Tolna Megyei Népújság, 1967. október (17. évfolyam, 232-257. szám)

1967-10-01 / 232. szám

TOLNÁ MEG YE la «LAG PROLETÁR!AI, ECYESÖUEtEl I NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. évfolyam, 232. szám ARA: 80 FILLER Vasárnap, 1967. október 1. Érvénytelennek nyilvánították a dél-vietnami elnökválasztások eredményét Tüntetések Saigonban Gumibottal támadt a rendőrség felesége is látható volt —, vállu- nács, — egy főként helyi politi- szombat reggel Saigonban a tűn- kon vitték és éltették Phan Khac kusokból álló testület — értekez- tető diákokra, miután a dél-viet- Suut és felszólították a nemzet- létén hangzott el. nami ideiglenes nemzetgyűlés kü- gyűlést, írjon ki új választáso- Politikai megfigyelők arra a kü­lönbizottsága érvénytelennek kát. vetkeztetésre jutnak, hogy John­nyilvánítötta a szeptember 3-i el- A nemzetgyűlés egy szóvivője son harcias hangú beszédét egy- nökválasztások eredményeit. közölte, hogy a bizottság 46 kü- részt a növekvő ellenállás lesze­A bizottság a kora hajnali őrá- lönböző pontból álló, húsz pa- relésére, másrészt a rendkívül be­kig tartó ülésezés után 16 szava- naszt vizsgált meg a választáso- folyásos háborús párti politiku- zattal kettő ellenében, egy tar- kon, felmerült szabálytalansá- sok, üzletemberek és katonai ve- tózkodással hozta meg döntését, gokkal kapcsolatban. Ezek közül zetők megnyugtatására szánta. A jelentést a 117 tagú nemzet- nyolcat úgy ítélt meg, hogy ki- , gyűlés elé terjesztik, amelynek merítik a törvénytelenség krité- ViSaiOuaS WaSuingtOIlban a' jövő hét keddjéig kell eldönte- riumát és azokat megvitatásra a nie, jelölik-e a választások győz- nemzetgyűlés elé terjeszti. Washington (TASZSZ) Wa­tesét, Nguyen Van Thieut, elnök- A diáktüntetés egybeesett egy shingtonban kongresszusi körök­nek, ’ másik felvonulással, . amelyben ben csalódottan vették tudomá­A különbizottság elnöke Phan közéi ezer buddhista szerzetes és sül. Hogy Johnson legutóbbi be- Khac Suu, aki az egyik polgári papnő tüntetett a kormánypa- széde egyetlen új javaslatot sem jelöltként saját bőrén érezte a lota előtt, mivel a Thieu—Ky tartalmaz a vietnami kérdést il- választások csaló jellegét, a nem- kettős elutasította követeléseiket, letően. zetgyűlés épületének lépcsőjén A radikális buddhista irányzat „Az elnök sefnmi újat nem hirdette ki a bizottság határoza- vezetője, Thich Tri Quang immár mondott” — jegyezte meg Hat- tát az egybegyűlt, mintegy két- 48 órája folytat ülősztrájkot az field szenátor, és hasonlóan nyi- ezer fős tömegnek. A túlnyomó elnöki palotával szemben levő latkoztak Mondt és Morton sze- többségébem diákokból álló tűn- parkban. A buddhista vezető ez- nátorok is. A republikánus Find- tetök ledöntötték az épület előtt alatt két ízben is tárgyalt a pa- ley, a képviselőház tagja, miután álló hat méter magas táblát, lotában különböző tisztviselőkkel, megállapította, hogy Johnson lát- ,amelyen a „választások” ered- Thieu elnök azutban meg esü- hatólag a régi ;• Jitika rabja, ki- ményei voltak feltüntetve. A fel- törtökön kijelentette, hogy nem jelentette: a nruTga. résiéről • ra- vonulók — akik közt a pénteken hajlandó érdemleges tárgyalások- gaszkodik ahhoz, hogy az 56 kép- letartóztatott Truong Din Dzu ra az új buddhista. chartáról. viselő által aláírt határozati ter­vezetet megvitassák. Mint isme- _ , »lei/- rétes, e tervezet felszólítja a Johnson a vietnami hahóm kongresszust, vizsgálja feim az ■ » , * ,i Egyesült ÁUamok jelenlegi kül­loly tatásáról politikáját J i A „Mozgósítás a vietnami ha­Kis Csabi az MTl washingtoni sen a. törvényhozás népes béke- ború befejezéséért” elnevezésű tudósítója írja “ párti frakciójával szemben vi- amerikai bekeharcos szervezet el­Johnson elnök a hidegháború szont az elnök azzal érvelt, hogy nö^e, Dave Dellinger péntekén legsötétebb korszakának szótárá- annak idején maga a szenátus és sajtoertekezleten jelentette be, bóf vett frázisokkal vette védel- a képviselőház hatalmazta fel a oktot«r 21^n az Egye Kádár lános vezetésével párt- és kormányküldöttség utazik Csehszlovákiába Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsá­gának és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormányá­nak meghívására Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának vezetésé­vel október első felében magyar párt- és kormányküldött­ség utazik baráti látogatásra Csehszlováklába. (MTI) Véget ért a nemzetközi űrhajózási kongresszus Belgrád (TASZSZ) A jugoszláv tanulmányozásában elértek. Kife­fővárosban befejezte munkáját a 8. nemzetközi űrhajózási kong­resszus. A nagyjelentőségű tu­dományos tanácskozás a tíz év­vel ezelőtt a Szovjetunióban fel­jezésre jutott a különböző orszá­gok 1 szakembereinek a szoros együttműködésre irányuló törek­vése is. A kongresszus ideje alatt zaj­bocsátott^ első mesterséges hold Jo,tt le Belgrádban a Nemzet- jubileumanak jegyében zajlott le. közi Űrhajózási Szövetség köz- A kongresszus ülésein elhang- gyűlésének ülésszaka is. Megvá­sokban felsorakoztak azok a ki- Irtották a Nemzetközi Ürhajo- magasló sikerek, amelyeket az Z^S1 Szövetség irodájának új elmúlt évtized során a világűr tisztségviselőit. Államok fővárosában hatalmas tömegtüntetésen tiltakoznak a vietnami háború ellen. A terve­közel amerikai vonult fél. mébe pénteken a vietnami hábo- katonai akcióra, rút a mindinkább szélesedő bel- Johnson beszédében azt mon só és nemzetközi bírálattal szem- dotta, hogy a vietnami háború , r<ss7vevők lét*za­bén. Johnson kijelentette, hogy az folytatásával az Egyesült Álla- , tpkintve felülmúlja majd az Egyesült Államok nem változtat mok „nagyban csökkenti egy York? d^monst­vietnami politikáján es „folytatni nagyobb, minden bizonnyal nuk- UP,, ., , „ , félmillió fogja előretörését”. Azt mondotta, feáds háború veszélyét, s nem te- r^..amlk_01;. ko*el felm,lho bogy Vietnamban az Egyesült Ál- jieti kockára Amerika biztonsá- lamok „a kommunista terjeszke- gát és fennmaradását” azzal, dés legagresszívebb formájával hogy kivonja Délkelet-Ázsiából áll szemben” s „ a béke. igaz vé- az Egyesült Államok erőit. Áz el- delmezői azok az amerikai kator nök szaval szerint a háborúban nák, akik jelenleg a demilitari- „állandó és valósággal drámai si- zált övezet mentén állnak őrt Vi- kerek” születnek és „Dél-Vietnam etnamban, s magukra vállalják az belső helyzete megszilárdulóban ellenség legsúlyosabb csapásait”, van”. Mint ismeretes, az elmúlt na- Johnson ismét elutasította a pókban megsokasodtak az éles bombázások megszun etesere ,ra­hangú bírálatok az Egyesült Álla- ^amerfk“ ^feteíésWef af e ő- mok vietnami agressziójával az ameriKai ko\ eteieseaei az eio szemben, s csupán ezen a héten zetes garanciákra vonatkozóan, az ENSZ közgyűlésének szószéke- Áz elnök gyakorlatilag azzal vá­rói olyan államférfiak szólították doha meg politikai ellenfelei,, a fel Washingtont a háború befe- bekét követelő amerikaiakat, hogy jezésére, s különösen a Vietnami „félrevezetik Hanoit, az amerikai Demokratikus Köztársaság elleni nép niagatartasárol s ezért tu- légitámadások megszüntetésére, ajdonkeppen ok felelősek a ha­mint a dán miniszterelnök, a ka- boiu folytatásáéit, nadai, a francia és a svéd kül- Kijelentve, hogy az Egyesült ügyminiszter. Velük szemben az Államok kész a háború íolytatá- amerikai elnök a dél-koreai el- sára. Az elnök azt követelte, nök, vagy a thaiföldi külügymi- hogy „ne vezessék félre az ellen- niszter véleményét sorakoztatta séget: a vita és a különvélemény fel a háború igazolására, felele- nem fog visszavonulást eredmé- venítve a sokszor hallott domino- nyezni, a tiltakozás következmé- elméletet és más amerikai teoriá- nye nem lesz megadás”. Ugyanak- kat. Johnson ú?mét arra hivatko- kor kijelentette, hogy a kormány­zott, hogy két hivatali elődje, zat „mindent megad, amire a hős Eisenhower és Kennedy is ha- katonáknak szükségük van fel- sonló nézeteket vallott, s kijelen- adatuk teljesítéséhez és ezt a tette, a vietnami háború — az el- feladatot teljesíteni is fogják”, nök szavaival — „az agresszív Az elnök egyébként a texasi külső hatalom uralma elleni küz- San Antoniot választotta Viet- delem” — egyben „az Egyesült Ál- nammal foglalkozó beszédének lamok nemzeti érdeke”. Megsza- színhelyéül. Beszéde az úgyneve­A hátai tanács községpolitikai tevékenysége •• Ülést tartott a Szekszárdi járási Tanács Tegnap délelőtt üjést tartott a sága 12 és fél millió forint érté- Szekszárdi járási Tanács. Az első kű állóeszköz állagmegóvását napirendi pontban a lejárt határ- igyekszik megoldani, a, költség­idejű határozatok végrehajtása- vetési gazdálkodásból. Az állag­ról szóló beszámolót és a végre- megóvás gazdálkodásukban évről hajtó bizottság két tanácsülés kő- évre mind nagyobb problémát je- zötti munkáját tárgyalták meg. lent. Nemcsak azért, mert léte- A második napirendben a bátai sítményeik szaporodnak, hanem községi tanács végrehajtó bízott- azért is. mivel állami házingat- ságánák . községpolitikai tévé- tanaik állaga igen rossz. Ennek kenységét' vitatták meg. érdekében egy-egy felújításnál A második ötéves terv során komoly összeget kell egy-egy Bátán megvalósult beruházás ér- épületre fordítani, amely 3—4 téke meghaladja a négy és fél évenként megismétlődik. A foko- millió forintot. Ebből az állami zott mértékű kiadások arra kész­támogatás közel három és fél. tették a vezetőket, hogy bevéte- millió, a községfejlesztési alap- leiket növeljék, ezért a lakosság, ból pedig egymillió forint. Az és a tanácstagság egyetértésével elmúlt időszakra jellemző volt a az elmúlt évben 200 forintról 300 kommunális beruházások, fejlesz- forintra emelték fel a lakosság tések előtérbe helyezése. Az ossz- községfejlesztési hozzájárulását, beruházások 90 százalékát; a a harmadik ötéves terv idő- kommunális építkezések képez- szakában továbbfejlesztik a ték. A többi ágazatra kevés anya- kommunális létesítményeket, új gi érő jutott,'Jgy a harmadik öt- beruházásokat valósítanak meg. éves terv időszakában a kultu- bővítik a kereskedelmi hálózatot, ralis, egészségügyi és szociális a meglevőket felújítják, sor kerül beruházásokat valósítják meg el- a kulturális és szociális intéz- .sődleges feladatként. mények fejlesztésére is. 1967-től A község a második ötéves 70-ig az összes beruházások ér­terv során községfejlesztési alap- téke állami támogatással együtt, ból megépítette a törpevízművet, meghaladja a 4 millió forintot, mintegy két kilométer hosszú Ebből 50 százalék a községfejlesz- járdát létesített, négytantermes tési alap, 20 százalék az fmsz ál­új iskolát, állatorvosi lakást épí- tál történő hálózatfejlesztés,1 és tett, és útfelújítást végzett. A 30 százalék állami támogatás — bátai tanács végrehajtó bízott- állapította meg a tanácsülés. November elején megkezdik a betanítást, yanuárban indul a termelés Nyakkendő és esernyő gyártására készülnek a Tolnai Selyemfonö Gyárban A Tolnai Selyemfonó Gyárban kék elhelyezési lehetőségeit, va- megyei Fémipari Vállalat szál- az utóbbi években bizonytalan lamint a nyersanyagbeszerzés lítja majd a vázat és nyelet. a légkör, sokan attól tartanak, problémáit, megoldották a koope- Már az induláskor is kizárólag hogy a csökkenő gubótermés a rációs feladatokat is. fémvázas és műanyagnyeles eser­gyár jövőjét fenyegeti. Eddig is Az egykori leányotthon — leg- nyőket gyártanak, de már meg­tettek már néhány intézkedést a utóbb raktár — átalakításával állapodtak az alkatrészek szál- felszabaduló épületek, berende- létesítik az új üzemrészt. A szom- Utójával, hogy kialakítanak né­zések kihasználására, a munká- szédos épületben a fonoda mel- hány új típust is, többek közt sok foglalkoztatására. Többek lett alakítják majd ki az öltö- az összecsukható — akár egy na- közt létrehozták a selyemszövö- zőt, fedett átjáró „híd” köti gyobb retikülbe is elrakható — dét, bevezették az üvegszövet- majd össze az üzemmel. esernyőt. gyártást, mindkettő távlatokban A tervek szerint évi egymillió Az új üzem egy műszakban is megoldást jelent. Most újabb hernyóselyem és műsélyem nyak- ötven dolgozó részére biztosít profilbővítésről kaptunk hírt: kendőt állítanák majd elő a két munkát. Ha áttérnek a két mű­nyakkendő- és esernyőgyártásra szalagon, ehhez alapanyagot a szakra, ezt a létszámot megdup- készülnek. Hungária Jacquard gyár bizto- lázzák. Félmillió forintot fordí­Másfél-két hónappal ezelőtt sít. Négy szalagon készülnek tanak az épületek átalakítására, kezdődtek meg a tárgyalások és majd az ‘esernyők, a Soproni berendezésére — a napokban ma már kőművesek, szerelők Selyemszövö Gyár által készített szerzik be az új, korszerű var- dolgoznak'az egyik épületen, fa- anyagból. Mindkét cikk kelendő, Tógépeket is — és a tervek sze­le kát bontanak, újakat húznak, nyakkendőből jelenleg is tekin- rirlt október végére teljesen kész altokat helyeznek át, gőz- és télyes exportot bonyolít le az lesz az új üzem. Novemberben villanyvezetékeket szerelnek fel. ipar és a külkereskedelem, eser- és 'dccemberben .betanítják a A munkaügyi osztályon pedig nyobol pedig a hazai ipar nem , , . , , gyűjtik a jelentkezőket. akik tudja kielégíteni a belföldi igé- dolgozókat, 1968. januar elejen majd az új részleg dolgozói nyékét, ezért importra szőrű- Pndi.g már üzemszerű termelés pQrodott belső bírálóival, kiilönö- zett országos törvényhozási ta- | lesznek. Tisztázták az új terme- lünk. Az esernyőkhöz a Zala folyik az új részlegben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom