Tolna Megyei Népújság, 1967. május (17. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-03 / 102. szám

< Lelkes hangulatú ünnepségek május 1-én Dr. Lévárdi Ferenc beszélt a szekszárdi nagygyűlésen Részlet a tolnai felvonulásból Ünnepi nagygyűlés Szekszárdon, a Béla (éren. Szerte a megyében mindenütt vább erősödött, megbonthatatlan- tribün előtt engedték fel lég­lelkes hangulatú ünnepséggel, ná vált. Eredményét a világpia- gömböcre függesztett transzpa- felvonulással, színes kultúrmű- con is rangot jelentő új gyárt- rensüket: „Szabadságot Glezosz- sorral köszöntötték a dolgozók a mányaink, a mezőgazdasági tér- nak! — Békét Vietnamnak'”, nemzetközi munkásosztály nagy melés emelkedése, korszerűsége Szép, változatos színfoltja volt ünnepét. Ezen a napon az idő is mindennél világosabban mutatja, a felvonulásnak a kisipari szö- kedvezett: kellemes tavasz, ra- Május elseje a világ haladó vetkezetek, különféle termékeik- gyogó napsütés fogadta az ün- erőinek, a békéért, a szabadsá- kel, impozáns látvány volt — és neplőket. Zászlódíszbe öltöztek a gért küzdő munkások nagy nem- kifejezte a mezőgazdaságban házak, a középületek homlokza- zetközi ünnepe. Ezen a napon végbement hatalmas változáso- tán színes transzparensek kö- az egész világon megmozdulnak kát —, a termelőszövetkezetek szöntötték május elsejét. Mind- a haladó erők, hogy hitet tegye- teljesen „gépesített” felvonulása, végig kellemes hangulatban, a nek a proletár internacionalizmus A felvonulást — amelyen több ‘ mellett. mint ötezren vettek részt —, a _ , , ,. , ., , . u ___ középiskolások, a sportolók ,zár­L evardi elvtars kiemelte a pro- -rt _ , , , __letár internacionalizmus jelentő­S zekszardon a reggeli óraiban s^g^t éppen ezekben a napokban, A himnusz elhangzása után zenes ébresztő köszöntötte a va- amj[íor az amerikai agresszorok Molnár János miniszterhelyettes ,cÍP,1,g?zolt' S,zo., t' PnU Jn1c?j nap mint nap intéznek gyilkos köszöntötte Bonyhád lakóit, majd élénkülték az utcák. Az ísko.ak támadásokat a vietnami nép el- az Internacionálét játszotta a tanulói, vállalatok intézményéit j s fegyverekkel akarják el- cipőgyári fúvószenekar, dolgozm közösen vonulta' e: a a vietnami nép szabad- Délután sportrendezvényeken Béla terre az ünnepi nagygyűlés ságvágyát A világ haladó erői- szórakozhattak a község lakói, szinneiyere nek összefogása megmutatkozott István majorban pedig munkás­folfiííak m ‘ a közelmúlt eseményeiben is: Ma- paraszt találkozót rendeztek, tribünön helyet foglaltait me- nolis2 Glezosz bebörtönzése és gyenk es Szekszárdiáros pert- kivégzése ellen az egész világ Többezres tömeq es al ami vezetői vállalatok, in- emberként emelte fel szavát. .. T , , 3 tezmenyek vezetői, néphadsere- ünnepelt Tolnán günk tisztjei, és a munkában j ünnepi nagygyűlést a kora ---------I------------------------------------­é lenjáró dolgozók képviselői. délutáni orakban ku turmusor Fél tízkor K. Papp József, a követte. A Felszabadulás^ térén Tolnán az ünnepség csak fél béke, barátság, szolidaritás je­gyében telt el az internacionális ünnep. pórt Tolna megyei bizottságának felállított színpadon a szekszárdi tízkor kezdődött, mégis már ki­első titkára nyitotta meg a nagv- általános iskolák úttörői szórakoz- lene óra előtt hatalmas tömeg gyűlést Megnyitójában a közel tatták az ünneplőket. várakozott. Egymás után érkéz! hatezer főnyi ünneplő tömeg előtt • , , , tek a vállalatok, iskolák, ktsz-ek beszélt az amerikaiak vietnami Látványos, SZIÍies és intézmények csoportjai a ta­gaztetteiről, s a görög monarcho- felvonulás Bonvhádon nácsház előtt; térre. Az ünnepség fasisztákról, akik a legelemibb \ __________________1____________ megkezdéséig az úttörőzenekar e mberi jogokat eltiporva, bebör- szórakoztatta a közönséget, tönözték Manolisz Glezoszt és a Délelőtt tíz órakor kezdődött Pontban fél tízkor a községi haladó gondolkozású hazafiakat, meg Bonyhád főterén a község tanács épületének erkélyén meg- majd felkérte dr. Lévárdi Ferenc dolgozóinak, tanulóinak felvonu- jelent Övári Miklós, a párt Köz­nehézipari minisztert ünnepi be- lása. A dísztribünön foglaltak ponti Bizottsága tudományos, szédének megtartására. helyet a járás és a község ve- közoktatási és kulturális osztályá­Dr. Lévárdi Ferenc elvtars be- zetői, az üzemek, termelőszövet- nak vezetője, István József’ a szédének bevezető részében fog- kezetek kiváló dolgozói, a köz- megyei pártbizottság osztályveze lalkozott az ünnep jelentőségé- ség ünnepi vendége. Molnár Já- tője, valamint a járás és a község vei. nos> művelődésügyi miniszter- vezetői. A tolnai dolgozók üdvöz­Ezután részletesen beszélt a helyettes. lése után Övári Miklós tartott belpolitikai helyzetről, a hazánk- Az egyórás felvonulás alatt ünnepi beszédet. Hangsúlyozta, ban elért nagyszerű eredmények- számtalanszor csattant fel a taps, bogy a munka ünnepe a dolgozó ről, az előttünk álló feladatokról, amikor egy-egy iskola, üzem, nép nemzetköziségének ünnepe is A munkásosztály karöltve leg- szövetkezet kollektívája, ötletes A világ dolgozó népeinek érde- nagyobb, leghűségesebb szövetsé- dekorációval, zászlókkal, jel- ke; azonosak, így a béke meg- gesével. a dolgozó oarabsággal szavakkal elhaladt a dísztribün védése is. olyan eredményeket ért el a szó- előtt. A II. számú általános is- — Míg mi itt ünnepiünk, Viet- cializmus építése terén, rm-'vre kola tanulói a „Három tavaszt namKan égő falvak füstje takarja méltón M’z-kék 1 o’’"tűnk. Fz a ünnepelünk” jelszót elevenítették el az eget. Igaz, hogy Vietnam szövetség az utóbbi években to- meg, a zománcgyári fiatalok a messze van, de a béke ügye kí^ zös. A közös harc pedig olyan erő, ameily megakadályozhatja a háborút. Ezért segítjük vietnami dolgozó testvéreinket, nemcsak erkölcsileg, hanem anyagiakkal is. Óvári elvtárs a továbbiakban beszélt a jelenlegi görög hely­zetről. Megemlítette, nem lehe­tünk tétlenek, amikor egy .nép legjobbjait a fasiszta veszély fenyegeti. Ennek érdekében har­colunk . Manolisz Glezosz és tár­sainak megmentéséért. Az ünnepi beszéd után a tol­nai dolgozók felvonulása követ­kezett. A vállalatok, iskolák, ktsz-ek és a különböző intéz­mények hosszú sorokban vonul­tak el a díszemelvény előtt, ahol a község vezetői üdvözölték őket. Színes léggömbökkel, zászlókkal és táblákkal tarkított menet a labdarúgópályára vonult, ahol a szabadtéri színpadon az iskolák adtak műsort. Ünnepelt a megye DOMBÓVÁR: Honekker Zsig- mond, a községi pártbizottság titkára üdvözölte a megjelente­ket, majd tíz órakor a szikrázó napsütésben lassan indult útjára a közel. ötezer fős tömeg. A MÁV-forgaiom dolgozói jár­tak a felvonulás élén, az úttörők fehér blúzos csapatai üde szín­foltként váltak ki a tömegből, először vonult külön a 400 fős iparitanuló-iskola. A járási part- bizottság előtti emelvényen a járási vezetők mellett ott álltak a vállalatok kiváló dolgozói. KURD: Április 30-a este a köz­ség dolgozói a KISZ-es fiatalok­kal együtt tartották fáklyás fel­vonulásukat mely tábortűzzel zá­rult. Három húszmóteres május­fát is feldíszítettek az ünneplő fiatalok, majd a helyi önkéntes gitárzenekar hangjai mellett éj­félig táncoltak. PAKS: 400 fáklya a Dunán. Délelőtt: kultúrműsor a Duna- part vadgesztenyefái alatt. Söté­tedéskor mindkét parton & ho­mokba tűzve, félszáz fáklya gyulladt, majd a Dunán a kon­zervgyári KISZ-fiatalok által ké­szítetit 400 vizifáklya úszott ün­nepélyes lassúsággal a Dunán. A sötét égbolton piros, fehér, zöld fények szikráztak: a szovjet vendégektől ajándékba kapott rakétákból rendezett tűzijáték fényei. Egész nap feldíszítve rin­gott a Dunán egy hajó, oldalán feliratok:. Éljen a munka ünne­pe! El a kezekkel Vietnamtól! BONYHÁDI JÁRÁS: Izmény- ben felvonultak, Mucsfán . zenés ébresztőre virradt a község. Bál Felsőnánán, Mázán és Hőgyészen, ahol 1500 embert számlálnak a felvonulók soraiban. Mórágyon teaest, szellemi "vettllkedóvel. Győrén a kultúr’názban ünnepel­tek, Nagyvejkén és Cikón is. Kéty, Kisvejke — sorolhatnánk tovább a járás községeit, min­denhol derűs, vidám nap volt a munka ünnepe. TAMÁSI: A gépjavító állomás előtt gyülekezett a község lakos­ságának több mint egyharmada. Rudas György, a községi párt- bizottság vb-tagja, és a szovjet Vendégek parancsnoka köszön­tötte az ünneplő dolgozókat. Ilyen impozáns felvonulásra, mint az idei 10 év óta nem em­lékeznek a helybéliek. SIMONTORNYA: Sportpályát avattak. Kétórás kultúrműsor, ezer ember vett részt a sport- pályaavatón, a délelőtti felvo­nuláson több mint 1500-an. Bej- dek László, a községi pártbizott­ság titkára üdvözölte a helyi üzemeket, élükön a bőrgyárral. Az esti program: utcabál. BÁTASZÉK: Háromezernél is többen hallgatták Benkó Iván­nak, a Hazafias Népfront helyi elnökének üdvözlő szavait. Az ünnepi felvonulás végcélja a sportpálya, ahol kultúrműsort adott a kádár lctsz és a gimná­zium tánc- és énekkara. TENGELIC: Úttörő- és kisdo­bosavatás, egész délutános sport­műsor. Illés Antal, az iskolaigaz­gató köszöntötte a dolgozókat. Bátán vasárnap este a műve­lődési otthonban tartottak ünne­pi megemlékezést, az alsónyéki termelőszövetkezet tagjai viszont ezen a napon sem pihentek, a jó időt kihasználva, vetettek. Az ötvenéves Bonyhádi Cipőgyár dolgozóinak felvonulása _ - VILÁG PROLET ARIAL EGYESOlIETEE l tolna megyei'w w m NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. évfolyam, 102. szám ÁRA: 60 FILLÉR Szerda, 1967. május 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom