Tolna Megyei Népújság, 1968. február (18. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-04 / 29. szám

Tanácskoztak a !abdarúgá -játékvezetffk Bevált a fiatalítás — Jól dolgozott az ellenőrző bizottság — Rangsorolják a játékvezetőket — Harkány, vagy Dow bori ? — Megjutalmazták a 10, 15 és 20 éve működő bírókat Tegnap délután Szekszárdim, a TIT-klubban tartotta a Tolna megyei Labdarúgó Játékvezetők Tanácsa közgyűlését. Ezen meg­jelent Páldi Ede, az országos JT vezetőségének tagja, Gálos Fe­renc, a Baranya megyei Labda­rúgó Szövetség főtitkára. Rolléder Károly, a Baranya megyei JT főtitkára, az NB Ill-as küldőbi- ■: ág elnöke, Horváth Zoltán, a Somogy megyei JT elnökségének tagja, Kovács Zoltán, a Tolna megyei Labarúgó Szövetség el­nöke, Vígh János, a Tolna me­gyei Labdarúgó Szövetség főtit­kára, Kuszka Dezső, a megyei JT elnöke. Gabi Géza, a megyei JT titkára, és a játékvezetők kö­zül mintegy hatvanam A játékvezető-tanács elmúlt évi munkájáról Gabi Géza ismer­tette az elnökség beszámolóját. öt elnökség beszámolója- A JT -áe az elmúlt évben 36 munkát \ w^zett. Hat alkalommal tartott vezetu.is.gi értekezletet az ott kidolgozott határozati javaslatokat következetesen végrehajtottuk, mely­ről a tagságot körlevélben mindenkor értesítettük. A kilenctagú vezetőség­ből két sporttársat, év közben az elnökség visszahívta, helyettük Vá- radi Henriket és Vindics Józsefet ne­vezte ki. Oktatási bizottságunk is eredményesen tevékenykedett. Gya­korlati bemutatót tartottunk fiatal játékvezetőinknek: Szekszárdon egy bajnoki mérkőzést tekintettek meg, melyen harmincketten vettek részt. Ezen Majoros sporttárs vezetésével érté­kelték a működő játékvezető és part­jelző munkáját, melyet a mérkőzés végén vita formájában beszéltek meg. A játékvezetők szerint a gyakorlati bemutató rendkívül hasznos volt, ép­pen ezért ezt az idén is megrendez­zük. — A játékvezetők utánpótlása ér­dekében a paksi járási TS Szinger Ferenc vezetésével tanfolyamot szer­vezett. Szekszárdon a városi TS ren­dezésében tizenöt hallgatóval kezdő­dött a tanfolyam, melyet Váradi Henrik. Csordás Sándor és Gabi Géza vezet. A bonyhádi járásban Kuszka Dezső sport társ készíti fel vizsgára a hallgatókat. A dombóvári járásban Völ gyesi Mátyás vezetésével Szakcs és Dombóvár körzetében a közel­múltban kezdődött tanfolyam. Zom- bán tizenöten vesznek részt azon a játékvezetői tanfolyamon, melyet An- dorka Sándor szervezett. A KISZ- bizottság t kezdeményezésére nyáron a sportvezetőképző táborban Dombo- riban 47 játékvezetőt képeztünk ki, melyért dicséret illeti Völgy esi Má­tyás és Teierling Mátyás sporttár- csakat. A tanfolyam egyetlen szépség­hibája: az új játékvezetők közül az elmúlt évben egy sem működött, örvendetes viszont, hogy az elmúlt szezonban három játékvezetővel gya­rapodtunk, közülük Latz és Szálai sporttárs Budapestről érkezett, míg Szekszárdról Zsoldos Aurél jelentke­zett ismét működésre. seggel rendelkeznek, egy részük aktív játékvezető, másik részük viszont nem áldozza fel vasárnapjait. Ezért fiatal játékvezetőink ellenőrzésére a régóta működő játékvezetőinket kér­tük fel. Többségük jelentésében tár­gyilagos véleményt adott a fiatal já­tékvezetőkről és ezzel hozzásegítettek bennünket, hogy felfigyeljünk olyan tehetséges fiatalokra, mint Dravecz István, Baráth Jenő, Szinger Ferenc, Pozsgai Tibor, Nagy István, és Szalai László sporttársakra. Külön meg kell dicsérnünk Zsigmond Lajos sport­társat, az ellenőrző bizottság veze­tőjét, aki fáradhatatlanul dolgozik, hogy minél több fiatalt megismer­jünk és magasabb osztályú mérkő­zésekre külcLhessük őket. A KÜLDÖBIZOTTSÁG JÓ MUNKÁT VÉGZETT — Az elmúlt évben tovább nőtt a bajnoki mérkőzések száma, ezzel együtt több mérkőzésre is kellett játékvezetőket küldeni. Ez nagy fel­adatot rótt a küldőbizottságra, de el­mondhatjuk, hogy munkájukat jól végezték. Akadtak azonban jogos pa­naszok is. melyet minden esetben igyekeztünk orvosolni. Nem fogadjuk el azonban a küldőbizottság kriti- eálását, mely olyan játékvezetőktől jön, akik kizárólag egyéni passzió­ból űzik a játékvezetést és évente mindössze néhány alkalommal lehet számítani ráj uk. — Meg kell állapítani azt is, hogy vannak fiataljaink között, akik meg­sértődnek, ha tíz kilométernél na­gyobb távolságra kell utazniuk, vagy ha egy év alatt nem jutnak maga­sabb keretbe, akkor az elnyomott tehetség képében tetszelegnek. FEGYELMI VÉTSÉGEK — Vezetőségünk az elmúlt év ele­jén hozott határozatok értelmében következetesen és szigorúan lépett fel a fegyelmi vétségekkel szemben. Huszonöt esetben szabott ki a bi­zottság büntetést. Közülük legtöbb esetben a mérkőzésekről való késés és távolmaradás, tagdíjhátralék, vagy adminisztrációs munka elmulasztása volt. Előfordult olyan is, hogy a megyei II. osztályú mérkőzésre nem utazott el játékvezető azon a címen, hogy a barátja nem vitte el a mo­torján. Fegyelmi vétség lehet azon­ban a játékvezető öltözködése is. Az egyik tamási járási kollégánk 30 fo­kos hőségben melegítőnadrágban és szandálban vezette a mérkőzésit. Ami­kor kollégája megkérdezte», miért nem az előírásos felszerelésben ve­zet, elintézte azzal a válasszal, hogy ifjúsági mérkőzésre ez i« jó. — Gazdasági helyzetünk soha nem volt ilyen kedvező, mint jelenleg. Ennek két oka van. Egyik, a tag­létszám emelkedése, a másik a kö­vetkezetes küldési politikánk, a tag­díjhátralékosokkal szemben. A Játék­vezetők Tanácsának december 31-én 5150 forint készpénze volt. '— Végül azt kérjük a sporttársak­tól, hogy az egyéni elméleti tovább­képzés mellett gondoskodjanak arról, hogy valamennyien vezessenek a baj­noki rajt előtt néhány edzőmérkő­zést. Kövessenek el mindent, hogy a szezon kezdetére szellemileg és fizi­kailag egyaránt frissen léphessenek pályára. TOVÁBBKÉPZÉS — Oktatási bizottságunk biztosítani kívánja a továbbképzést, mely a sza­bályok felelevenítése mellett tervbe vette a . szabálymódosítások teljes részle tességgeí törtépő feldolgozását is. A továbbképzésekre február 11-én, 18-án és 25-én délelőtt 9—12-ig kerül sor a körzeti székhelyeken, melyre az előadókát már megjelöltük. Elnökségünk döntése alapján az idén négy, keretet állítunk össze. Lesz NB III-as, megyei I., megyei B és j árast 'keret. Ez természetesen nem jelenti azt, ha valakit a járási keretbe osztanak, hogy eredményes működés után már év közben ne ke­rülhessen magasabb besorolásba. — Továbbképzés szempontjából al­kalmas volt a siófoki táborozás is, ahol a szabályokról vitát, vetélkedőt tartottunk, melynek színvonalát Ma­jor István sporttárs előadásai fém­jelezték. A táborozás időpontja azon­ban nem volt megfelelő, ezért ma kell döntenünk, hogy az idén melyik hónapban és hová megyünk. A ve­zetőség nevében Harkányt és Fadd*— Domborít ajánljuk, snivel e két he­lyen a nyári hónapokban is tudunk helyet biztosítani. A játékvezetők és a szurkolók továbbképzését segítette elő a hétről hétre megjelenő „Is­meri jól a szabályokat?”, mely a Tolna megyei Népújságban jelent meg. Ezért köszönetét mondunk a saerkeszitőséigne'k, mellyel alkalmat adott a szabályok jobb megismerésé­re, AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJA. ~ — Az ellenőrző bizottság munká­idban is tapasztalható fejlődés. Va­lótlant állítanánk azonban alckor, ha az ellenőrzés munkáját megyénkben megoldottnak tekintenénk. Akik meg­felelő járművel és kellő felkészült­Vila és jutalmazások A JT titkárának beszámolója Németh Béla vette át az elnök- után hozzászólásokra került sor. ség ajándékát. így Horváth Ferenc (Dombóvár), A labdarúgó-játékvezetők este Burányi László (Kolesd), Fodor .. ........................... B éla (Dombóvár), ifj. Paulai Már- a BM-klubban találkoztak ismét, ton (Tolna), Szinger Ferenc ahol a közös vacsora után hajna- (Paks), Szalai László (Szekszárd), üg szórakoztak. Varga Ferenc (Szedres), Haracsi Gyula (Nagydorog), Zsigmond************************* Lajos (Tolna), Páídi Ede (Pécs),* Vígh János (Szekszárd), Gálos> Ferenc (Pécs) mondotta el észre-* vételét, tett javaslatot. (Erre la-* punk keddi számában visszaté-J rünfc.) ♦ A tanácskozás záróakkordjaként* Gabi Géza 20, 15. illetve 10 évest működésükért a következő játék-j vezetőknek nyújtott át jutalmat.* 20 éves működéséért Bencze Jó-* zsef, Benke László, Berta György,* Horváth Ferenc, Kovács József,* Majoros Ferenc, Streer Tamás, *, Vindics József és Völgyesi Má-* tyás. 15 éves működéséért Bi-* hari György, Csordás Sándor, Ha-* vasi József, Schnierer László, Si-f pás József, 10 éves működésért*« A rádió és a televízió műsora Kész az NB III. sorsolása A Baranya megyei Labdarúgó Szövetség elkészítette az NB Hí. délnyugati csoportjának sorsolá­sát, amelyet lapunk keddi szá­mában közlünk. Ezúttal a március 17-i — az első forduló — párosí­tását ismertetjük. PEAC—Mohács, Sárbogárd—Pécsi Helyiipar, Szekszárdi Dózsa—Pécsi Volán SC, Szigetvár—Bonyhádi Va­sas, Lábod,—Pécsi Steinmetz, Dom­bóvári Spartacus—Kaposvári Dó­zsa, Kaposvári Vasas—Dombóvári VSE, Pécsi BTC—Baja­VASÁRNAP: KOSSUTH RÁDIÓ 7.30: Tessék, a mikrofon! Nagy Piroska műsora. 8.10: Tosca. Részle­tek Puccini operájából. 8.45: Édes anyanyelvűnk. 8.50: Nagy utazók nyomában. Gyermekek földrajzi já­téka. 9.50: A művelődéspolitikai ro­vat vendége: Kardos László akadé­mikus. 10.05: Vasárnapi koktél. Kom­játhy György műsora. 12.10: Jó ebéd­hez szól a nóta. 12.45: A magyar költészet századai. Kosztolányi De­zső. I. rész. 13.00: Uj lemezeinkből. 14.08: Az egyoldalú emlékezet. Csa­pó György írása. 14.18: Köszöntjük a 70 éves Tóth Aladárt. 14.41: Tu­dósaink fóruma. Issekutz Béla aka­démikussal beszélget Fábián Gyula. 15.08: Mesevilág Budapesten. A fő­város népszerű megzenésített mese­figurái. 15.52: David Ojsztrah hege­dül. 16.02: Családi körben. „Apja fia’'’. Kunszabó Ferenc dokumen­tumjátéka. 17.05: Csárdások. 17.17: Willem Mengelberg Brahms-müveket vezényel. 18.10: Barabás Tibor ko­reai úti jegyzete. 18.30: Az elmúlt év tíz legjobb tánczenei felvétele. 19.11: Tito Schipa énekel. 19.19: Marsall. Színmű 1 felvonásban. Irta: Molnár Ferenc. Közvetítés a Madách Szín­ház Kamaraszínházából. 20.21: Ma­gyarnóta- és népdalest. 21.14: Zene­művészeink reflektorfényben. 22.52: Benjámin László: önéletrajzi rész­let. (Gáti József). 23.00: Könnyűzene. 0.10: Éji zene. PETŐFI RÁDIÓ 7.30: Az evangélikus egyház fél­órája. 8.00: Miska bácsi lemezes­ládája. 8.30: Színes népi muzsika. 9.16: Operakalauz. Mozart: Cosi fan tutte. 10.16: Százados szenzációk. 10.46: A Belga Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye a St. Hub érti Fesztiválon, vezényel: Paul Strauss. 12.10: Beszélgetés egy vers­ről. 12.25: Művészlemezek. 13.02: Cin- cafarkinca és a többiek. Mesejáték. H. rész. 14.03: Táskarádió. Az Hiú­sági Rádió zenés műsora. 15.03: Ez is, az is 120 percben.. . 17.04: Mit hallunk a jövő héten? 17.35: A kol­dusdiák. Részletek Millöcker ope­rettjéből. 18.23: A Magyar-vonós­négyes hangversenye az Asconai Zenei Heteken. 20.10: A dzsessz ked­velőinek. Art Parmer együttese ját­szik. 20.25: Mi ez? 20.40: Mirella Freni és Giorgio Tozzi énekel. 21.16: Esték az Eötvös Klubban. Kovács Júlia riportja. 21.26: Szórakoztató muzsika. URH 18.05: Hanglemezparádé. 19.00: Ka­dosa Pál saját műveiből zongorázik. 20.10: Zenekari muzsika. 21.25: A dzsessz kedvelőinek. Bessie Smitn énekel. 21.38: A Berlini Filharmoni­kusok oktettjének hangversenye a Berlini Ünnepi Heteken. MAGYAR TV 9.45: Angol nyelvtanfolyam hala­dóknak. 10.00: Tél — telecske. A Szovjet Televízió zenés műsora gye­rekelmek. 10.30: Hétmérföldes kame­ra. Uttörőhíradó. 10.45: Sakktanfo­lyam gyerekeknek, 11.10—12.10: Az Orion űrhajó fantasztikus kaland­jai. Magyarul beszélő nyugatnémet film. 1. Támadás a világűrből. (Ism). 14.433 Műsorismertetés. 14.45: A tv mini-kosárlabdatornája. A leány­csapatok döntője. 15.45: Mezőgazda- sági szakfilmsorozat. 16.15: A két tenger partján. A Tv kisfilpije. 16.30: A Magyar Hirdető műsora. 16.40: Monitor. A közel-keleti olaj. 17.10: Este találkozunk. Magyarul beszélő jugoszláv film. 18.30: Haladás. Tudo­mányos magazin. 19.10: Copperfild Dávid. Magyarul* beszélő angol kis- játékfilm-sorozat. 5. Régi ismerősök. 19.35}: Esti mese. 19.áö: Sporthírek. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Családi tűz­hely. Csáth Géza színmüvének tv- 1 változata. Előtte: Illés Endre be­vezetője az íróról. 2J.20: Az érem harmadik oldala. Komlós János műsora. 21.30: Századok dalban, táncban. 22.00: Tv-híradó. 2. kiadás. JUGOSZLÁV TV 9.30: Népi muzsika. 10.00: Földmű- évelőknek. 10.45: Kíváncsiak egyesüle­te. 11.30: Fiú a dzsungelból. 12.00: * Cook kapitány utazása. 12.30: Aréna £a mélységben. 12^0: Humorisztikus f előadás. 13.35: A Zagreb—Rijeka flabdarúgó-mérkőzés. 17.40: Fmlékezé- rsek. 18.10: Népi muzsika. 18.55: lHosszú, forró nyár. 20.50: Tv-maga- £zin. 21.50: Sportszemle. HÉTFŐ: KOSSUTH RÁDIÓ 8.15: Sztambul rózsája. Részletek [Fali operettjéből. 9.10: Csak tiszta r forrásból. Kovács Júlia riportja. 19.25: A hét előadóművésze: Anton LDermota. Somogyi Vilmos előadása. LlO.lO: Az óvodások műsora. 10.30: Ka- 4tonadalok, csárdások. 11.00: Iskola­rádió. 11.30: Liszt: Ideálok — szim­fonikus kö&temény. (MRT szimf. zenekara, vez. Lehel György). 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: A világgaz­daság hírei. 13.08: Variációk zongo­rára. 13.33: Hirdetőoszlop. 13.48: La­katos Sándor népi zenekara ját­szik. 14.10: A tábornok. Kárpáti Aurél elbeszélése. 14.30: Rita Streich és Bruno Prcvedi énekel. 15.15: Rá­dióegyetem. Zenei tagozat. Debussy III. Előadó: Ujfalussy József. 16.04: Legrand: Cherbourgi esernyők — részlet. 16.10: Gyermekrádió. 16.33: Édes anyanyelvűnk. 17.05: Külpoli­tikai figyelő. 17.20: Bach: Magnifi­cat. 17.51: Ga'ál Gabriella és Angyal Sándor népdalokat énekel, Bige Jó­zsef furulyázik. 18.10: Tudományos híradó. 18.25: Tánczene. 19.25: A kör négyszögesítése. Valentyin Katajev komédiáiénak rádió változata. 20.31: Nyilvános operahangverseny a stú­dióban. Közben: kb. 21.15—21.25: Béládi Miklós könyvszemléje. Kb. 22.20: A mai könnyűzenéről. I. 22.50: Meditáció. Hegedűs András írása. 23.00: Zeneké muzsika.. 0.10: Ver­bunkosok. PETŐFI RÁDIÖ 10.00: Franz Josef Hirt zongorázik. Schumann: Károm novellette. 10.17: És állt a bál. .. Részletek a Prizma 67. műsorából. (Ism). 10.40: Mindenki kedvére! 12.44: Gazdaszemmel ha­zánk mezőgazdaságáról. Jövedelme­zőség, költségszámítás. Szilágyi Sán­dor írása. 12.59: Ismerkedjünk a dzsesszmuzsikával! A dob két mo­dern mestere: Art Blakey és Joe Morelli. Pernye András előadása. (Ism). 13.34: Elisabeth Rutgers éne­kel. 14.00: Kettőtől—hatig. A Petőfi rádió zenés délutánja. 18.10: Dvor- zsák: Aranyrokka — szimf. költe­mény. (Cseh filh. zkr., vez. Vacíav Talich). 18.30: A Hold. Stanislaw Grochowiak rádiójátéka. 19.02: Bon­de Zsolt énekel, Pallagi János he­gedül, Wéhner Tibor zongorázik. Bécsi klasszikus hangverseny. 19.42: Kállai Kiss Ernő klarinétozik. 20.30: Könnyűzene kedvelt énekesek mű­sorából. 21.15: Dittrich Tibor klari­nétozik. 21.25: Nőkről nőknek. 21.55: Magyar nóták. 22.25: A hét előadó­művésze: Anton Dermoia, Somogyi Vilmos előadása. (Ism). URH 18.10: Tánczenei koktél. 18.55: Pröhíe Henrik fuvolázik, Almássy László zongorázik. 19.14: Láttuk, hallottuk. Színház-, film- és képzőművészet­kritika. 19.34: Hándel-áriák. 20.02: A „Gruppe Neue Musik ‘Berlin” hangversenye a Berlini Ünnepi He­teken. 2Í.05: A Dvorzsák-vonósné­gyes hangversenye az Ohridi Nyá­ron. 22.26: Zenei panoráma, fiengt Johansson: Requiem. JUGOSZLÁV TV 17.05: Kis világ. 17.30: Cook kapi­tány utazása. 18.20: A tudomány és mi. 18.50: Nemzetközi szín. 19.20: Tv-posta. 20.35: A. Dumas: A ka- méliás hölgy. Tv-dráma. 21.35: Té­mák variációkkal. Gépészmérnököt felveszünk mérnöki beosztásba (lakás lehetséges) 0 Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat Szekszárd. ____________________(21) A „Dél-magyarországi fűrészek”, Barcs, értesíti mdnd- izokat a gazdaságokat, termelőszövetkezeteket és intézmé- lyeket, akik fakitermeléssel foglalkoznak, hogy legalább egy vagontételt elérő mennyiség esetén felvásárol minden fafajú ffiriszrSnküt valamint fenyő- és lágy fafafajú gömbanyagot. Bejelentés és érdeklődés a vállalat címéin: Barcs, telefon: 14. (40) A Paksi Járási Építőipari Ktsz azonnali belépéssel al­kalmaz több éves gyakor­lattal rendelkező épületgépész mérnököt és építőipari technikust. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: Paks, Dózsa Gy. u. 40. sz. (11) A dunaföldvári „Virágzó” Tsz vállal: háztartási gépek villamossági javítását, hálózati villanyszerelést, autóvillamossági munkákat rövid határidővel. (9) A Tamási Építőipari Ktsz azonnali belépéssel felvesz vízvezeték­szerelőt. Jelentkezés: Tamási, Rákó­czi u. 21. A ktsz továbbá bádogos és egyéb szakipari munkákat vállal. (37)

Next

/
Oldalképek
Tartalom