin távirata Alekszej Koszigin táviratban üdvözölte Oldrich Cerniket a csehszlovák kormány elnökévé történt kinevezése alkalmából. A táviratban Koszigin hangot ad annak a meggyőződésének, hogy ..a Szovjetunió és Csehszlo­vákia közötti testvéri barátság szálai tovább erősödnek, a két nép javára, a szocialista orszá­gok egységének erősödése érde­kében. kinevezték a szlovák kormanyi Pozsonyban csütörtökön meg­tartották a szlovák nemzeti ta­nács újjáválasztott elnökségének első ülését. Ezen a csehszlovák föderációról szóló alkotmányos törvény értelmében kinevezték a Szlovák Szocialista Köztársaság •kormányát. A 19 tagú kormány elnöke Stefan Sadovsky lett. fi VÖK népe a győzelem legyében búcsúzott az ééviől A VDK népe magabiztosan és jókedvűen búcsúzott a győzel­mekben és sikerekben gazdag 1968-as évtől. Január elsején a kora délelőtti órákban heves lég­védelmi tűz követte egy ameri­kai pilóta nélküli felderítő gép útját, délen pedig a DNFF katonai főparancsnoksága nyilatkozat ki­adására kényszerült, melyben megbélyegzi az amerikai és a bábhadsereg főparancsnoikságát, amiért nem voltak hajlandók el­fogadni a DNFF háromnapos új­évi tűzszünetre vonatkozó aján­latát. Ho Si Minh elnök hatsoros versben köszöntötte honfitársait. A költemény ünnepli a tavaly aratott győzelmeket, újabb sike­reket ígér 1969-ben és így feje­ződik be: Nincs szebb tavasz an­nál, mint amelyen majd bekö­vetkezik a haza újraegyesítése. A Nhan Dan, a Vietnami Dol­gozók Pártjának központi lapja újévi vezércikkében értékeli az 1968-as év eseményeit. A küzdelem politikai oldalá­nak elemzése során a Nhan Dán megállapítja, hogy az amerikai­ak és bábjaik mind Pél-Viet- narnban. mind pedig a nemzetkö­zi síkon elszigetelődtek. A vezér­cikk a győzelmek forrásaként a vietnami nép töretlen hazafias szellemét említi első helyen, hangsúlyozva, hogy ez a párt és a kormány helyes politikájából fakad. A VDK iMisztereitiöbének nyilatkozata Pham Van Dong, a VDK mi­niszterelnöke Szergej Afonyin- nak, a TASZSZ tudósítójának adott nyilatkozatában elmondot­ta: Az 1968-as év a nagy győzel­mek jegyében telit el”. A miniszterelnök a jelenlegi vietnami helyzet jellemzésére el­mondotta, hogy bár az Egyesült Államok vereséget szenvedett, agresszív terveiről mindeddig nem mondott le. A vietnami népnek még jelentős áldozatokat kell hoznia, de kétségtelen, hogy teljes győzelmet fog aratni. Az amerikai imperialisták kénytele­nek voltak beszüntetni a VDK területének bombázását, de nap mint nap követnek, el az oriszág szuverénitását és biztonságát sértő cselekményeket. A vietna­mi nép szilárdan védelmezi a szocialista tábor délkeleti elő- bástyáját — mondotta Pham Van Dong. A párizsi tárgyalá­soknál szólva a Bwnjßzteretaäk hangsúlyozta, hogy a VDK és a DNFF kezdeményező álláspontot foglal el, de a vietnami kérdés békés megoldása csak akkor ér­hető el, ha az Egyesült Államok kivonja csapatait és csatlósai­nak csapatait Dél-Vietnam te­rületéről és lehetőséget ad ar­ra, hogy Dél-Vietnam népe ma­ga intézhesse belügyeit a DNFF politikai programjának megfele­lően. A vietnami nép győzelmeiben nagy része van a Szovjetunió és a testvéri szocialista országok áldozatkész, rendkívül ériékes segítségének. Ez a segítség le­hetőséget nyújt ahhoz, hogy megerősödjék a VDK gazdasági és védelmi képessége, s így e támogatás részese a további győ­zelmeknek is. Interjúja végén a miniszterelnök az egész vietnami nép nevében jókívánságait fejez­te ki az újév alkalmából a szov­jet népnek. Az MTI munkatársa tájékozta­tást kért az Országos Anyag- és Árhivataltól arról, hogy 1969-ben milyen változások várhatók az árrendszerben, a termelői és fo­gyasztói árakban. — A gazdaságirányítási reform első évének tapasztalatai bebi­zonyították — hangzott a vá­lasz —, hogy a reform nem nél­külözheti az ármechanizmus ru­galmasságát, vagyis azt, hogy az árformák az árak egyre inkább alkalmazkodjanak a termelési­értékesítési viszonyokhoz. Ezért 1969-ben tovább kell csökkenteni az árakkal kapcsolatos kötött­ségeket. A hatósági áraknak is követniük kell a piaci viszonyo­kat, különben a fix vagy maxi­mált árakat alkalmazó ágazatok hátrányos helyzetbe kerülnének a szabadabb árformákat alkal­mazókkal szemben. A szükséges árintézkedéseket összhatásuk fi­gyelembevételével készítettük és készítjük elő. Az 1969. évi nép- gazdasági tervhez kapcsolódó ár­tervezési munka mind a terme­lői, mind a fogyasztói y áraknál felmérte az indokolt változások hatásait, s a kormány ennek alap­ján hozta meg döntéseit. A hatósági termelői árak közül mindössze néhányat -módosítunk. Mintegy 20 százalékkal fel kell emelni a fenyő fűrészáruk ter­melői árát, mert a a növekvő igényeket a szocialista országok­ból származó importtal ma már nem tudjuk kielégíteni. A bőr­áruk termelői árát viszont mint­kosság építkezései 4—5 száza­lékkal lesznek drágábbak. Hogy az emelkedés ennél ne legyen nagyobb, a vállalati kivitelezés­ben megvalósuló lakossági épít­kezéseket nagyobb állami dotá­cióval támogatják. Több cikk ára csökken. A ha­zai brikett 20, a tüzelőolaj 30 százalékkal lesz olcsóbb, alacso­nyabb lesz a tűzifa ára is. A baromfi ugyancsak olcsóbb lesz, mint tavaly. A szabadáras fogyasztási cik­keik aránya 23-ról 30—^ száza­lékra növekszik. Mint ismeretes, a termelői és fogyasztói árakat a termékek na­gyobb részénél számottevő for­galmi adó, kisebb részénél pedig árkiegészítés kapcsolja össze. A forgalmiadó-, illetve az árkiegé­szítési rendszer egyszerűsítésével lépésről lépésre közelebb hoz­muk a ráfordítási költségeket és az árakat. Az 1968-as árreform­hoz kapcsolódva bevezettük a termékcsoportok szerinti, kulcsos adóztatást. Az idén a forgalmi- adókulcsok száma körülbelül a felére csökken. A legjelentősebb forgalmiadó-váiitozás a ruházati cikkeknél lesz. Különböző szöve­tek, kötött- és hurkoltáruk, rö­vidáruk, ruházati cikkek eddigi 600 adókulcsát körülbelül 175 helyettesíti majd. Ezzel kapcso* * latban plusz-mínusz 15 százalé­kos határon belül ármozgások várhatók. Nagyobb mértékű ár­mozgásra csak kivételes esetek­ben kerülhet sor. A forgalmi- adó-nivel-lálás a járműalkatré­szek, centrifugák, lemezjátszók, egyes festékek, fotóvegyszerek, továbbá sportszerek és papír- cikkek árát fe érinti. Kisebb mér­tékben emelkedik egyes pálin­kák és likőrök ára. A változásokra a korábbi évek­től eltérően nem január 1-én, hanem az év különböző időpont­jaiban kerül sor. Ezen a terü­leten is szakítani akarunk a ré­gi, merev módszerrel. A változá­sokra olyan időpontokban kerül sor, amelyek a különböző gazda­sági és piaci meggondolások alapján, erre a legalkalmasab­bak. (MTI) EZ TÖRTÉNT egy 10 százalékkal csökkentjük, mivel a világpiacon is olcsóbb lett a nyers bőr. Ez az intézke­dés várhatóan a cipők és egyéb bőripari termékek fogyasztói árának némi csökkenését is ma­gával hozza. Árarány-módosí­tásra kerül sor a tüzelőanyagok­nál is. Tekintve, hogy ha­zánk egyre több szénhidrogéníel rendelkezik, most már nem in­dokolt, hogy fenntartsuk a gyen­gébb minőségű szenek felhaszná­lására ösztönző árarányokat. — Ami a fogyasztói árakat il­leti, a múlt évi tapasztalatok azt igazolják, hogy újabb lépéseket tehetünk a társadalmi ráfordí­tásokhoz közelítő árak alakításé­nak útján, jóllehet ez a folya­mat még meglehetősen hosszú időt; 10—15 évet is igénybe vesz. Amikor a múlt évi tervet kidol­goztuk. azzal számoltunk, hogy a fogyasztói árszínvonal egy-kát százalékkal növekszik, az emel­kedés, azonban ennél jóval sze­rényebb, 0,5—0,6 százalékos volt. 1969-re ismét egy-két százalékos árszínvonal-emelkedést terve­zünk, az 1969. évi népgazdasági terv a reáljövedelmek növekedé­sét már ennek megfelelően vet­te figyelembe. A tervezett ár­intézkedések négy csoportba so­rolhatók: 1. Egyes rögzített és maxi­mált árak módosítása: 2. az importált fogyasztási javaknál eddig érvényesített kivételek és kedvezmények csökkentése, vagy megszünte­tése; 3. a forgalmiadó-rendszer egyszerűsítése: 4. a szabadáras fogyasztási termékek bővítése. — A központilag elrendelt ár- intézkedések, az emelkedés és a csökkentés kiegészítik egymást, az árszínvonal a hatósági áru­cikkeknél változatlan marad. A rögzített és maximált árak változásai közül a legjelentősebb a belföldi és nemzetközi posta­szolgáltatások díjának emelke­dése volt. Várható további intéz­kedések: a fűrészáruk termelői árának módosítását egyes fater­mékek fogyasztói árának igen kis mértékű növelése követi majd, a motorbenzin minőségének javítá­sával arányosan a normál ben­zin ára magasabb lesz. Az év folyamán az állami dotáció csök­kenése következtében egyes ven­déglátóipari árak változásával is számolni kell. A fenyőfűrészáruk árának és az építőipar termelői árának emelkedése nyomán a la­Érthető. hogy az új .esztendő első óráiban a világ figyelme mindenekelőtt arra felé fordult, ahol hosszú évek óta dörögnek a fegyverek. Világszerte, valameny- nyi újévi kérdőív válaszaiból ki­derült, hogy az emberiség döntő, többségének egyik legfontosabb kívánsága 1969-től: a szabadságharcosok jogos követelései alapján fejeződ­jék be végre a vietnami háború. Ebben a háborúban a három­napos tűzszünet csak viszonyla­gos csendet jelentett: az ameri­kaiak többször is egyoldalúan megsértették az ünnepi fegyver­nyugvást. Az újévet bizakodva, jókedvűen ünneplő Hanoiban ja­nuár elsején délelőtt például he­ves légelhárító tűz zúdult egy pilóta nélküli amerikai felderítő repülőgépre. A VDK légiereje egy ugyanilyen gépet lelőtt Ha Bac tartomány felett is és ezzel az észak felett lelőtt ellenséges gépek száma 3258-ra emelkedett. Az emberveszteségekről maguk az amerikaiak adtak ki hivatalos jelentést az újév alkalmából. Az ő adataik szerint 1961 január elseje óta az Egyesült Államok 30543 katonája esett el Vietnam­ban. A sebesültek száma 192 327 volt. Természetesen a másik oldal is visszapillantott az eltelt eszten­dőre. „Az 1968-as év — mon­dotta Pham Van Dong, a VDK miniszterelnöke a TASZSZ tu­dósítójának —, a nagy győzel­mek jegyében télt el és új feje­zetet nyitott a vietnami népnek az amerikai agreszió elleni honvédő háborúban. A vietnami népnek még nagy áldozatokat kell hoznia, de kétségtelenül győzelmet fog aratni” — tétté hozzá Pham Van Dong. majd hangBűlyozta: A békés megoldás csak az amerikai csapatok távozásá­val képzelhető el. A beszélgetés során a miniszter­elnök megállapította: a vietnami nép győzelmeiben nagy része van a Szovjetunió és a többi szocialista ország ‘ áldozatkész, rendkívül értékes segítségének. Az Apollo (szerencsés vissza­térése után ezúttal egy szovjet technikai-tudományos siker ke­rült a világlapok első oldalára: a TU—144-es szuperszonikus utasszállító repülőgép eredmé­nyes kipróbálásának híre. „A Szovjetunió maga. mögött hagyta Nyugatot” — hangsúlyozza a Le Monde. A lapok felhívják a fi­gyelmet arra hogy a francia— angol koprodukcióban készülő, sokat emlegetett Concorde próba­repülésére még nem került sor, az amerikaiak hasonló típusú gépe pedig aligha emelkedik fal 1972 előtt. A nyugati világ egyik legtekintélyesebb lapja, a londoni Times is némi elégtétellel álla­pítja meg a hangsebességnél két­szer gyorsabb szovjet repülő­gépről, hogy annak konstruktőrjei nem­csak Angliát és Franciaor­szágot, hanem az Egyesült Államokat is maguk mögött hagyták. Losonczí Pál, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának elnöke január elsején a televízióban, il­letve. a Kossuth rádióban köszön­tötte az ország lakosságát. * A szkopjei ügyészség kezde­ményezésére letartóztatták a de­cember 22—23-i tetovói rendza­varások húsz kezdeményezőjét és (résztvevőjét. Az ügyészség nép- és államellenes bűntett, nemzeti és vallási türelmetlen­ség. gyűlölet szítása és ellensé­ges propaganda terjesztésének vádját emelte a letartóztatottak­kal szemben. * Pénteken kezdődik Párizsban a szovjet—francia együttműködé­si vegyesbizottság, az úgynevezett nagybizottság harmadik üléssza­ka. Az ülésszak napirendjén négy kérdés szerepei: X.) A Moszkvá­ban december végén ülésezett, úgynevezett kisbizottság jelen­tése a kulturális, műszaki és tu­dományos együttműködés alaku­lásáról; 2.) az űrkutatásra, az atomenergiára és a színes televí­zióra vonatkozó egyezmények végrehajtásával kapcsolatos prob­lémák megvizsgálása; 3.) a fran­cia—szovjet kereskedelmi kamara tevékenysége; 4 ) a kereskedelmi kapcsolatok fejlődése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom