Tolna Megyei Népújság, 1968. július (18. évfolyam, 153-178. szám)

1968-07-02 / 153. szám

xjFü vüu x- CA V J-1JLO J­VOLNA ME GTE la V1U» HSMSMTH- EffiPESRjER®« C7 OÖI'aEISTA.MUNKASIJART TÖLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS a MEGYEI TAN^'CStÉAgJA,:;~L XVIII. évfolyam, 153. szám ARA: M FILLER Kedd, 1968. július 2. A /] Tallinnba érkezett f\i : a magyar párt- és kormányküldöttség A magyar párt- és kormány- amerre a magyar delegáció gép- Kádár elvtárs a továbbiakban küldöttség, amely Kádár János- kocsisora elhaladt, ezrek integet- arról beszélt, hogy a magyar nak, az MSZMP Központi Bízott- tek, éljeneztek, éltették a két népnek szocialista tervei valóra sága első titkárának vezetésével nép barátságát június 27-e óta tartózkodik a „ , ,-,+ Szovjetunióban, Volgográdban _ °ele®LCÍonk másfél mpat Wt tett kétnapos látogatásának befe- auinnoan. jeztével hétfőn elutazott a hős Délben a magyar delegáció ta- városból, A magyar delegáció út- lálkozott és közvetlen hangulatú jának következő állomása Tallinn, eszmecserét folytatott az Észt Észtország fővárosa lesz. Szovjet Szocialista Köztársaság vezetőivel. A kora délutáni órák- A tallinniák őszinte szeretettel, ban küldöttségünk felkereste az rokonérzéssel fogadták magyar Észt Kommunista Párt Közpon- vendégeiket. A magyar, szovjet és ti Bizottságának és a városi párt­észt zászlókkal díszített repülő- bizottság újonnan épület tíz- réren a gépből kiszálló Kádár emeletes, korszerű székházát, s Jánost és a delegáció tagjait annak tetejéről gyönyörködött a I. Kabin, az Észt Kommunista tengerparti város panorámáj»- Párt Központi Bizottságának első ban. Rövid séta következett az titkára, A. Mjuriszep, az észt óváros középkori hangulatot minisztertanács elnöke, valamint árasztó keskeny, kanyargós ut- a köztársaság több más vezető cáin. Ezután a küldöttség Tallinn személyisége fogadta. környékének néhány nevezetas­A bensőséges fogadtatás után a ségét tekintette meg. Tisztelgett küldöttség szállására hajtatott. az 1918-as balti-tengeri „jég- Az ősi város lakói meleg ün- csata” hős matrózainak és kato- neplésben részesítették a testvéri nákiak emlékét hirdető obeliszk magyar nép küldötteit Végig, előtt Forrt hangosait észt—magyar barttsági nagygyűlés (Folytatás a 2. oldalon.) Indiai parlamenti küldöttség érkezett Budapestre A magyar országgyűlés meg- keztünk Magyarországra — moa. hívására hétfőn Budapestre ér- dotta a repülőtéren adott nyilat- kezeit az indiai parlament kül- kozatában a küldöttség vezetője, döttsége. A delegáció vezetője — Baráti országnak tekintjük az dr. N. Sandzsiva Reddi, az in- Önök hazáját, s látogatásunkkal diai parlament alsóházának el- is szélesíteni, szorosabbra fűz- nöke. ni kívánjuk az országaink kö­A vendégek fogadására a Fe- zotti baráti szálakat. Utunk rihegyi repülőtéren megjelent Moszkvából vezetett Budapestre, Kállai Gyula, az MSZMP Poli- 14 napot töltöttünk a Szovjet- tikai Bizottságának tagja, az or- unióban, sokfelé jártunk, sokél- szággyűlés elnöke, Kisházi Cdön, menyben volt részünk, gazdag az Elnöki Tanács helyettes elnö- tapasztalatokat szereztünk. Bízó­ké, Cseterki Lajos, az Elnöki Ta- nyos, hogy hasonló eredménnyel nács titkára, Dimény Imre me- jár majd négynapos magyar- zőgazdasági és élelmezésügyi mi- országi programunk is — fejezte niBzter. be nyilatkozatát dr. N. Sandzsi­— Jószolgálati látogatásra ér- va Reddi. (MTI) laj nők Zsolt, és Hável József, az JűTI tudósítói jelentik: A magyar párt- és kormánykül- kittség délután a Kalev sportcsar- okban észt—magyar barátsági agygyűlésen vett részt A csamo- ot zsúfolásig megtöltötték a tal- nni gyárak, üzemek, hivatalok és ítézmények dolgozói, akik őszin- : szeretettel köszöntötték az el- ökségben helyet foglaló magyar endégeket Hosszan zúgott a xps amikor Kádár János, a ma- ar delegáció vezetője lépett a íikrofonhoz. — A magyarok és az észtek ;yaránt a finnugor népiek csa- djához tartoznak, népeinket a izös származás, a rokonság szá- i és máig élő emlékei is össze- ipasolják. Még abban is sok a tsonlóság, hogy népeink az el­ült századokban sokáig harcol- k idegen elnyomók ellen, míg gül is győztek és a szocializmus itésének útjára léptek, — mon- tta Kádár János bevezetőben, ijd arról beszélt, hogy hivata- i magyar párt- és kormánykül- itség most először jár itt, de észt—magyar kapcsolatok ír az élet sok területén kibon- roztak és fejlődnek. Kádár János ezután hangsúlyoz­— Pártunk a marxizmus—leni- 'jnus elveihez hűen, intemacio- alista szellemben dolgozik, kö- •tkezetes bel- és külpolitikai irá- ítást biztosítva, forradalmi párt- z méltóan törekszik a fejlődés kérdéseinek helyes megoldásá­Pártunk IX. kongresszusa neghatározta soros tenniva- óinkat, amelyek összessége a socialist» társadalom felépí­tésére irányuk Izeknek az új követelmények- í megfelelően ez év elején ha­lkban megreformáltuk a gazda- Sifányítás rendszerét. Az eddi­él hatékonyabb, tudományo- ib és megalapozottabb szocia- -a tervgazdálkodást igyekszünk laki tank Az a célunk a reformmal, hogy a szocializmust minél előbb teljesen felépíthessük hazánkban. Az első kedvező eredmények már­is érezhetők. KOSZIGIN: Kedvezőbb feltételek a leszerelés előmozdításához Aláírták az atomsorompó-szerzodést Moszkva (TASZSZ). Moszkvá- Winiewicz lengyel ideiglenes kül- ban megkezdődött a nukleáris ügyminiszter, Csimáddorzs mon- fegyverek továbbterjedését meg- goi külügyminiszter-helyettes, Ot- akadályozó szerződés aláírása, io Winzer, az NDK és Manescu, Országa nevében elsőként And- Románia külügyminisztere. Raj- mélyes rej Gromiko szovjet külügymi- tűk kívül a szerződést kézjegyé- hangot. A szerződést hétfőn 36 állam képviselői írták alá. Thompson, az Egyesült Álla­mok moszkvai nagykövete sze- megelégedésének adott hogy hétfőn aláírhatta niszter látta el kézjegyével a vei látta él Frank Aiken ír mi- e történelmi dokumentumot. A szerződést. Utána aláírta Lie- niszterelnök-helyettes és külügy- szerződés „hosszú évek munká- wellyn E. Thompson, az Egye- miniszter, Thompson, az Egye- jának eredménye és benne az sült Államok moszkvai nagykő- sült Államok és Sir Jeffrey Har- vete, majd Sir Goeffrey Harri- rison, Nagy-Britannia moszkvai son, Nagy-BrltJínnia moszkvai nagykövete is. nagykövete is. Az ünnepélyes A szerződést aláírta Ausztria, aláíráson megjelent Koszigin, a Finnország; Tunézia, Szenegál, Szovjetunió minisztertanácsa- Béinia, Izland, Görögország, nak elnöke. Laosz, Libanon, Nepál, Ceylon, Hétfőn a moszkvai Kremlben Irak, Nigéria, Norvégia. Csád, aláírta az atomsorompó-szerző- Szomáli és az EAK nagykövete, dést Péter János magyar, Ivan Szíria, Afganisztán, Ghana, Ma- Basev bolgár. Jiri Hajek cseh- rokkó és Ciprus ideiglenes ügy­szlovák külügyminiszter, Jozef vivője. Duna menti falusi fiatalok találkozója Tízezer fiatalt várnak Paksra — K.ilenc ország népviseletében — Tánc a hatos úton Július 14-én, vasárnap kezdődik Pakson a Duna menti falusi fia­talok országos találkozója. A megnyitó alkalmából Komárom, Pest, Bács-Kiskún, Somogy, Bara­nya, Fejér, Tolna megyékből és a fővárosból érkeznek különautó- busszal küldöttek. Vasárnap tíz órakor a Duna menti sétányon és „z ez alkalomra lezárt hatos úton közel tízezer fiatal hallgatja meg Méhes Lajos, a KISZ Központi Bi­zottsága első titkárának megnyitó beszédét Ezt követően az MHSZ tart látványos honvédelmi bemu­tatót a Duna-parton és a Dunán. Délután kerül sor a kiállítások megnyitására. A paksi egyes szá­mú iskola tornatermében a Duna- menti falvak népviseletéből ösz- szeállított kiállítás-nyílik, ugyanitt az előcsarnokban rendezik meg a hajómodell-kiállítást. A paksi if­júsági házban a „Mai falu ifjúsá­ga” címmel képes dokumentációs kiállítás a falusi fiatalok életét, munkáját, szórakozását mutatja be. Délután a túlsó parti strandon rögtönzött színpadon a nyári ru­hadivatot mutatják be a Bács- Kiskún és Tolna megyei fmsz-ek kollekciójából. Négy órakor non-stop filmvetí­tés kezdődik a moziban, ahol a fiatalok megtekinthetik a VIT-ek történetéről, a VIT-et rendező or­szágok életéről szóló filmeket, is­mertetést kapnak Bulgáriáról, a IV. világifjúsági találkozót rende­ző országról is. A késő délutáni órákban a Du­na-parton felállított szabadtéri színpad kínál látványosságot: fel­lép a KISZ Központi Bizottságá­nak művészegyüttese, s azt a mű­sort mutatják be, amellyel Szó­fiában is szerepelni fognak. A Paksra látogató fiatalok kedvez­az ország legjobb 50 konzervipari szakmunkása vesz részt. A keddi program este hét óra­kor kezdődik. Az egyes számú is­kola udvarán irodalmi összeállí­tást hallhatnak a fiatalok a Duna- menti balladákból, Jancsó Ad­rienn és Nemes Ibolya tolmácso­lásában. A Hazafias Népfront szervezé­sében szerdán délelőtt „A falusi ményes ellátásban részesülnek, értelmiség helye a szocialista falu Személyenként húsz forint befize' tésével bőséges ebédet biztosíta­nak a rendezők, és ez az összeg már magában foglalja a délutáni műsor belépőjegyét is. A megnyitó napjának leglát­ványosabb műsora este lesz, a Duna-parton. A fiatalok fel­vonuláson vesznek részt, kö­zülük százan az eddig világ­ifjúsági találkozót rendező nyolc, illetve kilenc ország népviseletében vonulnak fel. A karnevált követően ifjúsági bál lesz: a táncparkettet a Duna-parti szakaszon a hatos út „szolgáltat­ja”. A találkozó második napján, hétfőn kerül sor a Paksi Kon­zervgyárban a konzervipari fiatal szakmunkások országos vetélke­dőjére, amelyet a Konzervipari Tröszt és KISZ-szervezet, a Paksi Konzervgyár KISZ-szervezetével közösen rendez. Ezen a versenyen kialakításában” címmel ankét lesz a járási tanács nagytermében, amelyen közel száz, a témában érintett meghívott vesz részt. Dél­után sportmérkőzésen szurkolhat­nak a résztvevők: egy csehszlovák klubcsapat vív labdarúgó-mérkő­zést a Paksi Kinizsi csapatával. Csütörtökön délelőtt fiatal magyar irók találkoznak a fiatalokkal, akik részt vesznek a mai falusi ifjúságról szóló vitában. Ez alkalommal Végh Antal, Ágh István író beszélget a fiatalokkal a könyvtárban, Supányi Ibolya pe­dig a mai magyar irodalom reme­keiből ad Ízelítőt a vita résztve­vőinek. Délután rendezik meg az amatőr és díjnyertes játékfilm­bemutatót. A filmek témája szin­tén a> világifjúsági találkozóval kapcsolatos. ­(Folytatás a 2. oldalon.) államok ás a kormányok által elfogadott, örvendetes eredmé­nyek tükröződnek” — mondotta a nagykövet, s azt a reményét fejezte ki, hogy a szerződést „a leszereléshez vezető úton továb­bi, hasonló fontosságú lépések követik”. Sir Jeffrey Harrison; Nagy- Britannia nagykövete is méltatta a szerződés jelentőségét, hang­súlyozta, hogy a most aláírt do­kumentum hosszú éveik kitartó és szívós munkájának eredmé­nye, s azt példázza, hogy le­hetséges a nemzetközi együtt­működés. Az atomsorompó-egyezmény aláírási ünnepségén Alekszej Ko­szigin, a Szovjetunió miniszterel­nöke beszédet mondott, s többéi; között hangsúlyozta: — Öt évvel ezelőtt itt Moszkvá­ban aláírtuk azt az egyezményt, amely három közegben betiltotta a nukleáris fegyverkísérleteket Aztán szerződést kötöttünk a koz­mikus térség katonai célokra való felhasználásának eltiltásáról. E szerződések az atomsorompó- egyezménnyel együtt gyakorlati lépéseket jelente­nek a fegyverkezési hajsza csökkentése felé, kedvezőbb feltételeket teremtenek a le­szerelés előmozdításához. A szovjet kormány fontos jelen- őséget tulajdonít az atomsorom­pó-egyezmény tételeinek, amelyek a résztvevőket arra kötelezik, hogy a jóakarat szellemében tár­gyalásokat folytassank a nukleáris fegyverkezési hajsza csökkentését és a nukleáris leszerelést célzó ha­tékony intézkedésekről. Ezért a szovjet kormány döntést hozott és az összes kormányokhoz felhívást intézett a fegyverkezési hajsza be­szüntetését és a leszerelést célzó egyes halaszthatatlan intézkedé­sekről. E felhívásnak a szovjet kormány rendkívül nagy jelentőséget tulaj­donít, minthogy annak célja a bé­ke erősítése. A szovjet kormány által javasolt leszerelési intézke­dések egyidejű vagy szakaszon­kénti megvalósítása komoly hoz­zájárulás ahhoz a harchoz, amely a fegyverkezési hajsza beszünteté­séért, a leszerelés problémájának gyökeres megoldásáért folyik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom