Tolna Megyei Népújság, 1967. november (17. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-01 / 258. szám

* ' Qmi ^onyvtíi TOIMA MEGYEIw VILÁG PHOtErAKAL EOVEStÖJEIEii i NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TQLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAKÁCS LAPJA & XVII. évfolyam, 258. szám ÄRA: 60 FILLÉR Szerda, 1967. november 1. Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa El­nöksége és a szovjet kormány meghívására magyar párt- és kormányküldöttség utazott ked­den délelőtt Moszkvába, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója ünnepségeire. A küldöttséget Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára vezeti. A delegáció tagjai Fock Jenő, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, Komócsin Zoltán, a Központi Bi­zottság titkára, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjai és Szipka József, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság moszk­vai- nagykövete, aki a szovjet fő­városban csatlakozik a küldött­séghez. A párt- és kormányküldöttség búcsúztatására a Nyugati pálya­udvaron megjelent Apró Antal. Biszku Béla, Fehér Lajos, Kál­lai Gyula, Nemes Dezső, Nyers Rezső, Szirmai István, a Politi­kai Bizottság tagjai, dr. Ajtai Miklós, Czinege Lajos, Ilku Pál, Németh Károly, a Politikai Bi­zottság póttagjai, Aczél György és Pullai Árpád, a Központi Bi­zottság titkárai, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes el­nöke, dr. Tímár Mátyás, a kor­mány elnökhelyettese, s a poli­tikai élet több más vezető sze­mélyisége. Jelen volt a búcsúztatástól F. J. Tyitov, a Szovjetunió buda­pesti nagykövete. (MTI) A jubileumi versenyről jelentjük — egy héttel az ünnep előtt 12 milliós export tervtúlteljesítés a szekszárdi bőrdíszműben Egy héttel a Nagy Októberi forint összegű célprémiumot Szocialista Forradalom 50. év- tűztünk, ki az anyagtakarékosság fordulója előtt kerestük fel a növelése érdekében. S az ered-, szekszárdi bőrdíszmű szakszer- mény nem maradt el, az első vezeti bizottságának titkárát, félévben több mint 600 ezer fo- Geder Józsefet, aki a követke- rint értékű anyagot takarítottak zőkben foglalta össze a jubileu- meg szabászaink. Az anyag- nvi munkaverseny eredményeit: kihozatali prémium, amelyet — Nagyszerű eredményekkel egyébként a célfeladatot telje- köszönti üzemünk kollektívája a sítő brigádoknak november 4-én, Nagy Októberi Szocialista Fórra- az üzemi ünnepségen fizetünk dalom 50. évfordulóját. Terme- ki, megtette ösztönző hatását, lési tervünket eddig több mint Tovább szilárdult üzemünkben a 4 millió forinttal teljesítettük technológiai fegyelem, amelynek túl. De talán még ennél is ér- természetes velejárójaként javult, tékesebb az exporttervünk, mint- termékeink minősége, összegez- egy 12 millió' forinttal való túl- ve elmondhatom, hogy a szek- tedjesítése. Ezt egyébként októ- szárdj bőrdíszmű dolgozói az bér 21-re vállaltuk, de már ünnephez méltó eredményekkel szeptember második felében tel- köszöntik a Nagy Októberi Szo- jesíteftük. A jubileumi munka- cialista Forradalom 50. év­verseny során több mint 50 ezer fordulóját. Kislakások és társasházak — terven felül A Bonyhádi Járási Építőipari niusban kedlerje átadni. Tényle- Ktsz-ben a jubileumi verseny- g^sen az első már kész, a na- vállalás egyik legfontosabb pont- bonyolítják le a műszatoi átadási-átvételi eljárást és utá­na be is költözhetnek a lakók. Az év végéig elkészül a másik kettő is. A szövetkezet a munkák jó megszervezésével érte el a ha­táridő-rövidítéseket. A termelé­kenység az év első kilenc hónap­jában 7,8 százalékkal volt ma­gasabb a múlt evőnél, jelentős mértékben csökkentették az épít­kezések átfutási idejét is. Volt olyan — egyszerűbb — családi ház, amelynek felépítését 19 nap alatt bonyolították le, egy két- szoba-összkomfortos háznál pe­dig az alapok kitűzésétől a be­fejezésig 25 nap telt ed. Csak a melegburkolatot készítik el ké­sőbb, mivel ezt az épület ki­száradása előtt nem szabad el­végezni. A közeli ^napokban a brigádok közt mintegy húszezer forint célprémiumot osztanak szét, amit az átfutási idők le­csökkentésével érdemeltek ki az építőbrigádok. jának a lakossági építési prog­ram túlteljesítését tartják. Egész évre 8,5 millió forintot irányoz elő a terv, a szövetkezet koüilek­Országos versenyben második a 11-es AKÖV tívája azonban 11 millió forintos teljesítést vállalt. Az év első kilenc hónapjában 9 millió 655 ezer forint értékű lakossági építést végzett a szö­vetkezet, tehát az év végéig nemcsak teljesítik a 11 milliót, hanem jelentősen túl is szárnyal­ják. Átadtak 21 családi házat, az év végéig még körülbelül ugyan­ennyinek az átadására kerül sor. Három — egyenként 12 lakásos — társasház építését kezdte meg az idén a szövetkezet, a szerző­déskötések szerint az elsőt 1968 márciusában, a másodikat ápri­lisban, a harmadikat pedig jú­Az autóközlekedési vállalatok közötti szocialista munkaverseny több éves múltra tekint vissza. Az idén különös jelentőséget adott a vállalatok vetélkedésé­nek, hogy mindenütt a gépkocsi- vezetők, jegyvizsgálók, szerelők tartalmasabb vállalásokat tettek. A szocialista mumkaverseny konkrétabbá vált a 11-es szek­szárdi Autóközlekedési Vállalat­nál is. Mint Hús Lajos sab-titkár teg­nap elmondotta, a vállalat 846 dolgozója vett részt a jubileu­mi versenyben. A dolgozók vállalásaikat példásan teljesítet­ték. A jubileumi verseny érté­kelése megtörtént, e szerint a 846 dolgozó jelentős többsége tel­jesítette vállalását. Ennek nyomán és a többi ér­tékelhető versenyvállalás teljesí­tése révén a 11-es AKÖV az or­szág vállalatai közül a második helyezést érte el. A budapesti MÁVAUT Vállalat előzte mega szekszárdiakat. A jubileumi munka verseny so­rán — havonta értékelték a vál­lalatok versenyét —, már egy­szer első is volt a szekszárdi AKÖV. A kiváló munkasikerek erkölcsi és anyagi elismerésére a hét közepén kerül sor, ami­kor megjutalmazzák a szocialista munka verseny legjobb brigád­jait. dolgozóit. A ssorjet parlament hét hasának külügyi bisottsága előtt a magyar—szovjet barátsági szerződés ratifikálása Moszkva (TASZSZ) A szovjet parlament két háza — a Szövet­ségi Tanács és a Nemzetiségi Ta­nács — külügyi bizottságainak kedden tartott együttes ülése ja­vasolja a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének, hogy ra­tifikálja a Szovjetunió és Ma­gyarország új barátsági, együtt­működési és kölcsönös segély- nyújtási szerződését, amelyet szeptember 7-én Budapesten ír­tak alá. A Kreml nagy palotá­jában tartott ülés elnökségében részt vett N. A. Szuszlov, a Szö­vetségi Tanács külügyi bizottsá­gának elnöke és B. N. Ponomar- jov, a Nemzetiségi Tanács kül­ügyi bizottságának elnöke. Az ülésen B. N. Ponomarjov elnökölt, a barátsági szerződésről pedig L. F. Iljicsov külügymi­niszter-helyettes terjesztett elő beszámolót. Az új szerződés megkötésére — mondotta Iljicsov — az Ok­tóberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának esztendejében ke­rült sor. A két ország közötti új, szocialista típusú kapcsolatok azonban azokra az időkre nyúl­nak vissza, amikor az októberi forradalom hatása alatt a ma­gyar munkásosztály saját hazá­jában kikiáltotta a Tanácsköz­társaságot. Szovjetoroszország és a Ta­nácsköztársaság között már akkor olyan kapcsolatok ala­kultak ki, amelyek alapját a proletár internacionaliz­mus eszméi képezték. Az országaink közötti jelenlegi együttműködésről szólva a kül-. ügymihiszter-helyettes rámuta­tott, hogy az elmúlt két évtized során hetven különböző meg­állapodást, konvenciót, jegyző­könyvet írtak alá a két ország képviselői a gazdasági, tudomá­nyos, kulturális és egyéb kap­csolatok sokoldalú fejlesztésére. — Pártjaink és kormányaink között — mondotta a szónok — teljes a nézetek azonossága az összes fontos nemzetközi kérdést a kommunista világ­mozgalom helyzetét, vala­mint a szocialista közösség további fejlődésének elvi kérdéseit illetően. Az új szerződés kifejezi a felek­nek azt az elhatározottságát, hogy jövőben is erősítik népeik örök barátságát, fejleszteni fog­ják kölcsönösen előnyös együtt­működésüket a szocialista inter­nacionalizmus és a nemzetközi szocialista munkamegosztás el­veivel összhangban. A vitában felszólalók vala­mennyien támogatták a szerző­dés ratifikálásának javaslatát. A vitában B. N. Ponomarjov foglalta össze és hangsúlyozta a támogatás egyöntetű voltát. Hangsúlyozta, hogy e szerződés nem ifánvul egyetlen állam el­len sem és nem tartalmaz sem­miféle agresszív célkitűzést. A szerződés megerősíti azt a békeszerető politikát, ame­lyet következetesen folytat a Szovjetunió és a Magyar N épköztársaság, kifejezésre juttatja eltökéltségü­ket, hogy más szocialista orszá­gokkal együtt megvédjék a bé­ke ügyét, megakadályozzák az új világháború kirobbantását. Kijelenthetjük — hangsúlyoz­ta a szónok, — hogy ez a szer­ződés különleges jelentőséggel bír ma, amikor az imperializ­mus agresszív tevékenysége kö­vetkeztében éleződik a nemzet­közi helyzet. Ponomarjov ezután a szovjet és a magyar nép barátságának történelmi gyökereire emlékezett. Tudjuk — mondotta — hogy a Nagy Októberi Szocialista For­radalomban a magyar nép sok képviselője vett tevékenyen részt. Barátságunk bölcsőjénél ott állt Lenin, aki minden mó­don támogatta a magyar prole­tariátus hősi forradalmi harcát. Lenin javaslatára a bolsevikok VIII. kongresszusa 1910-ben üd­vözlő táviratot küldött a Magyar Tanácsköztársaságnak, támogatá­sáról biztosítva azt. Nem férhet hozzá kétség — mondotta befejezésül — hogy a szovjet—magyar barátsági szer­ződés egyöntetű támogatása a két külügyi bizottság részéről kifejezi a szovjet nép akaratát és kívánságát a két testvérnép barátságának és együttműködé­sének erősítésére és fejlesztésére. A Szovjetunió Legfelső Taná­csa Szövetségi Tanácsának és Nemzetiségi Tanácsának külügyi bizottságai javasolták a Legfel­ső Tanácsnak, hogy ratifikálja az 1967. április 7-én Budapesten aláírt szovjet—magyar barátsági, együttműködési és kölcsönös se­gítségnyújtási szerződést. Partizántámadás Saigon középpontjában Vakmerő fegyveres támadást hajtottak végre a dél-vietnami par­tizánok Saigon középpontjában. A DNFF fegyveres erő? kedden este aknatűz alá vették Saigon „füg­getlenségi” palotáját, ahol Nguyen Van Thieu újonnan megválasztott dél-vietnami államelnök fogadást adott hivatalba lépése alkalmából. A palotában a saigoni bábrend­szer előkelőségei gyűltek össze. Éppen megérkezett Humphrey amerikai alelnök Ellsworth Bun­kernek, az Egyesült Államok sai­goni nagykövetének társaságá­ban, amikor megszólaltak a parti­zánok aknavető üJegei. Hírügynökségek jelentése sze­rint a lövedékek a palotától mint­egy 45 méternyire csapódtak le. Több ember megsebesült és meg­rongálódtak az épület előtt vára­kozó gépkocsik. A hírügynökségek arról is be­számolnak, hogy a palota vendé­gei között ezúttal nem tört ki pá­nik, mert úgy gondolták, hogy az ő tiszteletükre leadott díszlövésről van szó. Amikor kiderült, hogy a palota közelében a szabadsághar­cosok éles lövedékei robbantak, Thieu elnök azzal igyekezett meg­nyugtatni Humphrey amerikai ai- elnököt és kíséretét, hogy „mi már hozzászoktunk az ilyen tá­madáshoz”. A saigoni hatóságok hajtó­vadászatot indítottak a támadás végrehajtóinak kézre kerítésére — egyelőre eredmény nélkül. Miként az AP közli, Humphrey alelnök hétfőn és kedden meg­beszéléseket folytatott Thieu el­nökkel és Ky alelnökkel. Jól­értesült körök szerint az alelnök a dél-vietnami bábrendszer ve­zetőit az Egyesült Államok to­vábbi támogatásáról biztosította, majd hangoztatta, az Egyesült Államok vezetőit nyugtalanság­gal tölti el a Dél-Vietnamban és mindenekelőtt a dél-vietnami hadseregben elburjánzott kor­rupció. Az alelnök kijelentette „nem kell túlságosan aggódni az Egye­sült Államokban kirobbant bé­ketüntetések miatt, mert az ame­rikai nép többsége támogatja Washington vietnami' politiká­ját”.

Next

/
Oldalképek
Tartalom