Tolna Megyei Népújság, 1968. május (18. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-01 / 101. szám

* A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA JCVÍII. évfolyam 101, szám, ÄRA! 1 FORINT Szerda. Í968. május 1» Az összefogás jegyében írta: Szabőpál Antal, az MSZMP Tolna megyei vb-tagja, a megyei tanács elnöke Ü nnepel ma, május elsején szerte a világon a haladó emberiség. Május elseje a nem­zetközi! munkásosztály győzelmes harcainak ünnepe, a békéért, a demokráciáért, a népek függet­lenségéért, a szabadságért össze­fogó erők világméretű sereg­szemléje. A békés munkáért, az alkotás szabadságáért összefogó, haladó erők forró szolidaritását, erejét, elszánt akaratát és együvé tartozását jelképezi ez ünnep, mely egyben a munka ünnepe is. Ezért olyan szép és nagy erejű jelkép. Május 1 megünneplése hosszú múltra tekint vissza. Sok nehéz küzdelem, mérhetetlen áldozat, munkásvér és győzelem fűződik e naphoz. 1889-ben a Szocialista Internacionálé I. kongresszusa felhívást adott ki a május 1-i munkaszünetre. Azóta általá­nossá vált az egész világon má­jus 1 megünneplése. E gyönyörű tavaszi napon, a iái kor a termé­szet is ünnepi külsőt öltött — szerte a világon az emberek százmilliói felvonulásokkal, de­monstrációkkal, gyűlésekkel és egyéb harci módszerekkel tesz­nek hitet a munkásegység és a nemzetközi munkásszolidaritás mellett. Különböző társadalmi berendezkedésű országokban — szocialista országokban, kapita­lista országokban, a nemzeti függetlenség kivívásáért és meg­szilárdításáért munkálkodó or­szágokban —. a proletár nemzet­köziség jegyében ünnepük má­júé elsejét. Jó érzés tudni, hogy ezen a napon közel egymilliárd ember a néphatalom birtokában ünne­pel. Vidám, elégedett, derűs arcú emberek, kéz a kézben haladnak együtt, a májusi menetben, ere­jüket, hitüket pedig megsökszo-' razzia a tudat, hogy a szocialista országok nagy és erős családjá­ba tartoznak, együtt küzdenek mindazokkal, akik a földkerek­ség bármely részén békét, sza­badságot ég jobb életet akarnak teremteni. A proletár nemzetközi­ség tartalmát, az a felismerés ad­ja, hogy a munkásosztálynak egységbe kell kovácsolnia erőit, mivel érdekei Azonosak az egész világon-. A világ minden dolgo­zójának — bármely társadalmi rendszerben is éljen érdeké, hogy élet- és munkakörülményei minél jobbak legyenek, hogy az ezt szolgáló társadalmi haladás minél gyorsabban valósuljon ro.eg. hogy maga és gyermekei lehetőséget kapjanak képességeik sokoldalú kibontakoztatására, hogy szabadon és boldogan éV heseenek, élvezhessék a tudo­mány és kultúra fejlődésének áldásos gyümölcseit. Ä munkásmozgalomnak, a proletár nemzetköziségnek eddig soha nem látott erejű támoga­tója született a Szovjetunió létre­jöttével. A Szovjetunióban a vi­lág dolgozóinak a szabadságért, függetlenségért harcoló népeknek évszázados, évezredes álma vált méltó, valósággá, melyet tovább erősített a szocialista világrend- szer létrejötte, fejlődései A proletár nemzetköziség je­gyében ünnepelünk mi. magyar dolgozók is. Az országban, me­gyénkben, városainkban, fal- vainkban hatalmas tömegmeg­mozdulásokon tesznek, hitet Nép- köztársaságunk állampolgárai a proletariátus nagy ügye; a béke, a szocializmus, a társadalmi ha­ladás mellett. Népünk boldog, hogy e szép napon szabadon ün­nepelhet, de öröme mellett soha sem feledkezik meg azokról -a iszovjet hősökről és mártírjaink­ról. akik vérüket áldozták a sza­bad május elsejéért. Az ember minden korban, eszményeket keresett, ■ kutatta élete értelmét, kereste azt az ideált, melyben hinni lehetett, és amelytől jobb sorsát remélhette. Volt idő, amikor félelmetes bál­ványokban hitt. amikor égi és földi hatalmaktól várta boldogu­lását. A bálványokat elporlasz.- totta az idő, a szellemekben való hitét megtépázta a csalódás, a legméltóbb eszmény: a munka pedig, mely emberré tette az em­bert. a kapitalista rendszerben a kizsákmányolás körülményei közt megalázta az embert. A munka jelszavát kellett zászlóra írni. a munka becsületét kellett megteremteni ahhoz, hogy sza­bad lehessen az. ember. S zocializmust építő hazánk­ban — a Magyar Nép- köztársaságban —, a munka, ez a hajdanán megvetett ás le­becsült tevékenység elnyerte méltó rangját: az új élet szülő­anyja lett. Százezrek számára vált belső szükségletté,, alkotó tevékenységgé a munka, száz­ezrek tanultak még szocialista módon élni, dolgozni, s mind inkább az élet értelmét, az em­berek értékmérőjét jelenti, s az adja meg az emberek rangját, hogy ki, mennyit alkot, dolgozik a társadalom, a közösség és sa­ját maga javára, hasznára; Nem az ünnep hangulata, ha­nem a tények sokasága jelzi, hogy népünk keze munkája nyo­mán megváltozott országunk, me­gyénk vámsaink, fak-i'rk arcu­lata. Nagy tettekre képes az em­beri munka és szorgalom, ha a felszabadult nép bízik erejében, 'képességeiben, jövőjében. M a a nemzetközi munkásosz­tály nagy ünnepén, mely összefogást jelent a béke védel­mében, együtt a szocialista or­szágok, a világ békeszerető né­peivel emeljük fel szavunkat, s tiltakozunk az Amerikai Egye­sült Államoknak a vietnami nép ellen irányuló embertelen csele­kedeteiért. A mi népünk is át­élte két pusztító világháború bor­zalmait, szenvedéseit és fel tud­ja mérr)i mit jelent a több éve tartó pusztító háború a vietnami nép számára. Mi, akik szabad hazánkban, békében ünnepelhe­tünk szilárdan hisszük, hogy a vietnami nép igazságos hősi har. ca, győzelmei kudarcra ítélik az agresszort, A nemzetközi közvéleményben, s. bennünk magyar emberekben is nagy figyelmet keltett a kom­munista és munkáspártok Buda­pesten megtartott - konzultatív ta­lálkozója, mély. az egész vi­lágra kiterjedő, imperialistaellenes harc fokozásának, az összes ha­ladó erők tömörítésének az egy­ség megerősítésének gondolatát hintette el. A kommunista világ­mozgalom növekvő ereje, a szo­cialista rendszer országainak sza­kadatlan fejlődése, az imperia­lizmus elleni harc eredményei arról adnak bizonyságot, hogy a kommunista és munkáspártok mind sikeresebben oldják meg feladataikat. Minden országban egyre több ember ismeri fel, hogy f a kommunista pár a munkásosz­tály, a nép hivatott vezetője. Amikor az egység jegyében ün­nepelünk — nagy bizakodással tekintünk a kommunista és mun­káspártok moszkvai tanácskozá­sa elé. Bízunk abban, hogy az ott részt vevő kommunista és munkáspártok képviselői az egy­ség szellemétől áthatva végzik munkájukat, s így lényegesen meggyorsul a haladás azon az úton, amely a kommunista pár­tok, valamennyi antiimperialista erő egységének széles körű meg­szilárdításához; a béke, a demok­rácia, a nemzeti függetlenség és a szocializmus győzelméhez ve­zet. A nemzetközi kommunista mozgalom egységének erősítését igen fontosnak tartjuk. Pártunk, munkásosztályunk, népünk szilárdan kitart a jövő­ben is az internacionalizmus, a szocialista országok testvériségé­nek a népek barátságának ma­gasztos elvei mellett. Mi ma­gyar dolgozók a legnagyobb szol­gálatot- azzal tesszük a nemzeti­közi munkásmozgalomnak, ha­zánknak. ha minden erőnket munkaterületünkön szocialista rendszerünk politikai és gazda­sági erőjének növéléséfe, a pro­letárdiktatúra rendszerének: to­vábbfejlesztésére, tökéletesítésé­re fordítjuk A napirenden févő politika, gazdasági problémák — elsősor­ban az új gazdasági irányítási rendszer megvalósítása — min­den dolgozó személyes érdekét, hazafias és egyben nemzetközi kötelezettségét szolgálja, előmoz­dítja a proletár internacionaliz­mus ügyét, P ártunk — a Magyar Szocia. lista Munkáspárt helyes politikájának köszönhető, hogy dolgozó népünk alkotó tevékeny­ségét, munkavágyát hasznosan gyümölcsöztethette. Elért ered­ményeinkre büszkék vagyunk. Kötelességünknek tartjuk a jövő­ben is, s a tőlünk telhető legjobb tudásunkkal, szorgalmunkkal tá­mogatjuk pártunk helyes politi- ‘ kaját. A szorgalmasan, becsülettel dolgozó emberek munkája bizto­síték a jövőben is arra, hogy szo­cialista rendszerünk erősödjön, fejlődjön, gyarapodjon; A mai ünnepi seregszemle le­gyen újabb elhatározásunk for­rása. hogy eredményeink fokozá­sával, a népi egységért folytatott; harcunkkal szolgáljuk hazánkat, közös ügyünket: az emberiség haladását, a béke védelmét és a szocializmus győzelmét. Éljen május 1., a munkás nemzetköziség nagy ünnepe! Éljen és erősödjön a nemzetközi munkásosztály harci egysége! Éljen és virágozzék szeretett hazánk: a Magyar Népköztár­saság!

Next

/
Oldalképek
Tartalom