Tolna Megyei Népújság, 1968. december (18. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-01 / 282. szám

■-Zc.ro. nyvti íT\\ clß V 111k f&tm MEGVEijy NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA £S A MEGYEI TANÁCS. LAPJA XVIII. évfolyam, 282. szára. ÄRA: 1 FORINT Vasárnap, 1968. december 1. Valahol elaludtak Január 1-ig nem tudnak jogosítványt szerezni a vontatóvezetők — Gyenge a fék —11 tulajdonjogot nem íratják át Ez a téma most már minden­kinek kellemetlen. Alaposan megkéstek a dolog rendezésével. Kellemetlen a traktorosoknak, mert vizsgát kell tenniük teher­gépkocsi-vezetésből, ha január 1 után vontatóval, mégpedig pót­kocsis vontatóval akarnak köz­lekedni közúton. Akik 1964 előtt megszerezték a vontatóvezetői jo­gosítványt, azoknak is el kell végezniük a tanfolyamot, és új jogosítványt szerezni* Kellemet­len a vontatóügy a rendőrség­nek. több okból. Ezeket később részletezzük. Előbb még annyit, hogy a tsz-szövetségek ezzel kapcsolatos munkája sem a leg- hálásabb. Szinte lóhalálában kell megszervezni a tanfolyamot, mintegy kétezer megyebeli trak­toros számára, és ez akkor sem könnyű, ha a népfront közre­működik a szervezésben, to­vábbá minden segítséget megad a KPM Autóközlekedési Tan­intézete is. Az, hogy a felelősség végső soron kit terhel, tulaj­donképpen nem érdekes, mert felelősségre vonni senkit nem lehet. A Szekszárd és Vidéke Tsz-ek Területi Szövetségében úgy vélekednek, elsősorban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumnak kellett volna mozgatni az ügyet, hiszen a téma 1964 óta aktuális. A taná­csok feladata lett volna időben gondoskodni arról, hogy az utol­só türelmi idő lejártával meg­legyen a vontatóvezető traktoro­soknak a közúti közlekedéshez szükséges jogosítványuk. Mi lesz január 1. után? Mindenesetre január 1-ig nem lesz meg. Az előírás szerint ja­nuár 1. után a rendőrségnek nem szabad megengedni ilyen vonta­tók közlekedését, viszont leg- alábis néhány hétig minden va­lószínűség szerint kénytelen lesz megengedni, mert különben a szövetkezetekben és állami gaz­daságokban nem tudnának szál­lítani és csaknem megbénulna az állatgondozás. Igaza van a tsz-szöveteég egyik munkatársának: valahol elaludtak. A szorult helyzetben most az­tán igyekeznek rendezni a dol­gokat. A Hazafias Népfront ko­ordinálja a megye két területi tsz-szövetségének ezzel kapcso­latos szervezőmunkáját. A tsz- szövetségek azt szeretnék, ha még az idén, decemberben meg­kezdődne a tanfolyam. Szabó József, a szekszárdi székhellyel működő tsz-szöveteég munka­társa azt mondja, véleményt kértek a Belügyminisztériumtól és jogászoktól egyaránt, mi a teendő a jogosítvány megszerzé­sével kapcsolatban, kiknek kö- I telező, kiknek nem? Természete­sen a BM-ben is az az álláspont, ami a Tolna megyei Rendőrfő­kapitányság közlekedésrendésze­ti osztályán: az 1964 előtt meg­szerzett vontatóvezetői jogosít­vány (szürke) nem lesz elég 1969-től. Az Autóközlekedési Tanintézet­nek ez a tanfolyam már eléggé megterhelő többletmunkát okoz, mégis megszervezik. Budapestről lejön az igazgató december ele­jén Szekszárdra. A megye tsz-ei azzal tudnak legtöbbet segíteni, ha a tehergépkocsikat rendelke­zésre bocsátják traktorosaiknak a gyakorlati oktatáshoz. Segít­sék egymást ebben a szomszédos közös gazdaságok! Más baj is van Sajnos, egyéb bajok is vannak von ta tóügy ben. Egyik az, hogy légfékhez való kompresszort nem lehet kapni. A ráfutó fék viszont gyenge a három és fél tonna összsúlynál nehezebb pótkocsi esetében. A másik, meglehetősen nagy probléma, ami egyben ideg­munka is a rendőrség számára: a tulajdonváltozást sok esetben nem íratják át a különböző vál­lalatok, gazdaságok, amikor el­adják a traktort. A rendőrségi *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ t Érdemes fellapozni a Tolnai Selyemfonógyár Május 1. ne­vet viselő szocialista brigád­jának naplóját. A bejegyzések, az alakulástól kezdve napja­inkig kísérik a brigádtagok munkáját, az eredményeket, az esetenként jelentkező ne­hézségeket. Tizenhatan alakították a 'bri­gádot, 1966. május 1. tiszte­letére. Irodisták, férfiak, nők, bérelszámolók, munkaügyi dolgozók szervezkedtek. Bát­ran vitatkoztak, s vették fel a harcot az itt-ott jelentkező előítélettel. Bár munkájukat nem lehet mázsákban, ton­nákban mérni, a szellemi munkát végzőknél is megvan a feltétele a szocialista bri­gád cím elnyerésének. És hogy ez mennyire így van, arról a brigádnapló tanúskodik. A gonddal és nagy felelősséggel vezetett napló lapjai a brigád­élet egy-egy állomását őrzik. Megörökíti a munkavállalások teljesítését, a társadalmi mun­kavégzést, politikai képzés eredményeit, kulturális ren­dezvények tartását, utazások­ról szóló élménybeszámolókat a belföldi és külföldi utazá­sokról küldött képeslapokat. „Termelő munkájuk” — ahogy ezt Faggyas István, a gyár igazgatója megállapította f — szorosan kapcsolódik a gaz­daságvezetés munkájához. A ♦ / •• ♦ nyilvántartásban mindig szere­pelnek olyan adatok, amik el­évültek. A KRESZ függelékének 10. cikke a második bekezdésben úgy rendelkezik, hogy az el­adást, illetve a vételt 48 órán belül be kell jelenteni a rend­őrségnek. Sajnos, a tulajdonjo­got sok esetben egyszerűen nem tudják igazolni. Különböző okok miatt (például műszaki hiányosság) nem tesznek eleget a rendőrség idézésének, nem viszik be a gépeket műsza­ki felülvizsgálatra. Novemberben például — Piacsek György rend­őr százados tájékoztatása szerint — a berendelt 75 vontatóból csupán 24 jelent meg, és ebből is csak 18 volt műszakilag al­kalmas. A felhívást egy, sőt két hónappal hamarabb kiküldik, te­hát volna idő felkészülni a „vizsgára". Három eset: a Me­gyei Tanácsi Építőipari Vállalat VB 07—83 rendszámú vontató­ját november 24-re rendelték be, nem jelent meg. Ugyanezen a napon kellett volna a rendőrsé­gen megjelenni a szálkai Fej­lődés Ttsz VB 07—51 rendszámú vontatójával és a Szekszárdi Ál­lami Gazdaság VB 04—95 rend­számú gépével. G. J. A napló gazdaságvezetés nem nélkü­lözheti a számokat, a ponto­san vezetett statisztikát, amely hű képet ad a gyár termelésé­nek alakulásáról. A naplóban a szocialista brigád embert formáló ereje is kirajzolódik. Bejegyzések tanúskodnak ar­ról, hogy a szocialista brigád hány közéleti embert adott. A megalakulást követő években párttitkárt, pártvezetőségi ta­got, KISZ-titkárt, tanácstagot választottak közülük. Többen kaptak kiváló dolgozó jelvényt és más kitüntetést. A brigádnapló újabb bejegy­zésekkel gazdagodott. A Se­lyemfonógyár Május 1. szocia­lista brigádját nagy megtisz­teltetés érte. A brigád vezető­je, Lampek Józsefné, részt vett a KMP megalakulásának tisz­teletére november 21-én ren­dezett megyei ünnepségen és a MÉMOSZ-székház kongresz- szusi termében november 23- án megtartott ünnepi kibőví­tett központi bizottsági ülésen. A brigádvezető erről tartott élménybeszámolót pénteken Emléktábla-avatás Ozorán Meleg hangulatú, bensőséges ünnepség zajlott le pénteken Ozo­rán, A Mártírok útja 3, szám alatti pártház falán a KMP 50. évfordulója alkalmából emlék­táblát lepleztek le. Ozorán ugyan­is 1918. november 29-én alakult meg a KMP helyi szervezete. Az emléktáblán annak a tíz ozorai kommunistának a neve szerepel, akik 1919 és 1944 között mártírhalált haltak. A leleplezést színvonalas úttö­rő-emlékműsor, majd ünnepi tag* gyűlés követte, amelyen az em­léktáblát is leleplező Hideg Mi­hály a járási pártbizottság tagja* járási rendőrkapitány 5 kommu­nistáknak adta át 20 éves párttag­ságuk után járó emléklapot. Az ünnepi taggyűlésen és a lelep­lezési ünnepségen részt vettek a mártírok családtagjai és hozzá­tartozói is. Palánk! László Ozora A DNFF napiparancsa: általános támadás Az AFP francia hírügynökség a DNFF rádiójára hivatkozva je­lenti, hogy a Dél-vietnami Nem­zeti Felszabadítási Front pénte­ken este napiparancsban általá­nos támadást rendelt el novem­ber 30-tól kezdődően. A napi­parancs szerint a szabadsághar­cosok „mindenütt” általános tá­madást hajtanak végre, amelyet a parancsnokok együttes ülésén határoztak el. Saigoni tájékoztatások szerint a szabdságharcosok több helyen is nagy méretű csapatösszevoná­sokat hajtottak végre. A saigoni rezsim katonai parancsnoksága — folytatja az AFP — kijelen­tette, hogy Saigon felkészült a negyedik általános nagy offen­zívára. A saigoni rendőrség vé­leménye szerint az utóbbi na­pokban több mint ezer szabad­ságharcos szivárgott be a fő­városba. A VDK külügyminisztériumá­nak szóvivője szombaton reggel közleményt adott ki, amely el­ítéli és leleplezi az amerikaiak legutóbbi légitámadását az észak- vietnami Quang Binh vidéke ellen, továbbá az amerikai hadi­tengerészet terrorakcióit, ame­lyeket a demilitarizált övezet déli részében hajtott végre. Mint a Reuter jelenti, való­színű, hogy Ha Van Lau ezredes a Párizsban tárgyaló VDK- küldöttség helyettes vezetője és Cyrus Vance, az amerikai kül­döttség helyettes vezetője vasár­nap este Párizsban tanácskozik a kibővített tárgyalások egyes kérdéseiről. Harriman, a kül­döttség vezetője vasárnap Wa­shingtonba repül és a következő napokon Johnsonnal és minden valószínűség szerint Nixonnal is megbeszélést folytat a párizsi tárgyalásokról. Harriman a jövő hét végén megy vissza Párizsba. 0 várható áremelés aggasztja a franciákat Párizs (MTI) A leértékelés ve­szélye egyelőre elhárult. A fran­ciákat most már inkább az árak várható alakulása tölti el nyug­talansággal. Az új fogyasztási adóemelés következtében a december else­délután, a munkaidő befeje­zése után. Mély átéléssel és közvetlen szavakkal adta visz- sza a Központi Bizottság ülé­sének ünnepi hangulatát. Idé­zett a beszámolóból, s megha- tottan beszélt a párt fél év­százados harcának dicső feje­zetéről, s arról, a megbecsülés­ről, amely a párt ma is élő, régi harcosai jelé sugárzott. A brigádértekezlet ünnepi hangulatát emelte Schallet Éva szavalata, aki Várnai Zseni: Katonafiamnak című költeményét tolmácsolta, nagy átéléssel. Az üzemi pártszer­vezet titkára, Bolvári József­né elismeréssel beszélí a Má­jus 1. szocialista brigád mun­kájáról, úgyszintén Novák Nándorné szb-elnök is. Segít­séget kért tőlük a szocialista brigádmozgalom terjesztésé­ben. A kérés azonnal realizá­lódott. hampek Józsefné ugyanis bejelentette, hogy két fiatal kéréssel fordult hozzá. Szeretnének a szocialista bri­gádhoz tartozni, s munkájuk elismeréseképpen felvételüket kérik. A brigád egyhangúan szavazott. Maguk közé vették a két fiatalt és a napló új be­jegyzéssel. új nevekkel gyara­podott. POZSONYI IGNÁCNÉ ♦ * t * jétől várható áremelkedések problémája erősen foglalkoztatja a kormányt is. Pénteken De Gaulle tábornok elnökletével Couve de Murville miniszterel­nök és Ortoli pénzügyminiszter, valamint több szakember rész­vételével tanácskozás volt ez ügyben az Elysée-palotában. A tanácskozáson intézkedéseket ha­tároztak el, hogy megakadá­lyozzák az árak túl gyors és túlságosan nagyarányú emelke­dését. Az áremelkedéseket tel­jes mértékben nem tudják meg­akadályozni, hiszen a kormány által a parlamentben elfogadott intézkedések egyik fő célja az ország gazdasági egyensúlyának helyreállítása, a belső fogyasz­tás megszorítása és az export fellendítése útján. A pénteki tanácskozáson elfo­gadott intézkedések elsősorban arra irányulnak, hogy a kiskeres­kedelmi árak és szolgáltatások túl gyors emelését akadályozzák meg, de nem határoztak el árrögzítési intézkedéseket. Közölték azonban, hogy egyes területeken sor kerül­het erre is, ha az árak túlzott mértékben emelkednének. Couve de Murville miniszter- elnök szombat reggel a francia rádió munkatársa kérdéseire vá­laszolva, a többi között Johnson amerikai elnök és De Gaulle tá­bornok üzenetváltásával foglalko­zott. A miniszterelnök hangsú­lyozta, az a szolidaritás, amit a francia intézkedések bejelentésé­nek napján az amerikai elnök nyilvánított, azt bizonyítja, hogy a mai világban senkinek sem ér­deke, hogy belekeveredjék pénz­ügyi kalandokba. Van ugyanis egy megsérthetetlen szabály, ez a vezető pénznemek szolidaritása. Ez az oka annak, hogy Francia- ország és az Egyesült Államok érdekei egy irányba hatnak, és azt is szükséges megjegyezni, hogy ma semmi sem állítja őket egymással szembe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom