Tolna Megyei Népújság, 1968. október (18. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-01 / 230. szám

unAC PBOi£T&Sftl, GßraS®JI3EK i TÖLfitA MEGVER m m NÉPÚJSÁG , A MAGYAR: SZOCIALISTA-MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYE.! BIZOTTSÁGA ÉS A MEGXEIJANAcS LA?j[A " Elutazott a magyar küldöttség az ENSZ ülésszakára n n , ....... I) jUJA ( VIII. évfolyam 230. szám ÁRA: 80 FILLÉR Kedd, 1968. október 1. Megnyílt a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozását előkészítő bizottság illése A kommunista és munkás­ártok nemzetközi tanácskozá­st előkészítő bizottság 1968. September 30-án Budapesten tegkczdte munkáját. Az előkészítő bizottság ülésén észt vevő pártok képviselői tu- lomásul vették a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának jelentését a nem­zetközi tanácskozás előkészíté­sének eddigi munkálatairól, majd megkezdték a napirenden sze­replő kérdések tárgyalását. A kommunista és munkás­pártok nemzetközi tanácskozását előkészítő bizottság ülésére Bu­dapestre érkezett az Ausztráliai Kommunista Párt, az Ausztria Kommunista Pártja, a Nyugat­berlini Német Szocialista Egy­ségpárt, a San Marino Kommu­nista Pártja, és a Spanyol Kom­munista Párt küldöttsége. (MTI) A VDK küldöttségének sajtóértekezlete II megbeszélések eddig nem hoztak eredményt Nguyen Thanh Le, a párizsi előzetes béketárgyalásokon részt .’evő észak-vietnami küldöttség szóvivője hétfőn megtartott saj­tóértekezletén ismét egyértel­műen kifejtette kormányának álláspontját, s egyúttal cáfolta a tárgyalások menetéről terjesz­tett amerikai híreszteléseket. Hétfőn az Ir-tenger pártján ekvő Blackpool „vurstliváros- >an” megnyílt az Angol Mun- áspárt 67. évi kongresszusa. A elenlegi légkörben négyévi nunkáspárti uralom után, és mindössze két és fél évvel az új országos választás végső határ­ideje előtt a pártvezejőség két­ségbeesett kísérleteket tesz a ki- brándult munkáspárti tömegek isszahódítására. Ezt tükrözi a Haladás és változás” című kiált- ány is, amelyet Georges Brown, alt külügyminiszter, a párt al- ezére fog a kongresszus élé ter- jszteni. A hónapokkal ezelőtt beharan- ozott kiáltvány eredetileg „kí- .életlenül őszinte önkritikának” észült, végleges formájában ?onban a mentegetőzés és a di_ sékvés furcsa keverékének si- erült. A hétfői megnyitó ülésen Jen- úe Lee asszony a párt elnöke napnyi tó beszédében hangot adott az általános fásultságnak. Az elnöki megnyitót váratlan ..ünneprontás” zavarta meg: az ország minden részéből érkezett .ányászok több tucatnyi küldötte i rendezőket félretolva be­nyomult az ülésterembe és zajo­san tüntetve követelte, hogy szüntessék be a tárnák bezárá­sát. „A Vietnami Demokratikus Köztársaság és az Egyesült Ál­lamok kormánymegbízottjainak megbeszélései mind ez ideig nem hoztak semmiféle eredményt’ — állapította meg, majd hozzáfűzte hogy „kizárólag a VDK bom­bázásának és az ellene irányuló összes többi háborús cselekmé­A tüntetőket rövid tusa után eltávolították a teremből. A bá­nyászszakszervezet hivatalos kül­döttsége teljesen egyetértett a munkanélküli bányászok „dirékt- akciójával”. A megnyitó ülésen felszólalt Robert Maxvell munkáspárti képviselő és követelte, hogy a végrehajtó bizottság Csehszlová­kiával foglalkozó javaslatából hagyják ki azokat a szakaszokat, melyek a NATO erősítésére hív­ják fel a brit kormányt. Ezután a kongresszus rátért a közlekedési dolgozók szakszerve­zete javaslatának megvitatására, amely követelte, hogy szüntessék meg a kormány bérkorlátozó törvényeit. Számos küldött követelte, hogy a munkáspárti kormány hagyjon fel a tőkések érdekeit védelmező bérbefagyasztó poli­tikával. Roy Jenkins pénzügyminiszter a javaslat ellen elmondott nagy beszédében kijelentette, hogy a kormány és a munkáspárt leg­fontosabb célja az aktív fizetési mérleg kivívása. Cáfolta azt, hogy a „nemzetközi bankárak” diktálják a kormány politikáját, s azt állította, hogy a bankárok csupán segítenek kilábolni az adósságból. nyék haladéktalan és feltétel nélküli megszüntetése teremthet kedvező feltételeket a vietnami hadműveletekkel összefüggő más kérdések megvitatása szamára”. George Ball lemondott ame­rikai* ENSZ-fődelegátus, ugyanis vasárnap kijelentette , hc%y a párizsi tárgyaló felek éppen azon a ponton állnak, hogy kijussa­nak a zsákutcából, s anélkül, hogy már kéznél volna a meg­oldás, „mozgás tapasztalható”. — „Ellenállás az agressziónak és az elnyomásnak — ez szent és elidegeníthetetlen joga min­den népnek. A dél-vietnami nép küzdelme igazságos, megfelel az emberiség haladó törekvéseinek és teljességgel megfelel a Viet­namról 1954-ben kötött genfi egyezmények elveinek, valamint a nemzetközi jog tételeinek. Cél­jaként egyedül a dél-vietnami nép védelmét és nemzéti jogai­nak megvalósítását tekinti a ke­gyetlen agresszióval, az Egyesült Államok imperialistáinak hege- monikus törekvéseivel szemben. Céljának a függetlenség, a sza­badság, a Szuverénitás és a te­rületi épség helyreállítását te­kinti”. E mondatok abban a cikk­ben találhatók, amelyet a Fel- szabadulás hírügynökség — a DNFF orgánuma — szemleírója írt. A cikk leleplezi az ameri­kaiaknak azt a kísérletét, ame- íyet a hivatalos párizsi előzetes tárgyalásokon, valamint más he­lyeken tesznek, amelyek meg akarják hamisítani az igazságos ellenállási háború valóságos jel­legét. Nyugati hírügynökségek egybe­hangzó jelentése szerint heves harcok voltak hétfőn Quang Nam tartományban, a Da Nang- tól mintegy 50 kilométerre fek­vő amerikai „zöldsapkás” tábor környékén. A szabadságharcosok öt előretolt állásból kettőt elfog­laltak és onnan zúdítottak fer­geteges erejű tüzérségi támadást magára a táborra. Mint az UPI tudósítója elmondja, a tábor vé­dői három napja alvás nélkül, az utánpótlástól elvágva véde­keznek. , Vnneprontással * * kezdődön íz Angol Munkáspárt kongresszusa Péter János külügyminiszter vezetésével hétfőn reggel el­utazott New Yorkba az ENSZ- közgyűlés 23. ülésszakára a ma­gyar küldöttség. A küldöttség búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyettese, Szilágyi Béla és dr. Házi Vencel külügyminisz­ter-helyettesek, és a Külügymi­nisztérium több vezető munka­társa. Péter János elutazása előtti nyilatkozatában elmondta: — Azzal a gondolattal utazom a közgyűlésre, hogy a földkerek­ség nagyon összezsugorodott. Budapestről ugyanis 9 óra 10 perckor indulunk, s New York­ba érkezünk helyi idő szerint délután fél 4 körül, magyar idő szerint este 10 órakor. Ez mu­tatja, hogy mennyire összezsugo­rodott a világ. Viszont ennek nagy politikai jelentősége is van, mert bármi történik a vi­lág bármely sarkán, az ha je­lentős esemény, tulajdonképpen kihal az egész nemzetközi hely­zetre, a világ minden más tá­jára. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon egyszerű nemzet­közi viszonyok között indulok erre a közgyűlésre, és azt sem, hogy nagyon egyszerű nemzet­közi viszonyok között kezdődött el az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének mostani közgyűlése. De jól megalapozott reményem, hogy sokkal jobb hírekkel jö­vök vissza az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűléséről, mint amilyen hírekkel erre a közgyűlésre indulok. Ez a fel­adata ennek a közgyűlésnek, hogy javítsa a nemzetközi vi­szonyokat. (MTI) Péter János indulás előtt a Ferihegyi repülőtéren. 1. II. Furceva miniszterasszony Budapesten J. A. Furceva, a Szovjetunió művelődésügyi minisztere Ilku Pál művelődésügyi miniszter meghívására hétfőn hivatalos lá­togatásra Budapestre érkezett. A Ferihegyi repülőtéren fogadására megjelent Ilku Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, művelődésügyi miniszter, Molnár János művelődésügyi miniszter­helyettes, Erdélyi Károly kül­ügyminiszter-helyettes, Rosta Endre, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének ügyveze^ elnöke, valamint a Művelődésügyi Mi­nisztérium és a Külügyminiszté­rium több vezető beosztású munkatáilsa. Ott volt F. J, Tyi­tov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. J. A. Furceva a repülőtéren az újságíróknak rövid interjút adott. — Látogatásom célja, hogy elősegítsem és még szorosabbra fűzzem népeink kulturális együtt­működését. Magyarországi láto­gatásommal régi kívánságom teljesült. Meggyőződésem, hogy a kulturális élet számos területén sok megbeszélnivalónk akad. Megannyi kérdés foglalkoztat bennünket és ezeket — remé­lem — kölcsönösen megválaszol­juk majd. (MTI) Napirenden az SZLKP szervezeti szabályzat­tervezete Pozsony (CTK) A Szlovák nek lehetőségét a CSKP politi- Kommunista Párt alapszerveze- kájának kialakításában és meg- teiben folyik a párt szervezeti valósításában. szabályzattervezetének vitája, Az alapszervezetek az állam amely a párt rendkívüli kong- föderatív berendezkedésével kap- resszusát követően megélénkült, csolatban hangoztatják, hogy biz- Az alapszervezetek többsége po- tosítani kell a cseh és szlovák zitívan értékeli, hogy a tervezet területek pártjai között a Cseh­hangsúlyozza az alsóbb fokú szlovák Kommunista Pártnak, pártszervek fokozott önállóságát, mint egységes egésznek az ak- a párttagok aktívabb részvételé- cióit. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom