Tolna Megyei Népújság, 1968. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-03 / 1. szám

TOLNA MEGYEI, VUG PROLETÁRUL EOYESOUKTZ i NÉPÚJSÁG A.MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA.MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TA«ACS LAPJA XVIII. évfolyam, 1. szám ARA: 80 FILLER Szerda, 1968. január 3. ff Népünk megalapozott bizakodással tekinthet az új esztendü elé" Kádár János beszélgetése a Televízióban és a Rádióban az új esztendő kilátásairól Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára be­szélgetést folytatott Megyeri Ká- Krilya! és Szepesi Györggyel, s válaszolt a Rádió és a Televízió hallgatóinak, illetve nézőinek kérdésedre. A beszélgetés, ame­lyet a Rádió és Televízió az új év első napján közvetített, kitért több politikai kérdésre is. A béke kilátásairól szólva Ká­dár elvtárs arra utalt: teljesen érthető, hogy ez a kérdés ma aggodalmas módon vetődik fel az emberekben. A mi újkori társa­dalmunk a teljes békét úgyszól­ván nem ismeri; a ma élő nem­zedék két világháború súlyos megpróbáltatásain ment keresz­tül. Az aggodalmaskodást, nyug- t'Jalanségot indokol ja az is, hogy a közelmúlt években a nemzetközi helyzet — átmeneti, csekély enyhü­lés után —, isimét bizonyos mér­tékben kiéleződött. Ez kifeje­zésre jut számtalan eseményben, különböző pucesok, úgynevezett helyi háborúk és különösképpen a vietnami háború révén. Az emberek látják és tudják, hogy az imperializmus nem nyugszik, annak vezető, fő ereje, az Ame­rikai Egyesült Államok egy, szin­te mindenki által elítélt, barbár, hódító háborúba fogott Vietnam­ban és térdre akarja kényszerí­teni a vietnami népet. A továbbiakban Kádár élvtárs rámutatott arra, hogy az Egye­sült Államok kormánya sohasem fogja elérni célját, amiért ezt a háborút kirobbantotta. A viet­nami népet, Indokína népét nem fogják tudni még egyszer visz- szakényszerítenti. a gyarmati já­romba. Az Egyesiiilf Államok eb­ben a háborúban hallatlan ke­gyetlenségeket követett el, kü­lönlegesen embertelen hadvise­lés képe rajzolódik ki mindenki előtt, de megtörni a vietnami népet nem tudta és az egész vi­lág tanúja ennek a harcnak, amikor a legnagyobb imperialis­ta hatalom egy viszonylag kis lélekszámú néppel nem tud el­bánni, és az meghiúsítja minden leigázó törekvését. Kádár János kifejezte aat a meggyőződését, hogy a vietnami nép győzni fog, a vietnami nép szabad lesz és hogy a szocialista világrend­szer országainak ereje, a világ minden haladó emberének meket, amelyek segítik a fejlődést és azokat az elemeket, amelyek fékezik. A vizsgálat során nagyon sok tapasztalat összegyűlt, ezt rendszerezték a párt Központi Bi­zottságában, a kormányban, a gazdasági ügyekkel operatíven foglalkozó emberek, tudósok, köz­gazdászok: az illetékes pártszer­vek ezt ismételten megvitatták és megtárgyalták, s ennek folyama­(Folytatás a 2. oldalon.) erőink és népünk minden bi­zonnyal az eddigieknél még na­gyobb győzelmet aratnak”. Az elök újévi jókívánságait küldte a testvéri szocialista or­szágoknak, az összes baráti ál­lamoknak és a világ népeinek, közöttük az amerikai haladó embereknek. Az új esztendő első munkanapja A kirakatok az érdeklődés középpontjában — Új épületeket adtak át — Az év első szekszárdi polgára ­törekvése, a népek ébersége meg tudja akadályozni egy új világháború kirobbanását is. Szólott arról is, hogy vannak olyan törekvések, hogy a szo­cializmus országait, a haladás erőinek egységét megbontsák. Hallatnak olyan csábító, szirén­hangokat is, hogy Magyarország miért nem „önállóbb” külpoliti­kájában. Ezek persze ki nem mondva azt jelenítik, hogy miért nem távolodunk el a Szovjet­uniótól, általában a szocialista országok közösségétől. Azért nem távolodunk él — hangsúlyozta Kádár János —, mert. az elvhű politika nagy távlat­ban az igazán kifizetődő po­litika, és bel- és külpolitikai elveinkhez ragaszkodva tud­juk megőrizni, gyarapítani barátaink megbecsülését és bizonyos tekintetben ellensé­geink tiszteletét is. A gazdasági irányítás reformjá­val kapcsolatban Kádár elvtárs aláhúzta, hogy az szükségszerű és megérett változás/Ami az élet- színvonalra való hatását illeti, arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyes sorrend így hangzik: a gazdaságvezetési reformmal is a gazdálkodás hatékonyságát, a termelés és a termelékenység fej­lesztését kell elérnünk, és ezen keresztül fogjuk elérni, az élet- színvonal emelkedését, A reformtól azt várjuk, hogy meggyorsítja mind a terme­lés fejlesztését, mind ai élet- színvonal emelkedését, a szo­cialista építés ütemét hazánk­ban. Ez a meggyőződésünk. Az új mechanizmus létrejötté­ről érdeklődő kérdésekre vála­szolva Kádár elvtárs elmondotta, hogy bizonyos időben — körül­belül három esztendővel ezelőtt — tudva, hogy a gazdaságunk fej­lődik és előrehalad, mégis észlel­tünk olyan jelenségeket, amelyek arra vallottak, hogy ha nem vál­toztatunk bizonyos dolgokon, ak­kor nem tudjuk a fejlődés ütemét a korábbi színvonalon biztosítani. Ezért a legkülönbözőbb területe­ken az emberek ezrei vizsgálni kezdték gazdálkodásunk és gaz­daságirányításunk módszereit, hogy megkeressék azokat az ele­Kihűlt a nagycsarnok — készül öt megye kooperációs terve Ho Si Minh újévi üzenete Valamennyi hanoi újság cím­oldalán közli Ho Si Minh elnök újévi üzenetét A VDK elnöke üzenetében töb­bek között megállapítja: „Az amerikai agresszorok idén min­den eddiginél kevésbé lesznek képesek arra, hogy megragadják a kezdeményezést. Fegyveres I VDK kBISgyminiszterének nyilatkozata Az utóbbi hetek egyik legvére­sebb ütközete zajlott le kedden reggel Saigontól mintegy 90 ki­lométerre észak-nyugatra. A DNFF fegyveres alakulatai meg- lep>etésszerű támadást intéztek a Dau Tieng amerikai támaszpont ellen. Több órás, kemény csa*; után a partizánegységek eltűnteit a támaszpontot körülvevő dzsun­gelben. Saigoni hivatalos közle­mény szerint az amerikaiak 20C katonát veszítettek, közülük 7Í meghalt, 125 pedig megsebesült A közlemény a partizánok vesz­teségeit 75—150-re becsüli. A hazafias erők kedden reggé megtámadták a Shell és Essc olajtársiaság Saigon környéki berendezéseit. Egy olajtartály tel­jesen leégett. Hírügynökségek nagy figyelmei szentelnek Nguyen Duy Trinh, a VDK külügyminisztere nyilatko­zatának. Nguyen Duy Trinh hét­főn Hanoiban kijelentette: a Viet narru Demokratikus Köztársaság tárgyalni fog az Egyesült Álla­mokkal, ha az amerikaiak feltétel nélkül beszüntetik a VDK ellen intézett bombatámadásaikat és más háborús cselekményeiket. Az amerikai külügyminisztéri­um szóvivője mindössze annyit mondott, hogy ,,Nguyen Duy Trinh kijelentéseit tanulmányoz­zák”. Az AP szerint Washingtonban feltűnésit kelt, hogy a külügymi­niszter a „tárgyalni fog” kifejezést használta. A VDK korábbi nyilat­kozatai — írja az amerikai hír- ügynökség — általában azt hang­súlyozták, ha az Egyesült Álla­mok beszünteti a VDK elleni bombatámadásokat, akkor „meg­kezdődhetnek” a tárgyalások. Edward Kennedy amerikai sze­nátor hétfőn tíznapos dél-viet­nami látogatásra Saigonba érke­zett. Szekszárdon a megyeszékhelyen a kirakatok álltak tegnap délelőtt az érdeklődés középpontjában. Csoportokba verődve né­zegették az emberek az árváltozásokat jelző cédulákat. Meg­jegyzéseket is fűztek hozzá, s latolgatták, vajon a családi háztar­tásokra hol, milyen hatást gyakorol 1968-ban a mostani árrende­zés. Más vonatkozásban a város a megszokott hétköznapi téli ar­cát mutatta. Január elsején volt idő kipihenni a szilveszter fára­dalmait, és a reggeli órákban mindenki mukahelyére sietett. So­kan nem minden él nélkül tették a megjegyzést: elég volt az ün­nepekből. Ha a karácsonyt is hozzászámítjuk az újévhez, akkor sok is volt egyszerre a pihenőnapokból és főleg azok velejárójá­ból az evésből, ivásból. Erőgyűjtés a területi tsz-szövétségnél ; Két új ember bemutatkozásával kezdődött az új gazdasági mecha­nizmus első esztendejének első mukanapja, a termelőszövetkeze­tek Szekszárdon székelő területi szövetségénél. Munkába állt We- llsch Pál, aki eddig az AGROKER- nól dolgozott, s Szabó József, aki korábban a Gyönki Gépjavító Ál­lomás szakemberei közé tartozott. E két új munkatárssal tovább nő a területi tsz-szövetség ütőképes­sége. Welisch Pált nagy üzleti jártassággal ég rutinos tárgyaló- készséggel rendelkező kereskedő­nek tartják és a tsz-ek vezetőinek általában az a véleménye, hogy a szövetség nyert vele. Szűcs La­jos titkártól tegnap reggel már meg is kapta az első komoly megbízatást. Meg kell néznie, mi­ként bonyolítható le a tsz-ek szá­mára az eddiginél előnyösebb formában a sóderkitermelés. Az építkezések költségeit tekintve, jól járnak a közös gazdaságok, ha sikerül a területi tsz-szövetség elgondolása. Szabó József munkába állításá­val ig teljesebb és átfogóbb lesz a területi tsz-szövetség tevékeny­sége. Szabó József a mezőgazda- sági erő- és munkagépek szak­értője. Ezen a területen áll teg­naptól kezdve a tsz-ek rendelke­zésére. Segíti a gépvásárlások le­bonyolítását, közreműködik a gép­javítások szervezésében. Van . olyan terv is, hogy előnyösebb gépjavító partnert keres a tsz-ek számára, s ha a költségek szem­Reggel legelőször a megy« pártbizottságról telefonáltak. Eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívántak az új vál­lalat vezetőinek és dolgozóinak. Később a napi postával megér­kezett Kozareczki Kálmán mi­niszterhelyettes újévi üdvözlőlap­ja is. Tolna megye egyik legna­gyobb üzeme ezekkel a jókívánsá­gokkal kezdte meg tegnap reggel a hivatalos működését. Az át­szervezés és az összevonás még tavaly nyáron elkezdődött és de­cember 31-én azzal fejeződött be, hogy mindenki a helyére került. Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat ennek az új, 1800 embert foglal­koztató üzemnek a neve. Egyesíti a megye gépjavító állomásait, a volt Mezőgazdasági Gépjavító Vállalatot és a Gépállomások Tol­na megyei Igazgatósága volt igaz­gatóságét. Zsigovits Ferenc igazgató el­mondja. zökkenő nélkül kezdő­dött a hét telepen a munka. A műszaki fejlesztési osztály dolgo­zói bármennyise mealeoő. itm. As Elnöki Tanács elnöke fogadta a diplomáciai képviseletek vesetőit A Budapesten akkreditált dip­lomáciai képviseletek vezetői az újév alkalmából kedden jókíván­ságaikat fejezték ki Losonczi Pál­nak, az Elnöki Tanács elnökének. Az Elnöki Tanács fogadásán részt vettek Gáspár Sándor és Kisházi i 3dön, az Elnöki Tanács helyet- i tes elnökei, Cseterki Lajos, az : Elnöki Tanács titkára és Gergely 1 Miklós, a Külügyminisztérium rrotokollosztályának vezetője. i A fogadás szívélyes légkörben i zajlott le. (MTH s a dunántúli gépek tiszántúli ja­vításának, egyrészt a távolság miatt, másrészt meg azért, mert a Mezőgazdasági Gépjavító Vál­lalat résen van. Előnyös áraján­latokkal, minőségi munkával vi­gyáz arra, hogy a megye terme­lőszövetkezetei továbbra is meg­maradjanak üzletfélnek. A szövetség irodái a délelőtti órákban szokatlanul csendesek voltak. Délig egyetlen ügyfél sem kereste fel a máskor oly forgal­mas területi tsz-szövetséget. Rend­hagyó eset, hogy éppen az új gazdasági mechanizmus első nap­ján maradtak távol az ügyfelek. Egész nap hallgattak még a te­lefonok is. Várakozás, teljes csend honolt az irodákban. s úgy tűnt, január 2-a az erőgyűjtés napja. pontjából kifizetődik, akkor eset­leg még Tiszántúlra is visznek javítani gépeket. Ennek a terv­nek azonban ma még csak a körvonalai léteznek, és. végered­ményben kevés a valószínűsége

Next

/
Oldalképek
Tartalom