Tolna Megyei Népújság, 1968. szeptember (18. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-01 / 205. szám

NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. évfolyam, 205. szám Ara: i forint Vasárnap, 1968. szeptember L Tanácskozik a CSKP Központi Bizottsága A csehszlovák rádió közlése szerint szombaton Prágában megkezdte tanácskozását a CSKP Központi Bizottsága. A nagy ér­deklődéssel várt ülésszak mun­kájáról lapzártáig nem érkezett részletes jelentés, valószínűleg a tanácskozás vasárnap is folytató­dik. A rádióban ismertetett köz­lemény csak arról tájékoztat, hogy a plénumon megvitatják az ország jelenlegi helyzetét, vala­mint a Központi Bizottság ösz- szetételét az e héten megtartott szlovák pártkongresszus eredmé­nyeivel összefüggésben. A rövid közleményből messzemenő követ­keztetéseket még korai lenne le­vonni, mindenesetre annyi már most is megállapítható, hogy az .ülésszakon a párt normáinak be­tartásával megválasztott közpon­ti bizottsági tagok vesznek részt. Ez — egyelőre közvetett módon ugyan — annak kifejezése, hogy az augusztus 22-én megtartott, úgynevezett ..14, rendkívüli kong­resszust’ nem tekintik érvényes­nek. Bizonyos jelek arra mutatnak, nása, és a károknak — amelyek­nek jelentős részét maguk a jobb­oldali erők okozták — megtérí­tése. A jobboldal már ismert taktikájához tartozik az is, hogy árulónak bélyegeznek olyan sze­mélyeket. akik a szocialista or­szágokkal való további együtt­működést szorgalmazzák. A kö­vetelések alátámasztására — a ko­rábbinál óvatosabban és szeré­nyebb keretek között — ismét megkezdődött az aláírások gyűj­tése. A Prága egyik főútvonalán elhelyezett asztalnál azonban csupán tizenévesek ..teljesítenek szolgálatot". A gondosan meg­fogalmazott követelések igazi szerzői azonban nyilvánvalóan náluk idősebb korosztályhoz tar­toznak. A szombaton megjelent lapok Ismertetik a kormány pénteki üléséről kiadott közleményt. A kormány döntéseit megnyugvással fogadták mindazok, akik sürgős­nek tartják a belső helyzet gyors normalizálását. Nagy érdeklődést és figyelmet keltett Frantisek Hamouz miniszterelnök-helyettes hogy a súlyos helyzetet előidéző közelgő moszkvai tanácskozásait jobboldali, erők legalábbis egye­lőre. lemondtak arról a követe­lésükről, hogy az említett tanács­kozást rendkívüli kongresszus­ként fogadtassák el. Szombat reg­gel a prágai utcákon a járókelők­nek röplapokat osztogattak, ame­lyek különböző követeléseket tar­talmaznak, ezek között szerepel többek között a csapatok kivo­ismertető tájékoztató és a sajtó egységes ellenőrzéséről hozott határozat. A kormány ülése határozott az idei brnói vásár végleges időpont­járól: a vásárt szeptember 14-től 27-ig tartják meg. A lapok be­számolói szerint megállapodás született arról is. hogy Bmo vá­rosának belterületéről a szovjet csapatokat két napon belül ki­vonják. nem akarják helyreállítani a re pülőtér normális tevékenységét, bár ezt a szovjet fél többször javasolta. Jellemző, hogy a re pülőtér vezetői megtiltották még azoknak a szovjet repülőgépek­nek a kiszolgálását is. amelyek a Szovjetunióban üdülő csehszlovák gyerekeket hozták haza. A gyere­keket szovjet katonai autóbuszok juttatták vissza szüleikhez. Szergej Borzenko írja ugyan csak a Pravdában, hogy a fővá­rosban és az ipari városokban ve­reséget szenvedett ellenforrada­lom most a vidékre teszi át mű­ködését. Bőrzakós, pisztolyos if­joncok járják a falvakat és ha­lállal fenyegetik azokat a parasz­tokat, akik kenyeret adnak a ..megszállóknak". Teszik ezt an nak ellenére, hogy mint közis­mert. a Szovjetunió évenként csaknem másfél millió tonna ke­nyérgabonát szállít Csehszlová kiának. Borzenko végezetül rámutat, hogy a becsületes csehek és szlo­vákok maguk sürgetik az ellen- forradalmár bandák felszámolá­sát, amelyek létszáma mintegy 40 000-re tehető. Magyar államférfiak távirata a VDK vezetőihez: Kádár János, a Síágyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára, Losonc*! Pál. a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke, Fock Jenő, a magyar forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnöke üdvözlő táviratot küldött Ho Si Minh elvtársnak, a Vietnami Dolgozók Pártja Központi Bizottságának elnökének, Pham Van Dong elvtársnak, a Vietnami Demokratikus Köztársaság miniszterelnökének, Truong Chinh elvtársnak, a Viet­nami Demokratikus Köztársaság nemzetgyűlése állandó bizottsága elnökének Hanoiba. „Kedves Elvtársak! A Vietnami Demokratikus Köztársaság Ki-< kiáltásának 23. évfordulóján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány és az egész magyar nép nevében szívből jövő, testvéri üdvözletünket küldjük Önöknek és a hazája szabadságáért, az emberi haladás ügyéért küzdő hős vietnami népnek. A felszabadulás óta a vietnami nép a Vietnami Dolgozók Pártja vezetésével kiemelkedő eredményeket ért el a szocializmus építésében és évek óta sikeresen védelmezi hazája függetlenségét, szocialista vívmányait az amerikai agresszorok barbár támadásaival szemben. A magyar nép — internacionalista érzelmeitől vezettet­ve — erejéhez jnérten a jövőben is megad minden segííféget._ tá­mogatást harcoló vietnami testvéreinek.. Szilárd meggyőződésünk, hogy igazságos harcuk győzedelmeskedni fog! — hangzik többek közt a távirat. * Péter János külügyminiszter a VDK nemzeti ünnepe alkalmá­ból táviratban üdvözölte Nguyen Duy Trinh-t. a VDK külügymi­niszterét. A SZOT Elnöksége, * Hazafias Népfront Országos Ta­nácsa és a Magyar Béketanács ugyancsak táviratban üdvözölt® VDK-beli testvérszervezeteit. (MTI) Szabadon engedték az izraeli gép személyzetét és utasait Az algériai hatóságok szómba- Az algériai kormány az ügyben ton szabadon bocsátották az Al- folytatott vizsgálat befejeztével a gírban fogva tartott izraeli repülő- 12 személyt átadta a Nemzetközi gép hét főnyi személyzetét és öt Vöröskereszt megbízottainak, es utasát. Mint ismeretes a Rómából azok repülőgépen szombaton dei- Tel Aviv felé tartó menetrend- ben megérkeztek Rómába. szelő El Al repülőgépet július 23- án arab ellenállók eltérítették út­irányától és Algírban leszállásra kényszerítették. Algéria azonnal szabadon bocsá­totta a nem izraeli állampolgár utasokat, valamint a nőket és a gyermeket, azonban öt izraeli utast és a személyzet hét tag iái Algírban tartotta. Az olasz külügyminisztérium nyilatkozatban jelentette be. hogy az olasz kormány közvetített az izraeli hatóságok között. A Reuter értesülése szerint Izrael a meg­egyezés értelmében Palesztina! arabokat fog szabadon bocsátani. A Boing 707 repülőgép további sorsáról nem érkezett jelerrtés. Szovjet—csehszlovák gazdasági kapcsolatok A felszabadító erők heves tüzérségi támadásai A Szovjetunió prágai keres­kedelmi képviselője utasítást ka­pott kormányától az árucsere mielőbbi normalizálásáról és fel- élénkítésére. Mint Alexandr Jefimov, a Szovjetunió prágai kereskedelmi képviselője az Izvesztyijának adott nyilatkozatában elmondja, a csehszlovák külkereskedelmi minisztérium közölte vele, hogy a csehszlovák kormány utasí­tást adott a kereskedelmi egyez­mények szigorú teljesítésére min­den vonalon: a minisztériumok­nak, a trösztöknek, a gyáraknak és üzemeknek. A normális kül­kereskedelmi forgalom helyre- állítása sokban függ az általános helyzet rendezésétől. Leginkább a szállításban mutatkoznak ne­hézségek. Mielőbb el kell távo­lítani az átrakod ó határállomá­sokon a szállítási akadályokat. — A néhány nap múlva meg­nyíló brnói vásáron élénk ke­reskedelmi tevékenységet szán­dékozunk kifejteni — folytatta Jefimov. — A hosszú lejáratú szerződés alapján 10 százalékkal fogjuk növelni a kölcsönös szál­lításokat — újra megkezdjük a tárgyalásokat az 1971—75 évi új hosszú lejáratú szerződés meg­kötéséről. Mint ismeretessé vált, a leg­közelebbi jövőben magas szintű találkozók lesznek a nagy hord­erejű gazdasági problémák meg­vizsgálása céljából. fi Pravda Csehszlovákiáról A Pravda csehszlovákiai tudó­sítói a lap szombati számában a helyzet további rendeződéséről számolnak be. Az ipar, a közle­kedés, a kereskedelem las­sanként visszaállítja normális te­vékenységét. Ez nem könnyű do­log, mivel Csehszlovákia gazda­sági élete jelentős mértékben függ az importtól: a nyersanyag körülbelül 50 százalékát külföld­ről hozzák be. Ezért igen fontos, hogy a Szovjetunióból újra meg­indultak az ércet, szenet és ga­bonát szállító szerelvények. Hely­reállt a Prága—Moszkva nem­zetközi vasúti közlekedés. A tudósítók ugyanakkor hang­súlyozzák. hogy a helyzet rende­ződése nem megy simán. A prá­gai repülőtér vezetői például A dél-vietnami felszabadító né­pi fegyveres erők könnyű- és nehéztüzérsége szombatra virra­dó éjszaka súlyos tűzcsapásokat mért az amerikai expedíciós had­test és a saigoni bábhadsereg több fontos támaszpontja és híd­fő állására az ország egész te­rületén. Az AP amerikai hírügynökség helyzetrajza szerint a szombat hajnalra virradóan végrehajtott rajtaütéseiben a gerillahadsereg váltakozva alkalmazta aknavetőit és 122 mm-es rakéták kilövésére alkalmas rakétavetőit. A kato­nai objektumokat hangtalanul és láthatatlanul megközelítő parti­zántüzérség a Da Nang-i tenge­részgyalogsági és légitámaszpont­berendezéseit a kulcsfontosságú Bien Hoa-i amerikai légitámasz­pont kifutópályáit. Pleiku erő­dítményváros katonai építménye­it. valamint a Márvány-hegyen kiépített amerikai helikopter-tá­maszpont fel- és leszállópályáit szemelte ki célpontnak. A leg­súlyosabb károkat az amerikaiak Pleikuban szenvedték, mert a DNFF tüzérsége ide összpontosí­totta nagy hatósugarú rakéta­vetőinek tüzét. A saigoni hivatalos szóvivők elismerik, hogy fegyveres erőik veszteségeket szenvedtek, pontos adatokat azonban erről nem kö­zöltek. A saigoni katonai rezsim rend­őrei, titkos ügynökei és provoká­torai szombaton házkutatásokkal, razziákkal és többrendbeli letar­tóztatással igyekeztek elébe vág­ni a vietnami nép 1945-ben meg­kezdett szabadságharcára emlé­kező tüntetéseknek. Besúgók tá­jékoztatásai alapján a rendőrök Johnson Vietnamról Johnson elnök a demokrata párt chicagói konvenciójának be­fejezése óta először mondott beszédet péntek este. Az elnök San Antonióban a he­lyi tejtermelők társulata előtt el­sősorban a vietnami kérdéssel és az elnökválasztási kampány­nyal foglalkozott. Johnson megismételte több­ször hangoztatott kijelentését, miszerint ő és kormányzata egy „ésszerű és igazságos" béke el­érésére törekszik Délkelet-Ázsiá- ban. Az amerikai kormányzat teljesíteni fogja kötelezettségeit, mindaddig, amíg az „agresszió” — vagyis Johnson értelmezés« őrizetbe vettek „Vietcong-gyanus- nak" minősített személyeket, akiknél fegyvereket és „kom­munista jelszavakat feltüntető’’ transzparenseket találtak. A központi hatóságok szeptem­ber 4-ig riadókészültsógbe helyez­ték a rendőrséget. A Dél-Vietna­mi Nemzeti Felszabadítási Front ugyanis szeptember 2-án emléke­zik meg arról, hogy 23 évvel ez­előtt ugyanezen a napon indította el Ho Si Minh elnök a francia gyarmatosítók elleni harcát. szerint Dél-Vietnam északról tör­ténő háborgatása — meg nem szűnik. Az elnök a választási harccal foglalkozva kijelentette, hogy ez év őszén minden erőfeszítését arra irányítja, hogy a követke­ző elnök a lehető legerősebb po­zícióban vegye át tisztségét, En­nek érdekében felszólította az Egyesült Államok pártjait „óva­kodjanak a frakciószellemtől". Neveket nem említett, de hír- ügynökségek kommentárja sze­rint szavait egyértelműen a párt­ján belül kritikai platformmal fellépő McCarthy szenátorhoz intézte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom