Tolna Megyei Népújság, 1968. június (18. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

TOLNA MEGYEI. NÉPÚJSÁG-A MAGYAR' SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. évfolyam, 127. szám ARA: 80 FILLGR Szombai. 1968. június 1. Franciaországban tovább tart az általános sztrájk A hírügynökségek jelentése szerint pénteken reggel válto­zatlan erővel folytatódott a franciaországi általános sztrájk. A sztrájk egyik következmé­nyeként egyre nehezebb ben­zint szerezni. A néhány, még mű ­ködő párizsi benzinállomás előtt végtelen autósorok várakoznak órákon keresztül, s a vezetők kézzel tolják a kikapcsolt mo torú kocsikat a pumpák felé. Ugyanakkor kialakul a benzin feketepiaca, ahol a normális 1 frankos ár helyett 3—a frank­ért árulják az üzemanyag li­terjét. hiányosságai miatt a dolgozók gaulleista tüntetések, bár ezek­nem fogadtak el. ben már csak kisebb csoportok A péntekre virradó éjszaka Pá- vettek részt, rizsban és Franciaország több más városában folytatódtak a (Folytatás a 2. oldalon.) EZ TÖRTÉNI De Gaulle elnök csütörtöki félemlítő jellege félreérthetetlen, bejelentése a parlament fel- Az események nemzetközi vissz- oszlatásáról nem tudta megvál- hangját az jellemzi, hogy a balol­toztatni azt az alapvető, az egész helyzetet meghatározó tényezőt, hogy tízmillió dolgozó sztrájkol és gazdasági követelései mellett új, baloldali, népi kormányzat meg­teremtéséért száll síkra. Pénte­ken a fegyveres karhatalom tá­madásával megkezdődött a sztrájkmozgalom erőszakos le­törése. Megkezdődött a monopolista rendszer és a dolgozók moz­galmának új erőpróbája. A kerületi prefektusok, akik az elnöik rendeletéből úgyneve­zett köztársasági biztosokká vál­toztak, szervezik a „munka sza­badsága” elnevezésű bizottságo­kat a stráj letörőkből. A polgári lapokban közlemé­nyek jelentek meg a Párizs kö­rül hadmozdulatokat végző pán­célos egységekről. Az akció meg­Pompidou tárgyalásai Pompidou francia miniszterel­nök a kormány átalakítási tár­gyalások .keretében, csütörtökön este több_ politikust fogadott á miniszterelnökség épületében) a áfatignon-palotában. A miniszterelnököt egymás után kereste fel Chaban-Delmas, a fel­oszlatott nemzetgyűlés elnöke, Oljvier Guichard, iparügyi mi­niszter. Roger Frey, a parlamenti kapcsolatokkal megbízott állam­miniszter. Jacques Chirac mun­kaügyi államtitkár, Michel Deb- ré gazdasági és pénzügyminisz­ter, majd Christian Fouchet bel­ügyminiszter.­A miniszterelnökségi hivatal közölte, hogy a minimális óra­bért rendeletileg 3 frankra emelik az edd ig 2,22 frankról. Ez az in­tézkedés részét képezte annak a megállapodástervezetnek, amely az elmúlt hét végén folytatott tárgyalásokon született, s amelyet A termelőszövetkezetek birtoka: 382 ezer hold Rendezik a zártkerteket — Régiek a térképek A Tolna megyei Tanács V. B. tegnap délelőtt megtartott ülésén Horváth József elnökhelyettes a termelőszövetkezeti törvény és földtörvény bevezetésével kapcso­latos tapasztalatokról tájékoztat­ta a végrehajtó bizottságot. Az új termelőszövetkezeti tör­vény életbe lépésekor első feladat volt a pártoló tagság megszünte­tése, és a nem dolgozó tagok tag­sági viszonyának rendezése. A pártoló tagság megszüntetése kö­rülbelül másH81 ezer embert érin­tett a megyében. Mivel a pártoló tagok többsége nem hivatássze rűen foglalkozott a mezőgazda­sággal, csak 157-en éltek a lehe­tőséggel, és kérték felvételüket a termelőszövetkezetbe. — ezek közül a közgyűlés 92 kérelmet fo­gadott el. A hosszabb idő óta egyáltalán nem, vagy csak nagyon keveset dolgozó termelőszövetkezeti ta­gok tagsági viszonyát a termelő- szövetkezetek vezetősége minde­nütt megszüntette, természetesen az öregek és betegek kivételével. A termelőszövetkezet vezetősége általában nagy körültekintéssel, KRONER kirakat U Í fv J|| > ? ,r- HPp 'iiÉ! A T 157 2-es univerzális rakodó-markoló előnye a másik típusok­kal szemben, hogy önjáró. Iparban, mezőgazdaságban egyaránt használható. (Mai lapszámunkban a Népújság információs reklám- melléklete a mezőgazdaságot kiszolgáló legnagyobb vállalatot, az AGROKERl mutatja be j humanitással járt el. ennek el­lenére 150 esetben meg fellebbezték a döntést. Néhány panasz jogos volt: például Pakson. Bátán, Nagymányokon jogszabályellene­sen öregeket és munkaképtelene­ket is töröltek a tagok névsorá­ból. A termelőszövetkezetek alap- szabályzatát a közgyűlés megtar­tása előtt, párttaggyűléseken, ki­bővített vezetőségi és brigádgyű­léseken széles körben megvitat­ták A 108 mezőgazdáéi.*! és két halászati termelőszövetkezet kö­zül 89-ben a közgyűlés már meg­tárgyalta és elfogadta az új alap­szabályt. A földtörvény végrehajtásával kapcsolatban jelenleg az előké­szítő munka, a tulajdoni és hasz­nálati viszonyok rendezése folyik. Az eddigi felmérések alapján me­gyénkben az összterület 60.9 százaléka összesen 382 ezer hold ingat­lan áll a termelőszövetkeze­tek közös használatában. A helyszíni felülvizsgálati mun­kákat az erre a célra szervezett 84 bizottság végzi, a szakmai fel­adatokat pedig a járási földhi­vatalok dolgozóiból álló 20 bri­gád látja el. Megkezdődik a zártkertek, bel­területek rendezése is: megyénkben az 1960-as évek elején végrehajtott földren­dezés alkalmával 42 község­ben alakítottak ki zártkerte­ket. közel 12 ezer hold terü­lettel. A földtörvény lehetőséget nyújt további zártkertek létrehozására, azokon a helyeken, ahol nagy­üzemi termelésre alkalmatlan parcellás területek vannak. Me­gyénkben a meglévőkön kívül még 27 községben és Szekszárdon szükséges zártkert létrehozá­sa. A zártkertek birtokviszonyainak rendezésénél a legnagyobb gondot megfelelő térképek hiánya okoz­za. A megoldás érdekében tár­gyalásokat folytatnak a felügye­leti hatósággal és a Pécsi Geodé­ziai Vállalattal. A földtörvény egységes végre­hajtása érdekében a megyei és a járási földhivatalok dolgozói ja­nuárban tanfolyamon vettek részt, áprilisban pedig Járásonként egy- egy „tanközségben" gyakorlatban is elvégezték a munkát. A „tan- községekben” tapasztaltak fel- használásával megkezdődött a helyszíni felmérés Tengelic, Fadd. Decs, Belecska. Fürgéd, Keszőhi- degkút, Nagyszokoly ás Szárazd községekben. dali körök világszerte felzúdu­lással és felháborodással a polgári körök pedig leplezetlen nyugta­lansággal és aggodalommal fo­gadták De Gaulle csütörtöki lé­pését. A Pravda megállapítja, hogy a tábornok kommunistaelle­nes boszorkán) üldözésbe kez­dett, mit sem törődve a sztráj­koló 10 millió munkás és csa­ládtagjai követelésével. Az olasz kommunisták rokon- szén vtüntetésre szólítják fel a római munkásokat, hogy így tá­mogassák a sztrájkoló párizsia­kat. Tüntetést szerveznek a lon­doni francia nagykövetség előtt az angol kommunisták. Még a londoni Times is megállapítja, hogy „Franciaországban a francia nép azon szabadsága forog koc, kán. hogy megválaszthassa saját kormányát”. A francia kommunisták a csü­törtökön előállott új helyzetben fegyelmezett, de fokozódó erejű harcra hívják fel híveiket és a jú« niusi választásokra készülve to­vábbi erőfeszítéseket tesznek a baloldal egységének kikovácsolá­sára. Politikai és közlekedési főiskolát hoznak létre Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa pénteken ülést tartott. Tör­vényerejű rendeleteket hozott a Magyar Szocialista Munkáspárt politikai főiskolája, továbbá Győ­rött közlekedési és távközlési mű­szaki főiskola létesítéséről. A po­litikai főiskolán az oktatás az 1968—69-és tanévben kezdődik. A politikai főiskola feladata, hogy a társadalmi élet különbö­ző területein a vezető munkakö­rök betöltéséhez szükséges egye­temi szintű politikai képzést nyújtson, i A közlekedési és távközlési mű­szaki főiskola közlekedés-építé­szeti kara már az 1968—69. tan­évben Budapesten, a műszaki egyetem közreműködésével meg­kezdi tevékenységét és mindaddig itt marad, amíg Győrbe való át­telepítésének tárgyi feltételei nem valósulnak meg. A főiskola töb­bi karán az oktatás a 4. ötéves terv időszakában indul meg. Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) Kooperáció Bonyhád és Bécs között Sclimoll-paszta gyártás Mázáa Egyre gyakrabban lehet halla­ni az utóbbi időben hazai és kül­földi cégek együttműködéséről, közös vállalkozásairól. Fock Jenő, a minisztertanács elnöke legutób­bi rádió- és televíziónyilatkoza­tában is említette, hogy szívesen alkalmazzuk a gazdasági együtt­működés különböző új formáit, elsősorban a szocialista országok­kal, de más országokkal is. Az együttműködés rendszerint mind­két fél számára hasznos. A Bonyhádi Ruházati Ktsz és a bécsi Schmoll-cég között — az OKISZ iparfejlesztési főosztá­lyának segítségével — még a múlt évben létrejött a kapcsolat azzal a céllal, hogy Mázán, az egykori erőmű épületében meg­kezdjék a cipőpaszta gyártását. Több alkalommal tárgyaltak a tervről, Mázán járt és megtekin­tette a telepet Kurt Schmoll, a cég egyik tulajdonosa is. A tervek szerint részben hazai, részben pedig Ausztriából szállí­tott anyagokkal, a Schmoll-cég ál­tal kölcsönadott gépi berendezés­sel és természetesen a cég recep- túrája és technológiája alapján Mázán gyártják a cipőpasztát, bérmunkában. A munkadíjat a késztermék egy részének átadá­sával fedezné a Schmoll-cég, amit aztán itthon hozhat forgalomba a szövetkezet. A tárgyalások előrehaladott stádiumban vannak, néhány rész­letkérdés tisztázása után a szer­ződést megkötik. Amennyiben a külkereskedelmi szervek is jóvá­hagyják — a tárgyalásokon már elvileg hozzájárult a Külkeres­kedelmi Minisztérium a koope­rációhoz — még az idén megkez­dődhet Mázán a cipőpasztagyár- tás. Kezdetben mintegy 30—40 munkást — főleg nődolgozókat — foglalkoztatnak, később, ha szük­ségessé válik, sor kerülhet a ter­melés és a létszám növelésére is. A Bonyhád—bécsi kooperáció­ból nemcsak a szövetkezet vár­hat hasznot, hanem minden bi­zonnyal a vásárlóközönség is, hi­szen megjelenik a konkurrencia — mégpedig márkás versenytárs — a hazai cipőpaszta-piacon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom