Tolna Megyei Népújság, 1968. november (18. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-01 / 257. szám

!9UM /hé sí 'Ligm NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAP XVIII. évfolyam, 257. szám ARA: 80 FILLÉR Péntek, 1968. november 1. ünnepélyesen fogadták a Csehszlovákiából hazatér! katonai alakulatokat A magyar néphadsereg alakula­tai Csehszlovákiából folyamato­san visszaérkeztek helyőrségükbe. Az egységeket mindenütt ünnepé­lyes külsőségek között fogadták. Nagyszabású nyilvános ünnepsé­get rendeztek Zalaegerszegen is. Nemzetiszínű és vörös zászlók­kal díszített utcák, többezres tö­meg fogadta Zalaegerszeg főterén néphadseregünk Csehszlovák] ából hazatért alakulatait. Az ünnepé­lyes fogadtatásra felállított dísz­emelvényen foglalt helyet Csémi Károly altábornagy, a honvédelmi miniszter első helyettese, a ma­gyar néphadsereg vezérkari fő­nöke, Kálazi József vezérőrnagy, Lakatos Béla vezérőrnagy. Varga Gyula a Zala megyei Pártbizott­ság első titkára. A főtéren felsorakozott alaku­latok előtt Lakatos Béla vezér­őrnagy, a magasabb egység pa­rancsnoka jelentette Csémi Ká­roly altábornagynak, hogy a ba­ráti Csehszlovákiából hazatért egységek az ünnepélyes fogadás­ra felsorakoztak, majd a két tá­bornok ellépett a tisztelgő egysé­gek előtt. A fogadóünnepség a Himnusszal kezdődött. Kálazi Jó­zsef vezérőrnagy felolvasta Czi- nege Lajos vezérezredes, honvé­delmi miniszter napiparancsát. A honvédelmi miniszter napiparancsa A magyar néphadsereg kijelölt alakulatai, a legfelsőbb politikai és állami vezetés döntése alap­ján, internacionalista küldetést teljesítettek. A testvéri szocialis­ta országok szövetséges katonai erőivel együtt, részt vettek a cseh­szlovák nép szocialista vívmá­nyait fenyegető nyílt, ellenforra­dalmi fordulat veszélyének elhá­rításában. A kapott feladat végrehajtá­sában részit vett alakulatok. példamutatóan teljesítették kötelességeiket, magas fokú fe­gyelmezettségről, politikai és erkölcsi szilárdságról tettek bizonyságot — hangzik a napiparancsban. Becsületes helytállásukért köszö- netemét fejezem ki a feladataikat példásan teljesítő hivatásos, tar­talékos és sorállománynak, hon­védeknek, tiszthelyetteseknek, tisz­teknek és tábornokoknak, mind­azoknak a szerveknek és szemé­lyeknek, amelyek és akik hozzá­járultak ennek biztosításához. A Magyar Népköztársaság po­litikai és állami vezetése a mi­előbbi és teljes konszolidáció elősegítése érdekében arra törek­szik, hogy helyreálljon a kölcsö­nös bizalom, a baráti kapcsolat és kibontakozzon az eredményes szocialista építőmunkát elősegí­tő politikai és gazdasági együtt­működés országaink, népeink kö­zött. Azt akarjuk, hogy erősöd­jön, fejlődjön fegyverbarátsá­gunk a csehszlovák néphadse­reggel, a Varsói Szerződés ke­retein belül. Elvtársak! Népünk érdekeit szem előtt tartva, változatlanul és következetesen azt az elvet valljuk, hogy amíg az imperialisták tá­madó jellegű katonai tömb­jei fennállnak, nekünk is minden erőnkkel munkálkod­ni kell a Varsói Szerződés erősítésén, fejlesztésén. Néphadseregünkre az a felad: ' hárul, hogy legyen mindig kés- a szovjet és a Varsói Szerző­désbe tömörült többi testvéri hadsereggel szoros szövetségben, hazánk biztonságának és a szocializmus nemzetközi pozí­cióinak védelmére. A napiparancs ismertetése után Varga Gyula, a Zala megyei Pártbizottság első titkára üdvö­zölte a hazatért csapatokat. Sza­vaira Lakatos Béla vezérőrnagy, a magasabb egység parancsnoka válaszolt. — Tudatában voltunk, hogy politikai segítséget kell adnunk csehszlovák elvtársainknak, mert nehéz helyzetbe kerültek. Ba­ráti segítőkészséggel léptünk Csehszlovákia földjére, s erő­feszítéseink mindenkor arra irá­nyultak, hogy csehszlovák elv­társainkkal együtt vessünk gá­tat az olyan erőknek, amelyek a szocializmus ügyét támadták. Jelenthetem, hogy a feladat vég­rehajtásában részt vett harcosok, tisztesek, tiszthelyettesek, tisztek, politikai érettségről, fegye­lemről és határozottságról tettek tanúbizonyságot. Meg­becsülést, elismerést szerez­tek magatartásukkal. Feladatainkat úgy végeztük, hogy a baráti csehszlovák nép nem­zeti érzéseit és szokásait sem­milyen sérelem ne érje. Óvtuk a csehszlovák dolgozók munká­jának gyümölcseit, a nemzeti vagyont és a személyi tulajdont — mondotta többek között. Ezt követően egyenruhás úttö­rők köszöntötték a hazatért ala­kulatokat, majd Csémi Károly al­tábornagy, a honvédelmi minisz­ter első helyettese, a magyar nép­hadsereg vezérkari főnöke mon­dott beszédet. Csémi Károly beszéde — Ismeretes, — mondotta töb­bek között — hogy pártunk és kormányunk kezdettől fogva ro- konszenvvel és egyetértéssel tá­mogatta, népünk megértéssel fi­gyelte csehszlovákiai testvérpár­tunk, a csehszlovák munkásosz­tály, dolgozó osztálytestvéreink azon törekvéseit, amelyeket a ja­nuári központi bizottsági ülésen tűztek maguk elé. — Ugyanakkor többször fel­hívtuk csehszlovák elvtársaink és barátaink figyelmét a kétfrontos harc szükségességére. Arra, hogy miközben a régi hibák ellen, tiszta célok és szándékok meg­valósítása érdekében harcolnak, ne feledjék, hogy a szocializmus erősítésének és az elkövetett hi­bák kijavításának jelszava mö­gött mindinkább felsorakoznak és szervezettebbé válnak a szocia­listaellenes erők és irányzatok. — Sajnos, pártunk és más test­vérpártok internacionalista jó­szándéktól vezetett tanácsai el­lenére a helyzet nem javult. A helyes elvek eltorzultak és ez év nyarára a helyzet fokról fokra romlott. — Az antiszocialista erők egyre nyíltabban és céltudatosabban léptek fel a szocializmus vívmá­nyainak félszámolása és Cseh­(Folytatás a 2. oldalon.) ünnepi megemlékezés az őszirózsás forradalomról Tamásiban szerdán este a járási művelődési házban, az őszirózsás forradalom 50. évfordulója alkal­mából ünnepi ülésen emlékez­tek meg a magyarországi 1518-as polgári demokratikus forradalom­ról, a tamási járási és községi népfrontbizottság, valamint a ta­mási szakmaközi bizottság közös rendezésében. Az ünnepségen részt vett a hazánkban ideiglenesen tartózkodó szovjet hadsereg két alezredese is. Az ünnepi beszédet Andirkó Sándor, a Hazafias Népfront já­rási titkára tartotta. A megemlé­kezést színvonalas ünnepi műsor követte. A pedagógusénekkar Király Lászlóné karnagy vezeté­sével szerepelt, a gimnázium iro­dalmi színpada szavalatokkal, az úttörőzenekar pedig kora­beli dalokkal tisztelgett az őszirózsás forradalom eleven em­lékének. Gazdagította, színesítet­te a műsort az fmsz és a járási művelődési központ úttörőzene­kara, amely Márky János vezény­letével népek dalaiból és forra­dalmi indulókból adott műsort. A népes hallgatóság, a tamási jubileumi ünnepségen megjelent háromszázfőnyi ünneplő közön­ség nagy tetszéssel togadta az élményt nyújtó ünnepi műsort. Max Reimann 70 éves Max Reimann, Németország Kommunista Pártja Központi Bi­zottságának első titkára csütörtö­kön 70 éves. Ebből az .alkalomból üdvözlő üzenetet intézett hozzá a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottsága. Az üzenet, amelyet Walter Ulbricht írt alá, hangsúlyozza, hogy Max Reimann egész élete és tevékenysége él- szakíthatatlanul összekapcsoló­dik a munkásosztály ügyéért, az imperializmus és a reakció ellen vívott forradalmi harccal. Az NSZEP Központi Bizottsá­gának üzenete rámutat arra is, hogy Németország Kommunista Pártja Központi Bizottsága első titkárának posztján Reimann kö­vetkezetesen kiállt a kommunista és munkáspártok marxista—leni­nista egysége mellett, s ezzel ki­vívta a német és a nemzetközi forradalmi munkásmozgalom tisz­teletét. A Szovjétunió Legfelső Taná­csának Elnöksége „Októberi for­radalom” érdemrenddel tüntette ki a 70 éves Max Reimannt, a német és a nemzetközi kommu­nista munkásmozgalomban, a békéért vívott harcban és a szovjet—német barátság erősíté­sében szerzett nagy érdemeiért. A csütörtöki Pravda külön cikkben méltatja Max Reimann tevékenységét. Max Reimannt, a törvénytele­nül betiltott Németország Kom­munista Pártja első titkárát, 70. születésnapja alkalmából az NDK minisztertanácsának javaslatára a Kari Marx érdemrenddel tün­tették ki. Az érdemrendet Walter Ulbricht,, az NDK államtanácsá­nak elnöke, az NSZEP első tit­kára nyújtotta át az ünmepeltnek. Kádár János távirata Max Reimannhoz Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titkára táviratban üdvözölte M’x Rei- mamnt, Németország Kommu­nista Pártja Központi Bizottságá­nak első titkárát, 70. születés­napja alkalmából. A mezőgazdaság helyzete és perspektívái Dr. Sághy Vilmos miniszterhelyettes előadása a Tolna megyei tsz-elnököknek Megyénk termelőszövetkezeti elnökeinek tanfolyamán, illetve tanácskozásán Balatonföldváron dr. Sághy Vilmos, a mezőgazda- sági és élelmezésügyi miniszter első helyettese tartott előadást szerdán. A legfontosabb időszerű kérdésekről beszélt és a várható intézkedésekről, a mezőgazdaság jövőjének alakulásáról. Előadása után válaszolt a közös gazdaságok elnökeinek kérdéseire. A szerdai eszmecserén részt vett György József, a megyei pártbizottság mezőgazdasági osztályvezetője és Somorjai Sándor a megyei ta­nács mezőgazdasági és élelmezés- ügyi osztályának vezetője. Dr. Sághy Vilmos elmondta egyebek között, hogy számításo­kat végeztek a harmadik ötéves terv időszakára vonatkozóan: ho­gyan alakulhat a mezőgazdaság­ban a bevétel és a kiadás, s en­nek alapján a paraszti jövedelem. A célkitűzések eléréséhez és a tsz-ek önálló gazdálkodásának megvalósításához intézkedésekre volt szükség. Emlékeztetett rá, melyek ezek az intézkedések: 1. A felvásárlási árak emelése. Ez- ideig átlagosan 17 százalékos emelkedés valósult meg. 2. A hi­telrendezés. Körülbelül 12 milli­árd forint hitelt engedtek el a szövetkezeteknek. Ilyen előkészü­letek után kezdődött az új gaz­dasági mechanizmus. A minisz­terhelyettes felhívta a figyelmet arra, hogy ezentúl iól „utrtii kell gondolni, mire vesznek fel hitelt a gazdaságok, mert a kölcsönt a jövőben vissza kell fizetni, nem lesz elengedés. 3. Szociális jutta­tások a parasztságnak. A törté­nelemben először valósult meg a paraszti nyugdíj. A célkitűzés az, hogy a parasztság szociális jut­tatásai elérjék az ipari szociális juttatások színvonalát. R lerv teljesíthető A harmadik ötéves terv harma­dik évének végén úgy értékelik legfelsőbb szinten az eredménye­ket, hogy a terv teljesíthető. Idő­arányosan előbbre van a mezőgazda­ság, mint amennyit a terv előír. Ugyanez vonatkozik a paraszti jövedelmekre is. Érdekesen alakul országos átlag­ban a parasztság nagyobb jöve­delmének forrása. Ez csak egy­részt adódik a többlettermelés­ből. A másik forrás az úgyne­vezett nagyüzemi melléktevé­kenység, a harmadik pedig a közvetlen értékesítés kiterjedése. A mezőgazdasági árak alaku­lása a következő: körülbelül 70 százalékban rögzített (fix) árak vannak, 20 százalékban államilag behatárolt árak és mintegy 10 százalék a szabadpiaci ár. Bizo­nyos pontokon, főként az építő­iparban elmozdultak az árak, mert a kereslet jóval meghaladja a kínálatot. Az adózás nem nőtt a mezőgazdaságban. Csupán a földadó aránya növekedett, hogy a területi adottságok nagy kü­lönbségei részben kiegyenlítődje­nek, tehát az arány a különbözeti földjáradék elvonása elvének alapján nőtt. Csökkent viszont a jövedelemadó aránya, hogy a jó munka eredményét élvezhesse a gazdaság. Jl nagyüzemi melléktevékenység Részletesen foglalkozott a mi­niszterhelyettes az úgynevezett nagyüzemi melléktevékenységgel. A minisztériumi vezetők, szakemberek véleménye sze­rint erre több ok miatt is szükség van, és minden erő­vel támogatni kell. A piacon olyan keresletet lehet kielégíteni ezzel a tevékenység­gel, ami eddig nem volt kielégít­hető. Azonban csak meghatáro­zott keretek között folytatható a melléktevékenység: a szövetkezet telephelyén, tsz-tagokkal, nem pedig idegen helyen, a gazdaság­tól elkülönítve. A minisztérium megszervezi az ellenőrzést. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom