Tolna Megyei Népújság, 1967. október (17. évfolyam, 232-257. szám)

1967-10-13 / 242. szám

I * \ 4 g *(5EN.* WEGYgt NEPCJMC _____________ T96?. okTSber 13. T OLNA MlCTltg, NÉPÚJSÁG \s£MMi'f*K SZÓCÍKLlSTA MUNKÁSPÁRT TOLNA .MEGYEI. BIZOTTSÁGA £$.A.MEGYÉI TANÄC.S LftPJA Október végén indul a vörös október staféta OKTÓBER Névnap: Kálmán, Ede. A Nap kél 5.59 órakor, 13 nyugszik 17.01 órakor. A Hold kél 15.39 órakor. PÉNTEK nyugszik 0.15 órakor. — Munkavédelmi felügyelők tanácsko­zása Siófokon. A kü­lönböző szakmák, és a szakszervezetek me­gyei tanácsainak munkavédelmi fel­ügyelői részére volt háromnapos tanfo­lyam. — Nincs többé gaz­dasági év, amely ok­tóber 1-től a követke­ző évben szeptember- 30-ig tartott. A mező- gazdasági üzemek már régebben megszüntet­ték a gazdasági évet, és most az állami er­dőgazdaságok is a naptári éves gazdál­kodásra térnek át, te­hát január 1-től, ja­nuár 1-ig. KŰTBA ESETT ÉS BELEFULLADT Gelencsér Ferenc, 30 éves (testi fogyaté­kos) döbröközi lakost szülei egyedül hagy­ták otthon, aki ez­alatt az udvarukban lévő kútba esett és mire rátaláltak meg­fulladt. Az ügyben a rend­őrség a vizsgálatot megindította. — Ma délután hat órakor Dombóváron, a MÁV kulturotthon- ban Kanyó András, a televízió aktuális ro­vata munkatársának részvételével újság­író—olvasó találkozót rendez a járási könyv­tár. — Uj részleget lé­tesített a Tolna me­gyei Háziipari Tsz. Megkezdték — hulla­dékbőrből — a piaci és bevásárlótáskák gyártását. — Újra megindul a szakszervezeti akti­visták oktatása a ba- latonboglári Fém­munkás-üdülőben. Az október 16-án kezdő­dő háromhetes tanfo­lyamon Tolna megyé­ből 35 szb-titkár és reszortfelelős vesz részt, főképp az új mechanizmus beveze­tésével kapcsolatos szakszervezeti munka tudnivalóival ismer­kednek meg. — Ilku Pál művelő­désügyi miniszter csü­törtökön befejezte angliai látogatását és Bover kikötőjében el­hagyta a szigetorszá­got. Londonban a mi­nisztert előző este a magyar nagykövetsé­gen Patrick Gordon Walker brit közokta­tásügyi miniszter bú­csúztatta el, Boverben pedig Ircze Tlcnő, ha­zánk londoni nagykö­vete vett búcsút l'ku Páltól. — Egy titkos tüzi- játék-mühelyben, egy régi nápolyi ház föld­szintjén robbanás tör­tént. A ház két lakó­ja meghalt, négyen súlyosan megsebesül­tek. — Nagy részvéttel temették el csütörtö­kön délután Pörbö- lyön Eerecz Imre 32 éves erdőgazdasági dolgozót, akit munka közben halálos bal­eset ért. — A tatarozás be­fejeztével, új polc- rendszerrel ellátva kéthónapos szünet után újra megnyílt a Tolnai Textilgyár ve­gyesboltja. — Dr. Denni Gá­bor amerikai tudós, a CBS rádiótársaság la­boratóriumának mun­katársa kapta a Ge­nova város által évenkint kiosztott Co- lumbus-díjat a táv­közlés matematikai elméletében kifejtett munkásságáért. MELEG IDŐ Várható időjárás péntek estig: kevés felhő, eső nélkül. Gyenge, változó irá­nyú, majd megélén­külő délkeleti, déli szél. Sokfelé reggeli köd. Az évszakhoz képest meleg marad az idő. Várható leg­magasabb nappali hő­mérséklet 20—25 fok között. FELEDÉKENY MOZDONYVEZETŐ LtíMtx Van valakinek véletlenül egy szál gyufája? (Wochenpresse karikatúrája.) Baleset gondatlanságból Dr. Berta János pécsi lakos személygépkocsiját figyelmetle­nül vezette a 6-os úton Szek- szárd határában. A nagy köd­ben 50—60 kilométeres sebesség­gel hajtott és akart megelőzni egy előtte haladó nyerges vonta­tót. Későn vette észre a ködben, hogy nem tud előzni, mert szem­bejövő forgalom is van. Hirte­len vissza akart térni a jobb­oldalra, de közben a vontató há­tuljának ütközött Sérülés nem történt, csak a két jármű ron­gálódott mag. Az ügyben az el­járás megindult. Félmillió nyúl, 200 OOO fácán, 2000 szarvas kerül terítékre Több mint 2600 község és vá­ros fiataljainak üdvözletéi jó­kívánságait gyűjti össze a Kom­munista Ifjúsági Szövetség vörös október, stafétája, amely az új nemzedék valamennyi rétegének nevében köszönti a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 50. évfordulóját. A KlSZ-alapszer- vezetekben ünnepi taggyűlése­ken fogalmazzák meg és fogad­ják el a kommunizmust építő szovjet népnek címzett üzenete­ket, amelyeket azután a váltó­botokat ékesítő szalagokra hí­meznek. A kevés híján három­negyed millió ifjúkommunista összejövetelein ezzel egyidejűleg úgyszólván mindenütt megemlé­keznek a világ első proletárálla­mának születéséről. Október utolsó napjaiban a községekből indul el útjára a ju­bileumi staféta, amely előbb a járások, majd a megyék szék­helyéire fut be. A különböző országrészek üzenetével nyolc irányból indul el Budapestre az országos staféta. Miskolcról, Nyíregyházáról, E&késcsabáról. Börtön súlyos Többször állt már bíróság előtt Fazekas Antal, Dunaföldvár, ken­dergyári lakos, aki a múlt év de­cember 20-án ismét összeütközés­be került a törvénnyel. Este a dunaföldvári 74-es italboltban ita­lozott nővérével, apjával és két másik ismerőssel. Betért az italboltba Gazdag László is, aki a pult előtt sörözött. Fazekas közben kiment a helyi­ségből, s ekkor Gazdag érdeklő­dött nála a nővére felől. Ezt Fa­zekas nem vette jó néven, sőt úgy látta, Gazdag szemez vele. Ezért Fazekas megharagudott, s Pécsről, Zalaegerszegről, Szom­bathelyről és Győrből november 1-én, Kaposvárról pedig novem­ber 2-án rajtolnak a váltó részt­vevői, akik mintegy 300 város­ban és községben szakítják meg rövid időre útjukat, s mindenütt átveszik az ifjúkommunisták üd­vözlő szalagjait. A staféta novem­ber 3-án déli 12 órakor éri el a fővárost. Itt budapesti fiatalok veszik át az üzenetek csokrát. A váltó ezután a Nyugati-pályaud­varra érkezik, ahol ünnepélyesen átadják a magyar ifjúkomraunis- ták legjobbjainak, a1 „ Kon gresszusi útlevéllel a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 50. évfordu­lójának ünnepségeire” akció győzteseinek, akik jutalomkép­pen a Kommunista Ifjúsági Szö­vetség Barátság-vonatával utaz­nak Moszkvába, s szovjet föl­dön ünnepük meg a jubileumot Hozzávetőleges számítások sze­rint jóval több mint félmillió fiatal vesz részt hazánkban a vörös október staféta előkészíté­sében és lebonyolításában. testi sértésért amikor Gazdag elhagyta az ital­boltot, utána ment, leütötte Gaz­dagot, majd amikor a földre esett, elkezdte rúgdosni. Csak akkor hagyta abba, amikor a nagy jaj­gatásra mások is odasiettek. Amint kiderült, a bántalmazás során Gazdag olyan súlyos sérü­lést szenvedett, amely maradandó testi fogyatékosságot okozott neki. A paksi járásbíróság ezért Fa­zekas Antalt egyévi és két hóna­pi börtönnel sújtotta, valamint egy évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Utat a gyermekkocsiknak Hat éve, amikor a szekszárdi korzó előtt útépítő munkálatokat végeztek, szóvá tettük, hogy a gyerekkocsiknak nem csináltak le­járót. Akkor igen gyorsan, a kis­gyermekes anyák kérését tolmá­csoló újságcikk nyomán az út­építők olyan lejárót készítettek, ahol könnyen lehetett a gyerek­kocsikat a korzóról a parkba tol­ni. Ezekben a napokban a kisgyer­mekes anyák ismét panaszkodnak: az útépítők nem veszik figyelembe, hogy a gyerekkocsikat általában a járdán szokás tolni, és az utca egyik feléről a másikra is átmen­nek. Sajnos, ahogy most már ki­vehető, az útkereszteződéseknél a járda és úttest kialakítása után ismét nagy nehézségekbe került a gyerekkocsik közlekedése. A ma­gas járdaszegély -=■ 16—20 centi­méter miatt szinte minden gye­rekkocsit „fejre’* kell állítani, ugyanakkor segítség is szükséges, hogy felborulás nélkül tudják át­vinni egyik oldalról a másikra. A kismamák és a gyerekkocsik­kal közlekedő nagypapák ismét kérik az útépítőket, gondoljanak rájuk is. A gyermekkocsik nem terepjárók, s főleg nem akadályok áthidalására készült járművek. Mérleg—Népújság ankét Szekszárdon A Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szak- szervezete által szervezett VII. kulturális napok keretében a Népbolt Vállalat rendezésében tegnap Mérleg—Népújság an- kétra került sor Szekszárdon. A vállalat legjobb munkásai talál­koztak a szakszervezet központi lapja, a Mérleg főszerkesztőjé­vel Dömötör Lászlóval, és Pál- kovács Jenővel, a Tolna megyei Népújság munkatársával. Az an­kéten megvitatták a kereskedel­mi dolgozók munkájával kapcso­latos sajtómunkát. Számos értékes javaslatot fogadtak el a szakszer­vezeti munka, a kereskedelmi dol­gozók tevékenységének népszerű­sítésére. Anyakönyvi hírek (Bonykád) Szeptember hónapban a bonyhádi anyakönyvi kerületben 14 születést, 4 házasságkötést és 10 halálesetet anyakönyveztek. Születések: Oláh István, Kniesz András, Kovács Olga, Szippl Ágnes, Nikodémusz József, Borbély László, Standovár Ákos, Pálmai Tímea, Fritz György, Schwarcz Zoltán Ja­kab, Deli Tünde. Bancsi Erika, Ban- csi Gabriella, Kelemen Edit. Házasságkötések: Koschmieder Gün­ter Werner- Barát Hona, Vas Má­tyás—Rausch Erzsébet, Horváth Ká­roly—Barát Mária, Kosztolányi De­zső László—Gál Erzsébet. Halálozások: Gál József, Feuer- stahler Istvánné, Hegyi Kilián, Wei- szenburger Ferenc József, Huszár László, Tóth Ferencné, Regős Ádámné, Scheidler Péter, Novák Gyuláné, Kaiser Ádám, TOLNA MEGYEI VEPÜJSAG A Magyar Szocialista Munkáspárt Tolna megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja Főszerkesztő: PETRITS FERENC Szerkesztőség: Szekszárd, Mártírok tere 15—17. Telefon: 1—29—01, 1—23—61. Kiadja: Tolna megyei Lapkiadó Vállalat Szekszárd Béla tér 1. Felelős kiadó: KATONA JÓZSEF Telefon: 1—20—11, 1—20—10. •Készül a Szekszárdi Nyomdában Felelős vezető: Széli István Széchenyi utca 46. Telefon: 1—29—21. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál és kézbesítőnél Előfizetési díj egy hónapra 13 Ft Index-szám: 25 069 Csütörtökön a Magyar Vadá­szok Országos Szövetsége, Nép­köztársaság úti székházában, a megyei vadgazdák részvételével országos értekezletet tartott. A tanácskozáson dr. Bertóti Ist­ván, a szövetség vadgazdálkodá­si osztályának a vezetője adott tájékoztatást vadállományunk helyzetéről. Elmondotta, hogy a megszabott kilövési és befogási terv alapján az idényben mint­egy félmillió nyúl — köztük 120 000 élő — 150 000—200 000 fá­cán, 2000 szarvas, az állomány megóvása érdekében viszont mi­nimális mennyiségű fogoly, ke­rülhet terítékre. Az év végéig körülbelül 10 000 őzet, sutát, nőstény gidát kell elejteni. Szük­séges ez az őzállomány minősé­gének javításához, ahhoz, hogy a többségben lévő suták megfe­lelő számra fogyatkozzanak. A szövetség döntése értelmé­ben 1968-ban minden megyében legalább egy zárttéri fácántele­pet kell létesíteni. Meg kell. kez­deni a téli felkészülést, s bizto­sítani kell a legszigorúbb tél esetére is a ha szón vadak szük­séges élelmezését. (MTI) Filmfelvevőt, fényképezőgépet, órát nyerhet oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Nagy sikerű szovjet filmekről IX. rész Szovjetunió melyik táján játszódik Az utolsó vérbosszú című szovjet film? Kaukázus Grúzia Ural 1 3 » A tárgyalóteremből

Next

/
Oldalképek
Tartalom