Tolna Megyei Népújság, 1967. július (17. évfolyam, 153-178. szám)

1967-07-01 / 153. szám

y w '■ I TŰLNA ME GYE lm VJIAG PROOTARiai EOTESttJEIEX i NÉPÚJSÁG , A MAGYAR-SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA.MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. évfolyam, 153. szám ARA: 60 FILLER Szombat, 1961. július 1. A KISZ VII. kongresszusának második napja Pénteken folytatta munkáját a Az elnöklő Molnár György, a lőszövetkezetekben dolgozó fiata- Magyar Kommunista Ifjúsági KISZ Központi Bizottságának tát- lók örömmel fogadták a közel- Szövetség VIL kongresszusa, kára bejelentette, hogy a gyárak, múltban megjelent, a termelő- Részt vett a tanácskozáson és az üzemek, . iskolák, intézmények, szövetkezeti tagakat érintő gazr- elnökségben foglalt helyet Kádár termelőszövetkezetek fiataljai ed- dasági és szociális intézkedéseket. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Lo- sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Méhes Lajos, a KISZ Központi Bizottságának első titkára és Kárpáti Sándor, a KISZ KB titkára a kongresszus elnökségében. János, az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára, Biszku Béla, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, Szirmai Ist­ván, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagjai, továbbá Czinege Lajos honvédelmi' miniszter, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja. dig csaknem 300 táviratban kö­szöntötték az ifjúkommunisták küldötteinek tanácskozását. Ezután folytatódott a vita, amelyben felszólalt Scheidl La­jos, a madocsai Igazság Tsz elnö­ke, Tolna megye küldötte is. Szakítani akarunk a sablonos munkamódszerekkel A Tolna megyei fiatalok küldöttének felszólalása A mi termelőszövetkezetünkben az utóbbi időben 60 fiatalt vet­tünk fel tagnak. I Az a fiatal, aki számítását megtalálja, jövőjét megala­pozhatja, szívesen marad a termelőszövetkezetben. Természetesen hátrányosabb hely­zetben van az, olyan gazdaság, (Folytatás a 2. oldalon.) Szombaton i De Gaulle-Koszigin megbeszélés Párizs (MTI) A francia fővá- más francia és szovjet személyi- rosban bejelentették, hogy Koszi- séget is bevonnak, gin szovjet miniszterelnök Kuba- A tanácskozások befejeztével bői jövet péntek este Párizsba De Gaulle magánlakosztályában érkezik, ahol szombat délelőtt 11 a szovjet miniszterelnök tiszte- órakor tanácskozásokat kezd De letére ebédet ad, amelyen csupán Gaulle elnökkel. néhány meghívott vendég vesz A két államférfi először négy- részt A tervek szerint Koszigin szemközt folytat megbeszélést, szombat délután folytatja re- majd a tárgyalásokba néhány pülőútját Moszkvába. Közleméay Koszigin kubai látogatásáról Havanna (TASZSZ) Havanná­ban az alábbi hivatalos közle­ményt adták ki Koszigin szovjet kormányfő kubai látogatásáról: A kubai forradalmi kormány meghívására Koszigin, a szovjet minisztertanács elnöke New York­ból az ENSZ-közgyűlés rendkí­vüli ülésszakáról hazatérőben, néhány napra megállt Kubában. Koszigin és Fidel Castro, a kubai forradalmi kormány miniszter- elnöke között megbeszélések folytak baráti, elvtársi légkörben. E megbeszélések lehetőséget nyújtottak, hogy teljes nyíltság­gal eszmecserét folytassanak a feleket kölcsönösen érdeklő kér­désekről. Június 30-án Koszigin repülő­gépen Moszkvába indult. Havanna szívélyes búcsúja Kosz gintől Havanna népe pénteken szí­vélyes búcsút vett Alekszej Ko­szigin szovjet kormányfőtől, aki a kubai forradalmi kormány meghívására tett baráti látoga­tást Kubában. Szinte az egész főváros lakossága felsorakozott az út mentén, ahol Koszigin és a kíséretében lévő kubai vezetők gépkocsikaravánja elhaladt. A kubaiak ovációval üdvözölték Alekszej Koszigint, aki a szov­jet és kubai zászlókkal feldíszí­tett Jósé Marti-repülőtérre haj­tatott. A kubai főváros nemzetközi repülőterén a zenekar eljátszot­ta a szovjet és a kubai himnuszt, majd Koszigin Fidel Castro és Osvaldo Dorticos ellépett a dísz­század sorfala előtt. Koszigin és Fidel Castro baráti öleléssel búcsúzott egymástól. Kétszázezer forintos miniszteri vándordíjakat tűztek ki Az Országos Mezőgazdasági Ki­állítás és Vásár keretében az idén első alkalommal rendezik meg az élelmiszeripari termékek eredménybemutatóját és a ter­mékek rangsorolását, A be­mutatásra kerülő termékek, készítmények közül a leg­kiválóbbak első, második és harmadik díjat, illetve elismerő oklevelet nyernek. A mezőgaz­dasági és élelmezésügyi minisz­ter az idei kiállításra és a to­vábbi kiállításokra két-két mi­niszteri vándordíját' tűzött ki a legeredményesebben szereplő élelmiszeripari vállalatok, üze­mek és gyáregységek jutalmazá­sára. A vándordíjak nyertesei egyenként 200 000 forint értékű tárgyjutalomban részesülnek. A bemutatókon exportra vagy belföldi fogyasztásra szánt és az alábbi termékcsoportokba tarto­zó élelmiszerekkel lehet részt venni; gyümölcs-, főzelék- és húsipari konzervek, tartósított készítmények, mélyhűtött áruk, tejtermékek, vágottbaromfi- és baromfikészítmények, édesipari és likőripari termékek, valamint dohány és dohánygyártmányok. Az eredménybemutatókra július 15-ig lehet jelentkezni. (MTI) Nemcsak Madocsa, a kis Duna- menti falu, hanem egész Tolna megye 15 000 KISZ-fiataljának hoztam ide forró baráti üdvözle­tét — kezdte beszédét Scheidl Lajos. Tolna megye jellegét tekintve mezőgazdasági. A szocialista me­zőgazdasági nagyüzemekben dol­gozó ifjúság megítélésénél figye­lembe kell venni azokat a társa­dalmi, gazdasági, politikai válto­zásokat, amelyek a falu életében végbementek. Megyénkben a me­zőgazdasági nagyüzemek fejlődé­se, a kereseti lehetőségek és szo­ciális ellátottság javulása követ­keztében ma már a korábbinál kisebb gondot okoz a fiatalok elván­dorlása. 1965. óta mind több fiatal vállal munkát termelőszövetkezeteink­ben, 1966. október 1-től több mint 2000-en kérték felvételüket a Tol­na megyei termelőszövetkezetek­be, s közülük mintegy' 40 száza­lék 30 éven aluli fiatal. A terme­JvongresSzusi küldöttek- hallgatják a felszólalásokat. Újabb szovjet hajót bombáztak Haiphongnál Moszkva (TASZSZ). A szovjet kormány erélyesen tiltakozott az Egyesült Államok kormányánál amiatt hogy az amerikai légierő bombát dobott a Mihail Frunze szovjet kereskedelmi hajóra Haip­hong kikötőjében. A jegyzék amelyet pénteken ad­tak át az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének, rá­mutat, hogy június 29-én a szov­jet kereskedelmi hajóra repesz­bombát dobtak, amely felrobbant és kárt okozott a hajóban. A szovjet kormány jegyzékben figyelmezteti az Egyesült Álla­mok kormányát, hogy az ameri­kai légierő kalóztámadásainak veszedelmes következményeiért neki kell viselnie a felelősséget A Pentagon nyilatkozata A Pentagon egy pénteken ki­adott nyilatkozatban elismerte: lehetséges, hogy amerikai bom­bázók eltaláltak egy szovjet ha­jót, amely Haiphong kikötőjében horgonyzott. A nyilatkozat a többi között -kifejti, habár a pi­lóták utasítást kaptak, hogy ke­rüljék el a szovjet hajókat, lehet­séges, hogy valamelyik lövedék, amelyet egy légvédelmi állásnak szántak, a hajóra esett. A pa­rancsnokokat felkérték, vizsgálják meg a bombázásról készített fény- képfelvételeket, hogy minden le­hetséges tájékoztatást megsze­rezzenek az incidensről. A Pravda cikke Jurij Zsukov, a Pravda politi­kai hírmagyarázója a lap pénte­ki számában a Pentagon további vietnami eszkaiációs terveivel foglalkozik. Az Egyesült Államokban bein­dítottak egy hatalmas gépezetet a további eszkaiációs tervek iga­zolására — írja a kommentátor. Az amerikai tábornokok mos­tanában túl készségesen vallják be balszerencséjüket és kudar­caikat a vietnami csatatereken: agressziójuk további bővítésére újabb százezernyi katonát akar­nak. Úgy látszik, hogy egyesek még mindig abban az illúzióban ringatják magukat, hogy az Egye­sült Államok betöltheti a világ csendőre szerepét, ott tarthatja csapatait, ahol neki tetszik. Nagy csalódás éri azokat, akik az illú­ziók, világából egyszerűen a föld­re pottyannak, ha az Egyesült Államok, veszélyes játékát foly­tatva, belemegy a háború további jelentős kiterjesztésébe, amint ezt az amerikai tábornokok követelik. Ky lemond ? Saigoni jól értesült körökre hi­vatkozva jelentette az AP, hogy Ky miniszterelnök és Thieu dél­vietnami elnök lemondani készül, hogy az elnökválasztási kampány ideje alatt egy ügyintéző kor­mánynak adja át a vezetést. Egy AFP-értesülés szerint a dél-vietnami elnökválasztásra ed­dig összesen 13 politikus jelöltette magát: Eredetileg Ky is az elnök­jelöltek között szerepelt, de most úgy döntött, hogy az alelnöki tisztségre pályázik Thieu listáján. A dél-vietnami szárazföldi har­cok során Binh Dinh tartomány­ban egy heves összecsapásban hét amerikai - gyalogos vesztette éle­tét, 33 megsebesült. Amerikai közlések szerint a szabadsághar­cosok 62 katonáját ölték meg. A VNA hírügynökség nyugati sajtójelentéseket összefoglalva ar­ról ír, hogy Saigonban a kiske­reskedelmi árak hat hónap alatt majdnem megháromszorozódtak. Ha a drágulás üteme az eddigi marad, mind az amerikaiak, mind a dél-vietnami kormány nagy ne­hézségekkel kerül szembe. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom