Tolna Megyei Népújság, 1968. augusztus (18. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

DC fete. cs^ Leonardo 'OS. ug^. p&im miértig NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYÉI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. évfolyam, 119. szám ARA: 80 PILLÉR Csütörtök, 1968. augusztus 1. Forrongás a mezőgazdasági építkezések körül Ellentmondások, szélsőséges megnyilatkozások, pénzügyi bizonytalanság Zavarba ejtő ellentmondásoK, szélsőséges megnyilatkozások és pénzügyi bizonytalanság. Mindez együtt figyelhető meg a mező­gazdasági építkezések, szaksze­rűbben a nagy beruházások kö­rül. Úgy tűnik, a nagyratörő el­képzelésekre, a merész tervekre fékeket kell rakná, a sebességet vissza kell kapcsolni, vagy pedig más megoldásokat keresni. A nyújtózkodás hosszú, a takaró rövid. A minap a járási párt- bizottságok érintett főelőadói Szekszárdon, a megyei párt­bizottság mezőgazdasági osztá­lya kibővített értekezletén erről beszéltek. Arról, hogy az állat­tenyésztési telepeket építő tsz-ek vezetőd pillanatnyilag tanácsta­lanok. Az a lehangoló érzés lett rajtuk úrrá, hogy „beugratták” őket, mert az építkezés költsé­gei megdrágultak, s ugyanakkor az állami dotáció ezt nem veszi, nem veheti figyelembe. Az előzmények Nem érdektelen felidézni az előzményeket. Hónapokkal ez­előtt Tolna megye lehetőségeit, adottságait szem előtt tartva el­képzelések kerültek felszínre, később kidolgozott tervek, doku­mentumok láttak napvilágot korszerű, központosított állat- tenyésztési telepekről. Az ambi­ciózus vezetők szívét megdobog­tatta a nagy lehetőség és a kí­sértésnek, annak, hogy több ezer hízó sertést, kibocsátó farmokat építsenek, nem tudtak ellenállni. A nagy beruházásra elsők között vállalkozó ozorai, pincehelyi, ko- csolai, szakályi, regölyi, zombai, bátai, stb. tsz-ek vezetői és tag­jai ezzel ismét népgazdasági szemléletről tettek tanúbizonysá­got, hiszen a sertéshús-ellátás megoldására vállalkoztak. Hogy a vezetésnek legfelsőbb szinten is eltökélt szándéka néhány év alatt megteremteni a bőséget, azt tények bizonyítják: a koncent­rált állattenyésztési telepek tel­jes összegének 70 százalékát ugyanis az állam fizeti. A_ 70 százalékos állami hozzá­járulás érthetően hatalmas lö­kést adott a Tolna megyei el­képzeléseknek. A termelőszövet­kezetek vezetői nem számítottak az építőanyagok megdrágulására és arra, hogy az építkezés az új gazdasági mechanizmusban egyez­kedés tárgyát fogja képezni az építtető és az építő között. A ta­valyi árakkal számoltak, és megkezdődött a tolongás, s mos­tanra bekövetkezett a megtor­panás. Annyira, hogy egyesek már azt hangoztatják, a sertés- program nagyon jól indult, de menet közben megfúrták. Még­pedig a szabad egyezkedéssel és nem utolsó sorban az építőanya­gok árának növelésével fúrták meg. Pillanatnyilag a mezőgazdasá­gi üzemek vezetői tanácstalanok. Képtelenek tájékozódni. Nem tudják eldönteni, hogy most meg kell-e valósítani a sertés­programot, vagy sem. Eddig a minisztériumi emberek is azt hangoztatták, hogy meg kell ol­dani. Ezzel mindenki egyetért, pillanatnyilag mégis úgy tűnik, a sertésprogram megvalósításá­nak az ütemét visszafogták. „Megszólalt a MÉM Örvendetes, hogy a MÉM „megszólalt”. Dr. Berend Iván és dr. Gera Gábor (MÉM köz- gazdasági főosztálya) cikket írt a Magyar Mezőgazdaság című lapban a szakosított telepek ár­támogatásának eddigi tapaszta­latairól. A higgadt hangú és sok dologban jól eligazító írás meg­állapítja: „Első benyomásunk ar­ra enged következtetni, hogy a kedvezményt egyfelől igen nagy érdeklődéssel fogadták, másfelől eleinte talán félreértették”. Ezzel a megállapítással nincs vitat­kozni valónk, a felsorakoztatott bizonyító erejű tényekkel sem. De mit kezdjenek a közös gaz­daságok e szóban forgó cikknek azzal a részével, amely ezt mondja: „Az eddigi tapasztala­tok csak igen kevés esetben bi­zonyítják a feltételek betartását, holott minden szakosított telep tervezésénél — az ártámogatás felső határa miatt — az egy te­hén-, illetve hízósertés-férőhely­re vetített 41 800 forint, illetve 10 ezer forint betartása az alap- feltétel. Ha a költségeket nem tartja be a tervező, megrende­lőjének anyagi felelősséggel tar­tozik. Az ártámogatás felső határá­nak betartásán túlmenően minden üzem elemi érdeke a minél ala­csonyabb beruházási költség. Erre a telep létesítésének elhelyezése, tervezése, a tervek kiválasztása ad lehetőséget.” (Folytatás a 2. oldalon) Szerdán folytatták a szovjet- csehszlovák tárgyalásokat Minj a TASZSZ jelenti, a Ti- a Csehszlovák Kommunista Párt sza menti Agcsernyőn szerdán Központi Bizottságának Elnöksége folytatódtak a tárgyalások az között. A tanácskozást őszinte SZKP KB Politikai Bizottsága és elvtársi légkör jellemezte. Magyar- vietnami baráti találkozó a VIT-en A szófiai magyar nagykövet­ség épületében kedden este me­leg hangulatú, baráti találkozóra került sor a magyar VIT-delegá­ció és . a fesztiválon részt vevő észak- és dél-vietnami küldöttek között A találkozón Nádasdi Jó­zsef, a KISZ Központi Bizott­ságának titkára méltatta a viet­nami nép hősi harcát és kifejez­te azt a szilárd meggyőződését hogy Vietnam mielőbb végső győzelmet arat az agresszor fö­lött A VDK VIT-küldötftségének vezetője, valamint a dél-vietna­mi küldöttek meleg köszönetét mondtak a magyar dolgozók és a magyar ifjúság szolidaritásáért. Szerda az ifjúság szolidaritási napja a népeknek nemzeti felsza­badításukért, függetlenségükért, a békéért, a demokráciáért és a tár­sadalmi haladásért vívott harcá­val. A bolgár főváros különböző pontjain a fenti gondolat jegyé­ben ezúttal is számos demonstrá­cióra került sor. A technika házában Spanyolor­szág és Portugália küldötteivel találkoztak a fesztivál résztvevői. A nagygyűlésen többek közt fel­szólalt Lukács János, a Baranya megyei KISZ-bizottság első titká­ra. A mintegy ötszáz főnyi hallga­tóság nagy tapssal fogadta szavait, amikor arról beszélt, hogy Zalka Máté vezetésével magyar inter­nacionalisták ezrei harcoltak spa­ügye elbukott és a bebörtönzött hazafiakkal szolidáris magyar fia­talok most azt kívánják, hogy mi­előbb koronázza siker a haladó erők harcát — mondotta többek: között. A szófiai egyetemen kedden megnyílt antifasiszta központ szerdán nyilatkozatban ítélte el az NSZK-ban újjáéledő újfasisz­ta mozgalmat. A központ üd­vözlő táviratot intézett a Franco és Salazar fasiszta rendszere ellen küzdő haladó spanyol és portu­gál fiatalokhoz. A Gara Iszker nevű fesztiválvárosban (itt van a magyar delegáció szálláshelye is), az EAK küldöttségének épü­lete előtti téren — ugyancsak szerdán — délelőtt körülbelül kétezer fiatal gyűlt össze, hogy meghallgassa a szónokokat, — köztük IsabeUe Blume-ot —, akik az izraeli agresszió súj­totta arab országok mellett száll­tak síkra. A gyűlésen a saját zászlóik alatt felvonuló Palesz­tinái menekültek a vidágcioniz- must elítélő jelszavakat hangoz­tattak: „Izrael fasiszta”, „Izrael az USA bábja” volt olvasható több táblán. Balogh András, az ELTE bölcsészkarának KISZ- titkára felszólalásában arról a konkrét segítségről beszélt, ame­lyet a magyar nép nyújt az arab országoknak. Az arab népekkel való szolidaritás jegyében szer­dán kiállítás nyüt a nyugati nyol földön. Akkor a demokrácia parkban lévő kiállítási teremben. EZ TÖRTÉNT Hírügynökségek egybehangzó jelentései szerint a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága Politikai Bizottságá­nak. valamint a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bi­zottsága Elnökségének ágcsernyői tárgyalásai kedden ismét a késő esti órákba nyúltak és szerdán reggel folytatódtak. A hivatalos közlemény úgy jellemzi, hogy a megbeszélés Cierna (Ágcsemyő), Csehszlovákia: A CSKP KB Elnökségének és az SZKP Politikai Bi­zottságának küldöttsége között folynak a pártközi tárgyalások. Képünk az első ülésen készült. Az asztal baloldalán a szovjet, a másik oldalon a csehszlovák delegáció tagjai (Telefo to — MTI Külföldi Képszolgálat.) „az elvtársi őszinteség lég­körében” ment végbe. Nyugati hírügynökségek kora­esti jelentései szerint a találkozó szerdán véget ért és közös köz­lemény kiadása várható. Az egyiptomi sajtó úgy tudja, hogy az újabb iraki fordulatot egy, a július 28-i minisztertaná­cson, az iraki nemzeti olajtár­saság felszámolásáról szóló ja­vaslat váltotta ki. Az Ahram szerint a Baat-párt régi gárdája számolta fel a fiatal tisztek csoportját, amely ugyan vele együtt részt vett a július 17-i államcsínyben. A helyszíni tudósítások szerint Bagdadban jelenleg az a 10. páncélos brigád az úr, amely­nek tagjai körülvették az elnöki palotát és a rádiót. Hasszán El-Bakr iraki elnök rá­dióbeszédében kijelentette, hogy az új kormány vonala a ha­ladás lesz. Független olajpoli­tikát és a nemzeti olajtársa­ság megerősítését ígérte. Válságosra fordult a bolíviai helyzet, miután Barrientos elnök, aki egyben a nemrég alakult ka­tonai junta vezetője, azzal fenye­getőzik, hogy feloszlatja a par­lamentet és magát diktátorrá ki­áltatja ki. Egy AFP jelentés sze­rint a parlamenti képviselők már­is kirámoltáik fiókjaikból az ira­tokat és elhagyták a helyiségeket Eközben a válságot kirobbantó Arguedas belügyminiszter, aki el­juttatta a kubai hatóságoknak Che Guevarra naplóját, eltűnt a nyilvánosság szeme elől. Feltéte­lezik, hogy az amerikai és az an­gol titkosszolgálat ügynökei őr­zik, mert szeretnék megakadá­lyozni, hogy a volt belügyminisz­ter nyilvánosságra hozza a CIA- nek a Che Guevarra meggyilko­lásában betöltött szerécét

Next

/
Oldalképek
Tartalom