Tolna Megyei Népújság, 1968. február (18. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-01 / 26. szám

i. V '7vtár fotm mcGTEi^ NEFUJ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEQYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. évfolyam 26. szám ARA: 80 FILLÉR Csütörtök, 1968. február 1. Szovjet—Indiai közös közlemény Alokszej Koszágin szovjet mi­niszterelnök látogatásának be­fejeztével szerdán Delhiben szov­jet—indiai közös közleményt ad­tak ki. A közös közlemény mindenek­előtt hangsúlyozza, hogy jelen­leg a béke megőrzése, a nemzet­közi kölcsönös megértés é együttműködés további fejlesz, tése a legfontosabb feladat a vi­lág országai, népei számára. / közlemény ezután beszámol azok ról a megbeszélésekről, amelye két a szovjet kormányfő Zakú Husszein köztársasági elnökkel Giri alelnökkel, Indira Gandh miniszterelnökkel, Deszai mi niszterelnök-helyettessel és a: indiai kormány más tagjaivá folytatott E megbeszélésekre szólva a közlemény megállapít ja, hogy az indiai minisztereinél nagyra értékeli a Szovjetünk hozzájárulását a nemzetköz problémák békés megoldásához Mindkét fél megelégedéssel álla pítja meg, hogy a fiatal, füg geüen államok többségének kül politikájában irányító tényező a el nem kötelezettség elve, amel; tevékeny szerepet játszik a nem zetközi feszültség enyhítésében az általános világbéke megerősí tásében. Mindkét fél hangsúlyozza hogy azok a nemzetközi problé. mák, amelyek területi és határ­kérdésekből adódnak, csak békés tárgyalások útján rendezhetők nem pedig erőszakkal, az ere íitogtatásával, vagy más álla mok belügyeibe való beavatko- zással. A kommüniké megállapítja hogy a Szovjetunió és India kap csolatai pozitív irányba fejlőd nek és az együttműködés kielé­gítő gazdasági, kulturális, tudo­mányos és más téren. A közle­mény leszögezi: a taskenti egyez­mény kellő alapot nyújt az In­dia és Pakisztán közti problé­mák megoldásához, a békés, jó­szomszédi kapcsolatok és együtt­működés kiépítéséhez. A megbeszéléseken behatóan tanulmányozták a közel-keleti helyzetet és hangsúlyozták a Biztonsági Tanács 1967. novem­ber 22-i határozata végrehajtá­sának szükségességét. Koszigin és Gandhi aggodal­mukat fejezték ki a vietnami háborúval kapcsolatban és le­szögezték, hogy a VDK elleni, bombázások feltétel nélküli be­szüntetése alapot nyújtana a po­litikai rendezésre irányuló meg­beszélésekhez. Égetően szükséges szigorú nemzetközi ellenőrzés mellett végrehajtani az általános és tel­jes leszerelést és minél előbb határozatot kell hozni a nukleá­ris fegyverek elterjedésének meg­akadályozásáról, annak a hatá­rozatnak megfelelően, amelyet az ENSZ közgyűlése elfogadott. A felek szerint az európai biz­tonsági rendszer kidolgozása, minden európai állam részvéte­lével, fontos lépés lenne az álta­lános béke megerősítéséért ví­vott harcban. A Szovjetunió és India hű az ENSZ céljaihoz és elveihez, s reméli, hogy az ENSZ második kereskedelmi és fejlesztési világértekezlete, ame­lyet Delhiben rendeznek, hozzá­járul a fejlődő országok prob­lémáinak sikeres megoldásához. A kommüniké végül közli, hogy a Szovjetunió Legfelső Ta- , nácsa Elnöksége és a szovjet kor­mány megbízásából Alekszej Ko. szigin hivatalos látogatásra meg­hívta Zakir Husszein indiai el­nököt, Giri alelnököt és Indira Gandhit, a Szovjetunióba. A meghívást az indiai vezetők el­fogadták, Tegnap, Szekszárdon, a régi megyeháza nagytermében ülést tartott Tolna megye Tanácsa. Az ülésen részt vett Tolnai Ferenc, az MSZMP Tolna megyei Bizott­ságának titkára, dr. Horváth András, az Elnöki Tanács titkár­ságának vezetője, dr. Szabó Ká­roly, az Elnöki Tanács titkársá­gának munkatársa, Kaszás Imre, a megyei képviselőcsoport vezető­je, Hunyadi Károly, a Hazafias Népfront megyei bizottságának titkára, Schrottner Károly, az SZMT vezető titkára, valamint a megye több országgyűlési képvi­selője. A tanácsülés előtt először Sza- bópál Antal, a vb elnöke a lejárt határidejű tanácshatározatok vég­rehajtásáról és a végrehajtó bi­zottság munkájáról tett jelentést. Ezután került sor Horvath József vb-elnökhelyettes előterjesztésé­ben a mezőgazdasági termelésfej­lesztés feladatainak ismertetésére, az új gazdasági mechanizmusban. Az előzetesen írásban benyúj­tott beszámoló megállapítja, hogy a mezőgazdasági termelésben si­került növekedést elérni. Jelenleg a megye termelőszövetkezeteiben 31 ezer a dolgozó tagok száma. A megye tanácsi szektora jelenleg 457 ezer katasztrális holdra terjed ki, amelyből a 114 tsz közös terü­lete 350 ezer hold. A megye mezőgazdasága által elért bruttó termelési érték a második ötéves terv idő­szakában változatlan áron számítva 12 százalékkal emel­kedett, az országos növeke­dés 9 százalék. Amíg a termelőszövetkezetek bruttó termelési értéke 1961-ben 751 millió forint volt, addig 1967-ben körülbelül 2000 mil­lió forintra emelkedett, ami 183 százalékos fejlődést jelent. Szép eredményeket sikerült elérni a terméshozamok növelésében is. Búzából 1961-ben 10,6, 1967-ben pedig 15,5 mázsa volt az átlagter­més. Kukoricából 1961-ben 10,4, a múlt évben 18 és fél, cukorré­pából 1961-ben 105, 1967-ben pe­dig 180 mázsás átlagterméssel zárta az évet a megye. Az állat- tenyésztésben is jelentős fejlődés­ről adott számot a beszámoló. Míg 1966-ban az egy dolgozó tagra jutó részesedés a ter­melőszövetkezetekben 16 273 forint volt, addig a múlt év­ben körülbelül 4—5 százalé­kos emelkedéssel lehet szá­molni. így a jelenlegi körülmények lehe­tővé teszik, hogy a rendszeresen dolgozó tsz-tagok megfelelő élet­viszonyokat teremthessenek ma­guknak. Ezután a beszámoló részlete­sen szólt a mezőgazdasági, szak- igazgatási és hatósági feladatok ellátására megalakított intézmé­nyek feladatairól, hatásköréről. Ismerteti a múlt év végén meg­jelent termelőszövetkezeti és földhasználati törvényt. Részlete­sen beszélt arról, hogy ezeket a törvényeket a megye sajátosságá­nak megfelelően kell alkalmazni. A jobb eredmények elérése érde­kében fontosnak tartja a terme­Csatatérré változott Saigon Partizánok az amerikai nagykövetségen — 14 tartományban támadják az amerikaiakat Koszigin elutazott Indiábil Szerda reggel az indiai fővá­ros búcsúztatta szovjet vendégeit. A repülőtéren megjelent Indira Gandhi miniszterelnök, több mi­niszter és más magas rangú indiai vezető. Koszigin repülőtéri beszédében köszönetét mondott a vendégsze­retetért. — Önök meg lehetnek győződve arról — jelentette ki a szovjet kormányfő —, hogy népünk ugyanilyen baráti érzé­sekkel viseltetik az indiai nép iránt, és reméljük, hogy kapcso­lataink a jövőben mind szaro­sabbakká válnak. Ezután közöl­te, hogy Indira Gandhi minisz­terelnököt meghívták a Szovjet­unióba. A szovjet kormányfő Delhiből Kabulba indult, hogy eleget te­gyen Etemadi afgán miniszter- elnök meghívásának. Koszigin a délelőtti órákban megérkezett Kabulba, majd dél­után látogatást tett Nur Ahmed Etemadi afgán miniszterelnöknél és külügyminiszternél. A két kormányfő baráti megbeszélést folytatott az országaikat kölcsö­nösen érintő kérdésekről. Nem tudják folytatni a Szuezi-csatorna megtisztítását Az EAK külügyminisztériumá­nak szóvivője kedden este ismer­tette azt a közleményt, amely bejelentette, hogy aZ izraeliek provokációja miatt bizonytalan időre felfüggesztik a Szuezi- csatorna megtisztítására irányu­ló munkálatokat. Az Ai Ahram című kairói lap szerint az izraeli—egyiptomi tűz- párbajnak egyiptomi részről egy halálos és hat sebesült áldozata van, az egyiptomi tüzérség ki­lenc izraeli tankot és több iz­raeli tüzérségi állást pusztított el. A lan a továbbiakban elmond­ja, hogy U Thant ENSZ-föti tikár kedden reggel figyelmeztette az egyiptomi külügyminisztériumot, hogy Izrael beavatkozással fe­nyegetőzött arra az esetre, ha az egyiptomi motoros hajók meg­közelítik a csatorna északi be­járatát. Még kedden este Kairóba ér­kezett Gunnar Jarring, az ENSZ-főtitkár közel-keleti meg­bízottja, hogy az egyiptomi kül­ügyminiszterrel tárgyaljon az izraeli provokáció után kialakult helyzetről. Az izraeli hatóságok az ál­talános gyakorlattól eltérően nem is tagadták, hogy a keddi incidenst az izraeli fiél provo­; kálta. A szállításügyi miniszter a tengerész-szakszervezet haifai gyűlésén határozottan kijelen- ; tette: „A csatorna pedig zárva . marad mindaddig, amíg izraeli hajók nem használhatják szaba­don”. Izraeli hivatalos körök továb- ■ bá sem adják „beleegyezésüket’» • ahhoz, hogy egyiptomi hajók megközelítsék a csatorna északi kijáratát. A Szuezi-csatorna partjain szerdán reggel nyugalom volt, a hajózást akadályozó roncsok fel­kutatása szünetel. A vízen ösz- szesen 15 hajó vesztegel 1967. . júniusa- óta. rurugynoKsegi jeienieseK szenni szerdán a délutáni órákban min­den eddiginél hevésebb harcok lángoltak fel Saigonban. Az egész város egyetlen csatatérré válto­zott. Az utcákon és a sugáruta­kon a partizánok és az amerikai­ak. valamint szövetségeseik elke­seredett csatákat vívnak. Az UPI gyorshírben számol be arról, hogy a partizánok százai ismét behatoltak az ameri­kai nagykövetség területére, áttörték az amerikai ka­tonai főhadiszállás köré vont pán­célosvédelmet és tűzzel árasztot­ták el az elnöki palotát, a szállo­dákat és a kormányépületeket. Ezt megelőzően Thieu tábornok dél-vietnami elnök a reggel üzem­be helyezett pótadó hullámhosz- szán egész Dél-Vietnam területére rendkívüli állapotot rendelt el és felszólította a lakosságot, hogy ne támogassák a partizánokat. á saigoni nagy adó nem működik, mert a partizánok csaknem földig lerombolták az adóépületet és an­nak berendezéseit. Közben az amerikaiak és szö­vetségeseik megkezdték a saigoni külvárosok bombázását. Előzőleg felszólították a lakosságot, hogy hagyják el otthonaikat. Az AFP szerint a Saigonbar bekövetkezett drámai eseménye­ket követően Thieu elnök isme­retlen helyre távozott. Hírügynökségek újabb részlete két közölnek a saigoni amerika nagykövetség ellen múlt éjszak, indított partizánostromról. Az AI hangoktatja, hogy a támadást „el­képesztően jól” szervezték meg. Maga az ostrom egyébként va lóban sajátos körülmények közöt kezdődött. A támadást végrehajt! partizánok valamennyien polgár öltözéket viseltek. Egyeseken ; vietnami parasztokra jellemző fe kete ruha volt, míg mások a sai goni burzsoázia között divatos fe hér inget viseltek. A partizánok nál tökéletesen hamisított igazol ványok voltak. Az AP úgy tudja, hogy az őst romlók egy része taxin érkezet a nagykövetség ele, míg a paraszt­ruhások gyalog. A taxiból kiszál­lók mintegy jelként fehér ingjük felső gombján tartották ujjúkat, míg a parasztöltözéket viselők vö­rös karszalagot kötöttek fel. így kezdődött meg a drámai ostrom, amelynek eredményeként a par­tizánok behatoltak a nagykövetség épületébe és azt hat órán át tar­tották megszállva. Az AFP gyorshírben közli, hogy a hazafias erők szerdára virradó éjszaka a delta vidék 16 tartománya közül 14-ben indítot­tak támadást az amerikai állások ellen. Egy amerikai szóvivő azt mondotta, hogy „a helyzet rend­kívül zavaros”. Á partizánok be­hatoltak a Can Tho nevű stra­tégiai fontosságú városba és a 4. katonai körzet lakótelepét támad­ják. A partizánok tűz alá vették a város repülőterét is. A dél-vietnami nemzeti felsza­badító hadsereg egységei szerdá­ra virradó éjjel másodízben in­téztek nagy erejű támadást Da Nang. Dél-Vietnam második leg­nagyobb városa ellen. A hazafias egységek tüzérségi tüzet zúditot­ak a varosra, majd partizancsa- >atok hatoltak be Da Nangba. Más jelentések szerint súlyos larccsk folynak Dél-Vietnam észa- á területein is. E térségben öt artományi fővárosban dúlnak iteai harcok. Washingtonban a hazafias erők Rinden eddiginél nagyobb erejű »ffenzívája mélységes megdöb- >enést és nyugtalanságot keltett. Hint az AFP írja, Amerika ön­érzetén nagy sebet ejtett, hogy i partizánoknak sikerült elfog- alniok a saigoni nagykövetség épületét. Johnson elnök a Fehér Házban catonai tanácsadóival folytat megbeszéléseket. George Chris- ian, a Fehér Ház szóvivője ki­jelentette, hogy Dél-Vietnamban ,a helyzet rendkívül komoly”. A Pravda szerdai számában com men tárt közöl a legújabb lél-vietnami fejleményekről. Mi- cént írja, a dél-vietnami hazafiak íj támadássorozata, 15 dél-viet- rami város és tíz nagy ameri- cai támaszpont ellen intézett egybehangolt támadás leleplezi (Folytatás a 2. oldalon.) A mezőgazdasági termelésfejlesztés feladatai •• Ülést tartott Tolna megye Tanácsa ján a megyei tanács 1968. évi költségvetését és fejlesztési ter­vét, majd Juhász József, a bony­hádi járási tanács vb-elnöke tett jelentést a bonyhádi járási ta­nács tagjainak tevékenységéről és az állandó bizottságok munkájá­ról. A munkásosztály helyzetéről szóló párthatározat végrehajtásá­ról tett jelentést Schrottner Ká­roly, az SZMT vezető titkára, dr. Tóth Bálint, a NEB elnöke pedig a Tolna megyei Népi Ellenőrzési Bizottság 1968. első félévi munka- terv-javaslatát terjesztette elő. A tanácsülés a napirendi pon­tokban elhangzott beszámolókat, jelentéseket elfogadta. Sok hozzá­szólás, javaslat hangzott el, az , egyes napirendi pontok után élénk vita alakult ki. lésben még meglévő tartalékok ki aknázását, új, intenzív növény és állatfajták gyors ütemű, széles körű elterjesztését, a rétek és le gelők területeinek további terv szerű fejlesztését, a zöldség- é gyümölcstermesztést. Fontos fel adat még, mintegy 1200—1400 ka tasztrális hold szőlő telepítésénei rekonstrukcióját végrehajtani í szekszárdi történelmi borvidéken napirenden tartani a belvízrende zés problémáját. A beszámol! fontosnak tartja a termel őszö vetkezetek termelési és gazdálko dási színvonalának emelese érdé kében az üzemek centralizációját A beszámoló felett élénk vitt alakult ki. A tanácsülés a továbbiakbai megvitatta dr. Gyugyi János vb elnökhelyettes előtéri esztése ni an

Next

/
Oldalképek
Tartalom